Summary Praktisch ondernemingsrecht

-
ISBN-10 9001875513 ISBN-13 9789001875510
556 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch ondernemingsrecht". The author(s) of the book is/are S S M Rutten. The ISBN of the book is 9789001875510 or 9001875513. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktisch ondernemingsrecht

 • 1 Introductie op het ondernemingsrecht

 • Wat betekent een rechtspersoon?
  Er is geen sprake van een mens maar van een organisatie die de verplichtingen aangaat.
 • Wat betekent een rechtssubject?
  Drager van rechten en plichten
 • Wat betekent rechtsobject?
  Een rechtsobject is datgene waarop een rechtssubject recht kan hebben.
 • Wat betekent rechtsbevoegd?
  Bevoegd en vrij tot het genot van burgerlijke rechten.
 • Waar heeft rechtsbevoegdheid betrekking op?
  Op de mogelijkheid om rechtshandelingen te verrichten, overeenkomsten te sluiten, goederen in ontvangst te nemen, schulden aan te gaan, vorderingen te innen, onrechtmatige daden te begaan.
 • Wat zijn brievenbusmaatschappijen?
  Bedrijven die op papier zijn bevestigd in Nederland, maar in werkelijkheid in het buitenland zijn gevestigd. Dit doen ze door de hogere winstbelasting in hun eigen land te ontduiken.
 • Belangrijkste aspecten bij de keuze van een rechtsvorm:
  1.Doel
  2.Zeggenschap
  3.Aansprakelijkheid
  4.Vertegenwoordiging
  5.Financiën
  6.Belastingregels
  7.Interne regels
 • Wat betekent middellijke vertegenwoordiging?
  De vertegenwoordiger de rechtshandeling namens de vertegenwoordigde op eigen naam verricht.
 • Wat betekent onmiddellijk vertegenwoordiging?
  Tussenpersoon als middel valt er tussenuit. Hier wordt de rechtshandeling rechtstreeks op naam van de vertegenwoordigde verricht, onmiddellijk op zijn naam en uiteraard eveneens voor zijn rekening.
 • Wat valt onder de inschrijving conform art. 5 en 6 van de Handelsregister?
  Conform artikel 9 t/m 14 Hrw zijn dat met name naam en adres, rechtsvorm, statutaire zetel, vestigingen etc. Artikel 17 Hrw stelt dat er bij algemene maatregel van bestuur nog meer verplicht kan worden gesteld.
 • Werking van niet-inschrijving tegenover derden?
  Art. 25 Hrw. Op een feit door middel van inschrijving bekend moet worden gemaakt, kan geen beroep worden gedaan tegenover derden ‘die daarvan onkundig waren’. Gevolg geen derdenwerking. Bijbehorende arrest café ’t Brouwertje.
 • Rechtsregel van cafe ’t Brouwertje?
  Een partij moet kunnen vertrouwen op de gegevens in het Handelsregister, ook in de gevallen dat dit register niet werd geraadpleegd. Art. 25 lid 3 Hrw.
 • Hoe ontstaat recht op een handelsnaam?
  Ontstaat door het voeren van die naam als aanduiding van een onderneming. Alleen inschrijving in het handelsregister is niet voldoende.
 • Worden alle handelsnamen beschermd als zij worden gevoerd?
  Ja ongeacht of ze ergens zijn geregistreerd. Ze moeten wel kenbaar zijn voor het publiek en enige tijd in gebruik zijn geweest
 • Wetsartikelen voor verplichte handelsnaam?
  Handelsnaam verplicht?
  BV
  2:177 lid 1 BW jo 2:286 lid 1 BW
  NV
  2:66 lid 1 BW jo 2: 75 lid 1 BW
  Vereniging
  2:27 lid 4 BW
  Stichting
  2:286 lid 4 BW
 • Wat is verboden volgens de Handelnaamswet?
  1.Art. 3 Hnw. Het voeren van een naam die in strijd met de waarheid aanduidt dat de onderneming geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebehoren.
  2.Art. 4 Hnw. Het voeren van een naam die een onware rechtsvorm aan duidt. Bijvoorbeeld Hoera BV.
  3.Art. 5 Hnw. Het voeren van de handelsnaam van een ander.
  4.Art. 5a Hnw. Het voeren van een handelsnaam die het merk bevat waarop een ander recht heeft.
  5.Art. 5 Hnw. Het voeren van een misleidende naam.
 • Wat is het gevolg van een verboden handelsnaam?
  Er is sprake van een onrechtmatige daad op grond van 6:162 BW. hier ontstaat aansprakelijk voor de schade die is geleden. Iedere belanghebbende kan doormiddel van een verzoekschrift tot de kantonrechter wenden met het verzoek de onrechtmatigheid op te heffen.
 • Definitie persoonsvennootschap?
  Rechtsvorm waarbinnen personen op relatief kleine schaal samenwerken in de uitoefening van een vrij beroep of een bedrijf.
 • Kenmerken van een persoonsvennootschap?
  1.Worden opgericht doormiddel van een mondelinge overeenkomst waarbij partijen zich binden tot het leveren van inbreng.
  2.Samenwerking binnen de vennootschap vind plaats op basis van gelijkwaardigheid tussen de betreffende personen.
  3.Weinig administratieve lasten of handelingen meebrengen.
  4.Art. 3:15i BW. slechts eenvoudige boekhouding nodig.
  5.Binnen persoonsvennootschap persoonlijk aansprakelijk voor de schulden.
  6.Streven naar winst staat niet centraal.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar staat de afkorting WOR voor?
De Wet op de ondernemingsraden (WOR)
Welke twee organen dient een vereniging te hebben?
 • Algemene leden vergadering ALV
 • het bestuur
Hoe ontstaat een rechtspersoon?
Een rechtspersoon ontstaat krachtens artikel 2:4 BW na het verlijden van een notariële akte voor zover dit door de wet voor de totstandkoming is vereist. Voor iedere rechtspersoon is dit inderdaad vereist, behalve voor de (informele) vereniging, namelijk voor de (formele) vereniging op grond van artikel 2:26 lid 2 jo 2:27 lid 1 BW, de coöperatie: 2:53 lid 1 BW, de OWM: 2:52 lid 2 BW, de nv/bv: 2:64/175 lid 2 BW en de stichting: 2:286 lid 1 BW.
Wat is het gevolg als de AvA van een grote bv een nieuwe mannelijke bestuurder benoemt, terwijl de vier zittende bestuurdersleden eveneens mannen zijn?
Er is dan volgens artikel 2:276 BW geen wettelijke sanctie, de benoeming is gewoon geldig. Wel dient in het bestuursverslag de samenstelling te worden toegelicht.
Noem vijf bevoegdheden die iedere AvA bij een gewone kapitaalvennootschap altijd heeft en haar niet statuair kunnen worden ontnomen?
Er zijn er zeven, namelijk de bevoegdheden tot:
 • • vaststellen van de jaarrekening 2:101/210 lid 3; 
 • • wijziging van statuten 2: 121/231 lid 1; 
 • • juridische fusie 2:317 BW
 • • splitsing 2:334m BW
 • kapitaalvermindering 2:99/208 BW
 • • omzetting 2:18 lid 2 BW
 • • ontbinding van de vennootschap 2:19 lid 1 sub a 
Noem vier bevoegdheden die in het beginsel van de AvA zijn, maar die haar kunnen worden ontnomen?
Aan de AVA komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen, zo stelt artikel 2:217/207 BW. In de praktijk bepalen de statuten welke bevoegdheden de AVA krijgt. Het benoemen van bestuurders doet de AvA (2:132/242 lid 1 BW), maar komt bij een volledig structuurregime toe aan de RvC. Bij de bv kan het ook statutair aan een bepaald soort aandeelhouders worden toegekend (2:242 lid 1 BW). De bevoegdheid om te besluiten tot het uitgeven van aandelen (2:96/206 BW) kan statutair aan een ander orgaan worden opgedragen of door de AvA zelf aan een ander orgaan worden overgedragen. Bij de bv kunnen de statuten volgens artikel 2:216 lid 1 BW de bevoegdheid tot het bestemmen van de winst aan een ander orgaan toekennen dan de AvA.
Uit hoeveel leden dient een AvA te bestaan? En het bestuur? En een RvC?
Er is geen wettelijk minimum voor aandeelhouders, dus een AvA bestaande uit één aandeelhouder is reeds voldoende. Het bestuur heeft eveneens geen minimum en kan daarmee uit één (en dezelfde) persoon bestaan. Bij de RvC wordt onderscheid gemaakt tussen een verplichte RvC op grond van het structuurregime en een vrijwillige RvC, waarbij geen structuurregime wordt toegepast. Laatstgenoemde heeft geen wettelijk minimum, nu artikel 2:140/250 lid 1 slechts ‘een of meer personen’ vereist. De verplichte RvC bestaat op grond van artikel 2:158/268 lid 3 BW uit ten minste drie leden.
Op welke manieren kan het geplaatste kapitaal worden verminderd? Wat zijn de twee meest kenmerkende eigenschappen van beide methoden die met elkaar verschillen?
Door intrekking van aandelen (art. 2:99/208 lid 1 en 2 BW) en door vermindering van het nominale bedrag van aandelen (art. 2:99/208 lid 1 jo 3 en 4 BW). Kenmerken die verschillen, zijn het vereiste van een statutenwijziging en de soorten aandelen waarbij dat mogelijk is. Voor intrekking is geen statutenwijziging nodig, voor vermindering van het nominale bedrag wel. Intrekking kan slechts bij bepaalde soorten aandelen, vermindering van het nominale bedrag kan in beginsel bij ieder soort aandeel.
Waarom zou een nv ervoor kiezen om aandelen te certificeren?
Wanneer een nv bijvoorbeeld graag de zeggenschap bij een specifieke partij wil houden en dus het winstrecht wil scheiden van het stemrecht. Door een administratiekantoor tot (enig) aandeelhouder te maken, waarna dit de economische eigendom in de vorm van certificaten van aandelen uitgeeft, worden als het ware ‘aandelen zonder stemrecht’ bereikt. Deze certificaten geven namelijk recht op winst, maar de juridische eigendom van de aandelen en dus het aandeelhouderschap met bijbehorend stemrecht blijven in handen van het administratiekantoor.
Welke in dit hoofdstuk genoemde soorten aandelen kunnen voorkomen bij een nv, maar niet bij een bv? En andersom?
Bij de nv kunnen aandelen aan toonder en beursgenoteerde aandelen voorkomen, die niet bij de bv bestaan. Bij de bv kunnen aandelen zonder winstrecht en aandelen zonder stemrecht voorkomen, die niet bij de nv bestaan.