Summary Praktisch socialezekerheidsrecht / Editie 2014-2015

ISBN-10 900183406X ISBN-13 9789001834067
155 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch socialezekerheidsrecht / Editie 2014-2015". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001834067 or 900183406X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Praktisch socialezekerheidsrecht / Editie 2014-2015

 • 1 Het verzekerdenbegrip

 • Artikel 3 lid 1 van de WW is de kernbepaling voor wat betreft het verzekerdenbegrip. Om verzekerde te zijn in de zin van de WW is vereist dat je werknemer bent, zoals bedoeld in artikel 3 WW. 
 • 1.1 Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke dienstbetrekking

 • Een privaatrechtelijke dienstbetrekking is de arbeidsverhouding die is gebaseerd op een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW.
 • Er zijn drie kenmerken aan de hand waarvan moet worden bepaald of aan een arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt:
  1. De werknemer moet verplicht zijn om persoonlijke arbeid te verrichten
  2. De werkgever moet als tegenprestatie loon aan de werknemer betalen
  3. Er dient sprake te zijn van een gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer
 • Werkzaamheden die worden verricht tijdens stage vallen onder 7:610 BW
  Nee, want het is gericht op het verreiken van eigen kennis en ervaring
 • Kost en inwoning
  Kost en inwoning die door de werkgever worden aangeboden moeten wel degelijk worden beschouwd als loon in de zin van artikel 7:610 BW. Er is immers sprake van een tegenprestatie.
 • Figurante
  Het persoon is niet werkzaam op basis van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. A verricht slechts werkzaamheden op incidentele basis; er is geen sprake van een duurzaam karakter in de arbeidsverhouding.
 • 1.1.1 Publiekrechtelijke dienstbetrekking

 • Een publiekrechtelijke dienstbetrekking is een arbeidsverhouding die is gebaseerd op een aanstelling door een overheidsorgaan, zoals een departement bij de nationale overheid (het Rijk), de Provinciale Staten van een provincie of de gemeenteraad binnen een gemeente.
 • Een aanstelling
  Een aanstelling is een eenzijdige rechtshandeling, anders dus dan bij een arbeidsovereenkomst, die een tweezijdige rechtshandeling betreft. wanneer iemand is aangesteld op grond van een aanstellingsbesluit, dan wordt deze persoon ook wel aangeduid als ambtenaar.
 • Artikel 3 lid 1 WW
  Een ambtenaar valt onder het verzekerdenbegrip van dit artikel
 • Student-assistent
  Is werkzaam op basis van een publiekrechtelijke dienstbetrekking. De universiteit is een overheidsinstelling en Sahar zal dus werkzaam zijn op basis van een aanstellingsbesluit dat wordt genomen door College van Bestuur
 • 1.2.1 Fictieve dienstbetrekking

 • Fictieve dienstbetrekking
  Is een verzamelnaam voor allerlei typen arbeidsverhoudingen die geen privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking zijn, maar waarvan de wetgever heeft geoordeeld dat de werkzame persoon in een zodanige positie verkeert, dat hij gelijk is te stellen met iemand die op basis van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is.
 • Rariteitenbesluit
  Een bekende zanger; is niet werkzaam op basis van een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke dienstbetrekking. Er is immers geen arbeidsovereenkomst en ook geen aanstellingsbesluit, omdat een gezagsverhouding en het duurzame karakter met de concertorganisatoren ontbreken. In dit geval wordt op grond van artikel 5 sub WW gelijkgesteld met een dienstbetrekking.
 • 1.2.2 Uitkeringsgerechtigden

 • De persoon die werkloos is en een WW-uitkering ontvangt, is daarmee tevens verzekerde in de zin van de Ziektewet, mocht hij gedurende zijn werkloosheid ziek worden. Tevens is deze persoon verzekerde in de zin van de WAO en de Wet Wia.
 • Rugklachten
  Jochem voldoet aan alle eisen voor een WW-uitkering en het UWV besluit tot het verstrekken van een WW-uitkering. Na zes maanden gaat hij door zijn rug, waardoor hij niet meer aan zijn sollicitatieplicht uit de WW kan voldoen. Volgens artikel 7 van de Ziektewet is hij als WW-gerechtigde tevens verzekerd in de zin van de Ziektewet en hij kan dit dus aanvragen.
 • 1.3 Uitgesloten verhoudingen

 • Er zijn een aantal arbeidsverhoudingen dat de wetgever expliciet heeft uitgesloten. Het is altijd belangrijk te toetsen of er sprake is van een van de volgende uitgesloten verhoudingen op basis van artikel 6 WW:
  1. De werknemer is werkzaam in de huishouding voor minder dan vier dagen per week
  2. De werknemer is directeur-grootaandeelhouder
  3. De werknemer beschikt over een Verklaring arbeidsrelatie (VAR-verklaring)
 • Om als verzekerde in de zin van sociale verzekeringen te worden aangemerkt. Is vereist dat de dienstbetrekking in beginsel in Nederland wordt verricht. Voor vreemdelingen geldt dat zij regelmatig in Nederland moeten verblijven om als werknemer te worden aangemerkt.
 • Uitsluitingen op basis van artikel 3 WW
  1. De werknemer verricht arbeid in het buitenland
  2. De werknemer verricht arbeid in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen
 • VAR-verklaring
  Een VAR-verklaring geeft de opdrachtgever de zekerheid dat de arbeidsrelatie met de opdrachtgever niet als dienstbetrekking kan worden aangemerkt en de opdrachtgever dus geen premies inzake de sociale verzekeringen (en ook geen loonbelasting) hoeft af te dragen. Keerzijde is in de zin van de sociale verzekeringen dus bij eventuele werkloosheid of arbeidsongeschiktheid geen aanspraak kan maken op een uitkering.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Werkzaamheden die worden verricht tijdens stage vallen onder 7:610 BW
1
Kost en inwoning
1
Figurante
1
Een aanstelling
1
Page 1 of 5