Summary Praktisch Straf(proces)recht

-
ISBN-10 9001802419 ISBN-13 9789001802417
320 Flashcards & Notes
32 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch Straf(proces)recht". The author(s) of the book is/are H J Starrenburg, M P de Graaf. The ISBN of the book is 9789001802417 or 9001802419. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktisch Straf(proces)recht

 • 1 Het Strafbare Feit

 • Wanneer mag je zeggen dat er een verdachte is?
  Als je redelijk kan vermoeden dat deze persoon schuldig is aan een strafbaar feit
 • Wat is een strafbaar feit?
  een handeling die mensen doen, terwijl in de wet staat dat het verboden is.
 • wat zijn de 4 voorwaarden voor een strafbaar feit?
  1) Het gaat om menselijke gedragingen
  2) De gedraging valt binnen een delictsomschrijving
  3) De gedraging is wederrechtelijk
  4) De gedraging is aan schuld te wijten
 • Wat is een menselijke gedraging?
  Gewilde spierbewegingen
 • Wat is een delictsomschrijving?
  Daarin staat welke gedragingen strafbaar zijn.
 • 1.1 Voorwaarden van het strafbare feit

 • In het Nederlandse strafrecht wordt er van een strafbaar feit gesproken indien het om een menselijke gedraging gaat, die valt binnen een delictsomschrijving en die wederrechtelijk en aan zijn schuld te wijten is.

  art. 27 Sv zegt immers dat iemand als verdachte kan worden aangemerkt als er een redelijk vermoeden van schuld is dat deze persoon een strafbaar feit heeft gepleegd.
 • wat zijn de voorwaarden om van een strafbaar feit te kunnen spreken?

  1. menselijke gedraging

  2. de gedraging valt binnen een delictsomschrijving 

  3. gedraging is wederrechtelijk 

  4. de gedraging is aan schuld te wijten 

 • Wat is de definitie van strafbaar feit?
  Menselijke gedragingen, die valt binnen een delictsomschrijving en die wederrechtelijk en aan schuld te wijten is.

 • Wanneer wordt er in het Nederlandse strafrecht gesproken van een strafbaar feit?
  Als het om een menselijke gedraging gaat , die valt binnen een delictsomschrijving en die wederrechtelijk en aan schuld te wijten is.
 • Voorwaarden om van strafbaar feit te kunnen spreken:
  1. moet gaan om een menselijke gedraging;
  2. de gedraging valt binnen een delictsomschrijving;
  3. de gedraging is wederrechtelijk;
  4. de gedraging is aan schuld te wijten.
 • In het Nederlandse strafrecht wordt er van een strafbaar feit gesproken indien het om een menselijke gedraging gaat, die valt binnen een delictsomschrijving en die wederrechtelijk en aan zijn schuld te wijten is.

  art. 27 Sv zegt immers dat iemand als verdachte kan worden aangemerkt als er een redelijk vermoeden van schuld is dat deze persoon een strafbaar feit heeft gepleegd.
 • voorwaarden strafbaar feit:
  - Het gaat om een menselijke gedraging
  - De gedraging valt binnen en delictsomschrijving
  - De gedraging is wederrechtelijk
  - De gedraging is aan schuld te wijten.
 • Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan om van een strafbaar feit te kunnen spreken?
  1. Het gaat om een menselijke gedraging
  2. De gedraging valt binnen een delictsomschrijving
  3. De gedraging is wederrechtelijk
  4. De gedraging is aan schuld te wijten
 • Wanneer is iemand een verdachte?
  Als er een redelijk vermoeden van schuld is dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd (Art. 27 Sv)
 • Voorwaarden voor een strafbaar feit
  1. menselijke gedraging
  2. gedraging valt binnen een delictsomschrijving
  3. gedraging is wederrechtelijk
  4. gedraging is aan schuld te wijten
 • 1.1.1 Een menselijke gedraging

 • Met menselijke gedraging wordt bedoeld dat een persoon een gedraging heeft verricht. volgens de wetgever van Sr, betekent dit dat een persoon een gewilde spierbeweging heeft uitgeoefend. Gedraging kan bestaan uit een doen of nalaten.

  Iemand heeft geen strafbaar feit gepleegd wanneer men geen menselijke gedraging heeft verricht, in de zin van de definitie van een strafbaar feit.

 • Wat bedoelen ze met een menselijke gedraging?
  Met een menselijke gedraging wordt bedoeld dat een persoon een gewilde spierbeweging heeft verricht.
 • Wat is een menselijke gedraging?
  Een gewilde spierbeweging, kan doen en nalaten zijn
 • Een menselijke gedraging kan ook bestaan uit een nalaten. Hierbij is doorslaggevend dat de verdachte een spierbeweging had kunnen maken, maar dit niet heeft gedaan. (Het redden van iemand die verdrinkt).
 • wat is functioneel daderschap?
  Een rechtspersoon die een strafbaar feit pleegt.
 • een menselijke gedraging kan ook bestaan uit een nalaten. Hierbij is doorslaggevend dat de verdachte een spierbeweging had kunnen maken, maar dit niet heeft gedaan. 
 • Wat is functioneel daderschap?
  Een rechtspersoon pleegt een strafbaar feit
 • Ook rechtspersonen kunnen een strafbaar feit plegen, dit noemt men functioneel daderschap.
 • Wat verstaat men onder een menselijke gedraging?
  De persoon heeft een gewilde spierbeweging uitgeoefend.
 • Waar kan een menselijke gedraging uit bestaan?
  Het doen of nalaten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het draagkrachtbeginsel?
Bij opleggen geldboete moet rechter rekening houden met draagkracht dader
Wat zijn de hoofdstraffen?
 1. Gevangenisstraf
 2. Hechtenis (bij overtredingen en in huis van bewaring, max i jaar
 3. Taakstraf (kan naast vrijheidsstraf, mits onvoorwaardelijk deel niet meer dan zes maanden bedraagt)
 4. Geldboete
Welke vrijheidsontnemende maatregelen zijn er?
 1. Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis 
 2. TBS
 3. Plaatsing in inrichting voor stelselmatige daders
Welke vermogensmaatregelen zijn er?
 1. Onttrekking aan het verkeer (36 B sr)
 2. Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
 3. Schadevergoedingsmaatregel
Wat is een transactie?
Manier voor ovj om strafzaken buiten rechtbank af te handelen. Er worden dan bepaalde voorwaarden gesteld ter voorkoming van strafvervolging. 74 sr
Wat is een OM afdoening en wanneer kan deze ingezet worden.
De OvJ kan zelf een strafbeschikking uitvaardigen als er sprake is van een verdenking van een misdrijf waarop maximaal 6 jaar gevangenisstraf staat, of een overtreding. Nu vooral voor overtreding rijden onder invloed. Verzet mogelijk, dan alsnog naar rechter.
Wat is de onschuldpresumptie?
Iemand is onschuldig totdat zijn schuld is bewezen
Wat is de bewijsbeslissing?
De beslissing van de rechter om al dan niet tot een bewezenverklaring te komen. .. negatief, verdachte wordt vrijgesproken.
Wat is een de-auditu verklaring?
Verklaring van horen zeggen. Toegestaan bij arrest hoge raad.
Wat is het verschoningsrecht?
Getuige hoeft geen antwoord te geven op vragen die ter terechtzitting gesteld worden als de verdachte familie is (tot de derde graad), of als de getuige een bepaald beroep heeft. (arts, advocaat, notaris, geestelijken, ...)