Summary Praktische psychologie voor leren en onderwijzen

-
ISBN-10 9001800483 ISBN-13 9789001800482
112 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktische psychologie voor leren en onderwijzen". The author(s) of the book is/are Gert Alblas Roel J Heinstra Hans van de Sande. The ISBN of the book is 9789001800482 or 9001800483. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Praktische psychologie voor leren en onderwijzen

 • 1 reader college 1; artikel 1

 • Wanneer begint en eindigt de leerplicht in Nederland
  vanaf het eerste maand dat een kind 5 wordt tot het laatste schooljaar waarin een kind 16 wordt
 • Wat is de mammoetwet en hoe zit deze in elkaar(3delen)? 
  Een wet in 1968 aangenomen die het onderwijs structuur heeft gegeven. 

  Het onderscheid het onderwijs in 3 delen. 

  1.Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs(gymnasium, atheneum, lyceum)
  2.Algemeen voortgezet onderwijs(lavo,mavo en havo)
  3.Beroepsonderwijs(Lbo, Mbo en Hbo)
 • Wat was er zo speciaal aan de mammoetwet? geef voorbeeld
  Dat leerlingen konden opstromen (ongebruikelijk) en konden afstromen bijv: vwo > havo
 • Hoe heet de mlk-school voortaan? 
  school voor speciaal onderwijs
 • Toen decroly zijn experimenteer school voor normale kinderen opende, wat was zijn voornaamste standpunt toen?
  de school moet aansluiten bij de leefwereld van het kind
 • Welke 4 fundamentele behoefde had een kind nodig volgens Decroly? 
  - Voeding
  - Kleding en huisvesting
  - bescherming tegen gevaar en vijanden
  - behoefde samen te werken en te spelen
 • Wat is het grote verschil tussen Declory en Montessori? 
  Declory was voornamelijk empirisch onderzoeker, hij deed veel empirische experimenten op zijn school. 
 • Leg uit hoe Maria Montessori dacht over onderwijs. 
  Elke ontwikkeling kent gevoelige perioden waarin iemand wel of niet bepaalde dingen beter aanleert. De vrijheid van het kind staat centraal. 
 • Hoe zag Lev Vygotsky het onderwijs? 
  De mens is de afgelopen tijd stukken slimmer geworden, slimheid is dus niet biologisch bepaald, maar door de cultuur. De leraar heeft de taak om de handelings-en denkmiddelen uit de cultuur aan de kinderen te leren.
 • Wat is cultuur overdracht?
  De gedachte dat elke cultuur haar handelings-en denkmiddelen heeft. Die moeten aangeleerd worden door een leraar, want die leren ze niet biologisch. 
 • 1.1 artikel 2

 • Wat wordt er bedoelt met dynamisch onderwijs?
  onderwijs waarin alle kinderen uit verschillende lagen van de bevolking een optimale kans krijgen om zich te ontwikkelen binnen het schoolsysteem
 • Wat is het verschil tussen de klas van toen en de klas van nu? 
  Toen: 50 LL, toetsopstelling, docent voor de klas, docent geeft les


  Nu: 25LL, groepjes, mobiel(loopt ook rond), metacognitie(denken over eigen gedachtes), klassenmanager(leraar),
 • Wat bedoelt men met van "koud" naar "warm leren
  koud leren is meer gericht op het opnemen van informatie en dit dan reproduceren. 

  Warm leren;  leren studeren, metacognitieve vaardigheden en het sturen van het eigen leerproces meer leren in een levendige omgeving door bijvoorbeeld projecten. 
 • De ene school is verder dan de andere school, leg uit welke stappen scholen doorgaan in het transformatieproces van vakkenschool naar school-in-de-keten. (4 fase) geef de naam van elke school en omschijf kort wat ze doen. 
  Fase 1: vakkenschool: vakkenkennis overdragen belangrijkste doelstelling
  Fase 2: activerende school: meer gericht op de manier waarop leerlingen kennis en vaardigheden verwerven. 
  fase 3: maatwerkschool: bied leer arragementen op maat die bij de leerling passen
  Fase4; School in de keten: nauwe samenwerking met school en omgeving
 • Waarom en wanneer is er leerplicht ingesteld? 
  in 1900 om de kinderarbeid tegen te gaan
 • Wat wordt er bedoeld met partiele leerplicht? 
  Jongere moet doorstuderen tot 18 of tot een startkwalificatie is behaald 
 • Urie Bronfenbrenner stelt dat een kind door vele niveau's wordt beinvloed door zijn omgeving. Welke niveau's zijn dit licht ze toe, van binnen naar buiten. 
  Micro - systeem schoolsituatie, thuissituatie, vrienden
  Meso - systeem relatie leraar - ouder, schoolbeleid
  Exo - systeem gemeente bestuur
  Macro - systeem culturele normen en waarden
 • Wie heeft de zone van naaste ontwikkeling uitgevonden en hoe werkt deze?
  Lev Vygotsky, die gaat ervan uit dat een kind moet geholpen worden door zijn leraar in dingen die ze net nog niet helemaal zelf kunnen, waardoor ze zichzelf ontwikkelen. 
 • Geef een voorbeeld van een manier hoe zone van naaste ontwikkeling wordt toegepast
  het meelezen van een leraar
 • Wat wordt er bedoelt met 21st century skills? 
  Dat zijn vaardigheden die kinderen tegenwoordig moeten kunnen
 • Hoe zagen de eerste speciale scholen eruit? 
  Dat waren scholen voor dove en blinden. 
 • Noem 6 21st century skills. 
  - ict-geletterdheid 
  - samenwerken
  - probleemoplossend vermogen
  - creativiteit
  - communiceren
  - kritisch denken
 • Welke 4 clusters zijn er in het speciaal onderwijs?
  1. Visueel gehandicapte kinderen en blinden

  2. Dove en slechthorende kinderen

  3. Gehandicapte en langdurig zieke kinderen

  4. kinderen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problemen
 • Vertel welke visie, lesstof en werkvormen er zijn in het daltononderwijs
  visie: kinderen zelfstandig, samenwerken
  Lesstof: regulier materiaal
  Werkvormen: dag, week en maantaken; kinderen bepalen zelf wanner wat doen.
 • Wat kenmerkt Jenaplan scholen (3)
  - opvoeding is belangrijker dan onderwijsdoelen
  - lestof gericht op: wereld orientatie 
  - vooral werken in projectvormen, thema's uit dagelijks leven
 • Wat zijn de grote oorzaken voor de zwarte scholen (3)
  1. Demografische redenen: er komen meer allochtonen te wonen in steden
  2. sociale en etnische redenen:
              autochtonen zetten kind niet meer op zwarte school
              allochtonen durven niet meer 
  3. vrijheid van onderwijs, iedereen mag een eigen school oprichten
 • Welke zwartescholentrend zien we nu vooral ontstaan 
  dat meer middelbare scholen ook zwart worden
 • Waarom is het slecht om zwarte scholen te hebben?
  1.  Slecht voor intergratie in samenleving
  2. slecht voor kwaliteit onderwijs
 • Geef 2 rigoureuse oplossingen voor het terugdringen van zwarte scholen. 
  postcode beleid
  toelatingseisen
 • Noem 2 minder rigoureuse oplossingen voor het terugdringen van zwarte scholen. 
  ouderinitiatieven: ouders gaan zelf ouders benaderen
  school maakt reclame
 • Hoe krijgen kinderen advies voor het voortgezet onderwijs?(3)
  Citotoets
  advies leraar
  aanvullende informatie; over houding etc
 • Plezier in school hangt af van het leefdomijn, uit welke 3 onderdelen bestaat dit leefdomein. 
  - de ontwikkeling van het zelfbeeld
  - de ontwikkeling van sociale relaties
  - invloed van leerkracht
 • Hoe ontstaat het zelfbeeld van kinderen? (4)
  Sociale vergelijking: kan opwaarts of naar beneden
  zelfwaarneming: eigen observaties
  feedback van anderen: looking glass self
  attributie:
   hoe denk je na over gebeurtenissen
 • Hoe ontstaan sociale relaties in de klas
  - nabijheid
  - similarities
  - aantrekkelijkheid/persoonskenmerken
 • Waarom hebben kinderen/mensen sociale relaties in de klas
  Informationele steun: hoe moet dit, wanneer gebeurt dit?
  Instrumentele steun: kind kan geen verstoppertje spelen zonder andere kinderen
  emotionele steun:
  waardering:
   wat vinden anderen van mij
 • Met welke 3 soorten machtsbronnen houdt een leraar orde in de klas?
  Deskundigheidsmacht:  je weet shit
  Legitieme macht: je hebt macht, omdat je kan belonen en straffen
  relationele macht: door goede relaties aan te gaan
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kunnen hoogbegaafde kinderen een scheef zelfbeeld ontwikkelen? 
Als ze alles te makkelijk vinden en goed doen denken ze dat ze niet kunnen falen. 
Waarom is het belangrijk om leerlingen uitdagende lesstof te bieden? 
Als dit niet gebeurd verliezen ze motivatie omdat alles te makkelijk is. 
Wat is een gevaar voor hoogbegaafde kinderen? 
Doordat alles heel gemakkelijk op de basisschool gaat leren ze bepaalde leerstrategieen niet leren. Later kunnen ze hier problemen mee krijgen op de middelbare school, omdat ze niet gewend zijn dat ze het niet snappen. 
Wat is didactische resistentie?
Als een kind de maar niet oppikt ondanks dat het remedial teaching (1 op 1) uitleg heeft plaatgevonden
Wat gebeurt er in het hoofd bij dyscalculie? 
cijfers worden in het semantische geheugen niet automatisch van correcte betekenis voorzien. waardoor er geen shortcuts gemaakt kunnen worden
Wat is hoeveelheidsbesef en hoe wordt het ook wel genoemd
de interne getallenlijn, het besef dat getallen een waarde hebben en deze kunt optellen, vermenigvuldigen, etc (niet aangeboren) 
Kinderen met dyslectie hebben moeite met automatiseren. wat wordt hiermee bedoeld? 
Het koppelen van klanken (fonemen) aan tekens (grafemen)
Wat wordt bedoeld met differentiaal diagnostiek? 
Dat je een anamnese gaat maken om te kijken of andere invloeden zoals meertaligheid thuis, psychische stoornissen of lichamelijke problemen zoals slecht zicht geen invloed hebben. 
Hoe kan iemand met dyslectie soms ook problemen hebben met rekenen? 
Als de som in een verhaal staat geschreven. 
Wat zijn interventies voor leerlingen met dyslectie (4)
Extra tijd
Spellingsfouten worden niet meegerekend. 
gebruik van laptop
daisyspeler: omzetten van tekst naar audio