Summary Preventie en voorlichting

-
ISBN-10 9041504850 ISBN-13 9789041504852
239 Flashcards & Notes
34 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Preventie en voorlichting". The author(s) of the book is/are Henk Mulder onder van J A L van Lakwijk Najoan Corinne Meijer. The ISBN of the book is 9789041504852 or 9041504850. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Preventie en voorlichting

 • 2.1 Het begrip gezondheid

 • Ieder mens heeft opvattingen over wat gezondheid of ziekte inhoudt. Als je iemand vraagt wat gezondheid of ziekte voor hem of haar betekent, blijkt dat iedereen zo zijn eigen ideeën heeft. 

 • Als assistente krijg je te maken met de gezondheid van patienten en clienten die heel verschillend denken over dit soort zaken. Hun eigen beleving zal ook weer in meerdere of mindere mate afwijken van jouw eigen gedachten op dit terrein.

 • Welke drie factoren hebben een rol in de betekenis die een persoon geeft aan het begrip gezondheid?
  1. De persoonlijke, subjectieve beleving van de verschijnselen gezondheid en ziekte.
  2. De cultuur waarin iemand opgroeit (opvoeding, normen en waarden).
  3. De tijd waarin iemand opgroeit.
 • Wat wordt er verstaan onder gezondheid volgens De World Health Organization (WHO)
  Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekten, maar een toestand van algeheel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn.
 • Wat wordt er verstaan onder lichamelijke gezondheid
  De gezondheid die te maken heeft met de werking van het lichaam. Alle organen, spieren, zintuigen en dergelijke functioneren zoals het hoort.
 • Wat wordt er verstaan onder geestelijke gezondheid
  1. De geestelijke gezondheid, ook wel psychische gezondheid genoemd, heeft betrekking op je psychisch functioneren. Bij psychisch welzijn voel je je goed en zit je goed in je vel.
  2. Wordt je psychisch functioneren voortdurend beheerst door sterke en langdurige gevoelens van angst, jaloezie, verdriet en spanning dan ben je psychisch ziek. Als deze gevoelens lang duren en hevig zijn, kunnen ze van invloed zijn op de lichamelijke gezondheid. Er kunnen zich dan ook allerlei lichamelijke klachten optreden zoals slapeloosheid, hoofdpijn en moeheid.
 • Wat wordt verstaan onder maatschappelijke gezondheid
  1. De maatschappelijke gezondheid, ook wel sociale gezondheid genoemd, wil zeggen dat iemand in staat is om samen te leven en te werken in en met zijn omgeving. Als de maatschappelijke omstandigheden goed zijn en je bent in staat om dit als zodanig te ervaren, draagt dit bij aan je maatschappelijke gezondheid.
  2. Belemmerende factoren zijn maatschappelijke problemen, zoals werkloosheid, huisvestingsproblemen, ongezond milieu, gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden, discriminatie enz.
 • Wat is de betekenis van welzijn
  Welzijn betekent je goed voelen in een situatie (zeer persoonlijk en afhankelijk van omstandigheden). Veranderen de omstandigheden, dan kan dit leiden tot meer of minder welzijn (b.v. verandering van werkplek).
 • Lichamelijke, geestelijke en sociale factoren samen beïnvloeden de gezondheid. Er bestaat een wisselwerking tussen de drie aspecten. Als er met een van de drie iets aan de hand is, kan dit gevolgen hebben voor de twee anderen vormen van gezondheid.

 • 2.2 Het begrip ziekte

 • Het begrip ziekte blijkt uit meerdere onderdelen te bestaan. Welke drie onderdelen zijn dat?

  1. Ziektegevoel: komt tot uitdrukking in de taal. Het is niet meetbaar. Een patiënt zegt: 'Ik voel me vandaag ziek'.
  2. Ziekte: er is een verschil tussen ziek voelen en werkelijk ziek zijn. Het kan dat een patiënt aangeeft dat hij zich ziek voelt, maar dat hij niet ziek is. Andersom kan ook: iemand voelt zich.
  3. Ziektegedrag: de reactie op een ziekte, het ziektegedrag, is ook weer sterk persoonsgebonden. Waar de ene persoon bij griep op bed kruipt, probeert een ander zo lang mogelijk op de been te blijven. Toch kan uit het aantal mensen dat ziektegedrag vertoont wel iets opgemaakt worden. Ziekteverzuim is bijvoorbeeld een specifieke vorm van ziektegedrag.
 • Binnen de gezondheidszorg worden drie meetmethoden gebruikt voor het begrip ziekte. Welke zijn dat?

  1. Medische meetinstrumenten worden gebruikt om fysiologische en biochemische processen te meten. Denk bijvoorbeeld aan het meten van de bloeddruk.
  2. Taal: door het voeren van gesprekken of het invullen van vragenlijsten krijgen we een idee hoe mensen zich voelen. Het nadeel hiervan is dat zowel bij degene die antwoordt als degene die de antwoorden uitlegt (interpreteert) sprake kan zijn van subjectieve beleving 
  3. Sociale instituties: de gezondheidszorg (een sociale institutie) kan onderzoek verrichten naar het gedrag van mensen. Bijvoorbeeld onderzoek naar het drankgebruik onder jongeren.
 • Wil een meting wetenschappelijke waarde hebben, dan zijn betrouwbaarheid en validiteit belangrijk. 

 • Wat wil betrouwbaarheid zeggen?
  Betrouwbaarheid wil zeggen dat je op de uitkomst kunt vertrouwen. Met andere woorden als dezelfde meting nog eens wordt gebruikt, de uitkomst hetzelfde is. 
 • Wat betekent het begrip validiteit?
  Het begrip validiteit geeft aan dat men datgene meet dat men wil meten. 
 • Hoe krijgen we een beeld van de hoeveelheid mensen die ziek zijn?
  We krijgen een beeld van de hoeveelheid mensen die ziek zijn door gegevens over ziekte die worden geregistreerd, zoals ziekteverzuim, ziekenhuisopname en geneesmiddelengebruik.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe beschermt de huid je lichaam tegen zonlicht?
De pigmentcellen in je huid bevatten kleurstofkorrels die donkerder kleuren naarmate je meer UV-licht op vangt. Door de donkerdere bruine kleur van je huid kan UV-licht steeds slechter het lichaam binnen dringen en kunnen de cellen onder de huid niet meer beschadigd worden door de straling van het zonlicht.
Welke spieren zijn antagonisten?
Buig- en trek spieren, ze horen bij elkaar maar hebben een tegengestelde werking
Wat is het verschil tussen een kogel- en een scharniergewricht?
een kogelgewricht kan bewegen in alle richtingen, een scharniergewricht alleen in een richting
Welke factoren spelen een belangrijke rol in de afstemming van voorlichting?
opname vermogen
sociale omgeving 
persoonlijkheid
leef- en werksituatie
overleg met anderen
Wat zijn de belangrijkste doelen van GVO?
vergroten van kennis over gezondheid
verminderen van angst en ongerustheid
bevorderen van eigen verantwoordelijkheid
stimuleren van preventief gedrag
Welke niveau's zijn er bij voorlichting?
microniveau (een persoon)
mesoniveau (een groep)
macroniveau (landelijk)
Waar staat GVO voor?
Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding
Welke 3 vormen van preventie zijn er en noem een voorbeeld?
primaire preventie: vaccinaties
secundaire preventie: bezoeken van schoolarts
tertiaire preventie: voorlichting medicijngebruik
Wat verstaan we in de gezondheidszorg onder het begrip preventie?
het voorkomen van ziekte of gezondheidsproblemen door het verbeteren van de voorwaarden voor gezondheid.
Geef een definitiie van het begrip gezondheid
een toestand van algeheel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn.