Summary Preventie in het sociale domein toepassingen en achtergronden

-
ISBN-10 9046905438 ISBN-13 9789046905432
180 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Preventie in het sociale domein toepassingen en achtergronden". The author(s) of the book is/are Sijtze de Roos Mart van Dinther. The ISBN of the book is 9789046905432 or 9046905438. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Preventie in het sociale domein toepassingen en achtergronden

 • 1.1 inleiding

 • preventie
  voorkomen is beter dan genezen
  (pijnlijker moeilijker duurder)
 • preventie is wel iets meer dan alleen simpele voorzorgsmaatregelen
  doelbewuste actie in complexe situaties en gelaagde contexten
 • 1.2 preventie een omschrijving

 • gerichte preventieve activiteiten dienen beperkt te blijven tot
  gevaarlijke, ernstige en bedreigende problemen
 • empirisch
  alleen over de waarneembare werkelijkheid zijn uitspraken te doen
 • 1.3 verdere kenmerken van preventie

 • preventie op macroniveau (staat overheid samenleving)
  veiligheid
  adequate (geestelijke) gezondheidszorg
  schoon milieu
  economische groei
  handhaving openbare orde
  sociale vrede en stabiliteit
  integratie en bevolkingsontwikkeling
 • preventie op mesoniveau
  bedrijven verenigingen en organisaties hebben belang bij zelfstandige, zelfsturende, zelfverantwoordelijke werknemers/zzp'ers of vrijwilliger die
  betrokken, maatschappelijk actief, flexibel en productief zijn
  gezond, beschikbaar, oplaadbaar en flexibel zijn
  voorrang geven aan de continuïteit van de productie en die verstoringen persoonlijke gevaren die hun productiviteit bedreigen zelfstandig weten te vermijden
  hetzelfde nastreven als de organisatie
 • preventie op microniveau (het belang van individuele burgers)
  gezond en gelukkig leven
  persoonlijke groei en zelfontplooiing
  materiële welvaart en financiële zekerheid
  maatschappelijke orde en voorspelbaarheid
  greep op dagelijks bestaan
  antwoorden op de vraag naar de betekenis van het bestaan, de zin van het leven
 • 1.3.2 het bereik van preventie

 • voor juiste maatvoering bij preventie
  inzicht in wat voorkomen moet worden
  ten bate van wie of van welk belang
  inzicht is nodig in wat vermeden kan worden en wat niet

  je hebt zicht op het bereik van de preventieve activiteiten waar je bij betrokken bent
 • het gaat kort gezegd om tijdige singnalering en aanpak van
  gevaren, uitvalt- en ziekteverschijnselen, antisociale uitingen en disfuncties die zich in het heden aankondigen en waarvan verergering voor de toekomst voorkomen moet worden
 • 1.3.3 de voordelen van preventie: een pleidooi

 • preventieve opsporing en behandeling kunnen veel onheil voorkomen er is wel sprake van een zeker spanning tussen
  te laat of te vroeg, te weinig of te veel

  veel kinderen krijgen te snel een etiket, er ontstaat een opvoedingskramp, er wordt beroep op experts gedaan (het wordt een individuele stoornis)
 • redenen voor preventie
  we zijn meer dan vroeger op onszelf aangewezen, steunstructuren zijn nodig

  meer aandacht voor preventie vermindert de druk op de curatieve voorzieningen

  goed afgestemd preventiebeleid verdient verre de voorkeur boven het paniekvoetbal

  ethisch gezien niet laakbaar om niet in te grijpen
 • 1.4 vormen, varianten en perspectieven

 • verschillende vormen van preventie
  collectief
  individueel
  generaal
  specifiek
  situationeel
  persoonsgericht
  indirect
  direct
 • 1.4.2 varianten

 • primaire preventie
  voorkomen dat te verwachten gevaren, aandoeningen problemen of stoornissen daadwerkelijk zullen optreden
 • secundaire preventie
  activiteiten die ten doel hebben om de impact en de duur van lopende problemen te verzachten
 • tertiaire preventie
  ondervangen van de gevolgen die uit manifeste problemen gevaren of stoornissen voortvloeien
 • zowel de secundaire als tertiaire preventie raakt aan zorg en (specialistische) hulp
  er zal vaak preventief gebruik worden gemaakt van een uitgebreid assortiment aan hulpverleningsmethoden 

  bij zorg en hulp is de hulpvraag van de client leidend 
 • terwijl de dominante norm in de hulpverlening voorschrijft dat het oordeel van de cliënt de doorslag hoort te geven en dat er bovendien moet worden aangesloten op de eigen kracht
  van buurtbewoners worden preventieve interventies vaak gestart op grond van wat de initiatiefnemers noodzakelijk vinden

  preventie kan dan nodeloos bevoogdend worden, geeft vaak aanleiding tot onenigheid en discussies 

  preventie gaat na verloop van tijd over in de zorg of hulpverlening, de betrokkenen nemen de probleemdefinitie over en ontwikkelen hulpvragen die er parallel mee lopen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.