Summary Principes van marketing

-
ISBN-10 9043034096 ISBN-13 9789043034098
200 Flashcards & Notes
8 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Principes van marketing
 • Philip Kotler
 • 9789043034098 or 9043034096
 • 2017

Summary - Principes van marketing

 • 11 Prijsbeleid

 • Kostenleiderschap: lage productiekosten, lage prijs
  Differentiatie: gedifferentieerde productielijn, gedifferentieerd marketingprogramma, beste in zijn klasse,
  Focus: een bedrijf dat zich op bepaalde marktsegmenten focust
  middle of the roader: bedient gehele markt, geen keuze, slechter af 
 • Welke verschillende prijszetting strategieën zijn er?
  1. vraaggeoriënteerde prijszetting
  2. kostengeoriënteerde prijszetting 
  3. concurrentiegeoriënteerde prijszetting
 • Wat zijn de 4 concurrentiestrategieën van Porter?
  Kostenleiderschap, differentiatie, focus, en middle of the roader
 • Bij welke van de 3 prijsbeleid methoden is het van belang dat men de reden van kopen weet en zijn prijs afstemt op de waarde die het product heeft in de ogen van het publiek?
  Vraaggeoriënteerde prijszetting
 • Wat zijn de waardestrategieën van Treacy en Wiersema?
  Operational Excellence, Customer intimacy, en Product Leadership
 • Welke van de 3 prijsbeleid methoden vereist een focus die voornamelijk gericht is op eigen productieproces en bedrijf?
  Kostengeoriënteerde prijszetting
 • Wat houdt de Blue Ocean strategie in?
  Focust zich niet op concurrrenten, probeert nieuwe vraag te creëren
 • Welke prijsbeleid methode heeft voornamelijk een externe focus op het gebied van: beleid, kosten, prijs en aanbod?
  Concurrentiegeoriënteerde prijszetting
 • Wat houdt de Red Ocean strategie in?
  Focust zich op concurrenten, past concurrentiestrategieën van Porter toe.
 • Waarom zijn vraag en kosten georiënteerde prijszetting elkaars tegengestelde?
  Bij kostengeoriënteerde prijszetting wordt er een goed product ontworpen waarvan de klant overtuigd moet worden van de waarde.
  (figuur 11.3)
    Bij vraaggeoriënteerde prijszetting wordt uitgegaan van de waardeperceptie van de klant en wordt een product ontworpen met een gewenste prijs en waarde.
 • Wat is entrepeneurial marketing?
  Men stelt de vraag welke competities en middelen hebben we eigenlijk nodig om op een andere manier in te zetten en zo nieuwe groeipaden te bewandelen
 • Welke kosten gebaseerde prijsmethoden zijn er?
  - kostprijs-plus-methode (kosten + standaard opslag) verwachte afzet moet daadwerkelijk gehaald worden, voordelen: verkoper beter op de hoogte van kosten dan vraag, eenvoudig prijszetten hoeft niet aangepast aan vraag, prijsconcurrentie minimaal wanneer alle bedrijven in tak ook toepassen en over het algemeen eerlijkst: aanbieder krijgt redelijk rendement op investering en koper niet uitgebuit bij stijgende vraag.

  - break-evenprijszetting/target return-prijszetting (Quitte, gewenste winst of rendement) 
  break - evenhoeveelheid = vaste kosten/prijs - variabele kosten
  Target - returnhoeveelheid = vaste kosten + vereist rendement/prijs - variabele kosten  
 • Wat zijn de manieren om de markt te betreden?
  Exporteren, Joint venture, Licentie, Contractproductie, Managementcontract, Gezamenlijk eigendom, Directe investering
 • Een bedrijf met een concurrentiegeoriënteerde prijszetting wil kleinere aanbieders uit zijn markt dwingen, met welke prijszettingsmethode kan hij dit het beste doen?
  put-out pricing - alleen wanneer de kleine concurrenten hoge prijzen vragen en jij instaat bent een lagere prijs aan te bieden die de concurrentie uit de markt concurreert
 • Exporteren
  Manier om een buitenlandse markt te betreden door producten te verkopen met behulp van een internationale tussenpersoon (indirect exporteren) of door een filiaal, exportafdeling, of buitenlandse verkopers en distributeurs (direct exporteren).
 • Wat is een verantwoorde prijszetting, wanneer er concurrentie enkel op basis van prijs (prijzenslag) is in jouw markt en je deze niet kan winnen van de grote concurrenten?
  Premium pricing - Markt gedomineerd door grote concurrenten met lage prijzen, richt je op niches die nog niet worden bediend, met producten met toegevoegde waarde/hoge kwaliteit tegen een hogere prijs
 • Joint Venture
  Een manier om een markt te betreden door samen te werken met een bedrijf in productie of marketing
 • Figuur 11.2
 • Licentie
  Betreed de markt door een overeenkomst te sluiten met een fabrikant die recht verkrijgt op de productiemethode, handelsmerk, patent, etc
 • Wat zijn interne factoren?
  Marketingdoelstellingen
  Marketingmixbeleid
  Organisatie
 • Contractproductie
  Een bedrijf tekent een contract met een fabrikant die de producten vervaardigt of zijn diensten verleent
 • Externe factoren
  Aard van de markt
  Vraag
  Andere omgevingsfactoren (DESTEP)
 • Managementcontract
  Bedrijf exporteert managementdiensten ipv producten
 • Welke invloed hebben de Interne factoren/prijs (marketingstrategie, -doelstellingen en -mix) op het prijsbeleid/interne factoren van een bedrijf?
  Strategie: moet bepaald worden voordat de prijs wordt vastgesteld, eenmaal een doelgroep en positionering bepaald dan is het marketingmixbeleid - incl. prijs - vrij duidelijk.
  ''Het prijsbeleid wordt dus al voor een groot deel bepaald door beslissingen ten aanzien van positionering.''

  Doelstelling:
  overleven, max. winst op korte termijn, grootste marktaandeel, kwalitatief het beste product bepalen het prijsbeleid. Prijsbeleid speelt dus een aanzienlijke rol in het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

  Mix: Prijs is vaak de leidende factor, bedrijven nemen vaak eerst de beslissingen aangaande de prijs en baseren daar de andere marketingmixaspecten op. Zo wordt de prijs de sleutelfactor in de positionering van een product: prijs bepaalt de prijs, de markt, de concurrentie en het ontwerp.De prijs bepaalt dus welke functies kunnen worden aangeboden en hoeveel het product mag kosten.
 • Gezamenlijk eigendom
  Werk samen met andere beleggers door een plaatselijke onderneming te beginnen waarvan het eigenaarschap wordt gedeeld
 • Welke invloed heeft de marktvorm: ''Volledig vrije mededinging'' op de prijszetting voor bedrijven in deze markt?
  Er is een ''gangbare marktprijs''. Aanbieders en afnemers hebben individueel geen invloed hebben op de marktprijs. (Zij gaan niet boven of onder deze marktprijs kopen of verkopen omdat concurrenten de gangbare prijs wel hanteren en er daar wordt afgenomen en onder de marktprijs is niet nodig omdat er op de marktprijs al zoveel verkocht kan worden als een aanbieder wil.)
 • Directe investering
  Een markt betreden door daar assemblage of productiefaciliteiten te vestigen
 • Bij welke marktvorm wordt de prijszetting beïnvloed doordat het aanbod varieert in kwaliteit, functies, stijl en/of ondersteunende service waardoor afnemers verschillen zien in producten en een overeenkomstige prijs betalen i.p.v. een uniforme marktprijs?
  Monopolistische concurrentie
 • Marktleider
  Het bedrijf met het grootste marktaandeel van de bedrijfstak
 • Bij welke marktvorm zal hoogstwaarschijnlijk een concurrentiegeoriënteerde prijszetting toegepast worden?
  homogeen oligopolie, omdat er weinig aanbieders zijn met een uniform product (staal) die erg gevoelig zijn voor elkaars prijsbeleid.
 • Uitdager
  Een bedrijf net onder de top dat hard vecht om zijn marktaandeel te vergroten door het aanvallen van de marktleider en andere aanbieders in de markt
 • Waarom zal een niet-gereguleerde monopolie zich inhouden met prijsverhogingen?
  - Vrees voor regulerend optreden van overheid
  - Streeft naar een snelle marktpenetratie met behulp van lage prijs
  - Wil geen concurrentie aantrekken (hoge prijs -> aanbieders gaan eronder zitten)
 • Marktvolger
  Een bedrijf net onder de top van een bedrijfstak dat zijn marktaandeel wilt vasthouden zonder de concurrentie met de marktleider aan te wakkeren
 • Welke vormen van monopolies worden gereguleerd door de overheid?
  Overheidsmonopolie (overheid bepaalt prijsdoelstelling)
  gereguleerd monopolie (overheid laat tarieven toe die een ''redelijke rendement'' leveren)
 • Nichebedrijf
  Een bedrijf dat kleine segmenten in de bedrijfstak bedient die de andere bedrijven over het hoofd zien of negeren
 • Welke invloed kan de prijselasticiteit van de vraag op het prijsbeleid hebben?
  bij een elastische vraag (verder verwijderd van 0 elastischer) zal de prijs niet snel aangepast worden de vraag reageert heftig. Bij een inelastische prijs kan de aanbieder zijn prijs omhoog gooien want de reactie van de vraag is gering.
 • Uit welke rollen kan een nichebedrijf kiezen?
  • Eindgebruikerspecialist
  • Specialist op klantgrootte
  • Specialist voor specifieke klanten
  • Geografisch specialist
  • Kwaliteit/prijsspecialist
 • Welk type goederen verkoopt een bedrijf wanneer de uitkomst van de inkomenselasticiteit van de vraag uitkomt boven de 1?
  Luxe goederen (inkomen stijgt, vraag stijgt mee)
 • Doelgroepmarketing
  Het richten van de activiteiten van het bedrijf op het bedienen van een of meer groepen klanten die gemeenschappelijke behoeften of kenmerken hebben (segmenten)
 • Als de inkomenselasticiteit van de vraag tussen 0 en 1 ligt spreken we van?
  Primaire goederen (noodzakelijke) (inkomen stijgt, vraag niet in gelijke mate)
 • Marktsegmentatie
  Het proces waarbij consumenten worden ingedeeld in duidelijk te onderscheiden groepen met gelijksoortige behoeften, kenmerken of gedrag. Iedere groep vereist wellicht andere producten of een andere marketingmix
 • Inferieure goederen hebben bij de inkomenselasticiteit van de vraag als uitkomst?
  Negatief (inkomen stijgt, vraag daalt)
 • Doelgroepkeuze
  Het proces waarbij de aantrekkelijkheid van de verschillende marktsegmenten wordt geëvalueerd en een of meerdere doelgroepen worden uitgekozen waarop het bedijf zich wil richten
 • Noem de 3 formules voor elasticiteit van de vraag
  prijs -> procentuele verandering vraag / procentuele verandering prijs
  inkomens -> procentuele verandering vraag  / procentuele verandering inkomen
  kruisprijs -> procentuele verandering vraag naar product B / procentuele verandering prijs A
 • Differentiatie
  Bedrijven onderscheiden hun marktaanbod van dat van consumenten om superieure waarde voor de klant te creëren
 • Bij welke uitkomst is er sprake van een substituut en wanneer van een complementair goed, als je de kruisprijselasticiteit van de vraag berekend?
  Bij substituten zorgt de prijsverhoging voor een stijgende vraag dus een negatieve uitkomst
  Bij complementaire goederen is er een prijsdaling waardoor de vraag naar het complementaire goed stijgt dus een positieve uitkomst
 • Positionering
  Het realiseren van een duidelijke en onderscheidende plaats van een organisatie, SBU, merk of product in het hoofd van afnemers (breinpositie) ten opzichte van vergelijkbare concurrenten
 • Met welke methode kan een bedrijf de externe factoren voor bedrijfsvoering en dus ook prijsbeleid in kaart brengen?
  DESTEP
 • Geografische segmentatie
  Opsplitsen van de markt in verschillende geografisch bepaalde eenheden. Bijvoorbeeld landen, deelstaten, regio's, provincies, steden of wijken
 • Welke twee bijzondere soorten prijsbeleid zijn er?
  prijsbeleid voor een nieuw product
  prijsbeleid voor het assortiment
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Principes van marketing
 • Philip Kotler Nederlandse Frank Broere het Engels Tijmen Roozenboom
 • 9789043016223 or 9043016225
 • 5e, [verbeterde] dr.

Summary - Principes van marketing

 • 1 marketing Porter

 • Doel: het doel van marketing is waarde creeren voor klanten en in ruil daarvoor waarde terugkrijgen.
  1.1: Bedrijven die met momenten succesvol zijn hechten allemaal veel waarde aan marketing.

 • 1.2: Wat is Marketing:
  Marketing is het creeren van klantenwaarde en -tevredenheid is de kern van het moderne marketingdenken.
  Doel: Nieuwe klanten trekken door superieure waarde te beloven, oude klanten behhouden en tevreden te stellen.
  1.2.1: Defenitie Marketing:
  Marketing gaat over het bevreden van de behoefte van afnemers. Marketing is het huiswerk dat managers moeten maken om behoeften te ontzekken, hun omvang en intensiteit te meten en vast te stellen of deze winstgevende kansen te bieden.
 • 1.3: Uitleg verkoopconcept en Marketingconcept
  Fabriek (uitgangspunt)   --> Bestaande producenten (zwaartepunt) --> Verkoop en Promotie (middelen) --> Winst door grote omzet(doel)
  Markt -->Behoeften van de klant --> Geintegreede Marketing --> Winst door klanttevredenheid
 • Stappen van het Marketingproces:
  1. Inzicht krijgen in de markt en de behoeften en wensen van de klant
  2. Marketeers moeten een klantgerichte marketingstrategie formuleren om doelklaten binnen te halen.
  3. Programma bouwen dat de werkelijke superieure waarde levert.
  Deze stappen vormen de basis voor de 4e stap.
  4. Rendabele klantenrelaties opbouwen en zorgen dat de klanten meer dan tevreden zijn.
  5. Bedrijf plukt de vruchten van sterke klantenrelaties door waarde te halen uit de klant.
 • Customer relationship management (CRM)
  Belangrijkste concept van moderne marketing. Het totale proces van het opbouwen en onderhouden van rendabele relaties met klanten door klanttevredenheid te genereren met superieure waarde voor de klant.
 • Marketingconcept
  Marketingconcept houdt in dat en bedrijf zijn doelstellingen alleen kan bereiken wanneer het de behoeften en wensen van de doelgroep kan bepalen en de gewenste bevrediging hiervan doelmatiger en efficienter levert dan de concurrentie
 • demarketing
  Het doel van demarketing is niet om vraag te vernietigen maar om hem te verminderen of te verplaatsen.
 • marketingaanbod
  combinatie van hoederen, diensten, informatie of ervaringen die bedrijven de markt bieden om een behoefte of wens te bevredigen
 • Marketing
  Marketing is het beheren van winstgevende relaties met klanten
 • behoefte
  behoefte is het idee van een individu dat het hem aan iets ontbreekt.
 • 1.1 Inleiding

 • Alle succesvolle bedrijven hebben een ding gemeen: ze zijn klantgericht en vinden marketing uiterst belangrijk.
 • Noem vier factoren die bij dragen aan het succes van een bedrijf.
  Goede strategie, toegewijd personeel, goede informatiesystemen, gedegen implementatie.
 • 1.2 Wat is marketing

 • Kern moderne marketingdenken: klantwaarde creëren.


  Marketing:
  • het leveren van klanttevredenheid op een winstgevende manier.
  • maakt verkoop overbodig.


  Doel marketing: Nieuwe klanten aantrekken en oude klanten behouden.


 • Wat is marketing?

  Een managementproces dat wordt ingezet door een organisatie(individu of groep).

 • wat is marketing 
  het proces waarmee bedrijven waarde creeen voor de klant en sterke klantrelaties opbouwen om in ruil daarvoor weer waarde van de klant te krijgen 
 • Marketing is het leveren van klanttevredenheid op een winstgevende manier. Het aantrekken van nieuwe klanten gebeurd door een superieure waarde te beloven, oude klanten worden behouden door het tevreden te stellen. 
  Marketing is belangrijk voor het succes van elke organisatie. 
 • Definitie marketing
  Een sociaal en management proces waarin individuen en groepen verkrijgen wat zij nodig hebben en wensen, door producten en waarde te creëren en deze met andere uit te wisselen. 
 • wat is het belangrijkste segment van marketing 
  ruil
 • wat is behoefte?
  het idee van een individu dat het hem aan iets ontbreekt 
 • wat is marketing aanbod ?
  een combinatie van goederen, diensten, informatie en/of ervaringen die bedrijven de markt bieden om een behoefte of wens te bevredigen.
 • marketingmypoia
  overmatige focus op het eigen product, waardoor aan de onderliggende klantbehoeften voorbij wordt gegaan.
 • wat is een kopersmarkt?
  een markt waarin de kopers meer macht hebben dan de verkopers (huizen markt)
 • wat is marketingmanagement? 
  de kunst en wetenschap van het kiezen van doelmarkten en het opbouwen van een rendabele relatie met deze markten.
 • wat is demarketing ?
  marketing om de vraag tijdelijk of permanent te doen dalen, waarbij het niet de bedoeling is dat de vraag verdwijnt.
 • wat is waardepropositie ?
  het pakket voordelen of waarden dat een bedrijf de klanten belooft om te voorzien in hun behoeften 
 • wat is verkoopconcept?
  volgens dit concept kopen consumenten pas genoeg wanneer het bedrijf veel energie steekt in verkoop en promotie.
 • wat is marketingconcept ?
  volgens dit concept kan een bedrijf zijn doelstellingen alleen bereiken wanneer het de behoefte en de wensen van de doelgroep kan bepalen.
 • wat is een maatschappelijk marketingconcept ?
  volgens dit concept moet een organisatie voorzien in de behoefte van zijn huidige klanten op een manier die het welzijn van de consumenten aan de maatschappij als geheel in stand houd en verbeterd.
 • wat is customer relationship management (CRM)?
  het totale proces van het opbouwen en onderhouden van rendabele relaties met klanten.
 • wat is gepercipieerde waarde voor de klant?
  in verschil in de ogen van de klant tussen alle voordelen en kosten van een marktaanbod vergeleken met het concurrerende aanbod.
 • wat is waardeketen (value chain)?
  de reeks afdelingen die waarde creeren verdeeld in primaire activiteiten zoals productie, marketing en verkoop en ondersteunende activiteiten zoals, inkoop personeelsbeleid en onderzoek en ontwikkeling.
 • wat is custumor value delivery systeem ?
  het systeem van waarde ketens van het bedrijf, zijn leveranciers, distributeurs en uiteindelijke klanten die samen waarde proberen te leveren aan de klant.
 • wat is customer lifetime value (klantwaarde)?
  de waarde van de totale stroom aankopen die een klant zou doen tijdens de duur van de relatie.
 • wat is customer equity?
  de som van de customer lifetime value(klantwaarde) van alle klanten van het bedrijf.
 • wat is customer generate marketing ?
  klanten de mogelijkheid geven om online mee te kunnen denken over ontwikkelingen en nieuwe producten 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Fabrikantenmerk
Een merk dat wordt geïdentificeerd door de naam die de productfabrikant aan dat merk heeft gegeven en dat via de eigen organisatie of de daarbij aangesloten verkooppunten wordt verkocht
Wat zijn de verschillende niveaus van merkpositionering?
1. Kenmerken
2. Benefits
3. Overtuigingen en waarden
4. Persoonlijkheid
Winstketen van de dienstverlening
 1. Interne kwaliteit van de dienstverlening
 2. Tevreden en productieve dienstverlenende werknemers
 3. Grote waarde van de dienst
 4. Tevreden en trouwe klanten
 5. Gezonde winst en groei
Consistentie van de productgroep
Hoe nauw zijn producten verwant
Diepte van de productgroep
Aantal versies van elk product
Breedte van de productgroep
Aantal productgroepen
Opvullen van de productgroep
Gaten in de productgroep binnen het huidige bereik opvullen
Uittrekken van de productgroep
De productgroep buiten het huidige bereik uitbreiden. Hier vallen onder:
- Neerwaarts uittrekken (trading down)
- Opwaarts uittrekken (trading up)
- Uittrekken in twee richtingen
Productgroep
Groep producten die nauw verwant zijn, omdat zij min of meer hetzelfde functioneren, aan dezelfde klantgroepen worden verkocht, via dezelfde soorten verkooppunten aan de man gebracht worden of binnen een bepaalde prijscategorie vallen
Bijzondere productindelingen
Organisatiemarketing, personenmarketing, marketing van plaatsen (citymarketing) en maatschappelijke marketing (allemaal gericht op de houding van doelconsumenten t.o.v het eerste deel