Summary Principes van marktonderzoek : toepassingen met SPSS

-
ISBN-10 9043011304 ISBN-13 9789043011303
220 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Principes van marktonderzoek : toepassingen met SPSS". The author(s) of the book is/are Alvin C Burns, Ronald F Bush Nederlandse Frans de Swart, André van Iterson, Herbert Maks het Engels Ingrid Smeets van Willy Schaap. The ISBN of the book is 9789043011303 or 9043011304. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Principes van marktonderzoek : toepassingen met SPSS

 • 1 inleiding tot marktonderzoek

 • Leerdoelen:
  • Weten wat de termen 'marketing' en 'marktonderzoek' inhouden
  • Het doel en de toepassingen van marktonderzoek begrijpen
  • Het verschil kennen tussen 'marktonderzoek' en 'online marktonderzoek'
  • Een marketinginformatiesysteem kunnen beschrijven
  • Kunnen uitleggen wat het verschil is tussen marktonderzoek en marketinginformatiesystemen (MIS)
 • 1.1 Wat is marketing

 • Professoor Philip Kotler heeft het marketingconcept als volgt gedefinieerd: Het marketingconcept is een zakelijke filosofie die inhoudt dat een bedrijf, wil het zijn organisatorische doelstellingen bereiken, effectiever moet zijn dan de concurrent in het creëren, leveren en communiceren van klantwaarde aan zijn gekozen doelmarkten
 • Wat is een marketingstrategie?
  Een marketingstrategie bestaat uit het kiezen van een marktsegment als doelmarkt van het bedrijf en het ontwerpen van een juiste 'mix' van product/dienst, prijs, promotie en distributiesysteem om aan de wensen en behoeften van de consumenten van de doelmarkt te voldoen
 • Hoe luidt de definitie van marketing volgens het NIMA?
  Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen
 • Wat is de definitie van marketing volgens de American Marketing Association?
  Tot marketing behoren alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor ontwerp, prijsstelling, promotie en distributie van ideeën, goederen en diensten om een ruil tot stand te brengen die beantwoordt aan de doelstellingen van een individu of organisatie
 • 1.2 Wat is marktonderzoek

 • Wat is het doel van marktonderzoek?
  Het doel van marktonderzoek is om de consument in contact te brengen met de marketeer, door informatie te verschaffen die kan worden gebruikt om beslissingen te nemen.
 • Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van marktonderzoek?
  • Kansen en problemen op de markt opsporen
  • potentiële marketingacties opstarten, verfijnen en te evalueren
  • Het marketingresultaat nauwgezet volgen
  • Marketing als proces verbeteren
 • De definitie van AMA luidt: Marktonderzoek is de functie die de consument, de klant en het grote publiek door middel van informatie verbindt met de marketeer - informatie die wordt gebruikt om kansen en problemen op de markt op te sporen en te definiëren; om marketingactiviteiten te genereren, te verbeteren en te evalueren; om marketingprestaties te volgen; en om marketing als proces beter te begrijpen.
 • Fundamenteel onderzoek wordt verricht om onze kennis te vergroten en niet zozeer om een specifiek probleem op te lossen
 • Onze definitie van marktonderzoek luidt: Marktonderzoek is het proces van het ontwerpen, verzamelen, analyseren en rapporteren van informatie die kan worden gebruikt om een specifiek marketingprobleem op te lossen
 • Toegepast onderzoek wordt er onderzoek gedaan om specifieke problemen op te lossen (dit vormt het overgrote deel van marktonderzoek)
 • 1.4 Online marktonderzoek

 • Wat is online onderzoek
  Het gebruik van computernetwerken, waaronder internet, als hulpmiddel bij elke fase van het marktonderzoeksproces: bij het definiëren van het probleem, de onderzoeksopzet, de dataverzameling, data-analyse, de rapportage en de verspreiding van het rapport
 • een paar innovatieve toepassingen van online onder zijn:
  • online ontvangen en distribueren
  • online ontwerpen van steekproeven, online aanvragen en ontvangen van steekproeven
  • ontwerpen van vragenlijsten door middel van online software
  • Online distribueren en gebruikmaken van vragenlijsten en verzamelen op het web
  • data-analyse op een centrale verwerkingslocatie
  • ditribueren van onderzoeksrapporten via computernetwerken
  • het internet gebruiken voor conceptproeven
 • Online enquêteonderzoek verwijst naar het verzamelen van data door middel van computernetwerken
 • Wat zijn de voornaamste redenen waarom online onderzoek steeds populairder worden?
  1. effectiviteit en efficiëntie
 • De redenen waarom online onderzoek groeit zijn:
  • Het heeft toepassingsmogelijkheden voor elke fase van het marktonderzoeksproces
  • het is geschikt voor zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek
  • het is geschikt voor zowel opinieonderzoek (enquêtes) als gedragsonderzoek
  • respondenten kunnen op een comfortabele manier thuis videobeelden, reclameboodschappen, prototypes van producten enzovoort bekijken en bedienen
  • klanten en/of onderzoekers kunnen gegevens al inzien op het moment dat ze worden ingevoerd
  • het is sneller dan traditionele onderzoekmethoden
  • het is kostenbesparend
  • het is wellicht een zeer wenselijk alternatief om data te verzamelen omdat de weerstand tegen telefonische, schriftelijke en persoonlijke enquetes in wenkelcentra onder mogelijke respondenten groeit.
 • Wat zijn de voornaamste schilpunten die betrekking hebben op online enqueteonderzoek?
  1. Of de data die online verzameld word wel representatief is
  2. spam
  3. privacy
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat betekend een ethische verantwoorde afbeelding?
Een ethische verantwoorde afbeelding houdt in dat de presentatie van de informatie in het onderzoeksrapport absoluut 100% objectief is
Wat is het marktonderzoeksrapport?
Het marktonderzoeksrapport brengt de onderzoeksresultaten, de aanbevelingen en conclusies over aan de cliënt, die op zijn beurt zijn besluitvorming baseert op de inhoud van het rapport
Hoe definieren we een voltooid interview?
Een voltooid interview definiëren we als een onderzoek waarin alle primaire vragen zijn beantwoord
Wat is een scheve populatie (komt voor bij gestratificeerde steekproeven)?
een scheven populatie wijkt nogal af van een populatie met een normale verdeling, die bij het gebruik van enkelvoudige aselecte, systematische of clustersteekproeven wordt verondersteld. vanwege deze abnormale verdeling bestaat de mogelijkheid dat de steekproef inaccuraat is
Wat is een skipinterval?
een skipinterval wordt berekend door het aantal namen in de lijst te delen door de steekproefomvang
Wat is een niet-aselecte steekproef?
niet-aselecte steekproeven zijn steekproeven waarbij de kans van de leden van de populatie om in de steekproef terecht komen onbekend is
Wat is een aselecte steekproef?
aselecte steekproeven zijn steekproeven waarbij de leden van de populatie een bekende kans hebben om in de steekproef terecht te komen.
Wat is een steekproefkaderfout?
een steekproef bevat altijd een steekproefkaderfout, otwel de mate waarin het steekproefkader niet de gehele populatie omvat waarop het onderzoek betrekking heeft
wat is een steekproefkader?
om een steekproef te kunnen nemen heb je een steekproefkader nodig, een soort lijst of registratie van alle steekproefeenheden in de populatie
Wat valt er onder een steekproeffout?
onder een steekproeffout vallen alle fouten die in een survey optreden omdat je een steekproef gebruikt