Summary Privaatrecht

-
ISBN-10 9001830196 ISBN-13 9789001830199
717 Flashcards & Notes
134 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Privaatrecht
 • Mr A Buitenkamp, Mr J C Duivenvoorden van Rossum
 • 9789001830199 or 9001830196
 • Eerste druk, 2009

Summary - Privaatrecht

 • 1 Inleiding privaatrecht

 • Wat is een verbintenis?
  Een verbintenis is een rechtsverhouding waarbij de ene partij (debiteur) een prestatie verschuldigd is aan de andere partij (crediteur).
 • Hoe komt een overeenkomst tot stand?
  Door aanbod en aanvaarding, art. 6:217 lid 1 BW
 • Hoe komt een verbintenis tot stand?
  Een verbintenis komt tot stand door een overeenkomst en door de wet.
 • 1.1 Wat is Privaatrecht?

 • Het privaatrecht beschrijft hoe natuurlijke personen en rechtspersonen met elkaar om moeten gaan.
 • Wat is privaatrecht?
  Privaatrecht is het recht tussen burgers onderling.
 • Citeerwijze artikel:
  artikel 10 Burgerlijk Wetboek 1= art. 1:10 BW
  artikel 99 Wetboek van Rechtsvordering = art. 99 Rv
  artikel een, twee Awb= art. 1:2 Awb
 • Wat zijn rechtsbronnen?
  Rechtsbronnen zijn de situaties waarin je het recht kunt vinden, dus bij wet, jurisprudentie, verdrag en de gewoonte.
 • Wat is aanvullend recht?
  Bij het aanvullend recht is afwijken van de wet mogelijk, maar het wordt begrenst door goede zeden en openbare orde.
 • Waar kun je het privaatrecht uitgedrukt vinden in de wetboeken?
  De meeste regels zijn te vinden in het Burgerlijk wetboek en Wetboek van Rechtsvordering.
 • Wat is objectief recht?
  Objectief recht is het geheel van rechtsregels en normen.
 • Wat is subjectief recht?
  Subjectief recht is een aan het objectief recht ontleende bevoegdheid van een persoon die desnoods bij de rechter kan worden afgedwongen. (bijvoorbeeld een schadevergoeding)
 • Wat is materieel recht?
  Materieel recht zijn de rechtsregels die voorschrijven hoe de mensen zich in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar behoren te gedragen.
 • Wat is formeel recht?
  Recht waarin de vorm of procedure centraal staat en niet de inhoud. Oftewel, regels die aangeven op welke wijze een proces moet worden gevoerd.
 • Wat is privaatrecht?
  Privaatrecht beschrijft hoe natuurlijke personen en rechtspersonen met elkaar om moeten gaan.
 • Wat is de algemene opbouw van wetten? (Hoe ziet een wet er uit?)
  1 Opschrift: de officiële naam+ informatie over de wet+datum van ondertekening+citertitel( na het laatste artikel)..deze wet wordt aangehaald
  2 Aanhef en considerans: Wij Beatrix/Alexander....Alzo wij in overweging genomen hebben....
  3 Lichaam/corpus; de inhoud van de Wet: boeken/ titels/afdelingen/artikelen
  4 Slot/publicatie   : deze wet treedt in werking...
 • Wat is een natuurlijk persoon?
  Een natuurlijk persoon is een mens die drager van rechten en verplichtingen kan zijn. Het zijn van natuurlijk persoon eindigt met het overlijden. De natuurlijke persoon is de tegenhanger van de rechtspersoon.
 • Wat is een wetsartikel?
  Een wetsartikel wordt aangegeven door nummering en is opgebouwd uit leden, subs en subleden.
 • Wat is een rechtspersoon?
  Een rechtspersoon is een entiteit of organisatie die als juridische eenheid opereert en kan optreden als volwaardig en handelingsbekwaam persoon binnen het rechtsverkeer. Een rechtspersoon heeft dus eigen rechten en verplichtingen die losstaan van een eigenaar of bestuurder van de entiteit of organisatie.
 • Hoe zie je of een wet is bekrachtigd?
  Als de handtekening van de koning en de verantwoordelijke ministers en/of staatssecretarissen onder de wet staan.
 • Wat is rechtspersoonlijkheid hebben?
  Rechtspersoonlijkheid betekent dat een onderneming of organisatie zelfstandig schulden en bezittingen heeft, en dus een eigen boekhoudkundig afgescheiden vermogen heeft.
 • Wat is de citeerwijze van een artikel?
  artikel 10 Burgerlijk Wetboek 1= art. 1:10 BW
  artikel 99 Wetboek van Rechtsvordering = art. 99 Rv
  artikel een, twee Awb= art. 1:2 Awb
 •  
   Op welke manieren kun je recht onderverdelen?
 • Hoe worden artikelen aan elkaar verbonden?
  Door het gebruik van: jo (wat juncto betekend)
 • Wat is dwingend recht?
  Dwingend recht is een rechtsregel waarvan de partijen niet kunnen afwijken bij overeenkomst.
 • Wat is de algemene opbouw van Wetten? Hoe ziet een Wet er uit?
 • Citeerwijze artikel:
  artikel 10 Burgerlijk Wetboek 1= art. 1:10 BW
  artikel 99 Wetboek van Rechtsvordering = art. 99 Rv
  artikel een, twee Awb= art. 1:2 Awb
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Privaatrecht
 • A Buitenkamp
 • or
 • 1st

Summary - Privaatrecht

 • 1 Inleiding Privaatrecht

 • Wat is privaatrecht?
  Het recht dat alles regelt tussen de burgers onderling.
 • Wat  is publiekrecht?
  Het beschrijft de rechtshandelingen tussen de burgers en de overheid.
 • Wat is het Windmillarrest?
  Dat bepaalt dat de overheidsinstantie niet altijd degene is die een keuze mag maken tussen de publiekrechtelijke of de privaatrechtelijke weg.
 • Hoe kun je het privaatrecht verdelen?
  In Personenrecht en Vermogenrecht
 • Wat valt onder personenrecht?
  Personen- en familierecht (BW1) en Rechtspersonenrecht (BW2)
 • Wat valt onder Vermogensrecht?
  Goederenrecht (BW 3 en 5) en Verbintenissenrecht (BW 6 t/m 8)
 • Wat zijn de belangrijkste beginselen van het privaatrecht?
  Contractsvrijheid, vormvrijheid, pacta sunt servanda, redelijkheid en billijkheid, bijzonder gaat voor algemeen, relativiteit en dwingend en regelend (aanvullend) recht
 • Wat is contractsvrijheid?
  Iedereen is vrij om een overeenkomst wel of niet aan te gaan, te kiezen met wie ze de overeenkomst aangaan en wat de inhoud van de overeenkomst is
 • Wat is vormvrijheid?
  Een overeenkomst hoeft niet altijd op papier te staan, maar kan bijvoorbeeld ook mondeling of digitaal. 
 • Wat betekent pacta sunt servanda?
  Overeenkomsten moeten nagekomen worden, belofte maakt schuld. 
 • Wat is redelijkheid en billijkheid?
  Gewoonterecht, ongeschreven recht en rechtsbeginselen
 • Wat wordt bedoelt met bijzonder gaat voor algemeen?
  Als er een bijzonere wet is gemaakt voor een bepaalde situatie geldt de bijzondere wet en niet de algemene wet.
 • Wat is relativiteitsbeginsel?
  Er bestaat een relatie tussen de veroorzaakte schade en het beschermende belang.
 • In welke onderdelen kan je feiten verdelen?
  Rechtsfeiten met rechtsgevolg en feiten zonder rechtsgevolg.
 • Wat is een feit zonder rechtsgevolg?
  Hieraan zit geen juridische consequentie gekoppeld. 
 • Waar kun je rechtsfeiten in onderverdelen?
  Blote rechtsfeiten en menselijke handelingen.
 • Wat is een rechtsfeit?
  Een feit met een rechtsgevolg.
 • Wat is een bloot rechtsfeit?
  Deze handelingen zijn op een bepaald moment ontstaan maar er is niet echt sprake van een handeling. Bijv.: geboorte en overlijden.
 • Wat is een menselijke handeling?
  Deze handelingen zijn op een bepaald moment ontstaan maar er ligt een menselijke handeling ten grondslag. Bijv.: het sluiten van een overeenkomst, het toebrengen van schade aan een ander enz.
 • Menselijke handelingen kun je onderverdelen in....
  Rechtshandelingen, eenzijdige rechtshandelingen en meerzijdige rechtshandelingen. 
 • Een rechtshandeling is?
  Menselijke handelingen met een beoogd rechtsgevolg.
 • Een meerzijdige rechtshandeling is?
  deze komen vaker voor dan eenzijdige rechtshandelingen. Een voorbeeld is een overeenkomst, hierbij zijn namelijk 2 partijen nodig.
 • Een eenzijdige rechtshandeling is?
  Er is 1 persoon nodig voor het juridische gevolg. Bijv.: het erkennen van een kind of het aanvragen van scheiding.
 • Een feitelijke handeling is....?
  De gevolgen van de menselijke handeling staan niet in een overeenkomst vastgesteld, maar door midel van de wet. 
 • Waarin kan je feitelijke handelingen onderverdelen?
  Rechtmatige daad, onrechtmatige daad en wanprestatie.
 • Wat is een rechtmatige daad?
  De daad is niet in strijd met de wet. Bijvoorbeeld: Zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardige verrijking.
 • Wat is een onrechtmatige daad?
  De daad is wel in strijd met de wet. Bijvoorbeeld: Hete aanrijden van een fietser met een auto. 
 • Wat is een wanprestatie?
  Het gevolg ontstaat omdat 1 partij zich niet aan de overeenkomst heeft gehouden. 
 • Wat zijn 4 soorten rechtsbronnen?
  Wet, jurisprudentie, gewoontedracht en verdragen.
 • Welke 2 soorten rechters zijn er?
  Kantonrechter en de civiele rechter.
 • Wat voor zaken doet een kantonrechter?
  Huurzaken, arbeidszaken, consumentenkoopzaken, geldvorderingen tot 25.000 euro en eenvoudige familierechtelijke aangelegenheden.
 • Wat voor zaken doet een civiele rechter?
  arbeidszaken voor ambtenaren, complexe familierechtelijke aangelegenheden en overige privaatrechtelijke zaken.
 • Waar kun je in Hoger Beroep?
  Bij het gerechtshof.
 • Waar kun je in cassatie gaan?
  Bij de Hoge Raad.
 • Wat is gewoonterecht?
  Herhaling van gedrag, de gewoonte wordt een langere tijd door een grotere groep mensen herhaald en een rechtsnorm; het gedrag wordt geaccepteerd als een gewoonrechtelijke regel. 
 • Wat is een verdrag?
  Een internationale overeenkomst die wordt gesloten tussen nationale staten, staten en internationale organisaties of tussen internationale organisaties onderling.
 • Wat is de rechtstreekse werking van een verdrag?
  Dit gaat over de relatie tussen de overheid en een burger en tussen burgers onderling. 
 • Waaruit bestat een wetsartikel?
  Rectsvoorwaarden en rechtsgevolgen.
 • Wat zijn rechtsvoorwaarden?
  Er moet aan de rechtsvoorwaarden worden voldaan voor je te maken krijgt met het rechtsgevolg.
 • Wat is een rechtsgevolg?
  De conclusie van een rechtsregel, als aan alle rechtsvoorwaarden is voldaan treed het rechtsgevolg in werking.
 • Wat is een schakelbepaling?
  Dit verklaart een artikel of artikelen van toepassing buiten de afdeling, titel en/of wet waarin het betreffende artikel is opgenomen. 
 • Wat is dwingend recht?
  Deze regels gaan voor, ongeacht of er apsraken zijn gemaakt met een andere partij. Deze zijn dwingend opgelegt. 
 • Wat is aanvullend recht?
  De wet geeft regels ter aanvulling op afspraken die door partijen zijn gemaakt. Partijen kunnen op deze regels terugvallen als daarover niets is afgesproken maar ze mogen ook afwijken van deze regels.
 • Hoe is de opbouw van een vonnis?
  • Gegevens van de zaak en procespartijen 
  • verloop van de procedure
  • omschrijving van het geschil
  • de vordering
  • het verweer
  • beoordeling van het geschil
  • beslissing
 • Wat zijn grieven?
  De redenen waarom men het niet eens is met de beslissing van de rechtbank. Bij de opbouw van het vonnis komen deze op de plek van de vordering. De rechter beslist of de grieven slagen of het vonnis wel of niet vernietigd moet worden.
 • Wat zijn cassatiemiddelen?
  Bij de Hoge Raad komen geen grieven voor maar cassatiemiddelen. Hierbij staan de feiten niet meer ter discussie. Het zijn de argumenten die de eiser in de procedure bij de Hoge Raad inbrengt. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer krijgen partijen nogmaals de gelegenheid om schriftelijk te reageren?
 • als er geen comparitie van partijen plaatsvindt
 • de rechter voor een goede beoordeling van de zaak meer informatie nodig heeft
Wat houdt partijautonomie in?
De partijen bepalen de omvang van de privaatrechtelijke procedure. Zij bepalen bijvoorbeeld zelf welke argumenten zij wel/niet voorleggen aan de rechter. De rechter beslist alleen op grond van de feiten, argumenten ect. die hem zijn voorgelegd in de betreffende procedure. De rechter kan daardoor bijvoorbeeld ook niet meer toewijzen dan de eiser in de dagvaarding heeft geeist. Dit wordt de lijdelijkheid van de civiele rechter genoemd.
Hoe noem je de schriftelijke stukken die in de procedure kunnen voorkomen?
 1. procedure start met een dagvaarding
 2. de gedaagde kan daarop reageren in een conclusie van antwoord
 3. vervolgens kan de eiser daarop reageren in een conclusie van repliek
 4. daar kan de gedaagde dan weer reageren in een conclusie van dupliek
Voor wie gelden de vijf  algemene uitgangspunten in het burgerlijk rechtsproces?
De rechtbank, het gerechtshof en de hoge raad
Wat zijn voorbeelden van grondslag van een verbintenis tot schadevergoeding
onrechtmatige daad
wanprestatie bij de overeenkomst
zaakwaarneming
Wat zijn wederkerige overeenkomsten
Er is sprake van verbintenissen die tegenover elkaar staan, bijvoorbeeld een leveringsverplichting en een betalingsverplichting.
Overmacht
Er is sprake van overmacht als de tekortkoming in de nakoming  van een verbintenis niet is toe te rekenen aan een partij. Volgens art. 6:75 BW is de tekortkoming niet toe te rekenen als de tekortkoming niet te wijten is aan schuld of niet voor zijn rekening behoort te blijven.
Overmacht of wanprestatie
Een partij bij de overeenkomst kan besluiten, moedwillig of niet, dat een verbintenis uit de overeenkomst niet wordt nagekomen. Dit wordt een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis genoemd. Als deze tekortkoming is toe te rekenen aan een partij, dan wordt gesproken van overmacht.
Wat is de eerste mogelijkheid om niet-nakoming op te heffen
Dat is het vorderen van schadevergoeding op grond van tekortkoming in de nakoming. De tekortkoming in de nakoming kan liggen aan aan overmacht of aan een wanprestatie.
Wat is zaakwaarneming
Het zonder overeenkomst behartigen van het belang van een ander terwijl daar een goede reden voor is.