Summary Privaatrecht

-
ISBN-13 9789082983852
284 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Privaatrecht". The author(s) of the book is/are Mr N B F Telders. The ISBN of the book is 9789082983852. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Privaatrecht

 • 1 Powerpoint 1

 • Wat is formeel recht?
  Hoe je je recht behaalt.
 • Wat is materiaal recht?
  Dat is wat je rechten zijn.
 • Onder vermogensrecht vallen?
  - Goederenrecht ( tussen burgers en goederen )
  - verbintenissenrecht ( tussen burgers onderling )
 • Wat is goederenrecht? Wat valt er onder?
  Goederenrecht zijn alle zaken en vermogensrechten.
  - zaken: beheersing vatbare stoffelijke objecten. ( roerende & onroerende zaken)
  - vermogensrechten: stoffelijk voordeel overdraagbaar, al dan niet te samen met ander recht (vermogensrechten omvatten alles wat geen zaak is)
 • Rechtspersonen zijn?
  Altijd handelingsbekwaam.

  - Een handelingsbekwaam persoon mag altijd rechtshandelingen verrichten. Een handelingsonbekwaam persoon is weliswaar rechtsbevoegd, maar heeft de hulp van een ander persoon nodig om van die rechtsbevoegdheid gebruik te kunnen maken.

  handelingsonbekwaam zijn:
  * minderjarigen
  * meerderjarigen die onder curatele zijn gesteld.
 • Wat is een verkrijging onder algemene titel?
  Wanneer men goederen verkrijgt onder algemene titel betekent dit dat men een rechtsvoorganger opvolgt in zijn gehele vermogen of een evenredig deel daarvan.
  bijv; erfopvolging, boedelmening, fusie en splitsing rechtspersonen.
 • Wat is een verkrijging onder bijzondere titel?
  Men verkrijgt goederen onder bijzondere titel door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.
  Men verliest goederen op de voor iedere soort in de wet aangegeven wijzen.
 • Wat ben je nodig om over te dragen?
  - geldige titel (geldige juridische reden:koopovereenkomst of een schenking)
  - beschikkingsbevoegdheid
  - levering
 • Hoe vind de levering van onroerende zaken en registergoederen plaats?
  Bij notariële akte plus inschrijving in daartoe bestemde registers.
 • Hoe vind de levering van roerende zaken en niet registergoederen plaats?
  - met bezitsverschaffing door middel van feitelijke handeling

  - zonder bezitsverschaffing dan ook geen feitelijke handeling, dan word het onderstaande toegepast:
     1. Levering constitutum possessorium
     2. Levering met de korte hand, waarbij de verkrijger reeds houder was voor de vervreemder (houder wordt bezitter)
     3. Levering met de lange hand, Bij een levering met de lange hand wordt een zaak overgedragen die zich op het moment van levering onder een derde bevindt.
 • Goederen zijn onder te verdelen in ??
  Zaken en vermogensrechten
 • Wat zijn zaken?
  1 onroerende zaken
  2 roerende zaken
 • Waar vallen vermogensrechten in uiteen?
  1. Absoluut: geldt tegenover iedereen, heeft zaakgevolg
  2. Relatief: geldt tegenover één persoon of een beperkte groep personen.
 • Wat is objectief recht en wat is subjectief recht?
  Objectief recht zijn alle geschreven en ongeschreven rechtsregels bij elkaar.

  Het subjectief recht volgt uit het objectief recht, het is het recht dat een persoon/rechtspersoon in het concrete geval aan het objectieve recht kan ontlenen.
 • Wat houd handelings(on)bekwaamheid in?
  1. Rechtspersonen zijn altijd handelingsbekwaam. 
  2. Natuurlijke personen kunnen handelingsbekwaam zijn maar ook handelingsonbekwaam.
  3. Een handelingsbekwaam persoon mag altijd rechtshandelingen verrichten.
  4. Een handelingsbekwaam persoon is weliswaar rechtsbevoegd, maar heeft de hulp van een andere persoon nodig om van die rechtsbevoegdheid gebruik te kunnen maken (bijv. Minderjarige, onder curatele gesteld.)
 • Hebben alleen mensen subjectieve rechten?
  Nee zowel natuurlijke personen als rechtspersonen hebben subjectieve rechten.

  subjectieve recht volgt uit het objectieve recht, het is het recht dat een persoon in het concrete geval aan het objectieve recht kan ontlenen.
 • Kan een rechtspersoon een natuurlijk persoon zijn?
  Nee, dit zijn bedrijven, organisaties, instellingen zodat ze kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer.
 • Wat is aanvullend recht?
  Van aanvullend of regelend recht mag afgeweken worden. Is er niets afgesproken dan geldt het aanvullend recht.
 • Wat is formeel recht?
  Het formeel recht gaat over handhaving van het recht: hoe verwezenlijk ik mijn subjectief recht.
  Alle regels over de manier waarop het recht wordt gehandhaafd.
 • Tussen roerende en onroerende zaken bestaat geen verschil bij?
  De regeling van bestanddelen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het verschil tussen een legataris en een legitimaris?
Je bent pas legataris als de erflater een legaat heeft opgesteld waarin jij als rechthebbende wordt aangewezen. De erflater bepaalt dus zelf wie een legataris is. De legitimaris heeft recht op een wettelijk erfdeel, omdat hij of zij een kind is van de erflater. Dat wettelijk erfdeel heet de legitieme portie.
Wie heeft toestemming van de kantonrechter nodig om een rechtsgeldige uiterste wilsbeschikking te maken?a)Iemand die wegens een geestelijke stoornis onder curatele is gesteldb)Iemand die wegens drankmisbruik onder curatele is gesteld c)Een zeventienjarige
Antwoord A: 4:55 lid 2
•Erflater overlijdt terwijl hij met zijn vrouw in scheiding ligt. Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren en er is een adoptiekind•Er is een gemeenschappelijke boedel van € 600.000•Er is een testament waarin de erflater de vrouw en zijn twee eigenlijke kinderen onterft en de nalatenschap in zijn geheel wil nalaten aan zijn adoptiekindØ Bepaal de omvang van de legitieme van de kinderen.
Omvang legitieme portie:

-De vrouw houdt haar deel uit de gemeenschappelijke boedel, dus de erfenis is slechts € 300.000
-De vrouw is onterfd, ook al was zij getrouwd op het moment van erfopvolging. De in aanmerking komende erfgenamen in groep 1 zijn het adoptiekind en de twee legitimarissen. Er zijn drie erfgenamen (niet te onterven) en hun erfdeel is (vooralsnog)  € 100.000
-De onterfde kinderen erven als legitimarissen hun legitieme portie. Zij erven elk de helft van € 100.000, zijnde € 50.000 per kind. Het adoptiekind erft € 200.000
Geef het verschil aan tussen een gemeenschappelijke schuld van de echtgenoten en een schuld van één van de echtgenoten die in de gemeenschap valt.
1) Extern vs intern; 3) 1:85 BW is een gemeenschappelijke schuld: beide echtelieden hoofdelijk aansprakelijk. 
A en B wonen samen in een woning die A huurt. Zij hebben samen  een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Samen hebben zij de verhuurder gevraagd om B als medehuurder van de woning te aan te merken. De verhuurder weigert dat. Vervolgens stappen A en B naar de kantonrechter met het verzoek om B als medehuurder aan te wijzen. De kantonrechter wijst dit verzoek af, als B:a. Geen inkomsten uit arbeid heeft.b. Vreemdeling is en zonder verblijfsvergunning in ons land verblijft.c. Vanuit financieel oogpunt onvoldoende waarborg biedt voor een behoorlijke nakoming van de huurovereenkomst.
C (pagina 176 e.v.), zie artikel 7:267 lid 3 c BW.
A wordt 65 jaar en hij wil daarom zijn activiteiten als warme bakker   staken. Zijn winkelpand wil hij verhuren aan B, die er een broodjeszaak in wil beginnen. Omdat A twijfelt aan de zakelijke capaciteiten van B, wil hij een rechtsgeldige huurovereenkomst voor een periode van drie jaar. Is dit mogelijk en zo ja, in welke vorm. a.  Dit is alleen mogelijk bij onderhandse akte.b.  Dit is zowel mondeling als schriftelijk mogelijk.c.  Dit is niet mogelijk.
Antwoord: C (pagina 178 e.v.), zie artikel 7:301. In geval van 7:290 BW bedrijfsruimte (waaronder een broodjeszaak valt) is een huurovereenkomst voor 2 jaar of korter mogelijk, zie artikel 7:301 BW. Verder is het mogelijk om af te wijken van het (standaard) regime van artikel 7:292 BW (= 5 plus 5 jaar) bij 7:290 BW bedrijfsruimte door middel (een verzoek tot goedkeuring door de kantonrechter) van een afwijkend beding (zie artikel 7:291 BW.
Een alleenstaande man huurt al jaren een zelfstandige woonruimte. Vijf jaar voor   zijn dood laat hij zijn zuster bij hem intrekken om hem te verzorgen. De verhuurder weet hier niets van. Ook is dit in strijd met de huurovereenkomst.  Kan de zuster zich na zijn dood beroepen op huurbescherming?a.  Ja, want zijn zuster is automatisch huurder.b.  Ja, want zijn zuster kan binnen zes maanden na de dood van haar broer   de rechter vragen de huur te mogen voortzetten.c.  Nee, want de huur is twee maanden na de dood van de huurder van rechtswege beëindigd. Dit geldt ook ten opzichte van de zuster van de huurder.
B (pagina 176-177), zie artikel 7:268 BW. De vraag die de kantonrechter moet beantwoorden is of hier sprake is van een duurzame samenleving.
De verhuurder zegt de huur van een zelfstandige woonruimte rechtsgeldig op.   Dat betekent, dat:a.  De huur na het verstrijken van de opzegtermijn automatisch is beëindigd.b.  De huur na het verstrijken van de opzegtermijn is beëindigd, tenzij de   huurder zich binnen zes weken na ontvangst tot de kantonrechter wendt met het   verzoek tot verlenging.c.  De verhuurder ontvankelijk is in zijn verzoek tot beëindiging van de   verhuur bij de kantonrechter.
C (pagina 176-177), zie artikel 7:272 BW.
A huurt voor een periode van drie jaren woonruimte van B.De huur wordt per half jaar voldaan. Na de periode van drie jaar blijft A met toestemming van B in de woonruimte wonen. Na vier jaar wil B de huur toch beëindigen en zegt de huur op. Welke uitspraak is in dit geval juist?a.  Een geldige opzegging is alleen mogelijk met   toestemming van de kantonrechter.b.  B zal de kantonrechter moeten verzoeken de huur te   beëindigen, als A met de opzegging niet instemt.c.  A zal de kantonrechter moeten verzoeken de opzegging nietig te   verklaren, als hij zich daartegen wil verzetten.
B (pagina 117), zie artikel 7:272 BW. 
Onder woonruimte van artikel 7:233 verstaan we in ieder geval: a.  De woning met eigen toegang, die de bewoner kan bewonen zonder   daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de   woning.b.  Een gebouwde onroerende zaak, die als zelfstandige woning is   verhuurd, of een als woning verhuurd gedeelte daarvan, alsmede   onroerende aanhorigheden.c.  Een gebouwde onroerende zaak, die in de gemeentelijke   woningcartotheek als woonruimte is geregistreerd.
Antwoord: B (pagina 176), zie artikel 7:233 BW (let op: dit artikel is niet beperkt tot gebouwde onroerende zaken, ook een woonwagen (7:235) of standplaats (7:236) vallen onder woonruimte huurrecht. Ook onzelfstandige woonruimte (naast zelfstandige woonruimte 7:234 BW), valt hieronder.