Summary Procesmanagement

-
ISBN-10 9035815831 ISBN-13 9789035815834
837 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Procesmanagement". The author(s) of the book is/are L M M Callaert. The ISBN of the book is 9789035815834 or 9035815831. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Procesmanagement

 • 1 introductie procesmanagement

 • wat is een proces ?
  een proces is een doelgerichte en samenhangende reeks van activiteiten.
 • wat is een organisatie?
  Een organisatie is een verzameling componenten (mensen, machines, geld, informatie) die gezamenlijk gericht zijn op het bereiken van een doelstelling
 • 1.1 afbakening

 • wat is een organisatie ?
  een organisatie is een verzameling componenten ( mensen , machines , geld , informatie ) die gezamelijk gericht zijn op het bereiken van een doelstelling .
 • Wat is een proces?

  Een proces is een doelgerichte en samenhangende reeks van aktiviteiten

 • 1.2 de procesinvalshoek

 • Organisatie-invalshoek: proces - welke aspecten van een organisatie worden in beschouwing worden genomen ?
  gekeken wordt naar de doelstellingen van een de organisatie ('doelgericht') en datgene wat binnen  de organisatie gedaan wordt; het werk dat wordt verzet om deze doelstellingen te verwezenlijken .
  gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie haar klanten tevreden stelt en dus van de wijze waarin de organisatie haar bestaan reden rechtvaardigt.
 • Organisatie-invalshoek: structuur - welke aspecten van een organisatie worden in beschouwing worden genomen ?
  Gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie is gestructureerd:
  - welke organisatorische eenheden (afdelingen, onderafdelingen,  stafafdelingen, etc.) bestaan er binnen de organisatie
  - welke formele relaties zijn er tussen deze organisatieonderdelen?
  Hierdoor leggen we vast:
  - wie wat doet
  - wat waar wordt gedaan
  - wie wat kan autoriseren
  - hoe de formele communicatiekanalen lopen
  Verantwoordelijkheid en bevoegdheidsstructuur van de organisatie wordt zichtbaar
 • Organisatie-invalshoek: functie - welke aspecten van een organisatie worden in beschouwing genomen?
  Gekeken wordt naar datgene waarvoor de organisatie (of een deel ervan onder beschouwing) specifiek geschikt is, wat het kan doen, de geschiktheid die mogelijk maakt dat een bijdrage aan het bedrijfsdoel wordt geleverd
  Kijkt met name naar de vaardigheden, de competenties van een organisatie, niet naar de uitvoering van de activiteiten.
 • Wat is functionele decompositie?
  Het op splitsen van functies in deel-functies  
 • Organisatie-invalshoek: proces - wat zijn de beperkingen en/of kenmerken ?
  de procesgerichte invalshoek geeft een stabiel beeld van een organisatie en er is sprake van coordinatie over functies heen .
 • Organisatie-invalshoek: structuur -wat zijn de beperkingen en/of kenmerken?
  De invalshoek structuur geeft de formele organisatiestructuur weer en laat daardoor het informele gebeuren buiten beschouwing. Verder wordt de dynamische aard van een organisatie niet belicht ( immers bij organisatiewijzigingen behoudt de organisatie haar basisvaardigheden). De structuurinvalshoek geeft een instabiel,  wisselend beeld van de organisatie.
 • Organisatie-invalshoek: functie - wat zijn de beperkingen en/of kenmerken?
  de invalshoek functie geeft een stabiel beeld van een organisatie - wat er ook aan de organisatiestructuur zal veranderen, altijd mogelijk te herkennen waar de functies van de organisatie worden uitgevoerd
  De nadruk ligt op lokale optimalisatie - afstemming over functies heen zal minder aandacht krijgen. Of lokale optimalisatie goed is voor organisatie als geheel wordt niet of niet goed gesignaleerd
 • Voorbeeld bij beperkingen invalshoek structuur: bij wijziging van productgeorienteerde naar klantgeorienteerde structuur behoudt de organisatie zijn basisvaardigheden (kennis)
 • Noem enkele karakteristieken van de term functie?
  -Een functie heeft geen begin of een eind maar kent een continu bestaan
  -Een functie kan los van de organisatiestructuur worden beschouwd
  -De beschrijving van een functie wijzigt niet bij een verandering in organisatiestructuur (blijft stabiel)
  -Een functie geeft aan waartoe iets gedaan moet worden, niet wat gedaan wordt en op welke wijze dat gedaan wordt
 • Welke invalshoek is geschikt als men de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organisatie wil bekijken?
  De invalshoek structuur
 • Wat betekent de invalshoek functie?
  De werking van een deel van de organisatie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat zijn de overeenkomsten tussen de Balanced Scorecard en het INK-managementmodel
 1. belangen van geheel verschillende belanghebbenden tegen elkaar afwegen (Stakeholderbenadering en Rijnlands denken)
 2. interne en externe orientatie
 3. bredere kijk op meten dan financieel alleen
 4. afwegen korte en lange termijn
 5. complete besturingsmodellen voor sturen prestaties en processen in de organisatie
 6. visie vertalen naar actie
 7. door feedback leren
 8. top-down invoeringsproces
 9. toepassing sterk participatief
 10. oorzaak-en-gevolgdenken
Noem de aandachtsgebieden van het INK-managementmodel onderverdeeld in resultaatgebieden en organisatiegebieden
Resultaatgebieden: de mate waarin de organisatie voldoet aan de behoeften en verwachtingen van
 1. klanten en leveranciers
 2. medewerkers
 3. maatschappij
 4. bestuur en financiers

Organisatiegebieden:
 1. leiderschap
 2. strategie en beleid
 3. management van medewerkers
 4. management van middelen
 5. management van processen
Welke ontwikkelingsfasen doorlopen organisaties volgens het INK-managementmodel
1. activiteit georiënteerd (vakmanschap hoog gewaardeerd en door opleidingen ondersteund)
2. proces georiënteerd (houdt zich bezig met voortbrengingsprocessen en de beheersing daarvan)
3. systeem georiënteerd (op alle niveaus gewrkt aan verbetering van de organisatie als geheel. Klantenfocus is dominant)
4. keten georienteerd (in samenwerking met partners in voortbrengingsketen streven naar maximale toegevoegde waarde)
5. transformatie georiënteerd (behoren in haar marktsegment tot de top. proces van continu verbeteren is in structuur en cultuur verankerd. langetermijnvisie op basis waarvan tijdig innovaties plaatsvinden
Noem de criteria van Kobielus voor het identificeren van process waar inzet van WFM de moeite zou kunnen zijn
NSKKF
- Snelheid: wanneer processen gemiddeld een lange doorlooptijd hebben en klanten beginnen te klagen
- Kosten: wanneer personeelskosten hoog zijn en hoog betaald personeel een relatief groot deel van de tijd met werk bezig is waarvoor ze overgekwalificeerd zijn
- Nauwkeurigheid: wanneer er klachten binnenkomen over onnodige fouten en slecht bijgehouden gegevens.
- Kwaliteit: wanneer er klachten binnenkomen over inconsistente kwaliteit van het product/dienst
- Klanttevredenheid: wanneer er in het algemeen een continue stroom klachten van klanten binnenkomen
- Flexibiliteit: wanneer de huidige werkwijze te rigide is, maar men er niet van durft af te wijken omdat dan de controle over het proces verloren kan gaan
Wat houdt multidimensional analysis in? welke rol kan deze technologie vervullen in een managementinformatiesysteem?
Dit betreft door de analist gestuurde navigatie door warehousedata. De data worden logisch benaderd als een multidimensionale kubus van geregistreerde feiten. Bij multidimensional analysis wordt gebruik gemaakt van online analytical processing (OLAP) technology.
Multidimensionale analyse heeft betrekking op het analyseren van informatie. Dit is 1 van de applicatiecomponenten van een managementinformatiesysteem
Noem en omschrijf de karakteristieken van datawarehouse-data
onderwerp-georienteerd
De data zijn gestructrureerd als een netwerk van met elkaar verbonden data-objecten, zoals klanten, leveranciers en producten
geintegreerd
Om tot een volledig beeld te komen van een onderwerp of thema dienen data uit verschillende bronsystemen geintegreerd te worden. Dit impliceert niet alleen dat datawarehouses vaak functionele domeinen overstijgen, maar tevens dat er vaak veel werk dient te worden verricht om redundanties, fouten en inconsistenties tussen verschillende databronnen weg te werken
tijdstip-afhankelijk
De data in een datawarehouse hebben betrekking op een gedocumenteerd tijdstip. Het documenteert de historie van gebeurtenissen mbt de data-objecten.
onveranderlijk
Data in een datawarehouse worden in principe niet overschreven. Als data correct zijn geladen in het datawarehouse zullen ze niet meer worden veranderd
Welke applicatiecomponenten kunnen onderscheiden worden in een managementinformatiesysteem? Geef kort aan wat elke component inhoudt
Planning
Maken van plannen. Plannen vormen de basis voor de andere applicatiecomponenten en ze dienen aangepast te worden obv informatiefeedbackmechanismen vanuit de andere componenten
Monitoren
Monitoren van prestatie-indicatoren op afwijkingen en uitzonderingen
Analyseren
Analyseren van prestatie-informatie gericht op het zoeken naar verbanden en oorzaken van afwijkingen en uitzonderingen
Rapporteren
Valideren en verifieren van potentiele hypothesen met detailinformatie en het rapporteren hiervan aan alle betrokkenen
Actie ondernemen obv informatie
Gebruiken van prestatie-informatie bij de besluitvorming in organisaties
wat wordt er bedoeld met 'harde' managementcontrol en 'zachte' managementcontrol
Met 'harde' management control wordt prestatiemanagement bedoeld. Het betreft besturing van organisaties d.m.v. formele systemen van prestatiemeting en beoordeling. Dit houdt in dat doelen geformuleerd worden, resultaten gemeten worden en dat managementbeslissingen gebaseerd zijn op een analyse van de variantie tussen doelen en resultaten.
'Zachte' managementcontrol gaat ervan uit dat interpersoonlijke relaties essentieel zijn voor het goed functioneren van complexe organisaties
Omschrijf het nut van prestatiemanagement
1. van nut bij het implementeren van de strategie van een organisatie. Voor alle niveaus in een organisatie worden doelstellingen vastgesteld die zijn afgeleid van de strategie. De realisatie hiervan wordt gemeten vie KSFen enPI's. Zo wordt implementatie van de strategie bewaakt en kan het management correctieve (verbeter)acties initieren
2. van nut bij de ontwikkeling van informatiesystemen voor het bewaken van de dagelijkse gang van zaken in een organisatie. Door formuleren van KSFen en PI's op het niveau van activiteiten wordt duidelijk welke informatie relevant is voor de besturing van deze activiteiten. Prestatiemanagement helpt op die manier het management om de aandacht te richten op een beperkt aantal succesfactoren en indicatoren.
3. een ander toepassingsgebied van KSFen (en prestatiemanagement) is strategieformulering. Een analyse van de prestaties van een organisatie is dan de basis voorhet vaststellen of wijzigen van de strategie
Aan welke criteria moeten kritische succesfactoren voldoen om tot goed prestatiemanagement te kunnen komen
 1. dienen zowel verticaal (van strategie naar operatie) als horizontaal (over afdelingen en processen heen) met elkaar in balans te zijn
 2. kort en duidelijk geformuleerd te worden
 3. op 1 manier geinterpreteerd te kunnen worden
 4. alleen te beschrijven wat er gemeten moet worden, niet hoe er gemeten moet worden of wat de waarde moet zijn van de meting
 5. richtlijn voor het aantal is 2-4 per doelstelling