Summary Procesrecht bronnenboek

-
ISBN-10 9089747540 ISBN-13 9789089747549
116 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Procesrecht bronnenboek". The author(s) of the book is/are Lydia Janssen. The ISBN of the book is 9789089747549 or 9089747540. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Procesrecht bronnenboek

 • 1 Procesrecht, een inleiding

 • Waaruit bestaat het burgerlijk recht
  Materieel deel en een formeel deel
 • Het formele deel heet ook wel procesrecht
 • Wat beschrijft het materiële deel
  De rechten en plichten van de partijen
 • Wat beschrijft het formele deel
  Regels voor het geval er problemen ontstaan over de rechten en plichten
 • Het formeel recht beschrijft de handhaving van het materieel recht
 • Wat beschrijft het procesrecht
  1. Hoe een gerechtelijke procedure in gang moet worden gezet
  2. Het verloop van een gerechtelijke procedure
  3. De rechterlijke uitspraken na een procedure
  4. De tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken
  5. De rechtsmiddelen die tegen rechterlijke uitspraken mogelijk zijn
  6. Arbitrage, bindende geschillenbeslechting door niet-rechters
 • Wat zijn de rechtsbronnen van het procesrecht
  1. Grondwet
  2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  3. Wet op de rechterlijke organisatie
  4. Andere wetten
  5. Internationale verdragen
 • Wat is de indeling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  1. Eerste boek, procedures bij rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad
  2. Tweede boek, tenuitvoerlegging
  3. Derde boek, bijzondere procedures
  4. Vierde boek, arbitrage
 • Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geeft de regels voor de juridische procedures in het burgerlijk recht
 • Wat zijn de grondregels van het procesrecht
  1. Hoor en wederhoor
  2. Openbaarheid
  3. Motivering
  4. Hoger beroep en cassatie
  5. Onafhankelijke en onpartijdige rechter
  6. Uitspraak binnen een redelijke termijn
 • Wat zijn de specifieke kenmerken van het burgerlijk procesrecht
  1. Lijdelijkheid van de rechter
  2. Verplichte procesvertegenwoordiging
 • Verplichte procesvertegenwoordiging betekent dat de procespartijen hun rechtszaak niet zelf kunnen voeren. Dit is wel het geval bij kantonzaken.
 • 2 De bevoegdheid van de rechter

 • Competentie is een ander woord voor bevoegdheid.
 • Een rechtbank is bevoegd als het college op basis van de wettelijke regels een zaak mag behandelen en daar een uitspraak over mag doen.
 • De wettelijke regels over de absolute competentie beschrijven welk type gerecht bevoegd is om de zaak te behandelen.
 • De wettelijke regels over de relatieve competentie beschrijven waar in het land de zaak zal worden behandeld.
 • Wat is de rechterlijke indeling
  1. Rechtbank
  2. Gerechtshof
  3. Hoge Raad
 • Waaruit bestaat de rechtbank
  Kantonrechter en civiele kamer
 • Alle burgerlijke zaken gaan in eerste aanleg naar een rechtbank.
 • In eerste aanleg wil zeggen de eerste behandeling van een zaak.
 • Kantonzaken zijn:
  1. Vorderingen tot en met 25.000,-
  2. Vorderingen, ongeacht hun hoogte, uit huur, huurkoop, arbeid, pacht, consumentenkoop en consumentenkrediet tot 40.000,-
 • De civiele kamer bestaat uit alle overige zaken in eerste aanleg.
 • Het gerechtshof doet alle zaken in hoger beroep. Tegen uitspraken van de kantonrechter met een waarde van minstens 1.750,- en tegen uitspraken van de overige sectoren van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld.
 • In cassatie gaat het om een juridische beoordeling van een uitspraak van een lagere rechter.
 • Wat zijn prejudiciële vragen
  Vragen over de uitleg van een rechtsregel
 • Hoe heet het werkgebied van de rechtbank
  Arrondissement
 • Hoe heet het werkgebied van het gerechtshof 
  Ressort
 • Als de wet geen uitzondering maakt, is de rechtbank van de woonplaats van de gedaagde bevoegd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Uitgangspunt is dat een procespartij een termijn van 6 weken krijgt om een conclusie te nemen. Wat zijn de mogelijkheden voor verlenging?
 • op verzoek van beide partijen
 • op verzoek van een van de partijen op grond van klemmende redenen
 • op verzoek van een van de partijen op grond van overmacht
Als de partijen daarom vragen, geeft de rechter hun de gelegenheid om, voordat hij vonnis gaat wijzen, een mondelinge pleidooi te houden waarin zij hun zienswijze nog een toelichten. De rechter kan dit verzoek afwijzen als er al een comparitie is geweest. Het is niet de bedoeling dat ze iets achter houden en dit pas in de pleidooi bekend te maken. Hoe zou deze procedure dan verlopen?
 • dagvaarding
 • conclusie van antwoord
 • conclusie van repliek
 • conclusie van dupliek
 • pleidooi
 • vonnis
na een comparitie na antwoord worden er geen conclusies meer genomen. Hier kan de rechter een uitzondering op maken als hij meent dat dit noodzakelijk is. Hoe verloopt deze procedure?
 • dagvaarding
 • conclusie van antwoord
 • tussenvonnis: comparitie na antwoord
 • conclusie van repliek
 • conclusie van dupliek
 • vonnis
Als een rechter meent dat de zaak niet geschikt is voor een comparitie na antwoord, dan geeft hij de partijen de gelegenheid om nog een keer schriftelijk op elkaar te reageren. Hoe verloopt deze procedure?
 • dagvaarding
 • conclusie van antwoord
 • conclusie van repliek
 • conclusie van dupliek
 • tussenvonnis: comparitie
 • vonnis
wat is een comparitie na antwoord
De (advocaten van de) partijen verschijnen ter zitting om hun standpunt toe te lichten en de vragen van de rechter te beantwoorden
Wat is een conclusie van antwoord
de termijn die de gedaagde heeft om met een schriftelijke reactie te komen op de inhoud van de dagvaarding
Wat betekent zuiveren van verstek
de gedaagde meldt zich alsnog in de procedure.
Wat betekent in geding verschijnen
In de rechtszaak aanwezig zijn
Hoe verloopt een standaard procedure
 • dagvaarding
 • conclusie van antwoord
 • in tussenvonnis: comparitie na antwoord
 • vonnis
Wat is een B-formulier
Standaardformulieren waarmee processtukken worden aangeboden aan de rechtbank.