Summary Productiemanagement

-
ISBN-10 903582296X ISBN-13 9789035822962
387 Flashcards & Notes
12 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Productiemanagement
 • E A M Cuijpers Richard Coenen
 • 9789035822962 or 903582296X
 • 1e dr.

Summary - Productiemanagement

 • 1 productiemanagement en productiewijzen

 • wat is de omschrijving va productie management?
  Het ontwerpen en besturen van systemen waarmee waarde wordt toegevoegd aan een process of dienst
 • wat zijn de 2 hoofd doelstellingn van PM
  Customer service en resource management
 • Wat zijn de beslissing gebieden van productie management ?
  1. Het ontwerpen van productie systemen
  2. Het besturen van productiesystemen
 • Beschrijf de kenmerken van dienstverlening?

   

  De klant is van het begin af aan betrokken, en de productie en consumptie  vinden vaak gelijktijdig plaats . Diensten kunnen nietop voorraad gelegd worden
 • Welke factoren spelen een rol bij het bepalen van KOOP

  - doorlooptijd en flexbiliteit van het productie rocess

  - de gewenste levertijd

  - de aard/voorspelbaarheid van de vraag

  - de hoogte van de voorraadkosten

 • geef 5 producties types weer en de kenmerken

  1. Kleinserie/stuks productie:

  lage herhalings graad, hoge complexiteit

  - wordt af en toe besteld voor een enkele klant

  - gebruik van universelen middelen en kennis

  functionele layout

  2. project productie:

  Lage herhalings graad, complexe materiaal structuur

  - gebruik van universelen middelen en kennis

  - specifieke werkzaamheden die een eenmalig doel hebben (bv bouw)

  3. Serie productie:

  relatief stabiel assortiment en matige gepecialiseerde kennis nodig

  - vaak omstelen van machines productie verloopt discontinue

  4. process productie:

  hoge vraag naar producten, gespcialiseerde middelen en mensen nodig om te produceren

  - divergente materiaal structuur(weinig componenten)

  -bv buizen productie, golfkarton, olie raffinaarderij

  5. massa productie:

  veel herhaling, complexe materiaal structuren

  - productie vaak in lin opstelling

  - hoge specialiteit van mensen en middelen

  bv appartuur zoals electronic

 • 2 ontwerp van productiesystemen

 • Wat zijn de drie beslissingsgebieden van productie management
  1. het ontwerpen van productie processen
  2. het ontwerpen van een layout
  3. Het ontwerpen van producten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Productiemanagement

 • 0 opbouw van de cursus

 • Blok 1: Het kader voor productiemanagement
  1. beslissingen en activiteiten van productiemanagement
  2. ontwerpen van productiesystemen
  3. besturen van productiesystemen
  4. beheer van voorraden

  Blok 2: Productiemanagement in de praktijk
    5. stuk-/kleinserie en projectproductie
    6. serieproductie
    7. massaproductie en procesproductie
    8. dienstverlening

  Blok 3: Enkele bijzondere taken van productiemanagement
    9. betrokkenheid van productiemanagement bij het ontwerp van arbeidsplaatsen
    10. kwaliteitszorg
    11. onderhoud
    12. supply chain management
    13 belang van informatie- en communicatietechnologie voor productiemanagement
 • 1 Productiemanagement en productiewijzen

 • Omschrijf 'productiemanagement'
  Het ontwerpen en besturen van systemen waarin goederen/diensten worden voortgebracht.

  Het effectief en efficiënt managen van hulpbronnen in een proces van waardetoevoeging tbv de klant. 
 • Wat zijn de kenmerken van een productiesysteem
  • een productiesysteem is gericht op het transformeren van input tot output om daarmee waarde toe te voegen aan een entiteit.
  • een productiesysteem gebruikt hulpbronnen om input te transformeren tot gewenste output
  • productiesystemen komen voor in elke organisatie
  • de input kan bestaan uit materialen of grondstoffen, een klant, een gereed product afkomstig v.e. ander productiesysteem
  • de output zijn de goederen en diensten die de organisatie produceert.
 • op welke manieren kan er waarde toegevoegd worden aan een entiteit?
  • entiteit zelf kan veranderd worden
  • verandering van plaats (transport)
  • verandering van tijd (opslag)
  • verandering van iemands gemoed

  voorts:
  • een fysieke verandering
  • een psychische verandering
  • verandering van locatie
  • opslag
  • verandering van informatie
 • Welke (3) niveaus van productiemanagement kun je onderscheiden?
  1. Strategisch
  2. tactisch
  3. operationeel
 • Waarmee heeft het strategisch niveau van productiemanagement vooral te maken? 
  met het vraagstuk van het voortbestaan, de continuïteit van de organisatie.

  dit niveau is georiënteerd op de omgeving en de positie vd organisatie daarbinnen. 

  planningshorizon is enkele jaren
 • Wat houdt het tactische niveau van productiemanagement in?
  Dit betreft het geheel aan organiserende en structurerende beslissingen dat, uitgaande vd beslissingen op strategisch niveau, nodig is.
  Planningshorizon bedraagt circa 1 jaar
 • Wat houdt het operationele niveau van productiemanagement in? 
  Dit betreft het geheel aan besturende beslissingen dat bij een gegeven strategisch en tactisch beleid de gang van zaken zo goed mogelijk moet laten verlopen.
  Planningshorizon bedraagt enkele dagen, weken of maanden
 • Wat zijn de doelstellingen van productiemanagement?
  1. Customer service (het verschaffen van de juiste goederen/diensten, op de juiste plaats, tegen de juiste prijs, op het juiste tijdstip)--> EFFECTIVITEIT - extern georiënteerd en heeft te maken met de mate waarin de doelstellingen worden bereikt.
  2. Resource utilization (het zo efficiënt mogelijk omgaan met hulpbronnen, gegeven de doelstellingen). --> EFFICIËNTIE - intern georiënteerd
 • Hoe verhouden de twee doelstellingen van productiemanagement zich tot elkaar?
  Vaak spanningsveld: customer service wil zoveel mogelijk aan klantvraag voldoen (bv uitgebreid assortiment), dat kan ten koste gaan van de resource utilization (arbeids-/tijdintensievere productie). Hogere customer service kan lagere resource utilization betekenen en vice versa.
 • Noem twee productiewijzen waarbij het spanningsveld tussen Customer Service en Resource utilization minimaal is.
  1. Mass customization
  2. JIT
 • Wat houdt mass customization in?
  Het vermogen van organisaties om snel en met lage kosten goederen te produceren die voldoen aan individuele klantenwensen. 

  Door vindingrijk en intensief gebruik v middelen wordt proces gecreëerd dat snel en goedkoop producten produceert met een hoge kwaliteit en een grote variëteit. --> leereenheid 2
 • Wat houdt JIT in?
  Just in time:
  • een filosofie die alle soorten verspillingen een productiesysteem probeert te elimineren
  • Proces moet storingsvrij verlopen , 
  • met extreem kleine seriegroottes en 
  • zonder fluctuerende bewerkingstijden.

  Hoog-volume-productie met minimale voorraden. 
  --> leereenheid 7
 • Wat zijn de twee hoofdtaken van productiemanagement
  Costumer service en resource utilization
 • In welke twee categorieën kunnen de activiteiten van productiemanagement worden ingedeeld?
  1. ontwerpen van productiesystemen
  2. besturen van productiesystemen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is een divergente materiaalstructuur
er zijn veel meer verschillende eindproducten dan uitgangsmaterialen
Wat zijn de activiteiten van productiemanagement?
Productiemanagement houdt in het managen van hulpbronnen die nodig zijn om goederen en/of diensten te produceren.
Geef een omschrijving van 'productiemanagement'.
Productiemanagement houdt in het ontwerpen en besturen van systemen waarin goederen en/of diensten worden voortgebracht. Het gaat om het effectief en efficiënt managen van hulpbronnen in een proces van waardetoevoeging ten behoeve van de klant.
Op welke 2 manieren kan het reduceren van omsteltijden

1. Single Minute Excange of Dies (SMED) - 'the flow must go on' Alle handelingen die de productiestroom gedurende de omstelling onderbreken zoveel mogelijk paralel
- reductie van 'interne tijden' door meer werk 'extern' te verrichten
- verder reduceren interne tijden door bv elimineren noodzaak tot fijnafstellen, het verbeteren van bevestigingsmethoden en het beschikbaar stellen van meer capaciteit waardoor parallel gewerkt kan.

2. vaststellen van een productievolgorde waardoor de omsteltijd geminimaliseerd wordt

 

Noem een aantal variabelen die van invloed zijn op de wachttijden in een productieafdeling bij serieproductie

- verdeling van bewerkingstijden

- aankomstpatroon van orders

- bezettingsgraad van productiemiddelen > hoe groter, hoe langer de wachttijd - exponentieel van karakter

- prioriteitsregels

- flexibiliteit medewerkers

Uit welke componenten is de doorlooptijd van een productieorder bij serieproductie opgebouwd

- bewerkingstijd

- omsteltijd

- wachttijd

- administratie- en planningstijd

- interne transporttijd

noem 2 belangrijke aspecten van productiemanagement bij serieproductie

- seriegroottes

- doorlooptijd van productieorders

wat is het beheersingsprobleem bij serieproductie

dynamisch - er komen steeds nieuwe orders aan

stochastisch - vele kenmerken van orders zijn niet vooraf bekend

wat zijn 'interne' en 'externe' omsteltijd

'interne' omsteltijd: de machine is stopgezet

'externe' omsteltijdL de machine werkt

Wat zijn de problemen met PERT

- de vooronderstelling dat de activiteitsduren onderling onafhankelijk zijn, is moeilijk hard te maken

- de verwachte tijdsduur van activiteiten zou wel eens niet aan de veronderstelde verdeling kunnen voldoen

- het kan zijn dat de onzekerheid op een niet kritiek pad hoger uitvalt dan de onzekerheid op het kritieke pad

- het kan zijn dat bij de uitvoering 1 van de activiteiten op het kritieke pad gerealiseerd wordt in de optimistische tijd, waardoor een ander pad kritiek wordt > tijdens uitvoering wijzigingen nauwlettend volgen

- Activiteiten zijn meestal niet alleen tijdgebonden maar ook aan capaciteit gebonden