Summary Projectmanagement op basis van NCB versie 3

-
ISBN-10 9087536704 ISBN-13 9789087536701
279 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Projectmanagement op basis van NCB versie 3". The author(s) of the book is/are Bert Hedeman, Gabor Vis van Heemst, Roel Riepma. The ISBN of the book is 9789087536701 or 9087536704. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Projectmanagement op basis van NCB versie 3

 • 3 Projectoriëntatie

 • Wat is projectorientatie
  De orientatie van organisaties op het managen door middel van projecten en de ontwikkeling van projectmanagementcompetenties
 • 3.2 Wat is een project?

 • Wat is een project?
  Een geheel van activiteiten om in een tijdelijke organisatie, binnen gestelde condities, een vooraf gedefineerd resultaat te bereiken
 • 3.3 Wat is projectmanagement?

 • Wat is projectmanagement?
  Alle leidinggevende taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken. (Plannen, organiseren en besturen van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het leidinggeven aan en motiveren van alle bij het project betrokken personen)
 • 3.4 Redenen om een project uit te voeren

 • De lijn is vaak efficienter in routinematige werkzaamheden. Een project is vaak effectiever in eenmalige werkzaamheden. 
 • Wanneer wordt er voor een projectaanpak gekozen (4)?
  - Wanneer de realisatie complex is;
  - Wanneer meerdere disciplines bij de realisatie moeten worden betrokken;
  - Wanneer het resultaat eenmalig is binnen een gegeven context;
  - Wanneer het resultaat moet worden gerealiseerd op tijd, binnen budget en volgens gespecificeerde eisen. 
 • 3.5 Kenmerken van een project

 • De belangrijkste kenmerken van een project zijn (5):
  - Een project is tijdelijk, met een duidelijk begin en eind;
  - Een project heeft een eigen tijdelijke organisatie;
  - Een project heeft een afgebakende scope;
  - Een project levert een vooraf gedefineerd projectresultaat op;
  - Een projectteam kent meerdere disciplines.
 • 3.6 Noodzakelijke voorwaarden voor een project

 • Voor het starten van een project moeten zowel de opdrachtgever als projectmanager een wilsovereenstemming bereiken om een project te kunnen uitvoeren.

  Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een project (6)?
  - Er is besloten om er een project van te maken;
  - Er is een doel en een beoogd resultaat (product of dienst);
  - Het project beoogt dit van te voren gedefineerd resultaat te realiseren;
  - Het is tijdelijk (gedefineerd begin en einde)
  - Er is een projectorganisatie;
  - Er zijn van te voren gedetineerde werkzaamheden en condities.
 • 3.7 Werkvormen

 • Voor het uitvoeren van taken bestaan er drie basiswerkvormen:

  - Improvisatie;
  - Planmatig werken;
  - Routine.
 • 4.1 Projectstart

 • Geef de definitie van projectontwikkelingsfase:
  De periode van het eerste idee tot aan de start van het project.
 • Geef de definitie van projectvoorbereidingsfase:
  De periode van projectmandaat tot de start van het project.
 • Geef de definitie van projectaanvraag:
  De aanvraag van de klant of opdrachtgever aan de projectmanager om het project uit te voeren.
 • Geef de definitie van projectopdracht:
  De overeenkomst tussen de projectmanager en de opdrachtgever om het project uit te voeren.
 • Geef de definitie van projectdefinitie:
  Beschrijving van het project op hoofdlijnen.
 • Geef de definitie van projectbeslissing:
  De beslissing van de opdrachtgever om met het project te starten.
 • Geef de definitie van projectdefinitiefase:
  De eerste fase van het project waarin de basis wordt gelegd voor de projectuitvoering.
 • Geef de definitie van beslisdocument:
  Document op basis waarvan de opdrachtgever beslist wel of niet door te gaan met het project.
 • Geef de definitie van projectdefinitiedocumenten:
  Alle documenten die nodig zijn om een goede basis te leggen voor de uitvoering van het project en om de uitvoering van het project te autoriseren.
 • Geef de definitie van projectstart-up (PSU) workshop:
  Een gestructureerde bijeenkomst om met de belanghebbenden tezamen de projectopdracht of de projectdefinitiedocumenten - in concept - op te stellen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Voor welke kwaliteitsbeoordeling worden review, audit en evaluatie gebruikt?
review = beoordeling op inhoud. (tussentijdse) producten worden gereviewd door direct betrokkenen

audit = beoordeling van proces. check of uitvoering van een project volgens afspraak verloopt en of de uitvoering doeltreffend en doelmatig is. dit wordt gedaan door van te voren vastgestelde criteria.

 evaluatie = leren van ervaring, dus achteraf. = beoordeling of uitgevoerde activiteiten en bijbehorende resultaten overeenkomen met geplande activiteiten en resultaten --> daaruit definiëren van verbeterpunten
Welke gedragscompetenties zijn nodig voor projectmanagementsucces?
Leiderschap,
Zelfbeheersing,
Assertiviteit,
Ontspanning,
Openheid,
Resultaatgerichtheid,
Communicatie,
Teamwerk
Wat is het verschil tussen project-succes en projectmanagement-succes
Of een project succesvol is, hangt af van het opgeleverde resultaat: is het binnen de gestelde eisen en overeengekomen restricties vanuit het perspectief van de relevante belanghebbenden.
Het succes van projectmanagement wordt bepaald door de tevredenheid van de belanghebbenden over het management van het project
Wat is het verschil tussen de project-voorbereidingsfase en de project-definitiefase?
In de ontwikkelfase wordt een eerste idee uitgewerkt, bijvoorbeeld door een haalbaarheidsstudie.
De voorbereidingsfase eindigt zodra er er een wilsovereenstemming is om het project uit te voeren of als het project niet levensvatbaar blijkt.

De project-definitiefase is de eerste fase van het project en start na de projectbeslissing door de opdrachtgever. In deze fase wordt het projectplan uitgewerkt.
Wie zijn belanghebbenden bij je project
Dit zijn niet alleen de personen of groepen die een belang of invloed heeft bij de prestatie of het succes van een organisatie
Dat zijn ook de personen die een belang of invloed WENST te hebben.

Denk aan het voorbeeld van GreenPeace die door de acties een belanghebbende werd in de discussie over BrentSpar van Shell in de jaren 90
Wat wordt in het communicatieplan beschreven
- wat er wordt gecommuniceerd
- door wie
- wanneer
- via welk medium (gebruik zo veel mogelijk verschillende media)
- aan wie
- hoe kunnen partijen feed-back geven
Noem vijf belangrijke projectsuccesfactoren
De belangrijkste succesfactoren waaraan wordt afgemeten of het project succesvol is, in volgorde van belang volgens de 'Standish Group':
- Betrokkenheid gebruikers (19%)
- Support hoogste management (16%)
- Duidelijk gedefinieerd eindresultaat (15%)
- Realistische planning (11%)
- Realistische verwachtingen (10%)
- Kortere fasen/projecten (9%)
- Competente staf (8%)
- Eigenaarschap (6%)
- Duidelijke visie en te realiseren doelen (3%)
- Toegewijde en resultaatgerichte staf (3%)
Noem vijf belangrijke projectsuccesfactoren 
De belangrijkste succesfactoren waaraan wordt afgemeten of het project succesvol is, in volgorde van belang volgens de 'Standish Group':
- Betrokkenheid gebruikers (19%)
- Support hoogste management (16%)
- Duidelijk gedefinieerd eindresultaat (15%)
- Realistische planning (11%)
- Realistische verwachtingen (10%)
- Kortere fasen/projecten (9%)
- Competente staf (8%)
- Eigenaarschap (6%)
- Duidelijke visie en te realiseren doelen (3%)
- Toegewijde en resultaatgerichte staf (3%)
Wat houdt de kerncompetentie Projectstructuren (NCB 1.09) in?
Het vermogen om het opzetten en bewaken van projectstructuren te kunnen managen.
Waar komen technische eisen vandaan?
Technische eisen worden in principe afgeleid van functionele eisen, maar komen ook voort uit de van toepassing zijnde voorschriften, normen en standaarden.