Summary Projectmatig werken

-
ISBN-10 9027469059 ISBN-13 9789027469052
69 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Projectmatig werken". The author(s) of the book is/are Gert Wijnen, Willem Renes, Peter Storm J Zandstra. The ISBN of the book is 9789027469052 or 9027469059. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Projectmatig werken

 • 1 Wat is projectmatig werken

 • Er zijn drie aanpakken van Projectmatig werken. Welke 3
  1. Improviserende aanpak (flexibiliteit, vaak bij nieuwe dingen)
  2. Projectmatige aanpak (resultaatgericht, effectieve aanpak)
  3. Routinematige aanpak (efficiënt, dankzij gebaande paden)
 • Wat zijn de kenmerken van projectmatig werken?
  1. eenmalig maximale prestatie leveren
  2. tijdelijke structuur
  3. opdracht opdrachtgever wordt vertaald naar gedetailleerde specificaties
  4. activiteiten verdeeld in fasen
  5. gelijkmatige inzet van middelen is onmogelijk
 • Wat zijn de kenmerken van routinematig werken?
  1. over langere periode gelijkmatige prestaties leveren
  2. Taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid in stand houden
  3. opdracht vertaald naar standaardpakketten
  4. activiteiten gespreid in tijd
  5. gelijkmatige inzet van middelen is mogelijk
 • Wat zijn de kenmerken van improviserend werken?
  1. zo snel mogelijk aan de slag na constateren probleem
  2. bestaande procedures en richtlijnen worden aan de kant geschoven
  3. vraag gebruiker zo snel mogelijk beantwoorden
  4. wirwar aan activiteiten
  5. gebruik middelen wordt erg moeilijk
 • Wat is cruciaal bij Projectmatig werken?
  • Samenwerken
  • onderling vertrouwen
  • parallelle doelen
 • Steeds meer bedrijven  gaan projectmatig werken als essentiële competentie zien en verwachten dat alle medewerkers hiertoe in staat zijn
 • Er zijn verschillende indelingen te maken in soorten projecten. Een indeling kan zijn van hard/stabiel naar zacht/veranderlijk.
 • Harde projecten zijn tastbaar en zachte projecten zijn ontastbaar.
  Harde en zachte projecten kun je vervolgens weer indelen naar enkelvoudig (bijv. een product) en meervoudig (bijv. een assortiment van onderlinge concurrerende producten: auto's in verschillende prijsklassen) of meervoudig gekoppeld (assortiment van complementaire producten: opties op auto's)
 • Naast harde en zachte projecten is ook een soort project de mate van vernieuwing die wordt beoogd.
  Naarmate de vernieuwingsdrift in een project breder en groter is, is het minder gemakkelijk planbaar en beheersbaar.
 • Een derde projectsoort is die van Turner. Op basis van twee dimensies (mate van duidelijkheid resultaat en mate van gedefinieerde methoden en technieken) worden 4 typen project geformuleerd. Welke vier?
  1. engineering
  2. systeemontwikkeling
  3. productontwikkeling
  4. onderzoek en verandering
 • Wat zijn de belangrijkste twee vragen die gesteld moeten worden om een project goed te kunnen typeren?
  1. Wat is het belangrijkste resultaat?
  2. In hoeverre wordt er vernieuwing nagestreefd?
 • Organisatiecultuur is niet meer weg te denken. Naast normen en waarden speelt ook de nationale cultuur een rol. Hofstede formuleerde 5 dimensies waar landen ten opzichte van elkaar in verschillen. Welke vijf zijn dit?
  1. Collectivisme (Japan) t.o.v. individualisme (USA / NL)
  2. Machtsafstand (groter of kleiner), bij landen waar machtsafstand geaccepteerd is, zijn projecten die top-down worden uitgevoerd succesvoller
  3. onzekerheidsvermijding (sterker of zwakker) In landen waarin onvoorspelbare situaties worden gemeden is het erg lastig om PMW in te zetten
  4. masculiniteit t.o. femininiteit (in masculiene cultuur zal PMW beter vorderen, omdat in feminiene culturen meer wordt overlegd)
  5. langetermijn- t.o. kortetermijngerichtheid (PMW is lastig toe te passen in een land gericht op beheerstheid, gezichtsbehoud, inlossen van verplichtingen, eerbied voor traditie omdat men dan vaak snel resultaten wil zien)
 • Een project is een op zichzelf staande taak met een helder geformuleerd resultaat.
  Een programma is een geheel van doelen, inspanningen en hulpmiddelen, dat vraagt om sturing omdat de hulpmiddelen beperkt en doelen nastrevenswaardig zijn.
  Programmamanagement is gericht op sturen binnen een programma
  Multiprojectmanagement is gericht op managen van aantal processen bij elkaar
  Portfoliomanagement is gericht op managen van alle plannen gericht op nieuwe strategie
  Een proces is een geheel van samenhangende acties en werkzaamheden
 • 2 Waarom PMW?

 • Het is niet altijd zinvol elke activiteit in de vorm van een project te gieten. Om te bepalen of men het beste voor een project kan kiezen kan men zichzelf de volgende vier vragen stellen:
  1. Zijn er externe of interne ontwikkelingen die PMW nuttig of zinvol maken?
  2. Wat levert PMW op?
  3. Wat vraagt PMW?
  4. PMW, waarom niet?
 • Welke zes trends zijn er die PMW stimuleren?
  1. Individualisme (
  2. Mondialisering (over grenzen eigen land gaan)
  3. Flexibilisering
  4. Innovatie
  5. Zorg voor milieu, kwaliteit en veiligheid
  6. Nieuwe organisatievormen
 • Noem voordelen van PMW
  • Bedrijfsprocessen zijn beter te beheersen
  • PMW zorgt voor een betrouwbare partner
  • PMW zorgt ervoor dat medewerkers zelfstandig kunnen functioneren
 • Wat zijn de nadelen van PMW?
  • kosten zijn hoog
  • er wordt niet zomaar een project gestart
  • werken in project maakt partijen kwetsbaar
  • er wordt discipline en zorgvuldigheid van deelnemers vereist
  • men moet zich bewust zijn niet meer te doen dan strikt noodzakelijk
 • Wat zijn de randvoorwaarden voor PMW?
  • gemotiveerde en enthousiaste stakeholders
  • sprake van beperking van middelen en zekere tijdsdruk aanwezig
  • voldoende belanghebbenden die project graag uitgevoerd zien (groepsbelang vóór individueel belang)
  • project moet doel dienen en moeite waard zijn
  • helder begin en einde
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Er zijn drie aanpakken van Projectmatig werken. Welke 3
1
Wat zijn de kenmerken van projectmatig werken?
1
Wat zijn de kenmerken van routinematig werken?
1
Wat zijn de kenmerken van improviserend werken?
1
Page 1 of 12