Summary Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten

-
ISBN-10 9085064473 ISBN-13 9789085064473
645 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten". The author(s) of the book is/are onder van C Braet & S M Bögels. The ISBN of the book is 9789085064473 or 9085064473. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten

 • 1 Kinderen met psychische klachten: aanzet tot evidence-based werken

 • protocollen zijn overdraagbaar en repliceerbaar.
 • Binnen protocol moet ruimte zijn voor individualisering. 
  Men moet niet gaan improviseren
  protocollair werken > nieuwe planmatige manier van werken
 • Pas na afloop van het protocol is bespreking in een MDO zinvol. Daarvoor kans dat ze therapeut van protocol afleiden.
 • Bij comorbiditeit lijkt een simpele aanpak beter te werken dan een complexe. Laat je er niet door afleiden.Volg protocol voor de primaire stoornis en heb vertrouwen dat de effecten generaliseren naar andere mogelijke problemathiek.
 • Treatment integrity:
  in hoeveree de therapeut het protocol volgt, doelen bereikt en in welke mate de essentiele aspecten aan bod komen.
 • Methodes klinische significantie verandering van symptomen te determineren:
  1. niveau van functioneren kind, volgend op de therapie moet vallen buiten de range van de disfunctionele populatie
  2. niveau van functioneren moet vallen binnen de range van de functionele of normale populatie
  3. het functioneren ligt dichter bij het gemiddelde van de functionele populatie dan bij dat van de disfunctionele populatie
 • poptential harmful therapies
  behandelingen die meer kwaad dan goed doen
 • Protocollen zijn:
  overdraagbaar
  gestandaardiseerd
  goed geevalueerd
 • Op het terrein van de kinderpsychotherapie is het gebruik van een behandelprotocol een van de mogelijkheden. Protocollen zijn dus verre van 'heilig' en allesomvattend. Het zou een grove vergissing zijn om de gezondheidszorg te herleiden tot een protocollennetwerk
 • 2 DSM-5 en beschrijvende diagnostiek bij kinderen en jongeren en hun gezin

 • In de DSM-5 is het idee losgelaten dat er 'kinderstoornissen' en volwassenenstoornissen' zijn.
 • twee scoringsprocedures bij gestructureerd interview:
  1. informant bases > informant bepaalt of een antwoord ja of nee wordt gescoord.
  2. investigator based > onderzoeker bepaald dit zelf op grond van de gegeven antwoorden.
 • De DSM-5 doet een poging kenmerken van mensen die lijden te beschrijven en hoopt hiermee hulpverleners te helpen, maar hiermee eindigt ook zijn taak.
 • valse negatieven
  een stoornis over het hoofd zien en dus niet identificeren
 • valse positieven
  ten onrechte een stoornis identificeren
 • Criteria Evidence Based werken:
  1. onderzoek gerandomiseerd en gecontroleerde trails of RCT's
  2. goed beschreven > repliceerbare behandelprocedures
  3. treatment integrity: eenduidige training therapeuten en bewijs dat ze zich daaraan houden
  4. clinical trails: tests met klinische steekproeven
  5. resulaatbeoordeling met meerder methoden
  6. minsten 2 verschillende onderzoeksgroepen, onafhankelijk van elkaar
  7. toetsing klinische relevantie resultaten
  8. toetsing behandeleffecten
  9. beoordeling resultaten op lange termijn
 • 3 Handelingsgerichte diagnostiek

 • Wat zijn de 5  basisprincipes van gesystematiseerde diagnostiek naar model Pameijer & Van Beukering?
  1. Diagnostisch proces wordt na aanmelding verdeeld in 5 fasen: intake fase, strategiefase, onderzoeksfase, indicatiefase en adviesfase.
  2. Informatieverzameling gericht op geven goed advies.
  3. Transactioneel referentiekader (actieve wisselwerking kind en omgevingskenmerken).
  4. Intensieve samenwerking tussen diagnosticus en cliëntsysteem.
  5. In alle fase aandacht voor de positieve kenmerken en protectieve factoren.
 • 5 uitgangspunten HGD
  1. Doelgericht werken vanuit een hulpvraag
  2. Werk systematisch en transparant
  3. Een transactioneel kader hanteren
  4. Zorg voor maximale clientparticipatie
  5. Benut positieve kenmerken
 • Door grondige diagnostiek willen we ervoor waken dat we 'vraaggestuurd' (vanuit de klachten en behoeften client) blijven werken en niet 'aanbodgestuurd' (vanuit beschikbare protocollen).
 • 5 fasen diagnostisch proces:
  1. Intake > informatie verzamelen en samenwerking starten
  2. Strategie > keuze diagnostisch traject: onderzoeks of indiceringsfase
  3. Onderzoeksfase > hypothesen toetsen en onderzoeksvragen beantwoorden
  4. Indicatiefase > integratief beeld: onderkennende en/of verklarende vraagstelling
  5. Advies > informatieoverdracht, overleg, keuze advies, afspraken evaluatie
 • doelstelling intakefase:
  1. systematisch informatie verzamelen om strategie te kunnen bepalen
  2. afstemming tussen direct betrokken partijen
 • verschillende soorten clientrelaties:
  bezoekerstypische > client ontkent probleem of vindt dat de ander een probleem heeft
  klachttypische > client legt de oplossing buiten zichzelf
  klanttypische > klient komt in overleg met hulpverlener tot een duidelijk geformuleerd probleem
 • in de strategiefase wordt...
  op basis van de informatie uit de intake en het theoretisch referentiekader van de onderzoeker het diagnostisch traject uitgestippeld. In drie stappen:
  1. via clustering wordt de beschikbare informatie overzichtelijk gemaakt
  2. onderzoeker kijkt of hij de diagnostische vraagstelling als kan beantwoorden met deze informatie. ja > door naar indicatiefase, nee > onderzoeksfase
  3. onderzoeker beslist welke informatie nog nodig is. Daarvoor stelt hij hypothesen op en zet deze om naar onderzoeksvragen
 • Doel onderzoeksfase
  geslecteerde hypothesen/onderzoeksvragen toetsen
 • Indicatiefase:
  1. formuleren van een integratief beeld (diagnosestelling)
  2. formuleren van aanbevelingen (indicatiestelling)
 • adviesfase
  client wordt geinformeerd over de diagnosestelling en de indicatie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Criteria Evidence Based werken:
1. onderzoek gerandomiseerd en gecontroleerde trails of RCT's
2. goed beschreven > repliceerbare behandelprocedures
3. treatment integrity: eenduidige training therapeuten en bewijs dat ze zich daaraan houden
4. clinical trails: tests met klinische steekproeven
5. resulaatbeoordeling met meerder methoden
6. minsten 2 verschillende onderzoeksgroepen, onafhankelijk van elkaar
7. toetsing klinische relevantie resultaten
8. toetsing behandeleffecten
9. beoordeling resultaten op lange termijn
meemaken eenmalig seksueel geweld is een ernstige risicofactor voor het ontwikkelen van...
PTSS
waarvoor dienen de terugkomzittingen in eerste plaats?
- consoldatie
in tweede plaats korte termijn evaluatie, follow-up metingen op lange termijn hebben tot nu toe nog niet plaats gevonden
Voor het meten van individueel effect van de training kan gebruikt gemaakt worden van
Borderline Personality Disorder Severity Index BPDSI
Multidimensional Anxiety Locus of Control - Emotion Regulation Training MALC-ERT
Life Problens Inventory
Waar bestaan de 5 zitting vd oudertraining uit?
1. psycho-educatie
2. omgaan met eigen gevoelens en gedachten
3. communicatie en problemen oplossen
4. regles en grenzen stellen, leefstijl en crisismanagement
5. follow-upzitting
Waar bleek behoefte aan te zijn bij de ouders en hoe is aan die behoefte voldaan?
Er bleek vaak grote behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding.daarom is er een protocol oudertraining ontwikkeld. deze wordt parallel aan ERT gegeven.
Hoe wordt de omgeving bij ERT betrokken?
de verwijzer informeert ouders en vraagt indien nodig hun toestemming. na de eerste 3 zittingen is er een infobijeenkomst voor ouders en eventueel belangrijke anderen
Wat zijn de onderwerpen per zitting?
1. kennismaking en uitleg
2. uitleg cognitief model en intro gggg schema
3. herkennen emotionele bui
4. jezelf leren kennen
5. zelfkennis. anderen informeren over je probleem
6. doorbreken van een bui
7. samenvatting van herkennen en doorbreken en voorkomen v een bui
8. inl leefstijlontwikkeling
9. omgaan met slapen en tussenevaluatie
10. omgaan met eten
11. omgaan met alleen zijn
12. omgaan met school werk en vrije tijd
13. omgaan met zorg voor je lichaam
14. omgaan met geld en evalueren v veranderplannen
15. omgaan met relaties inleiding
16. omgaan met relaties grenzen stellen
17. evaluatie en afscheid
welke onderdelen komen globaal terug in elke zitting?
- bespreken v opdrachten
- theoretische inleiding
- pauze
- oefening
- ontspanningsoefeningen
Wat zijn de onderdelen van de training?
- uitleg over de training en emotieregulatieproblemen
- aanleren van emotieregulatievaardigheden
- jezelf beter leren kennen
- ontwikkelen van een leefstijl waarbij emotionele buien zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen