Summary Psychiatrie

-
ISBN-10 9036809061 ISBN-13 9789036809061
737 Flashcards & Notes
51 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Psychiatrie
 • R van Deth
 • 9789036809061 or 9036809061
 • 2015
Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Summary 2:

 • Psychiatrie
 • R van Deth
 • 9789036803519 or 9036803519
 • 4e [herz.] dr.

Summary - Psychiatrie

 • 1 psychiatrie in de maatschappij

 • Psychiaters kunnen niet aan de hand van laboratoriumresultaten of radiografieën bepalen of iemand een psychische stoornis heeft. Zij moeten afgaan op wat mensen doen of zeggen en daarbij kunnen zij gemakkelijk op een dwaalspoor worden gebracht.

 • Een psychiatrische stoornis hangt nauw samen met de betekenis van de begrippen abnormaliteit en ziekte. Het begrip abnormaliteit slaat dan op elke afwijking ten opzichte van een norm.

 • Maar de beoordeling of bepaald gedrag 'normaal' is, hangt af van uiteenlopende criteria:

  • kenmerken van de beoordeelde persoon, zoals: leeftijd, geslacht, beroep, maatschappelijke positie, sociale rol. Zo wordt bepaald gedrag bijvoorbeeld normaal geacht bij een kind, maar niet bij een volwassene.
  • tijd en plaats van het gedrag. Wie bijvoorbeeld in een bikini of pyama op straat loopt, wordt al snel als 'gek' beschouwd.
  • waarden en normen van de heersende cultuur en tijdgeest. Een bekend voorbeeld is de discussie of homoseksualiteit een afwijking is.
 • Om te spreken van een psychiatrische stoornis is een zienswijze op grond van wetenschappelijke kennis noodzakelijk. het gestoorde gedrag moet dan een aantal kenmerken vertonen die: 

  1. ook bij andere mensen als storend zijn vastgesteld
  2. en omwille van deze gelijkenis beschreven en geordend kunnen worden binnen het begrippenkader van de psychiatrie.

  Volgens deze laatste voorwaarde kan de conclusie psychiatrische stoornis niet door één beoordelaar met zijn of haar persoonlijke normenstelsel worden getrokken. Andere deskundigen moeten in staat zijn tot dezelfde conclusie. Dit noemt men het criterium van wetenschappelijke consensus.

 • Waarom mag je niet spreken van een psychiatrische ziekten?

  Omdat de term ziekte namelijk naar een lichamelijke afwijking, aandoening of stoornis met een specifieke oorzaak, een duidelijk beloop en, zo mogelijk, een aangepaste therapie verwijst.

   

  Uitzondering is een beperkte groep stoornissen waarvan een organische oorzaak bekend is (psychiatrische stoornissen op grond van hersenaandoeningen of door misbruik van drugs, alcohol).

 • Naast de medische opvatting kan men aan het begrip 'ziekte' ook een psychologische en sociologische inhoud geven. In het eerste geval gaat het om de beleving van ziek-zijn: onwel zijn, lijden of beperking in het lichamelijk, psychisch en/of sociaal functioneren. Vanuit het sociologisch standpunt benadrukt men de rol van ziek-zijn: enerzijds de behoefte van erkenning als zieke of patiënt en anderzijds de verwachting te zoeken naar genezing door raadpleging van een deskundige.

 • Wat is psychopathologie?

  Verzamelbegrip voor het geheel van psychische stoornissen. Ook wel: de wetenschap of studie van het psychisch lijden.

 • Wat is psychiatrie?

  Toegepaste wetenschap

 • Waardoor is de werkwijze van de psychiatrie geinspireerd?

  Het medisch model

 • Het medische model houdt in: een systematische werkwijze om pathologische verschijnselen te bestuderen en, zo mogelijk, te wijzigen. Hierin zijn de volgende stappen te onderscheiden:

  • Diagnose: beschrijving van karakteristieken eigenschappen, ongeacht de mogelijke verklaringen van de stoornis.
  • Verklaring: verkenning van factoren die de stoornis hebben veroorzaakt, uitgelokt, bevorderd of in stand gehouden.
  • Prognose: een op onderzoek gebaseerde voorspelling van het mogelijke beloop van de stoornis, enerzijds zonder therapeutische ingrijpen en anderzijds onder invloed van een behandeling.
  • Therapie: ontwerp en uitvoering van een interventie op grond van de eerste drie punten, met het doel de stoornis te doen verdwijnen of minstens te verbeteren.
  • Preventie: ontwerp en uitvoering van een actieplan op grond van de voorgaande punten, om stoornissen te voorkomen (primaire priventie), zo snel en effectief mogelijk te behandelen om te voorkomen dat het erger wordt (secundaire preventie) of om nadelige gevolgen te beperken (tertiaire preventie of revalidatie).
 • De ggz-voorzieningen kunnen in drie groepen worden onderscheiden:

  • Intramurale of klinische zorg: opname (dag en nacht: intramuraal = 'binnen de muren') voor behandeling of verpleging in een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis of een psychiatrische kliniek.
  • Extramurale of ambulante zorg: voor patienten of clienten die in hun eigen woonomgeving blijven (ambulant = 'wandelend' en extramuraal = 'buiten de muren van de kliniek')
  • Tussenvoorzieningen of vormen van semimurale zorg: voor mensen waarvoor extramurale zorg onvoldoende is en voor wie een volledige opname in een kliniek niet noodzakelijk is.
 • De grootste groep GGZ clienten meldt zich bij het RIAGG. Multidisciplinaire teams zorgen er voor preventie, advisering, begeleiding, behandeling en crisisinterventie

 • Als alternatief voor een langdurig verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis zijn er beschermende woonvormen. Kleine groepjes (ex)patienten wonen er samen en krijgen ondersteuning en begeleiding. Dit is voor sommige een tussenstap naar zelfstandig wonen.

 • Zie tabel 1.1

 • Zie tabel 1.2

 • Wat is psychiatrie?
  Psychiatrie is 't medisch specialisme dat zich bezighoudt met problemen die kinderen, jongeren en volwassenen kunnen hebben in gedrag en beleving.
 • 1.1 Gek of ziek?

 • Wat zijn de drie grote stromingen van de psychiatrie?
  Biologische, de psychotherapeutische en de sociale richting. 
 • Beschrijf hoe men in de middeleeuwen tegen 'gekken' aan keek
  In de middeleeuwen werd opvallende gekte beschouwd als 'straffe Gods' of als teken van duivelse bezetenheid. Zulke mensen kwamen in de gevangenis terecht of op de brandstapel.
 • Wat betekend het begrip abnormaliteit?
  Elk afwijking ten opzichte van een norm. 
 • Wat betekent het begrip abnormaliteit?
  Elk afwijking ten opzichte van een norm. 
 • Beschrijf hoe men in de 17e eeuw tegen 'gekken' aan keek.
  Men sprak in de 17e eeuw , door toenemende invloed van geneeskunde,  van 'krankzinnigheid' en 'geestesziekte'. De behandeling bestond uit opname/opsluiting in gestichten of asielen waar ze vaak in mensonwaardige omstandigheden leefden
 • Wanneer mag je spreken van een psychiatrische stoornis?
  Op grond van wetenschappelijke kennis. Het moet aan een aantal kenmerken voldoen.
 • Wat betekent 'normaal'?
  Iemand die normaal is, beantwoordt aan een bepaalde norm van een specifieke sociale groep. 
 • Beschrijf hoe men in de 19e eeuw tegen 'gekken' aan keek
  Er was een classificatiesysteem waarin zenuwziekten gelijk werd gesteld met hersenziekten. De gestichten/asielen werden geleidelijk aan omgevormd tot ziekenhuizen waar de verzorging verbeterde, maar de behandeling beperkt bleef.
 • Psychiatrische stoornis. Kenmerk 1:
  Kenmerken vertonen die voor andere personen storend zijn. 
 • Noem drie criteria wanneer iemand normaal is
  • Kenmerken van de beoordeelde persoon, zoals leeftijd, geslacht, beroep, maatschappelijke positie, sociale rol. Zo wordt bepaald gedrag bv normaal geacht bij een kind, maar niet bij een volwassene.
  • Tijd en plaats van het gedrag. Wie bv in een bikini of pyjama op straat loopt, wordt al snel als 'gek' beschouwd, tenzij het carnaval is.
  • Waarden en normen van de heersende cultuur en tijdsgeest. Een bekend vb is de discussie of homosexualiteit een afwijking is.
 • Wat zijn drie kenmerken van een psychiatrische stoornis?
  1. Kenmerken vertonen die voor andere personen storend zijn. 
  2. Wanneer ze overeenkomsten hebben binnen het begrippenkader van de psychiatrie. 
  3. Kan niet door één beoordelaar bepaalt worden. Pas wanneer meerdere beoordelaars het zelfde opmerken, spreek je over een psychiatrische stoornis. 
 • Beschrijf hoe Freud tegen gekken aan keek (20e eeuw).
  Sigmund Freud verklaarde de 'gekte' als en stoornis dat vooral psychologisch verklaard en behandeld werd. Toch kwamen alleen de lichtere stoornissen in aanmerking voor de behandeling van Freud. De zwaardere gevallen werden nog steeds opgenomen in een kliniek.
 • Psychiatrische stoornis. Kenmerk 2:
  Wanneer ze overeenkomsten hebben binnen het begrippenkader van de psychiatrie. 
 • Hoe wordt abnormaal gedrag beschouwd door de maatschappij?
  Het wordt als een stoornis beschouwd als het de betrokken persoon en/of de omgeving hindert ('stoort').
 • Noem drie criteria wanneer iemand "normaal" is.
  - Kenmerken van de beoordeelde persoon, zoals leeftijd, geslacht, beroep, maatschappelijke positie, sociale rol. Zo wordt bepaald gedrag bijvoorbeeld normaal geacht bij een kind, maar niet bij een volwassene.
  - Tijd en plaats van het gedrag. Wie Wie bijvoorbeeld in een bikini of pyjama op straat loopt, wordt al snel als 'gek' beschouwd, tenzij het carnaval is.
  - Waarden en normen van de heersende cultuur en tijdgeest. Een bekend voorbeeld is de discussie of homoseksualiteit en afwijking is.
 • Wat zijn de drie grote stromingen van de psychiatrie, welke nu als deelterreinen of specialistische visies naast elkaar voorkomt?
  • De biologische richting
  • De psychotherapeutische richting
  • Sociale richting. 
 • Psychiatrische stoornis. Kenmerk 3:
  Kan niet door 1 beoordelaar bepaalt worden. Pas wanneer meerdere beoordelaars het zelfde opmerken spreek je over een psychiatrische stoornis. 
 • Wat is wetenschappelijke consensus?
  Dat andere deskundigen in staan moeten zijn tot dezelfde conclusie te komen.
 • Waar slaat het begrip abnormailteit op?
  Elk afwijking ten opzichte van een norm. 
 • Abnormaal gedrag is niet automatisch een stoornis. Een stoornis is niet altijd een psychiatrische stoornis. Het kan gaan om een lichamelijke aandoening of een sociaal-economische probleem. 
 • Wat is het principe van repliceerbaarheid?
  Bij een nog onbekende of onbeschreven stoornis, moet de vaststelling ook door collega deskundigen mogelijk zijn.
 • Naast de typisch medische opvatting kan met aan het begrip 'ziekte' ook twee andere inhouden geven. Welke twee en waar gaat het om?
  - een psychologische inhoud: het gaan om de beleving van het ziek zijn.
  - een sociologische inhoud: het gaat om de rol van het ziek zijn.
 • Wanneer wordt abnormaal gedrag als een stoornis beschouwd?
  Het wordt als een stoornis beschouwd als het de betrokken persoon en/of de omgeving hindert ('stoort').
 • Abnormaal gedrag betekent niet meteen een stoornis. Een stoornis is niet altijd een psychiatrische stoornis. Het kan gaan om een lichamelijke aandoening of een sociaal-economische probleem.
  Voorbeeld: een superintelligent persoon wordt niet als gestoord gezien,een zwakbegaafde vaak wel. Toch gaat het in beide gevallen om een afwijking tov de 'normale' verwachte intelligentie.
 • Om te spreken van een psychiatrische stoornis moet aan drie voorwaarden voldaan zijn. Welke drie zijn dat?
  1. Het betreft een abnormaal verschijnsel of gedrag dat afwijkt van een sociale norm van hetgeen in de betreffende cultuur als normaal geldt.
  2. Dit abnormaal verschijnsel wordt door anderen ook als 'storend' vastgesteld.
  3. Het gaat om een psychiatrische stoornis als het verschijnsel/gedrag ook bij andere personen is vastgesteld en binnen het gangbare begrippenkader van de psychiatrie kan worden beschreven. 
 • Geef een uitleg van begrip 'ziekte' op gebied van medisch, psychologische en sociologische benaderingen
  Medisch: Ziekte verwijst naar een lichamelijke afwijking, aandoening of stoornis met een specifieke oorzaak en een duidelijke beloop .
  Psychologisch: Hier gaat het om de beleving van het ziek-zijn: de subjectieve ervaring van onwelzijn, lijden of beperking in het lichamelijk, psychisch of sociaal functioneren.
  Sociologisch: Men benadrukt de rol van het ziek-zijn. Enerzijds de behoefte aan erkenning als ziekte of patiënt en anderzijds de verwachting te zoeken naar genezing dmv raadpleging van een deskundige.
 • Waarom mag je niet spreken van een psychiatrische ziekten?
  Omdat de term ziekte namelijk naar een lichamelijke afwijking, aandoening of stoornis met een specifieke oorzaak, een duidelijk beloop en, zo mogelijk, een aangepaste therapie verwijst.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Tussenvoorziening
Voor wie ambulante zorg onvoldoende is en volledige opname in een instelling niet noodzakelijk is. Synoniem = semimuraal
Ambulant
Zonder dat de patiënt in een ziekenhuis of andere instelling wordt opgenomen.
Synoniem = extramuraal
Wat is genderdysforie
genderidentiteit is het basale gevoel van man of vrouw zijn. wanneer dit gevoel niet overeenstemt met de biologische sekse, dan is sprake van genderdysforie
Behandeling parafiele stoornissen
Cognitieve gedragstherapie (verbreken parafiele interesse en seksuele opwinding, misvattingen behandelen)
Soms middelen gebruiken die productie geslachtshormonen remmen (chemische castratie)
of psychofarmaca 

Kans van slagen niet groot, hooguit leert men vaak omgaan met de stoornis. En velen zoeken niet vrijwillig hulp
Verklaring parafiele stoornissen
Aangeboren structurele en functionele hersenafwijkingen (bijna enkel bij mannen)
Conditioneren (ervaring in jeugd)
Model van ouders
Behandeling seksuele disfunctie
Achterliggende oorzaken aanpakken 
Cognitieve gedragstherapie
Sensate-focustechniek (als huiswerk verbod seks of aanraking geslachtsdelen ,na paar weken langzaam uitbreiden met nadruk op plezier en niet op erectie/orgasme)
Verklaring voor seksuele disfunctie
Biologische, bijv niveau geslachtshormonen, psychologische, bijv stress, angst, schaamte, en sociale factoren, bijv. cultuur, antiseksuele omgeving, gebrekkige seksuele kennis, relatieproblemen, verleden van seksueel misbruik
Wanneer wordt genderidentiteit en seksuele orientatie in de hersenen vastgelegd?
volgens hersenwetenschappers wordt al vroeg tijdens de zwangerschap de genderidentiteit en de seksuele oriëntatie in onze hersenen vast gelegd. in de puberteit worden deze hersencircuits geactiveerd.
Behandeling eetstoornis
Therapie richt zich op snelle gewichtstoename en herstel gezond eetpatroon. Soms wordt antidepressiva voorgeschreven. Gezinstherapie en exposure aan de gewichtsfobie. cognitieve therapie: onredelijke opvattingen lichaam voeding en gewicht omkeren. Psychotherapie voor omgaan met problemen hier en nu en emoties uiten
verklaring somatisch-symptoomstoornis?
tegenwoordig gaat men ervan uit dat een ingrijpende emotionele ervaring tot dissociatie kan leiden. Deze ontkoppeling in het normale bewustzijn zou tot uiting komen in ongewild controleverlies over bepaalde lichaamsfuncties.

Cognitieve gedragsbenadering: catastroferen (ieder pijntje wijst op een ernstige ziekte)