Summary Psychodiagnostiek in de praktijk

-
324 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychodiagnostiek in de praktijk

 • 1.1 Tak 1: Plaats van diagnostiek in hulpverleningsproces (p. 31 -38)

 • Wat is professionele hulpverlening?
  beschrijven, begrijpen en verklaren

  relatie met hulpverlener en methodologisch reflecteren
 • Wat is de diagnostiek binnen het hulpverleningsproces?
  regulatief proces 

  theorieen geintergreerd met praktijk
 • Wat zijn de eigenschappen van de relatie binnen diagnostiek
  georganiseerd, tijdelijk, niet-spontaan

  inleven en steunen  ----------- objectief, kritisch, onpartijdig
 • Wat is cultuur sensitief?
  attitude, kennis en vaardigheden
 • Wat is diagnostiek in methodisch opzicht?
  hypothesen in werkelijkheid toetsen -> hypothesetoetsend model
 • Wat zijn de verantwoordelijkheden van de hulpverlener? (4)
  Zelf verantwoordelijk voor handelen

  beroepsethische regels

  informed consent (duidelijk communiceren)

  beroepsgeheim (vertrouwen en werkrelatie)
 • Mag de hulpverlener ingaan op de hulpvraag van kind? (leeftijden)
  Onder 16: beide ouders toestemming (soms 1 zonder tegen te zijn)

  12-16: ouders informeren (niet als nadrukkelijk wens)

  vanaf 16: alleen als niet wilsonbekwamen
 • Mag de hulpverlener ingaan op de hulpvraag van kind? (conflict)
  kan via kinderrechter

  of als acuut (kindermishandeling)

  DOKUMENTEREN IN DOSSIER!!
 • Wat is het klem-criterium?
  als een opvoeder voor andere opvoeder toestemming geeft in geval van strijd:

  brief sturen, waarschuwing dat behandeling gaat beginnen
 • Mag hulpverlener onderzoek verrichten wat team vraagt?
  Ja, als blanco cheque 

  Alleen als gecommuniceerd naar ouders 

  steeds toestemming vragen
 • Mag infor bij andere hulpverlener gevraagd worden?
  Ja met toestemming
 • Heeft het team toegang tot het dossier?
  ja

  behalve medisch dossier (arts bepaald)
 • Wanneer mag het beroepsgeheim doorbroken worden?
  verwijsindex risicojongeren 

  online vermoeden uitspreken
 • Waartussen zijn drie strijden bij morele dilemmas?
  normen en waarden

  geheim vs. melden 

  persoonlijk vs. maatschappelijk
 • Wat kun je doen bij morele dilemmas?
  supervisie en andere collega's 

  beroep op klassieke grondrechten (geen discriminatie)
 • 1.2 Tak 2: Theoretische Asprecten van diagnostiek

 • Wat is het nut van het gebruiken van theorie?
  bevorderen van kwaliteit van diagnostiek en hulpverlening
 • Wat is noodzakelijke kennis bij het toetsen van hypothesen (gebruik van theorieen in onderzoeksproces)
  beschrijven en beoordelen van werkelijkheid

  empirische cyclus in individuelle gevallen toepassen 

  unieke, betrouwbare, controleerbare manier om unieke hypothese te toetsen 

  theorie werpt licht op probleem (zoeklichfunctie)
 • Wat is de empirische cyclus? (6)
  observatie 

  (deductie)

  hypothese

  (operationalisatie)

  Instrumenten 

  Onderzoek

  Toetsing

  Interpretatie
 • Wat is multidisciplinair onderoek?
  meerdere onderzoeken met eigen referentiekader (ook kennis van andere disciplines nodig)
 • Wat zijn de drie uiteenlopende niveaus van theorievorming?
  Algemeen (cognitief, sociaal, psychisch functioneren verklaren)

  ontwikkeling (ontwikkelingslijnen)

  probleemgerichte (verklaren onstaan en voorbestaan van specifieke problemen)
 • Wat kan gezegd worden of evidence-based treatment, practice and assessment?
  Kiezen voor bewezen aanpak 

  maar een klein deel (5%) is bewezen effectief

  verklaren of verwachting uitspreken
 • Wat kan gezegd worden over praktijktheorieen?
  nodig te evalueren

  is het succesvol doorlopen van regulatieve cyclus in praktijk 

  kunnen mogelijk evidence-based worden

  wordt dan nu practice-based evidence
 • Wat is te zeggen over de traditie in de psychiatrie?
  oorzaak, ziekte proces, syndroom, prognose, verloop

  classificatie (toestandsbeeld) 

  diagnose (causaliteit in context )

  Vooral DSM en ICD-10
 • Wat kan gezegd worden over betrouwbaarheid van classificatie systemen?
  Hoofdcategorieen redelijk betrouwbaar, verder redelijk laag
 • Wat is de bruikbaarheid bij baby's en peuters?
  DC: 0-3 R! uit ontwikkelingsperspectief

  specifieke communicatievaardigheden nodig

  vooral non-verbaal en gebaseerd op observatie van ouders
 • Wat kan gezegd worden over validiteit voor indicatiestelling mbt. classificatiesystemen? (3+ en 3-)
  + goed voor communicatie, ordening en inzicht

  - geen oorzaak, geen interactie met omgeving, handelingsgericht in de weg
 • Wat kan gezegd worden over de traditie van ontwikkelingspsychologie? (3)
  verloop van ontwikkeling

  condities beinvloeden

  individuele verschillen en betekenis daarvan
 • Wat is idoegrafisch en nomothetisch (ontwikkelingspsychologie)
  nomothetisch: algemene ontwikkelingswetmatigheden

  idiografisch: adapatieproblemen -> klinsiche kinder& jeugd
 • Wat kan gezegd worden over de traditie van orthopedagogiek?
  gericht op context, opvoeding en relaties

  systeemgericht

  subjectief behouden 

  normen en waarden
 • Wat zijn de hoofdlijnen/ perspectief van de psychodynamische benadering?
  probleem ontstaat in kinderjaren 

  ID, SUPEREGO, EGO

  Intrapsychisch conflict

  Aandacht voor therapeutische relatie
 • Wat is volgens de psychodynamische benadering de verklaring hoe een ontwikkelingsstoornis ontstaat?
  intrapsychisch conflict 

  stagnatie 

  fixatie en regressie (terugval)

  ontwikkelingsstoornis
 • Wat heeft Anna Freud gezegd?
  Strijd tussen individuatie en separatie
 • Wat heeft Erikson gezegd?
  Ontwikkelingsstadia

  Adolescentie is cruciaal -> identiteitsvorming
 • Waar moet rekening worden gehouden bij psychoanalytische benadering bij kinderen?
  realiteit vs. beleving -> lastig uit elkaar te halen
 • Wat zijn rationalen van gehechtheidstheorie? (4)
  affectieve relatie met ouders

  sensitieve responsiviteit
  veranderbaar

  kwaliteit van gehechtheid is belangrijk
 • Wat zijn rationalen van de leertheoretische modellen?
  gedrag wordt uitgelokt en aangeleerd 

  Antecedent (voorafgaande stimuli), Behavior, Consequence (daaropvolgende, bekrachting)

  betekenisanalyse en functieanalyse
 • Welke 4 visies op normaliteit zijn er?
  norm van afwezigheid van stoornis

  statistische norm

  norm van ideale/ gewenste toestand

  normaal als succesvolle adaptatie
 • Wat is de visie van DSM V en iV over norm van afwezigheid van stoornis?
  DSM IV: dichotoom -> ja, nee

  DSM 5: continuum -> combinatie met adaptatie
 • Wat is de statistische norm? (3)
  meerderheid op leeftijd 

  normeringsonderzoek door COTAN  

  belangrijk in context
 • Waar moet opgelet worden bij statistische normen? (4)
  niet altijd geschikt voor culturele verschillen

  50% is slechte maat

  grens niet normaal (90%)

  hoeft niet perse stoornis te zijn als buiten range
 • Wat zijn voordelen van statistische normen? (2)
  objectief 

  herhaalbaar
 • Wat is de norm van ideale/ gewenste toestand?
  erg cultureel en maatschappelijk

  niet praktisch -> goed en fout
 • Wat is te zeggen over normaal als succesvolle adaptatie? (4)
  individu en eigen grenzen

  afstemmen van omgeving en individu 

  cultureel 

  resilience (contex is belangrijk!!)
 • Welke drie verschillende soorten referenced instrumenten zijn er?
  norm-referenced (test)

  criterion-referenced (toetsen)

  communication-referenced (technieken)
 • Wat is belangrijk bij norm-referenced instrumenten?
  vergelijken met normgroep  

  tests
 • Waarna wordt bij norm-referenced gekeken?
  wat is het probleem, 

  hoe groot
  is het,
   
  wat is prognose
 • Wat is criterion-referenced instrumente?
  aan criteria voldoen (concrete termen)

  ideale of gewenste toestand 

  toetsen
 • Waarna wordt bij criterion-referenced gekeken?
  welke interventiedoelen kiezen?

  wat volgende stap?


  Wat geleerd?   
 • Wat is communication-referenced instrumenten?
  gebaseerd op gezegde in natuurlijke setting 

  Kennis van belevingswereld

  technieken
  Afwezigheid van stoornissen
 • Welke kennis moet de hulpverlener kunnen integreren? (integrerende modellen) (7)
  ontwikkelingspsychologisch

  beschermende en risicofactoren

  etiologie 

  opvoedingswaareden en normeen

  onderzoeksmethoden

  behandelingsvormen

  algemeen werkzame factoren & specifieke strategieen in behandeling
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn drie technische aspecten die cultuur moeilijk kunnen maken?
taalbarriere

onderkenning van stoornis 

onderzeoksinstrumenten niet perse geschikt
Wat zijn de vier integratie processen/ status?
contact oude en nieuwe cultuur

contact oude                                       contact nieuwe
                                      ja                                                     nee
ja                      Integratie                                      seperatienee                   assimilatie                                   marginalisatie
Op basis waarvan kan ook binnen een cultuur verschil zijn?
leeftijd
ontwikkelingsniveau
sekse & seksuele orientatie 
SES
beroepsorientatie
religie
Wat zijn belangrijke culturele vaardigheden?
sensitief 

open, onderzoekend, flexibel
Wat zijn de 7 dimensies van hofstede waar kennis over nodig is?
machtsafstand

individualisme vs. collectivisme 

feminine vs. masculien 

onzekerheidsvermeiding

hoog vs. lage context 

lange termijn orientatie 

waardering voor plezier
Wat is belangrijk over de attitude mbt cultuur?
open houding

eigen vooroordelen kennen 

sensitiefzijn voor verschillen
Wat zijn vier verschillende niveaus vn cultuur?
tastbaar 

waarden

normen

minder zichtbaar
Wat is cultuur?
concept van kennis, concepten, regels, praktijken, religie, taal, spiritualiteit, rituelen, gewoonten, moreel, juridisch
Wat zijn een aantal aandachtspunten bij een indicatieanalyse?
up to date met literatuur

raadpleeg sociale behandelingskaart

onderschied contra- en indicatie 

gebruik overzicht 

heldere verwoording
Wat zijn de drie belangrijke punten bij het bepalen van het nut en de kans van slagen per behandeling?
1. wat is positieve en negatieve nut

2. kans van slagen, falen?

3. wat is uitkomst van weging?