Summary Psychologie

-
369 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie". The author(s) of the book is/are Marc Brysbaert. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychologie

 • 1.1 Definitie van Psychologie

 • Wat wordt er verstaan onder psychologie?
  Een wetenschap dat het gedrag bestudeerd en waarbij gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dit gedrag ten grondslag ligt.
 • Welke gebieden worden door de psychologie onderzocht?
  1. Medische: studie naar de biologische grondslag --> zenuwstelsel, hormone etc.
  2. Psyche: wetenschap dat de menselijke geest bestudeert --> waarneming, emotie etc.
  3. Gedrag: wetenschap dat het gedrag bestudeert --> eten, slapen, sociale interactie etc.
 • Psychologie: is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij de gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag ligt.
  Bestudeerd 3 kanten:
  1. Gedrag: wetenschap dat gedrag bestudeert --> eten, slapen, sociale interactie.
  2. Psyche: wetenschap dat het menselijke geest bestudeert --> waarneming, emotie.
  3. Medisch: studie van de biologische grondslag --> zenuwstelsel, hormonen.
 • 1.2 Ontwikkelingen die de psychologie mogelijk maakt

 • Binnen elk gebied hebben er diverse ontwikkelingen plaats gevonden. De belangrijkste zijn:
  1. Filosofie: Copernicus (onze plaats in het universum), Descartes (rationalisme, nativisme en een mechanische kijk op de wereld), Empiristen (kennis komt voor uit zintuigelijke ervaringen en associaties).
  2. Biologie: Darwin (proces van afstamming met verandering)
  3. Geneeskunde: Young (kleurperceptie)
 • Noem de belangrijkste gebieden waarin er diverse ontwikkelingen in hebben plaatsgevonden met daarbij de belangrijkste psychologen?
  Filosofie (Corpernicus, Descartes, Empiristen), Biologie (Young), Evolutie (Darwin)
 • 1.3 Beginjaren van de psychologie

 • Noem 5 stromingen van de psychologie.
  Structuralisme, Functionalisme, Gestaltepsychologie, Behaviorisme & Psychoanalyse
 • Dit werd gevolgd door 5 stromingen namelijk;
  1. Structuralisme: elementen van de geest (Wandt & Titchner) = tegenhanger van het functionalisme en de gestaltepsychologie
  2. Functionalisme: gebruik van de geest (Wandt & Tichner) = tegenhanger van het functionalisme en de gestaltepsycholgie
  3. Gestaltepsychologie: studie dat zich interesseert voor de interactie (Wertheimer, Köhler & Koffka) = tegenhanger van de structuralisme.
  4. Behaviorisme: weg met de geest! (Watson, Skinner & Pavlov)
  5. Psychoanalyse: de zieke geest (Freud)
 • 1.4 Hedendaagse psychologie

 • Nieuwe stroming van psychologie, hedendaagse psychologie. 
  Dit is ontstaan door het algemene gebruik van natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden en werd geïnspireerd door het functioneren van een computer. Het doet een beroep op de cognitieve informatie verwerkende processen die zich in de hersenen afspelen. 
 • Hoe wordt de nieuwe stroming van psychologie genoemd? 
  Hedendaagse psychologie. 
 • Wat houdt de nieuwe stroming van psychologie in? 
  Ontstaan door algemeen gebruik van natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden en werd geïnspireerd door het functioneren van de computer. Hedendaagse psychologie doet een beroep op de cognitieve informatie verwerkende processen die zich in de hersenen afspelen. 
 • Wat heeft nog meer invloed op het gedrag van het individu? 
  Biologie en de sociaal culturele groep waarin het individu zich in beweegt. 
 • Noem een alternatieve benaming voor Hedendaagse psychologie. 
  Cognitieve psychologie
 • Naast cognitieve processen zijn ook biologie en sociaal culturele groep waar het individu zich in beweegt van invloed op het gedrag dat een individu vertoont.
 • 1.5 Onderzoeksmethode in de psychologie

 • 3 belangrijkste onderzoeksmethoden zijn: 
  1. Beschrijvend onderzoek: verzamelen van correcte informatie oer een onderwerp dmv vragenlijsten, observaties, interviews, opiniepeilingen etc. 
  2. Correlationeel onderzoek: zoeken naar eventuele verbanden tussen de metingen die er zijn gedaan. Dit kan in zowel een beschrijvend als een experimenteel onderzoek gebruikt worden. 
  3. Experimenteel onderzoek: actief manipuleren van één of meerder variabelen om te weten of dit een effect heeft op de andere variabel. Hierbij is het essentieel dat alleen de geplande manipulatie een verschil teweegbrengt tussen de condities en dat al de rest constant blijft. 
 • Wat zijn de fasen van een onderzoeksproces? 
  1. Onderzoeksvraag (op basis van een theorie)
  2. Literatuurstudie --> beschrijving (wat gebeurt er, hoe dikwijls) / voorspelling (samenhang tussen gegevens) / verklaring (waarom, hoe)
  3. Keuze van de variabelen (operationele definitie)
  4. Personen/doelgroep selecteren --> Beschrijvend (vragenlijst, opiniepeiling, gevalsstuddie)/Correlatie (verbanden zoeken tussen de variabelen)/Experimenteel (hypothese formuleren, on- of afhankelijke variabelen manipuleren)
  5. Data analyseren --> data vergelijken met soortgelijke data / hypothesen opstellen / evaluatie hypothese. 
 • Wat zijn de 3 belangrijkste onderzoekstechnieken en beschrijf deze? 
  1. Beschrijvend: verzamelen van correcte informatie over een bepaald onderwerp. 
  2. Correlationeel: het zoeken naar eventuele verbanden tussen de metingen die er zijn gedaan. 
  3. Experimenteel: actief manipuleren van één of meerdere variabelen om te weten of dit effect heeft op de andere variabel(en). Geplande manipulatie dient het verschil teweeg te brengen, overige blijven constant. 
 • Wat zijn nog andere onderzoekstechnieken?
  Exploratief onderzoek: onderzoek over een onderwerp waar nog weinig tot niets over bekend is. Doel: groei van kennis. 
  Toetsend onderzoek: onderzoek waarbij de intentie is om er achter te komen dat de gestelde hypotheses kloppen. 
 • Theorie: een samenhangend geheel van ideeën dat gebruikt wordt om een fenomeen te verklaren.
  Meestal resultaat van een jarenlang onderzoek en nadenken.
  Onderzoeksvraag: vloeit soms uit een toevallige observatie of uit gesprekken met vrienden en collega's, maar meestal gebaseerd op een vroegere onderzoek of al bestaande theorieën.
 • 2 andere vormen van onderzoek zijn:
  1. Exploratief onderzoek: onderzoek over een onderwerp waar vrijwel weinig tot niets over bekend is. Nadruk hierbij is het groeien van de theorie (evolutie) en het verbinden van meerdere variabelen.
  2. Toetsend onderzoek: onderzoek waarbij de intentie is om er achter te komen of de hypotheses die zijn gesteld (naar aanleiding van een theorie) kloppen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.