Summary Psychologie

-
159 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie". The author(s) of the book is/are Brysbaert, Marc. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychologie

 • 1 Wat is psychologie?

 • Enerzijds is er het stereotiepe negatieve beeld over ´de psycholoog´, anderzijds is er de groeiende interesse en waardering voor psychologisch onderzoek.
 • Wat is psychologie?
  Een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag ligt.
 • 1.1 Een definitie van psychologie

 • Wat is psychologie?
  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen.
 • Wat is de grote overeenkomst tussen psychologie en andere wetenschappen?
  Net als andere wetenschappers proberen psychologen door systematische observatie van meetbare kenmerken (het gedrag) inzicht t krijgen in de processen die niet rechtstreeks te observeren vallen (de interne processen).
 • 1.2 Ontwikkelingen die de psychologie mogelijk gemaakt hebben

 • Ontwikkelingen in de filosofie.
  Nicolaus Copernicus (1473-1543) kwam tot de overtuiging dat de aarde zich niet in het centrum van het universum bevond, maar (samen met andere planeten) rond de zon draaide. Nieuwe visie: mensen, evenals alle andere wezens, waren aan de natuurwetten onderworpen (en bekleedden dus geen verheven positie).
  Eeuwenlang hielden priesters en theologen mensen voor dat de menselijke geest (de ziel) een vrije wil had en niet onderworpen was aan de natuurwetten. René Descartes (1596-1650) was een van de eersten die het eigen, onafhankelijke denken van de Griekse filosofen opnieuw op de voorgrond plaatste (rationalisme en nativisme). Met zijn beeld van ´het lichaam als machine´ markeerde Descartes de overgang van een religieus naar een wetenschappelijk wereldbeeld.
  In Engeland groeide een beweging tegen het rationalisme: het empirisme. John Locke (1632-1704) onderzocht de werking van de menselijke geest. Volgens Locke kwam alle menselijke kennis voort uit ervaringen met externe, voelbare voorwerpen en niet vanuit aangeboren ideeën (´tabula rasa´, schone lei). Hij lanceerde de term ´associaties van ideeën´. Dit idee van associationisme werd verder uitgewerkt door David Hume (1711-1776). Tegen het einde van de achttiende eeuw begon het idee te rijpen dat mentale fenomenen begrepen konden worden op basis van mechanische principes.
 • Tot welke overtuiging kwam Nicolaus Copernicus en in welke eeuw gebeurde dit?
  In de zestiende eeuw kwam Nicolaus Copernicus tot de overtuiging dat de aarde zich niet in het centrum van het universum bevond, maar (samen met de andere planeten) rond de zon draaide. Deze nieuwe visie suggereerde dat mensen, evenals alle andere wezens, aan de natuurwetten onderworpen waren.
 • Wat is rationalisme en welke filosoof ging uit van dit principe?
  Het rationalisme is een filosofische doctrine die stelt dat de Waarheid achterhaald kan worden door gebruik te maken van de rede. Filosoof: René Descartes (1596-1650).
 • Wat is nativisme en welke filosoof ging uit van dit principe?
  Het nativisme bestaat uit het principe dat sommige kennis aangeboren is. Vanuit de aangeboren kennis kan de rede de volledige waarheid afleiden. Filosoof: René Descartes (1596-1650).
 • Wat is empirisme en bij wie begon deze stroming? Door wie werd het empirisme vooral belangrijk?
  Volgens het empirisme komt de inhoud van de geest niet tot stand op basis van aangeboren ideeën maar via zintuiglijke ervaringen. Deze stroming begon bij Thomas Hobbes (1588-1679), maar werd vooral belangrijk door John Locke (1632-1704) en David Hume (1711-1776).
 • Wat is associationisme en wie lanceerde deze term? Wie werkte deze term verder uit en op welke manier deed hij dat?
  Associationisme houdt in dat als twee dingen tegelijk ervaren worden, dan hebben ze veel kans om mentaal met elkaar geassocieerd te worden. Deze term werd gelanceerd door John Locke (1632-1704) en verder uitgewerkt door David Hume (1711-1776). Hume stelde dat associaties tussen ideeën vooral bepaald worden door gelijkenis en het samen voorkomen in tijd of ruimte (contiguïteit).
 • Darwin en de evolutietheorie.
  De wetenschappelijke psychologie is, naast filosofie, in belangrijke mate beïnvloed door de evolutietheorie van Charles Darwin (1809-1882), omdat deze theorie voorspelt dat veel kenmerken en gedragingen van mensen en dieren overgeërfd worden.
 • Wat houdt de evolutietheorie van Charles Darwin in?

  De evolutietheorie van Charles Darwin is gebaseerd op natuurlijke selectie, wat inhoudt dat, wanneer de omgeving verandert, sommige eigenschappen van een organisme meer voordeel bieden dan andere. Dieren die de goede kenmerken hebben, kunnen zich met succes voortplanten, terwijl andere dieren (met slechte kenmerken) zullen uitsterven. Deze struggle for life en survival of the fittest zorgen ervoor dat dieren veranderen onder invloed van de lokale omgeving.

 • De eerste psychologische experimenten.
  In de 19de eeuw begon men vanuit de geneeskunde proeven uit te voeren die nauw aansloten bij de psychologie. Diverse proeven effenden de weg voor de oprichting van het eerste laboratorium voor de wetenschappelijke studie van de psychologie aan de universiteit van Leipzig.
 • Wat is ´mentale chronometrie´?
  In de mentale chronometrie probeert men te achterhalen hoeveel mentale processen er nodig zijn voor het uitvoeren van een taak en hoe moeilijk deze processen zijn. Dit doet men door te kijken naar de snelheid waarmee proefpersonen de taken kunnen uitvoeren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.