Summary Psychologie & sociologie : basiscursus

-
ISBN-10 9001763758 ISBN-13 9789001763756
717 Flashcards & Notes
28 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie & sociologie : basiscursus". The author(s) of the book is/are Ella Wijsman. The ISBN of the book is 9789001763756 or 9001763758. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychologie & sociologie : basiscursus

 • 1 Gedrag en invloeden op gedrag

 • Wat is Psychologie?

  a.     Gericht op gedrag van mens als individu

  b.     Draait om betrouwbare veklaringen van menselijk gedrag

 • Wat is Sociale Psychologie?

  Onderzoekt de wisselwerking tussen het individu en zijn sociale omgeving

 • Wat is Sociologie?

  Wetenschap die het menselijk gedrag onderzoekt binnen bepaalde gemeenschappen en samenlevingsverbanden

 • Wat is gedrag?

  a.      Waarneembare handelingen

  b.     Innerlijke activiteiten die kunnen leiden tot waarneembare handelingen

  c.      Wordt bepaald door erfelijke- en omgevingsfactoren

 • Invloeden op menselijke gedrag:

  1.     Fysieke factoren (lichamelijk)

  2.     Psychische factoren (iemands zelfbeeld of zelfbeleving, persoonlijkheidskenmerken en degene zijn huidige levensfase)

  3.     Sociale factoren (mensen kunnen als imitatiemodel fungeren, collega’s zijn anders in privesituaties)

  4.     Culturele en spirituele factoren

  5.     Fysische en geografische factoren (klimaat)

 • Wat is persoonlijkheid?

  De unieke, relatief duurzame manier waarop mensen geneigd zijn zich te gedragen

 • Dit is nauw verbonden met gedrag, aangezien iemands persoonlijkheid zich uit in gedrag. Vroeger werd er gedacht dat iemands persoonlijkheid vast stond door erfelijke aanleg. Er werd toen ook wel gesproken van een temperament of een karakter.

 • Eysenck onderscheidde twee belangrijke dimensies, namelijk:

  1.     Extraversie     (angst)

   

  2.     Neuroticisme (gespannenheid) 

 • In de marketingtheorie worden vijf basisdimensies van persoonlijkheid (Big Five) onderscheiden, namelijk: 

  1.     extraversie/introversie

  2.     vriendelijkheid/onvriendelijkheid

  3.     zorgvuldigheid/nonchalance

  4.     emotionele stabiliteit/neuroticiteit 

  5.     openheid/conventionaliteit (voor nieuwe ideeën en ervaringen)

 • Wat is behaviorisme:

   

  Gaat over gedrag en gedragsbeinvloeding. 

  Mensen zijn bij de geboorte een onbeschreven blad en ze worden geconditioneerd

 • Wat is het socialisatieproces?

   

  Het socialisatieproces begint al bij de geboorte en dit is nodig om deel uit te kunnen maken van een menselijke gemeenschap. 

 • Wat is socialisatie?

   

  Het overnemen en verinnerlijken (internalisatie) van:

  • waarden
  • normen
  • opvattingen
  • gedragsregels

  van mensen binnen een bepaalde gemeenschap of cultuur. 

 • Wie zijn belangrijke socialators?

   

  De ouders

 • Wat is imitatie?

   

  Aangeboren vermogen om na te doen

 • Wat is identificatie?

  Als iemand zich vereenzelvigt met een ander persoon

 • Wat is Sociale Intellegentie? (DERKSEN)

  Het draait om het vermogen om andere mensen te begrijpen en verstandig te handelen in menselijke relaties. 

 • Sociale intelligentie draait om het vermogen om andere mensen te begrijpen en verstandig te handelen in menselijke relaties. In een EQ-test worden de volgende dimensies onderscheiden (DERKSEN):

  1.     intrapersoonlijke intelligentie (zoals zelfrespect),

  2.     interpersoonlijke intelligentie (zoals empathie),

  3.     adaptie (het toetsen van de realiteit, de flexibiliteit en het probleemoplossend vermogen),

  4.     stressmanagement/ecologische intelligentie (het vermogen om je te redden in het dagelijkse leven)

  5.     algemene stemming (optimisme versus pessimisme).

 • Wat is conditioneren?

  Het aanleren of afleren van gedrag m.b.v. beloningen of straffen

   

  • Wordt onderzocht door behavioristen. 
  • Behavioristen: gaat eerder om het gedrag en gedragsbeinvloeding, mensen zijn bij geboorte een onbeschreven blad en worden geconditioneerd
 • Cognitieve psychologen gaan er echter vanuit dat de samenhang van een sociaal verschijnsel of een probleemsituatie niet is te verklaren met conditioneren alleen.

 • Wat is Klassiek Conditioneren?

   

  Hier wordt een geconditioneerde reflex aangeleerd m.b.v. een geconditioneerde prikkel.

 • Deze methode ontstond door Pavlov die een hond een zoemtoon liet horen, voordat deze zijn eten kreeg. 

 • Wat is Operant Conditioneren?

  Jezelf iets actief aanleren door reacties van omgeving

   

  Dit kan bv. omdat je merkt dat mensen positief reageren op een grapje dat je maakt. 

 • Wat is generalisatie?

   

  Een gebeurtenis koppelen aan vergelijkbare gebeurtenissen

 • Wat is discriminatie?

  Tegenover van generalisatie.

   

  Een gebeurtenis onderscheiden van vergelijkbare gebeurtenissen

 • Wat is variabel belonen?

  (af en toe belonen) kan nieuw gedrag stimuleren.

 • Wat is operante conditioneringsmechanismen?

  Ouders maken vaak onbewust gebruik hiervan, zoals het belonen van een kind als het voor het eerst met mes en vork heeft gegeten.

   

  Er kunnen ook straffen worden gebruikt om operant te conditioneren, maar belonen verdient de voorkeur. 

 • Wat is Sociaal leren/Model leren?

   

  Leren zonder beloningen door instructies op te volgen of door anderen te observeren.

 • Wat zijn Cognitieve Leertheorieen?

   

  Gaan ervan uit dat mensen actief informatie verwerken en dus een informatieverwerkend organisme zijn.

 • Waarvan gaan Gestaltpsychologen ervan uit?

   

   Dat de menselijke waarneming een geheel vormt en dus niet uit losse waarnemingen bestaat. 

 • Het geheugen wordt vaak gezien als een bewaarsysteem.

   

  Er kunnen drie bewaarsystemen worden onderscheiden, namelijk:

  1.     het sensorisch register (waar informatie heel kort wordt vastgehouden en nog niet wordt bewerkt),

  2.     het kortetermijngeheugen (waar de informatie meteen wordt geïnterpreteerd en verzonden)

  3.     het langetermijngeheugen (met een onbeperkte duur en capaciteit). 

 • Zelfsturing is een belangrijk begrip bij het zelfstandig leren. Hiervoor zijn verschillende vermogens en vaardigheden nodig die grofweg in drieën kunnen worden verdeeld, namelijk:

  1.     vooruitdenken,

  2.      (bij)sturen en observeren

  3.     beoordelen en reflecteren op jezelf.

 • De voorwaarden voor goede resultaten in een organisatie zijn: Door de leidinggevende:

  • Betrokkenheid
  • Voorbeeldgedrag 
  • Vertrouwen
  • Motivatie

   

 • Waaruit bestaat Motivatie?

  Alle beweegredenen of motieven die op een bepaald moment werkzaam zijn binnen een individu. 

 • Wat zijn emoties?

  De psychische en lichamelijke reacties die ontstaan door interne of externe prikkels en die kunnen worden ervaren als gunstig of schadelijk

 • Voorbeelden van interne prikkels?

   

  Honger/Pijn

 • Voorbeelden externe prikkels?

   

  Complimenten van anderen en brand

 • In de moderne emotietheorie worden vier componenten van emotie onderscheiden, namelijk:

  1.     de cognitieve component (het waarnemen en interpreteren van gebeurtenissen)

  2.     de gedragscomponent/expressieve component (uiterlijke zichtbaarheden van emoties)

  3.     de fysiologische component (veranderingen binnen in ons lichaam) 

  4.     de subjectieve component (de beleving van de emotie)

 • Wat zijn introverte personen?

   

  Zijn graag op zichzelf

 • Wat zijn extraverte personen?

  Mensen die graag tussen anderen zitten

 • Volgens de psychoanalyse worden mensen gedreven door driften die zijn afgeleid van twee hoofddriften:

  • Eros (liefde en seksualiteit)
  • Thanatos (doodsdrift)
 • Maslows motivatietheorie behoort tot de humanistische psychologie en gaat uit van de behoeften van de mens:

  1. Zelfactualiseringsbehoeften (kennis, waarheid, schoonheid en wijsheid
  2. Erkenningsbehoeften/egobehoeften (waardering)
  3. Sociale behoeften (liefde en contact met anderen)
  4. Veiligheidsbehoeften (bescherming)
  5. Fysiologische behoeften (primaire behoeften, zoals de behoefte aan eten en drinken)
 • Wat is intrinsieke motivatie?

  Het gedrag dat van binnenuit wordt gemotiveerd

 • Wat is gedragstendentie?

   

  De neiging om een bepaald gedrag te vertonen, zoals uitgaan

 • Wat zijn interne en externe attributies?

   

  • Of jijzelf iets vindt
  • Of anderen dat vinden
 • Wat zijn instabiele en stabiele attributies?

   

   • Tijdelijk
   • Duurzaam
 • Wat is een Fundamentele Attributiefout?

  Bij een positief zelfbeeld zullen mensen successen toeschrijven aan interne factoren en mislukkingen aan externe factoren.

 • Wat is Prestatiemotivatie?

   

  • Positieve faalangst (waarbij iemand een beetje nerveus is maar geen negatieve gevolgen verwacht).
  • Negatieve faalangst, waarbij iemand onder presteert door de stress.
 • Wat is Affiliatiemotivatie?

   

  Sommige mensen zijn zeer gevoelig voor sociale steun, het voldoen aan sociale normen of het horen bij een groep.

 • Wat is een attitude?

  Een voorspelbare en consistente manier waarop iemand denkt en voelt over een attitudeobject (onderwerp), en geneigd is zich te gedragen t.o.v. een attitudeobject (onderwerp).

 • Een attitude heeft drie aspecten, namelijk: 

  1.     Emotioneel aspect (aangenaam of onaangenaam)

  2.     Cognitief aspect (kennis of informatie die iemand heeft over het object) 

  3.     Handelingsaspect/gedragsintentie (bij positieve gevoelens zal iemand geneigd zijn een bepaald gedrag te vertonen)

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar staat het ID voor?

Bij de geboorte, reservoir van driften of lusten

Observatiecategorieen van BALES
.
Volgens Freund bestaat de persoonlijkheid uit drie aspecten of instanties, namelijk het id, het ego en het superego.
zie afb
Geef per gebied aan of dit tot het toepassingsgebied van de psychologie, de sociale psychologie of de sociologie behoort en waarom:   a. Houding van de vakbeweging ten opzichte van de werkgevers b. Testen en selecteren van mensen c. Aanpassen van een individu aan een groep

a. Sociologie: Wetenschap die zich richt op het bestuderen van menselijk gedrag binnen bepaalde gemeenschappen of samenlevingsverbanden.

b. Psychologie: Houdt zich bezig met het gedrag van de mens als individu en draait om betrouwbare verklaringen van het menselijk gedrag.

c. Sociale Psychologie: Bestudeert de wisselwerking tussen het individu en zijn sociale omgeving.

Wat is loos leiderschap?

Gaat niet meer om prestaties

''Als er maar gebeurt wat ik zeg, daar gaat het om''. Van welke leiderschap is dit volgens Blaken en Mouton een vb?

Autoritair leiderschap: gaat alleen om goede resultaten

De BIG FIVE noemt 5 basisdimensies van persoonlijkheid, welke zijn dat?
 1. Extraversie/introversie
 2. Vriendelijkheid/onvriendelijkheid
 3. Zorgvuldig/nonchalance
 4. Emotionele stabiliteit/neuroticiteit
 5. Openheid/Conventionaliteit
Attributietheorie van Weiner:

                                      INSTABIEL                  STABIEL

EXTERN                     geluk                               taakmoeilijkheid    

INTERN                      inspanning                   bekwaamheid

Van welke 2 dimensies is er sprake in de attributietheorie?
 1. Instabiel/stabiel: tijdelijk/duurzaam
 2. Intern/extern: wanneer jezelf denkt dat je iets niet aan kan, leg je de oorzaken bij jezelf/wanneer je denkt dat je moeilijk zult slagen, omdat de taak op zichzelf heel zwaar is, zoek je de oorzaken buiten jezelf.
Als mensen elkaar in de rede vallen, welk element van cultuur wordt dan overschreden?

NORM, je behoort bv eerlijk te zijn en in veel landen is het nog belangrijker om beleefd te zijn dan eerlijk