Summary Psychologie de essentie

-
ISBN-10 9043035858 ISBN-13 9789043035859
700 Flashcards & Notes
2 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Psychologie de essentie
 • Philip G Zimbardo Robert Lee Johnson Vivian McCann Arno Braam
 • 9789043035859 or 9043035858
 • 2018

Summary - Psychologie de essentie

 • 1 Geest gedrag en wetenschap

 • Ontwikkeling van kinderen is een onomkeerbaar proces. Fasegewijs verloop, toenemende complexiteit, groet, rijping, leren. Dieverse aspecten van ontwikkeling, cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk, motorisch en lichamelijk.
 • Waarom wordt technologie ingezet?
  Voor het bevorderen van zelfstandigheid, veilig functioneren en ondersteunen en verlichten van professionals en mantelzorgers.
 • Model van Bronfenbrenner, dit is een cirkel vormig beeld waarbij het kind in het midden staat, en verschillende lagen eromheen zitten.
 • Wat is E-Health?
  Is het inzetten van ICT bij bevordering van ondersteuning van zelfmanagement en eigen regie voor de cliënt.
 • Normatieve ontwikkeling: Algemene veranderingen die een kind doormaakt. Individuele ontwikkeling: Grote individuele variatie rond normatieve verloop. ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelings- proces.
 • E-Health is geen doel op zich, maar kan bijdragen aan:
  Meer patiënten veiligheid, betere continuïteit, meer kwaliteit, verhoogde toegankelijkheid voor cliënten en meer doelmatigheid.
 • Een pasgeborene: 1e maand na geboorte. Sensorische vaardigheden - smaak, zien etc. Sociale vaardigheid, al snel een interactie tussen kind en moeder. Aangeboren reflexen, grijpreflex, zuigreflex.
 • Wat is de betekenis van chronisch ziek zijn
  Geen uitzicht hebben op herstel. Dit vraagt om aanpassingen.
 • Nature - Nurture: Aanleg en wat je er in de opvoeding aan toe. Contactsteun: lichamelijke aanraking als brond van steun en geruststelling.
 • Wat is communiceren?
  Het overbrengen en ontvangen van een boodschap. Het uitwisselen van informatie tussen mensen.
 • Ouders gaan hand in hand met de zuigeling. Opvoeder merkt signalen en merkt ook wat er aan de hand is. Zuigeling gaat zich hechten en ervaart basisveiligheid. Er ontstaat hechting.
 • Wat houd de Self-determination theory in?
  Dit is een theorie die uitgaat van de motivatie van een mens, waarbij drie basis behoefte zijn om te ontwikkelen.
 • Verschil veilige en onveilige hechting!
 • Wat zijn de drie basis behoefte uit de self-determination theory?
  Sociale of rationele verbondenheid. Competitie en autonomie.
 • De peuter/kleuter: Exploratief spel (gaat op avontuur,heeft een mening en wil dingen zelf doen) autonomie-ontwikkeling. soepele socialisatie (vrienden en omgeving) Sekserol identificatie (onderscheid maken tussen man en vrouw) Taalontwikkeling. Zindelijk worden. Geleidelijk normen en waarden internaliseren.
 • Communicatie heeft verschillende niveaus, hoe zit dit bij het betrekkingsniveau?
  Dit gaat altijd in een gelijkwaardige context, bevind zich op het zelfde machtsniveau.
 • Schoolkind: sociale vaardigheden. Kan tijd zonder verzorgers zijn. Omgang met leeftijdgenootjes. Heeft een positief zelfbeeld, durft zonder ouders de wereld te ontdekken. Actieve leerhouding (is hier aan toe) Schoolse vaardigheden (heeft hier ook meer concentratie voor) Moreel besef en zelfredzaamheid.
 • Adolescent: Emotionele zelfstandigheid. Komen los van het gezin. Omgang met eigen andere sekse. Seksuele intimiteit. Ontwikkeling eigen waarden systeem. School en beroepskeuze.
 • Hechting, is gekoppeld aan John Bowlby.

 • Veilige hechting: Oudere veilige haven. Kind durft ook bij anderen de wereld verder te ontdekken, omdat hij weet dat de ouders hem wel weer komen ophalen.
  Opvoedingsgedrag van opvoeders is: sensitief en responsief.
 • Verlatingsangst: Normaal gedrag om bang te zijn dat ouders weg gaan.
 • Onveilige hechting: Lijkt onverschillig, en er is weinig reactief. Opvoedingsgedrag van de ouders: toont weinig interesse in de vraag van het kind.
 • Angstig - ambivalent: Kleverig, zeer afhankelijk, nauwelijks exploratie. Heftige reactie bij scheiding. Vaak ontroostbaar. Ouderlijk opvoedingsgedrag: Inconsistentie en onvoorspelbaar.

 • Gedesorganiseerd en gedesoriënteerde onveilige hechting: Geen duidelijk patroon in gedrag. Verward, angstig bij scheiding. Bij terug komst ouders verstard.
  Ouders opvoedingsgedrag: ouder is zelf angstig, misbruik of verwaarlozing. Dit hebben ze zelf dan meegemaakt in hun jeugd.
 • Thoerie van piaget: vier fasen van de inhoud goed kennen!
 • Thoeri van erik erikson! Goed kennen!
 • Voor de toets: Marge, naar de begrippen, schuin gedrukt. In de samenvatting.
 • Opvoeden is: Samenleven met continue interacties tussen volwassenen en het kind. Met wiens ontwikkeling ze begaan zijn. En bereid zijn een duurzame (toekomstgerichtheid) relatie aan te gaan.
 • Opvoeden als proces met dimensies: Niet alleen intentioneel (doelgericht) Maar ook functioneel (voorbeeld functie) Complementair (kind en opvoeder sluiten op elkaar aan) En circulair (groeit met het kind mee, op 2 jarige leeftijd zijn er anders vragen dan bij een 16jarige).
 • Kinderen hebben in gedrag een pedagogische vraag (naar een pedagogische aanpak). Ouders handelen met pedagogische aanbod.

 • Bouwstenen van opvoeding: Ondersteunen )betrokkenheid, emotionele steun, ruimte bieden voor eigen ontwikkeling)
  Structuren: Regels en grenzen stellen.
 • Opvoedingsstijl: is min of meer een vast patroon van ondersteuning en structuren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Psychologie de essentie
 • Philip G Zimbardo, Robert L Johnson, Vivian McCann Nederlandse Arno Braam, Liesbeth Niessen het Engels Sylvia Birnie
 • 9789043019828 or 9043019828
 • 2e ed.

Summary - Psychologie de essentie

 • 1 Geest, gedrag en wetenschap

 • Wat is psychologie?

  Psychologie is een breed veld met vele specialismen, maar in wezen is psychologie de wetenschap van geestelijke, interne processen en gedrag

 • Beschrijf Socrates, Plato, Aristoteles en Hippocrates
  - Griekse filosofen
  - Geen onderzoek, alleen beschrijvingen
  - Emoties verstoren denken
  - 4 humores

 • In welke drie groepen vallen psychologen uit een?

  In de groepen: experimenteel psychologen , docenten psychologie en toegepast psychologen

 • Beschrijf Wilhelm Wundt
  - 1e psycholoog
  - Structuralisme
 • Psychologie houdt zich bezig met zowel geestelijke processen die we alleen indirect kunnen waarnemen, als met waarneembare gedragingen.

 • Beschrijf Charles Darwin
  - Evolutionaire theorie
  - Survival of the fittest
  - Adaptatie
 • Wat is een groot misverstand over psychologen?

  Dat ze allemaal therapeut zijn

 • Beschrijf Sigmund Freud
  - Psychoanalytische theorie
  - Psychodynamisch
  - ID, ego, superego

 • Wat doen experimenteel psychologen?

  Experimenteel psychologen voeren het meeste onderzoek uit dat nieuwe psychologische kennis creëert. Soms werken ze bij bedrijven of onderzoeksinstellingen, maar de meesten bij universiteiten.

 • Beschrijf Pavlov
  - Klassieke conditionering
  - Experiment met de kwijlende hond
 • Wat doen docenten psychologie?

  Docenten psychologie geven les (bv. fysiotherapie, management, verpleegkunde) op HBO's en universiteiten. Soms werken ze of doen ze onderzoek naast het lesgeven.

 • Beschrijf Watson
  - Klassieke conditionering
  - Experiment little Albert 
 • Wat doen toegepast psychologen?

  Toegepast psychologen gebruiken de kennis die door experimenteel psychologen is vergaard om problemen van mensen op te lossen door middel van training, het inzetten van speciale diagnostische testen of andere psychologische interventies. Ze werken op scholen, bedrijven, luchthavens, ziekenhuizen etc.

 • Beschrijf Skinner
  - Operante conditionering
  - Experiment met duiven om een luikje open te maken
  - Skinnerbox
 • Op wat voor gebieden kunnen toegepast psychologen werkzaam zijn?

  Arbeid en organisatie, Sport, School, Gezondheid en Klinisch

 • Beschrijf Thorndike
  - Operante conditionering
  - Trial and error
  - Experiment met muizen trainen
 • Wat is het verschil tussen psychologie en psychiatrie?

  Psychiatrie is een medisch specialisme en maakt geen deel uit van de psychologie. Psychiaters hebben een gespecialiseerde opleiding in het behandelen van geestelijke en gedragsmatige problemen, meestal met behulp van medicijnen. Daardoor kijken psychiaters meer vanuit de medische invalshoek, dus als mensen met een ziekte of stoornis. 
  Psychologie is veel breder dat het hele terrein van menselijk gedrag en geestelijke processen beslaat. Hoewel veel psychologen de doctorstitel hebben, is hun opleiding niet medisch. 

 • Beschrijf Asch
  - Conformisme
  - Asch effect
 • Beschrijf Milgram
  - Experiment gehoorzaamheid door elektrocuteren 
 • Beschrijf köhler
  - Inzichtelijk leren
  - Experiment met de slimme chimpansee
 • Beschrijf Tolman
  - Cognitieve kaart
 • Beschrijf Bandura
  - Behaviorisme
  - Sociaal leren -> imiteren en observeren
 • Beschrijf Schacter
  - Impliciete en expliciete herinneringen
  - 7 zonden van het geheugen
 • Beschrijf Maslov
  - Behoefte piramide
  - Zelfontplooiing
  - Humanistische theorie
 • Beschrijf Janis
  - Besluitvorming in groenpen en de gevaren ervan
 • Beschrijf Blake en Mouton
  - 5 leiderschapsstijlen
 • Beschrijf de behavioristische invalshoek
  - Gedragingen
  - Straffen en belonen
 • Beschrijf de biologische invalshoek
  - Gedrag erven van ouders/erfelijkheid
 • Beschrijf de cognitieve invalshoek
  - Ervaringen interpreteren
 • Beschrijf de evolutionaire invalshoek
  - Gedragskenmerken van voorouders geërfd 
 • Beschrijf de humanistische invalshoek
  - Zelfbeeld en gevoelens worden beïnvloedt 
 • Beschrijf de psychodynamische invalshoek
  - Innerlijke motivatie
  - Irrationele gevoelens/lusten
 • Beschrijf de socio-culturele invalshoek
  - Gedrag beïnvloed door grote groep mensen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Invloed van een groep bij informatie verwerking
Primaire en secundaire groepen. Primair is mensen waarmee je een duurzame en persoonlijke relatie mee hebt, gezin, familie en vrienden. Secundaire groepen zijn meer formeel zoals verenging, werk of vakbond. Voor primaire groepen hebben invloed op wat er wel en niet besproken worden.
Cognitieve -disonantie theorie
Deze theorie geeft een verklaring voor mensen hun gedrag rechtvaardigen. Bijvoorbeeld een roker die informatie krijgt over hoe ongezond het is, zal eerst bijvoorbeeld zeggen: mijn opa is er ook oud mee geworden.
Communicatie heeft verschillende niveaus, hoe zit dit bij het betrekkingsniveau?
Dit gaat altijd in een gelijkwaardige context, bevind zich op het zelfde machtsniveau.
Wat zijn de drie basis behoefte uit de self-determination theory?
Sociale of rationele verbondenheid. Competitie en autonomie.
Wat houd de Self-determination theory in?
Dit is een theorie die uitgaat van de motivatie van een mens, waarbij drie basis behoefte zijn om te ontwikkelen.
Wat is communiceren?
Het overbrengen en ontvangen van een boodschap. Het uitwisselen van informatie tussen mensen.
Wat is de betekenis van chronisch ziek zijn
Geen uitzicht hebben op herstel. Dit vraagt om aanpassingen.
E-Health is geen doel op zich, maar kan bijdragen aan:
Meer patiënten veiligheid, betere continuïteit, meer kwaliteit, verhoogde toegankelijkheid voor cliënten en meer doelmatigheid.
Wat is E-Health?
Is het inzetten van ICT bij bevordering van ondersteuning van zelfmanagement en eigen regie voor de cliënt.
Waarom wordt technologie ingezet?
Voor het bevorderen van zelfstandigheid, veilig functioneren en ondersteunen en verlichten van professionals en mantelzorgers.