Summary Psychologie de hoofdzaak

-
ISBN-13 9789001710996
796 Flashcards & Notes
55 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie de hoofdzaak". The author(s) of the book is/are R P I J Schreuder Peters, J W Boomkamp. The ISBN of the book is 9789001710996. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychologie de hoofdzaak

 • 6. 1 Het begrip intelligentie 162

 • Wat is de definitie van intelligentie
  Het vermogen problemen op te lossen door profijt te trekken van ervaring.
 • Wat is de definitie van intellect
  Het vermogen te leren het soort problemen op te lossen dat in het onderwijs aan de orde komt. De nadruk ligt op het verwerven van kennis, logisch redeneren, abstract denken en informatief verwerken
 • Waar legt Binet die als eerst intelligentietesten ontwikkelde de nadruk op
  Binet legde de nadruk op de complexe cognitieve processen, zoals begrip, redeneren, beoordelings- en voorstellingesvermogen.
 • Welke soorten intelligentie zijn er?
  Algemene intelligentie, cognitieve intelligentie, sociale intelligentie, biologische intelligentie.
 • Wat wordt er met algemene intelligentie bedoeld?
  Een algemene intelligentie bestaat uit één factor, de G factor (general intelligence). Het verklaart iemands prestatie op een intelligentietest. De G - factor is een wiskundige abstractie en geen psychologische werkelijkheid.
 • Wat wordt er met cognitieve intelligentie bedoeld?
  Cognitieve intelligentie wordt sterk geconcentreerd op taal.
 • 1.1 Psychologisch probleem 18

 • Wat is een psychologisch probleem
  Een psychologisch probleem is gedrag dat verklaard moet worden.
 • Wat betekent psychologie bedrijven?
  Je bezig houden met psychologische problemen
 • Als je ontevreden bent met de gangbare verklaringen voor een bepaald gedrag, heb je dus een psychologisch probleem ontdekt.
 • 1.1.1 Wat is gedrag? 19

 • Wat is gedrag?
  Gedrag is wat mensen doen en laten
 • Wat maakt dat gedrag een waarneembaar handeling is?
  Omdat gedrag een vorm is van innerlijk en geestelijke activiteit 

 • wat is een vereiste van gedrag?
  het moet waarneembaar zijn
 • je kunt niet waarnemen dat iemand lui is, wel dat hij vaak niet naar de les gaat. ook kun je bijvoorbeeld niet zeggen dat iemand een individualist wel dat hij weinig met klasgenoten optrekt.
 • iemand vertelt jou dat hij vannacht heeft gedroomd. wat is het gedrag?
  het is niet de droom, je kunt zien dat iemand die heeft gehad. het gedrag is dat die persoon naast je komt zitten, je aankijkt en verteld dat hij heeft gedroomd.
 • De eerste stap naar psychologisch inzicht is onderscheidt maken tussen het waarneembare en je eigen veronderstellingen.

  De tweede stap is het zoeken naar verklaringen, liefst meer dan één

 • 1.1.2 Verklaren is voorspellen 20

 • Gedrag verklaren is wijzen op mogelijke oorzaken
 • Waaruit zijn gedragsdeterminanten opgebouwd 
  Deze zijn gebouwd uit attitude (eigen opvattingen), sociale invloed (beïnvloeding door anderen), de eigen effectiviteit (vertrouwen in eigen kunnen) en de aanwezig kennis. 

 • hoe noemen we de oorzaken van gedrag?
  gedragsdeterminanten
 • wat zijn gedragsdeterminanten?

  oorzaken van een bepaald gedrag.

 • welke onderzoek leert ons dat aandacht voor medewerkers de arbeidsprestatie bevordert?
  Het Hawthorne onderzoek

 • wat is de manier om erachter te komen of een verklaring deugt?
  deze te toetsen

 • in de psychologie worden verklaringen niet 'ad hoc' gegeven. hoe wel?
  vanuit een bepaalde theorie
 • In de psychologie worden verklaringen niet ad hoc gegeven maar vanuit een bepaalde theorie. Uit die theorie worden voorspellingen afgeleid
 • wat is het Hawthorne onderzoek?
  dit is een onderzoek in een fabriek waar meisjes onder niet zo goede omstedigheden moesten werken. De werkomstandigheden werden verbeterd, hierdoor ging de productie omhoog. de logische verklaring leek dat het verbeteren van de werkomstandigheden leidde tot een verhoogde productie. onderzoekers waren nog niet contant met dit antwoord. Nadat zij de oude werkomstandigheden weer terughaalde bleef de productie hoog. de verklaring bleek de aandacht die de meisjes kregen door mee te doen aan dit onderzoek.
 • wat is het belangrijkste dat wij uit het Hawthorne onderzoek leren?
  dat vanzelfsprekendheden niet altijd juist zijn, ookal lijkt hij plausibel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar houdt de attributietheorie zich mee bezig?
De attributietheorie houdt zich nadrukkelijk bezig met hoe mensen dergelijke antwoorden vinden.
Volgens deze theorie schrijven mensen eigenschappen toe aan personen.
Wat betekent attributie?
Toekennen.
Welke 2 vormen van attributie zijn er?
1. Attributie van eigenschappen aan personen of objecten.
2. Attributie van oorzaken aan gebeurtenissen.
Op welke 2 vragen wordt er geprobeerd antwoord te geven bij het vinden van een motiverende verklaring?
1. Wat is de drijvende kracht achter het gedrag?
2. Op welk doel is het gedrag gericht?
Wat zijn culturele verschillen?
Schema's verschillen tussen culturen. Wat iemand doet kan totaal anders worden geïnterpreteerd en leiden tot andere conclusies.
Wat houdt generalisatie in?
Generalisatie leidt tot onderschatting of overschatting van feitelijke verschillen.
Verschillen tussen personen die wij in dezelfde categorie plaatsen, worden onderschat, met name als wij onszelf niet tot die categorie rekenen.
Wij hebben de neiging de verschillen tussen categorieën te overschatten.
Wat is een vooroordeel?
Een vooroordeel is vaak een negatief oordeel dat  op weinig of niets gebaseerd is. Door mensen in een hokje te plaatsen kan gemakkelijk discriminatie optreden
Waartoe kan generalisatie leiden?
Stereotypering
Bevooroordeling
Discriminatie
Halo-effect
Horn-effect
Wat houdt selectie in?
Doordat we overspoeld worden met prikkels van buitenaf, selecteren wij hieruit slechts een gering aantal. De waarneming wordt dus gefilterd.
Dit selectieproces is van grote invloed op ons gedrag.
Welke beoordelingsfouten kennen we?
1. Selectie
2. Generalisatie
3. Eerste indruk