Summary Psychologie : een inleiding

-
ISBN-10 9043015636 ISBN-13 9789043015639
848 Flashcards & Notes
79 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie : een inleiding". The author(s) of the book is/are Philip G Zimbardo, Robert L Johnson, Vivian McCann Nederlandse Bridget Peeck, Sandra van Mameren Broers, Stijn Meuleman het Engels Sylvia Birnie. The ISBN of the book is 9789043015639 or 9043015636. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychologie : een inleiding

 • 1 Geest, gedrag en psychologische wetenschap

 • Introductiecollege: Geest, gedrag & wetenschap H1

   

  John Locke – één van de eerste psychologen 1632-1704

  William James – eerste echte toegepaste psycholoog 1842-1910

  Stanley Milgram – experimenteerde met schokken1933-1984

  Sigmund Freud – psychologie zonder ziel en wilde dit terugbrengen (’s werelds beroemde pseudopsycholoog)1856-1939 Grondlegger psycho-analyse – genomineerd voor nobelprijs medicijnen en literatuur. – doorgesnoven/extravert/provocerend. – 1 theorie voor alles: dromen, verspreken, angst, etc. Extremen: Van penisnijd tot het onderbewustzijn (onterecht!), alles op sexuele afwijkingen en verlangens gebaseerd. (Whole person perspectief)

  Carl Jung – Deed veel aan droomduiding 1875-1961

  Phillip Zimbardo –

  Roos Vonk -

  Aristoteles 384-322 BC – wetenschapsfilosoof

  Karl Popper 1902 – 1994 – Wetenschapsfilosoof (tegendeel moet bewezen kunnen worden van wetenschappelijke theorie) Niet falsifieerbaar - Pseudowetenschap

   

  Doel Psychologie de basis: Uitgebreide kennismaking met het vakgebied om meer inzicht te creëren in ‘ons’.

  Hoofdstukken 1,2,6,8,3,9,10

  Wat is psychologie? – Wetenschap van gedrag en geestelijke/mentale processen. Wij zijn geïnteresseerd in het individu (intern/extern) en diens (sociale) omgeving.

  Wat doen psychologen? –

  Experimenteel psychologen (onderzoek naar elimentaire psychologische processen )

  Toegepaste psychologen ( Psychologen die door experimenteel psychologen vergaarde kennis toepassen om de problemen van mensen op te lossen)

  Hoe vergaren zij kennis? Wetenschap: Wetenschap is geordende kennis van de werkelijkheid (empirie = datgene wat observeerbaar is)

  Vanuit welk perspectief handelen psychologen?-

  Wat is psychologie NIET? –

  Oorsprong term – psyche = Adem/ziel (grieks) werd later ziel en geest. Logos = studie (grieks)

  Psychiatrie – Een medisch specialisme dat zicht richt op de diagnose en behandeling van mentale stoornissen

   

  Gevaren van de pseudowetenschap:

  Pseudo-Wetenschap: Niet bewezen in experimenteel onderzoek

  ·         Astrologie

  ·         somatologie

  ·         handlezen

  ·         helderzienden

  Lobotomie (leukotomie): De donkere periode voor medicatie en therapie.

  Walter Freeman – Beoefenaar van lobotemie

   

  Wees kritisch!

  ·         Wat is de bron

  ·         Hebben zij er een voordeel mee

  ·         Extreme of redelijke beweringen

  ·         Bewijsmateriaal?

  ·         Bias? even goed opzoeken in wiki (een menselijke fout. Bevooroordeeld)

  ·         Is logisch nadenken voldoende

  ·         Verschillende standpunten nodig?

  Wat is wetenschap wél: Een uit 5 stappen bestaande procedure voor empirisch onderzoek van een hypothese, waarbij de omstandigheden zo zijn gekozen dat vooroordelen en subjectieve oordelen worden uitgesloten.

  1.     Een hypothese ontwikkelen

  -       ‘een zware lunch leidt tot een dip in de middag’

  2.     Een gecontroleerd experiment uitvoeren

  -       ‘Als een volle maag in de middag tot dufheid leidt zou je geen dip krijgen als je de lunch overslaat’ Uitproberen: nagaan hoe mensen zich voelen met of zonder lunch. Dus bijv groep 1 luncht niet en groep 2 wel.

   

  3.     Objectieve data verzamelen

  -       Hoe kun je dit nagaan?:  Door een activiteit te laten uitvoeren. Groep 1 heeft productie van X en groep 2 heeft een productie van Y.  (significant = niet door toeval onstaan)

   

  4.     De resultaten analyseren en de hypothese accepteren of verwerpen

  5.     De resultaten publiceren, bekritiseren en repliceren

  DOEL: objectiviteit waarborgen en toeval uitsluiten.

  Verschillende stromingen binnen de psychologie:

  -       Cognitief: geestelijke activiteiten als gewaarwording, perceptie, leren, denken en geheugen. Nieuw perspectief: mensen zijn net computers

   

  -       Whole person: zie sigmund freud.

  -       Biologisch

  -       Behavioristisch

  -       Ontwikkelings

  -       Sociocultureel

   

  Termen:

  Theorie – ‘toetsbare verklaring voor de aantal feiten en observaties’

  Empirisch onderzoek – Onderzoeksbenadering waarbij de gegevens worden verzameld door middel van sensorische ervaring en onderzoek

  Hypothese – Voorspelling van de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek; een bewering over de relatie tussen variabelen in een onderzoek.

 • Wat is psychologie?

  Waarop is de wetenschap van psychologie gebaseerd?

  De wetenschap van gedrag en geestelijke processen.

  Op objectieve en verifieerbare gebeurtenissen.

 • psychologie
  wetenschap van gedrag en mentale processen

 • Wat is psychologie?
  De wetenschap van gedrag en geestelijke processen.

  Psychologie:
  Psyche = geest
  Ologie = gebied van studie
 • wat houdt nature in?
  de aangeboren dingen, een baby maakt zuig bewegingen terwijl hij/zij net geboren is want zo kunnen ze eten, ze gaan stil liggen als er iets boven hun vliegt : adelaars vroeger dan zijn ze veilig als ze stil liggen
 • 3 groepen van psychologie?
  Experimenteel psych. (onderzoek naar elementaire psych. proc.) voor nieuwe psych. kennis.
  Psych. door docenten
  Toegepast psych.
  (door experimenteel psych. wordt vergaarde kennis toegpast om problemen op te lossen)
 • experimenteel psychologen
  onderzoek elementaire psychologische processen
 • 3 manieren om psychologie te bedrijven:
  • Experimenteel psychologen => Doen onderzoek naar elementaire psychologische processen(geven vaak ook les)
  • Docenten psychologen => Primaire taak is geven van onderwijs
  • Toegepast psychologen => Passen vergaarde kennis van experimenteel psychologen toe om problemen van mensen op te lossen
 • wat is het verschil tussen nature en nurture?
  nature is aangeboren en nurture zijn alle dingen die aangeleerd zijn
 • docenten psychologie
  onderwijs geven
 • Wat is het nut van een hypothese in psychologisch onderzoek
  Om een veronderstelling te kunnen toetsen
 • 6 voorbeelden van specialisaties van toegepast psychologen:
  • A&O psycholoog => Maximaliseren van productie en arbeidsmoraal
  • Sport psycholoog => Prestaties verbeteren van atleten
  • Ergonomisch psycholoog => Vormgeving
  • Schoolpsycholoog => Deskundig op gebied van problemen met lesgeven
  • GZ psycholoog => Psychische en lichamelijke problemen
  • Klinisch psycholoog en counselers => Problemen op sociaal of emotioneel gebied
 • wat voor rol heeft de omgeving op de ontwikkeling van een mens?
  je omgeving leert je welke normen en waarden er nodig zijn om in jou omgeving te kunnen leven
 • toegepast psychologen
  kennis toepassen vergaard door experimenteel psychologen
 • Waar werken psychologen?
  Intersector 16%
  Arbeid en organisatie 13%
  Jeugd 14%
  Gezondheidszorg 57%
 • welke gehechtsheids catogorieën zijn er?
  veilig gehecht, vermijdend gehecht, angstig- ambivalent gehecht
 • pseudo-psychologie
  niet-onderbouwde psychologische aannamen
 • Psychiatrie:
  Een medisch specialisme dat zich richt op de diagnose en behandeling van mentale stoornissen.
 • wat voor kenmerken heeft veilig gehecht?
  ~exploratiegedrag- met moeder op onderzoek gaan.
  ~enige stress bij verlating
  ~weinig angst voor vreemde
  ~makkelijk troostbaar
  ~zoekt contact
 • psychiatrie
  medisch specialisme gericht op diagnose en behandeling
 • Pseudopsychologie:
  Niet onderbouwde psychologische aannamen die zich als wetenschappelijk voor doen.
 • wat voor kenmerken heeft vermijdend gehecht?
  ~exploratie overheerst
  ~geen stress als moeder gaat
  ~bij vreemde weinig stress
  ~moeder wordt genegeerd bij terugkomst
 • emotionele bias
  neiging oordelen te vellen via gevoelens
 • Emotionele bias:
  Oordelen vellen op attitudes en gevoelens ipv rationeel. Bv hoge straffen(afschrik / effect)
 • wat voor kenmerken heeft angstig- ambivalent gehecht?
  ~weinig exploratie gedrag
  ~zeer veel stress bij weggaan moeder (vastklampen)
  ~angst bij vreemde
  ~zeer moeilijk troostbaar
  ~bij terugkomst moeder contact zoekend en boos, afwerend
 • confirmation bias
  neging om informatie die niet bij je past te negeren
 • Confirmation bias:
  Informatie die niet bij je opvattingen aansluit negeren of bekritiseren en info zoeken waar je het wel mee eens bent. Bv gokkers herinneren aantal keren geluk beter.
 • welke 6 perspectieven zijn er?
  biologisch perspectief- evolutionair perspectief
  psyco-dynamisch perspectief
  behavioristisch perspectief
  humanistisch perspectief
  cognitief perspectief
  sociocultureel perspectief
 • emperisch onderzoek
  methode waarbij gegevens worden verzameld via sensorische ervaring en observatie
 • Wetenschappelijke methode:
  Procedure van 5 stappen voor empirisch onderzoek van een hypothese. De omstandigheden worden zo gekozen dat vooroordelen en subjectieve oordelen worden uitgesloten.
 • wat houdt het biologisch perspectief in?
  >vanuit het lichaam>dna> blablabla
  > het biologisch perspectief richt zich op zenuwstelsel, hormoonstelsel, genetica, en fysieke kenmerken
 • theorie
  methode waarbij gegevens worden verzameld via sensorische ervaring en observatie
 • Empirisch onderzoek:
  Onderzoeksbenadering waarbij gegevens worden verzameld dmv sensorische ervaring en observatie.
 • wat houdt het evolutionair perspectief in?
  hoort bij biologisch perspectief
  > de mens wordt beïnvloed door de evolutie
  > natuurlijke selectie
  > DARWIN
 • hypothese
  voorspelling uitkomst wetenschappelijk onderzoek
 • Theorie:
  Toetsbare verklaring voor een aantal feiten of observaties.
 • wat houdt het psycho-dynamisch perspectief in?
  > de mens wordt gestuurd door zijn driften en gevormd door zijn verleden
  > verleden, opvoeding, jeugdtrauma's, culturele taboes
  > SIGMUND FREUD
 • operationele defenities
  exacte beschrijvingen hoe experiment moet worden uitgevoerd
 • De 5 stappen vd wetenschappelijke methode:
  1. Een hypothese(=Voorspelling van de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek; een bewering over de relatie tussen variabelen in een onderzoek) ontwikkelen.
  2. Een gecontroleerd experiment uitvoeren.
  3. Objectieve data verzamelen.
  4. De resultaten analyseren.
  5. De resultaten publiceren, bekritiseren en repliceren.


  1. Een hypothese moet falsifieerbaar zijn, dus niet alleen een waardeoordeel(bv gamen is slecht) vervolgens moet een onderzoeker bedenken hoe de hypothese zal worden onderzocht. Alle aspecten van het experiment moet in concrete termen(=Operationele definities: Objectieve beschrijvingen van concepten die bij een wetenschappelijk onderzoek horen. Vb alle kinderen van groep 3 uit een klaslokaal in een lagere school in de buurt) worden gespecificeerd.
  2. Experimentele conditie=> Omstandigheden waaraan de leden van de experimentele groep tijdens de behandeling worden blootgesteld.
   Experimentele groep=> Proefpersonen die worden blootgesteld aan de speciale behandeling waar men meer over wil weten.
   Controle groep=> Proefpersonen die vergelijkingsmateriaal zijn naast de experimentele groep, die niet aan de speciale behandeling worden blootgesteld.
   Controle conditie=> Omstandigheden waaraan de controlegroep wordt blootgesteld(op elk onderdeel identiek met uitzondering van de speciale behandeling)
   Onafhankelijke variabelen=> Stimulus die onafhankelijk ban alle andere, zorgvuldig gecontroleerde experimentele omstandigheden kan veranderen.
   Randomiseren=> Procedure waarbij de volgorde met toeval bepaald wordt.
  3. Afhankelijke variabelen=> De gemeten uitkomst van een onderzoek(de responsen)
  4. Meestal een wiskundige analyse.
  5. Onderzoek repliceren om bias uit te sluiten.
 • wat houdt het behavioristisch perspectief in?
  > de mens wordt gevormd door leerprocessen
  > associatie vorming, straf en beloning, stimulus - respons
  > WATSON, SKINNER, PAVLOV
 • experimentele conditie
  omstandigheden waaraan de leden vd experimentele groep worden blootgesteld
 • wat houdt het humanistisch perspectief in?
  > de mens wordt door het heden beïnvloed
  > eigenwil, verantwoordelijkheid, actuele ervaring, peroonlijkegroei
  > MASLOW EN ROGERS
 • experimentele groep
  proefpersonen die worden blootgesteld aan de speciale behandeling
 • wat houdt het cognitief perspectief in?
  > de mens wordt beïnvloed door zijn denken
  > gedachten, mentale processen, (sensatie, perceptie, leren, geheugen, taal)
  > WUNDT, ELLIS
 • controle groep
  proefpersonen die worden vergeleken met experimentele groep
 • wat houdt het sociocultureel perspectief in?
  > de mens wordt beïnvloed door zijn socioculturele omgeving
  > cultuur, sociale normen, verwachtingen
 • controle conditie
  omstandigheden waaraan leden controlegroep worden blootgesteld
 • wat zijn sociale invloeden
  sociale invloeden zijn de invloeden die mensen op de persoon hebben. als iemand met een ander omgaat ziet hij hoe de ander het doet en neemt dit soms als voorbeeld
 • onafhankelijke variabele
  stimulus die onderzoeker onafhankelijk van andere gecontroleerde experimentele omstandigheden kan vernanderen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.