Summary Psychologie Een Inleiding

-
ISBN-13 9789043034593
1434 Flashcards & Notes
38 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Psychologie Een Inleiding
 • P Zimbardo, R Johnson, V McCann
 • 9789043034593
 • 8th

Summary - Psychologie Een Inleiding

 • 1 Geest, gedrag en psychologische wetenschap

 • Centrale vraag: Hoe zou je de bewering testen dat suiker kinderen hyperactief maakt?
  ?
 • Antwoord op vraag
 • 1.1 Wat is psychologie en wat is het niet?

 • Wat is de definitie van psychologie?
  Psychologie is een breed veld, met vele specialismen, maar in wezen is psychologie de wetenschap van gedrag en geestelijke processen.
 • Wat is Psychologie?
  Wetenschap van gedrag en mentale processen.
 • wat betekend psychologie?
  de studie van de geest
 • Psychologie komt af van het Grieks.
  Psyche betekend geest.
  -Ologie
  betekend gebied van studie.

  Psychologie is met andere woorden de studie van de geest.
 • interne en externe geestelijke processen
  intern: indirect waarnemen -> denken, voelen en begeren
  extern: waarneembare gedragingen -> praten, glimlachen en lopen
 • Definitie: Psychologie is een breed veld met vele specialisme, maar in wezen is psychologie de wetenschap van gedrag en geestelijke processen. 

  Belangrijk: Psychologie houdt zich niet alleen bezig met geestelijke processen maar ook met gedragingen. 

  2 uitleggingen van de definitie: 
  Het terrein van Psychologie beslaat zowel interne geestelijke processen, die je alleen indirect waarneemt(zoals: denken, voelen, begeren) Als externe waarneembare gedragingen(zoals Praten, glimlachen en lopen) 

  De wetenschap van Psychologie is gebaseerd op objectieve, verifieerbare gebeurtenissen.
 • zes vaardigheden voor kritisch denken?
  1. wat is de bron?
  2. is de bewering extreem of redelijk?
  3. Wat is het bewijsmateriaal?
  4. kan de conclusie worden beïnvloed door bias?
  5. worden veel voorkomende denkfouten vermeden?
  6. zijn voor het oplossen van het probleem verschillende invalshoeken nodig?
 • anekdotisch bewijsmateriaal?
  bewijsmateriaal dat als wetenschappelijk wordt gezien, maar is gebaseerd op enkele getuigenissen.
 • wat is correlatie-causaliteit-denkfout?
  aannemen dat als 2 dingen tegelijkertijd voorkomen, het een het ander moet veroorzaken.
 • 1.1.1 Psychologie: het is meer dan je denkt

 • In welke drie groepen vallen psychologen uiteen?
  - Experimenteel psychologen (onderzoekspsychologen)
  - Docenten psychologie
  - Toegepast psychologen
 • Psychologen werken niet allemaal als therapeut maar werken ook in andere vakgebieden zoals; Onderwijs, kerken, onderzoek.
 • Wat is psychologie?
  De wetenschap van gedrag en mentale processen
 • Wat is een experimenteel psycholoog?
  Doet onderzoek naar elementaire psychologische processen.
 • De 3 soorten psychologen: 
  Experimenteel psychologen(Onderzoekspsychologen):
  Vormt het kleinste deel van de drie groepen.

  Ze voeren het meeste onderzoek uit dat nieuwe psychologische kennis creëert.
  De meeste zijn werkzaam bij universiteiten waar ze ook les geven.
 • Welke 3 soorten psychologen zijn er?
  1. Experimenteel psycholoog
  2. Docenten psychologie
  3. Toegepast psychologen
 • Wat is een docent psycholoog?
  Heeft als primaire taak het geven van onderwijs op bv. een hbo- of bacheloropleiding.
 • Experimenteel psycholoog
  Psycholoog die onderzoek doet naar elementaire psychologische processen. - In tegenstelling tot een toegepast psycholoog.
 • Wat is een experimenteel psycholoog?
  Een onderzoekspsycholoog. Ze doen onderzoek naar elementaire psychologische processen.
 • Wat is een toegepast psycholoog?
  Gebruikt de door experimenteel psychologen vergaarde kennis om problemen van mensen op te lossen.
 • Docent psychologie
  Psycholoog met als primaire taak het geven van onderwijs op bijv. een HBO- of bacheloropleiding of aan de universiteit.
 • Welke primaire taak heeft een docent psychologie?
  Het geven van onderwijs op bv een hbo- of bacheloropleiding of aan een universiteit.
 • Welke specialisaties zijn er binnen TP?
  - A&O psychologen
  - Sportpsychologen
  - Schoolpsychologen
  - Klinisch psychologen
  - Forensisch psychologen
  - Omgevingspsychologen
  - Gerontopsychologen
 • 2. Docent Psychologie: 
  Geven bijv. les aan studenten van de opleiding psychologie, verpleegkunde. Ook les op universiteiten etc.
 • Wat is een toegepast psycholoog?
  Psycholoog die de door experimenteel psychologen vergaarde kennis gebruikt om problemen van mensen op te lossen.
 • Toegepast psycholoog
  Psycholoog die de door experimenteel psychologen vergaarde kennis gebruikt om problemen van mensen op te lossen.
 • Welke specialisaties zijn er in de toegepaste psychologie?
  1. Arbeids- en organisatiepsychologen
  2. Sportpsychologen
  3.Schoolpsychologen
  4. Klinisch psychologen
  5. Forensisch psychologen
  6. Omgevingspsychologen
  7. Gerontopsychologen
 • 3. Toegepaste psychologen:
  De meeste psychologen werken als toegepast psycholoog.
  Ze gebruiken de kennis die door experimenteel psychologen is vergaard om problemen van mensen op te lossen door middel van: trainingen, het ontwerpen van speciale gereedschappen en psychologische behandelingen.

  Ze werken op uiteenlopende plekken zoals: ziekenhuizen, scholen en welzijnsorganisaties.
 • Specialisaties in de toegepaste psychologie: 
  Arbeids- en organisatiepsychologen:
  Zijn gespecialiseerd in aanpassingen aan de werkplek die de productiviteit en de arbeidsmoraal van werknemer moeten maximaliseren.   

  Sportpsychologen:
  Helpen atleten hun prestaties en motivatie te verbeteren, door trainingssessies te plannen door hen te leren hun emoties onder controle onder druk te beheersen.    

  Schoolpsychologen:
  Zijn deskundig op het gebied van lesgeven en leren.
  Ze houden zich bezig met het onderwerpen op het gebied van: leren, het gezin of persoonlijke omstandigheden die de schoolprestaties kunnen beïnvloeden

  Klinische psychologen en counselors:
  Helpen mensen zich aan te passen op sociaal en emotioneel gebied, of om moeilijke keuzes in relaties, hun carrière, of opleiding te maken. (!Bijna de helft van de k.psychologen noemt zichzelf de titel terwijl er een opleiding van minimaal 10 jaar nodig is!) 

  Forensisch psychologen: 
  Leveren hun psychologische expertise aan het nieuwe wets- en rechtssysteem. Ze kunnen gevangen beoordelen of ze vrijgelaten kunnen worden of bijv. fit genoeg zijn om naar de rechtbank te gaan. 

  Omgevingspsychologen: 
  Ze proberen de interactie met de omgeving en het milieu te verbeteren. Bijv. door te kijken of groene ruimte, de schoolprestaties van kinderen verbeteren. 

  Gerontopsychologen: 
  Vormen de nieuwste vakgroep in de psychologie. 
  Het is in het leven geroepen om ouderen(65+)  te helpen hun gezondheid en welzijn te behouden en effectief te leren omgaan met leeftijdsgerelateerde problemen. Ze beoordelen het functioneren van ouderen en verstrekken begeleiding om ouderen hun potentieel maximaal te benutten in de latere fases van hun leven.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Psychologie een inleiding
 • Zimbardo
 • or
 • 7th

Summary - Psychologie een inleiding

 • 1 geest, gedrag en psychologische wetenschap

 • Wat is psychologie?
  Wetenschap van gedrag en mentale processen.
 • Noem drie groepen van psychologen?
  Experinmenteel psychologen
  Docenten psychologie
  Toegepast psychologen
 • Wat doet een toegepast psycholoog?
  Met kennis dat door experimenteel psychologen is vergaard helpen ze mensen  met problemen met behulp van training, behandeling of speciale gereedschappen.
 • Wat is pseudo-psychologie?
  Niet onderbouwde psychologische aannamen, die als wetenschappelijke waarheden worden gepresenteerd. 
 • Wat is Bias?
  Bias is een vooroordeel, vervorming of vertekening van een situatie. 
 • Wat zijn zes vaardigheden voor kritisch denken?
  1. Wat is de bron?
  2.Is de bewering redelijk of extreem?
  Ben bij simpele oplossing altijd op je hoeden. Voor moeilijke problemen zijn  zelden eenvoudige oplossingen.
  3. Wat is het bewijsmateriaal? Anekdotisch bewijsmateriaal is bewijs dat afkomstig is van maar enkele mensen...
  4. Kan de conclusie zijn beïnvloed door Bias? 
  a. emotionele bias (oordeel is op gevoel genomen)
  b. conformationbias (bevestigingsbias) : Info die niet bij je opvatting aansluit negeer je. je zoekt naar bevestiging.
  5. worden veelvoorkomende denkfouten vermeden
  6. zijn  voor het oplossen van problemen verschillende invalshoeken gebruikt.
 • Mensbeelden, welke zijn er?
  1. mechanistisch mensbeeld => mens als machine
  2. organistisch mensbeeld => mens niet los van sociale omgeving
  3. personalistisch mensbeeld => mens als individu
 • Noem de 6 perspectieven van waaruit de psychologie is opgebouwd?
  1. biologisch perspectief
  2. cognitief perspectief
  3.behavioristisch perspectief
  4. whole-person perspectief
  5.ontwikkelingsperspectief
  6. socio-cultureelperspectief
 • Sigmund Freud ontwikkelingsstadia en- kenmerken
  (5 fasen)
  1. Orale fase -> eerste jaar (baby) => zelf alles ontdekken

  2. Anale fase -> 0-3 jaar (peuter) => eigen wil, zelfstandigheid, koppigheid


  3. Fallische fase -> 3-6 jaar (kleuter) => identificatie ouder andere geslacht


  4. Latente fase -> 6-12 jaar => seksuele driften ondergronds


  5. Genitale fase ->  >12 jaar => biologische rijpheid
 • Wat is het biologisch perspectief
  Oorzaak van gedrag zit in het functioneren van de genen, de hersenen, het zenuwstelsel en hormoonstelsel.
 • Erik Erikson ontwikkelingsstadia en- kenmerken (8 fasen)
  1. Oraal-sensorisch stadium -> 0-1 jaar (baby) => vertrouwen vs. wantrouwen, hechtingsrelatie

  2. Anaal-musculair stadium -> 1-3 jaar (peuter) => zelfstandigheid vs. schaamte/twijfel, zindelijkheidstraining


  3. Locomotorisch-genitaal stadium -> 3-6 jaar (kleuter) => initiatief vs. schuld, zelf glas inschenken, belonen-straffen


  4. Latentiestadium -> 6-12 jaar (schoolkind) => Vlijt en inspanning vs. minderwaardigheid, vaardigheden testen, gymles


  5. Adolescentie


  6. Vroege volwassenheid


  7. Late volwassenheid


  8. Rijpheid
 • Wie is de 'vader' van het biologisch perspectief?
  René Descartes
 • Jean Piaget ontwikkelingsstadia en- kenmerken (4 fasen)
  1. Sensomotorisch stadium -> 0-2 jaar => taal niet ontwikkeld. zintuigelijke informatie belangrijk. betekenis verbonden met stemmen/gebaren.

  Objectpermanentie -> 8-12 maanden (18-24 maanden bevestigd) Dingen blijven bestaan ook dit uit het zicht is


  2. Preoperationeel stadium -> 2-6/7 jaar=> Gebruik woorden symbolen. denk inhoud onlogisch, egocentrisch. Dingen bij eigenschappen.


  Magisch denken -> gedachten dat gewoonten/tekens invloed hebben op heden/toekomst. (tics)


  3. Concreet operationeel stadium -> 6-7-11/12 jaar => conservatieprobleem oplossen. voor actie beeldend denken.


  4. Formeel operationeel stadium -> 11/12 jaar => abstract, logisch denken. Hypothetisch redeneren (als, dan). Verplaatsen in anderen.
 • Noem 2 varianten op het biologisch perspectief?
  Neurowetenschap en evolutionaire psychologie
 • Wat is biopsychologie?
  invloeden van biologie, gedrag en omgeving (nature-nuture)
 • Wie deed het allereerste psychologische experiment?
  Wilhelm Wundt op de Universiteit van Leipzig. Introspectie, het beschrijven van je eigen innerlijk bewuste ervaringen. 
 • Wat is DNA?
  Lang, complex molecuul met informatie over genetisch eigenschappen.
 • Wat is het structuralisme?
  Stroming binnen de psychologie die de basisstructuren van de geest en de gedachten wil ontrafelen.
 • Wat zijn genen?
  segmenten van chromosoom waarin codes voor de aansturing van de erfelijke, lichamelijke, psychische eigenschappen zijn opgeslagen. 
 • Wat is het functionalisme?
  Ze ontwikkelde de eerste toegepaste psychologie. hoe kan de psychologie het menselijke leven verbeteren? Bijvoorbeeld door het nieuwe leren (leren door doen) Net als structuralisten is introspectie belangrijk. 
 • Wat zijn genotypen?
  genetische data bij bevruchting van biologische ouders

 • Wat is het cognitief perspectief?
  Een van de belangrijkste psychologische perspectieven waarbij de nadruk ligt op mentale processen, zoals leren, geheugen, perceptie.
 • Wat zijn fenotypen?
  waarneembare kenmerken van het organisme
 • Wat is het behavioristische perspectief?
  Psychologie moet een objectieve wetenschap zijn die zich alleen op gedrag richt. Ze willen aandacht voor de manier waarop ons handelen wordt gevormd door de consequenties daarvan.
 • Wat zijn chromosomen?
  Lange, dunne, sterke spiralende draden waarlangs de genen zijn gerangschikt. Chromosomen bestaan voornamelijk uit DNA.
 • Wie is John Watson?
  Hij was een van de vroege leiders van het behaviorisme. Hij vond dat alleen waarneembaar gedrag onderzocht mag worden door psychologen.
 • Waar bevindt zich de occipitale kwab en wat bevat het?
  Achterin het kleinste hersendeel. Hierin bevindt de visuele cortex -> zicht
 • Skinner, ook een behaviorist verwierp introspectie. Waarom?
  De geest is zo subjectief dat je het bestaan er niet vankan bewijzen. Gedachten of emoties zijn irrelevant. 
 • Waar bevindt zich de pariëntale kwab en wat bevat het?
  Deze zit rechtsboven. Hierin zintuigelijke, sensorische informatie binnen.
  zintuigelijk-> zintuigen.
  sensorisch -> gevoel op de huid
 • uit welke stromingen bestaat de psychologie van de Whole person?
  Psychodynamische psychologie (freud)
  Humanistische psychologie (Carl Rogers en maslow)
  Psychologie van karaktertrekken en temperament.
 • Waar bevindt zich de temporale kwab en wat bevat het?
  Deze zit rechtsonder. Hierin bevindt het auditieve centrum en opslag langdurige herinneringen. Auditief => gehoor
 •  Wat is de psychodynamische psychologie?
  Een benadering die de nadruk legt op het begrijpen van het menselijk functioneren in termen van onbewuste behoeften, verlangens, herinneringen en conflicten.
 • Waar bevindt zich de frontale kwab en wat bevat het?
  Deze zit linksboven. Hierin bevindt motoriek, hogere executieve functies; plannen, concentreren, beslissingen nemen, problemen oplossen.
 • Wat is psychoanalyse?
  de psycho-analytische theorie en de psychoanalytische behandelwijze van Freud. Nadruk op onderbewuste.
 • Wat is de humanistische psychologie?
  (Carl Rogers en Abraham Maslow) Een klinische benadering die de nadruk legt op groei, potentie en vrije wil van de mens.
 • Wat is de psychologie van de karaktertrekken en temperament?
  Verschillen in mensen ontstaan door verschillende (blijvende) karaktertrekken. (introvert, extravert, angstig, inschikkelijkheid, nauwgezetheid etc etc
 • Wat is het ontwikkelingsperspektief?
  Hier legt men de nadruk op erfelijkheid en omgeving. En op voorspelbare veranderingen die zich voordoen tijdens de levensloop. (Piaget)
 • Wat is het Sociocultureel perspectief?
  Sociale en culturele invloeden kunnen de invloed overstemmen van alle andere factoren die gedrag beinvloeden. De situatie is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een mens.  (Zombardo) 
 • Holisme
  Visie die vindt dat alle perspectieven van belang zijn bij het begrijpen van  menselijk gedrag. 
 • Wat is empirisch onderzoek?
  Het verzamelen van objectieve informatie uit de eerste hand door metingen die zijn gebaseerd op sensorische ervaringen en observaties
 • Wat zijn de vier stappen van een de wetenschappelijke methode?
  hypothese ontwikkelen
  objectieve data verzamelen
  resultaten annalyseren
  resultaten publiceren, bekritiseren, repliceren
 • Wat is een hypothese?
  Voorspelling van de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek.
 • Wat is een variabele?
  Element dat van invloed is op hetgeen onderzocht wordt. 
 • Wat zijn operationele defenities?
  exacte omschrijving van hetgeen onderzocht wordt. Bijvoorbeeld kinderen (iedereen van 0 tot 4 jaar) of angst(als ze weglopen)
 • Wat wordt er bij pseudowetenschap steeds vergeten?
  De stap om beweringen te verifiëren of verwerpen.  
 • Welke vragen kan de wetenschap niet beantwoorden?
  Ethiek, waarden, moraal religie etc etc
 • Wat betekent empirischh onderzoek?
  Onderzoek op basis van ervaring. Uitvoeren van een gecontroleerd experiment.
 • Wat is experimentele conditie
  Omstandigheden waarin de leden van de experientele groep tijdens de speciale behandeling worden blootgesteld. 
 • Wat is experimentele groep?
  Proefpersonen die worden blootgesteld aan de speciale behandeling die men onderzoekt. 
 • Wat is de controlegroep
  Proefpersonen die worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Psychologie : een inleiding
 • Philip G Zimbardo, Robert L Johnson, Vivian McCann Nederlandse Bridget Peeck, Sandra van Mameren Broers, Stijn Meuleman het Engels Sylvia Birnie
 • 9789043015639 or 9043015636
 • 6e [geactualiseerde] ed.

Summary - Psychologie : een inleiding

 • 1 Geest, gedrag en psychologische wetenschap

 • Introductiecollege: Geest, gedrag & wetenschap H1

   

  John Locke – één van de eerste psychologen 1632-1704

  William James – eerste echte toegepaste psycholoog 1842-1910

  Stanley Milgram – experimenteerde met schokken1933-1984

  Sigmund Freud – psychologie zonder ziel en wilde dit terugbrengen (’s werelds beroemde pseudopsycholoog)1856-1939 Grondlegger psycho-analyse – genomineerd voor nobelprijs medicijnen en literatuur. – doorgesnoven/extravert/provocerend. – 1 theorie voor alles: dromen, verspreken, angst, etc. Extremen: Van penisnijd tot het onderbewustzijn (onterecht!), alles op sexuele afwijkingen en verlangens gebaseerd. (Whole person perspectief)

  Carl Jung – Deed veel aan droomduiding 1875-1961

  Phillip Zimbardo –

  Roos Vonk -

  Aristoteles 384-322 BC – wetenschapsfilosoof

  Karl Popper 1902 – 1994 – Wetenschapsfilosoof (tegendeel moet bewezen kunnen worden van wetenschappelijke theorie) Niet falsifieerbaar - Pseudowetenschap

   

  Doel Psychologie de basis: Uitgebreide kennismaking met het vakgebied om meer inzicht te creëren in ‘ons’.

  Hoofdstukken 1,2,6,8,3,9,10

  Wat is psychologie? – Wetenschap van gedrag en geestelijke/mentale processen. Wij zijn geïnteresseerd in het individu (intern/extern) en diens (sociale) omgeving.

  Wat doen psychologen? –

  Experimenteel psychologen (onderzoek naar elimentaire psychologische processen )

  Toegepaste psychologen ( Psychologen die door experimenteel psychologen vergaarde kennis toepassen om de problemen van mensen op te lossen)

  Hoe vergaren zij kennis? Wetenschap: Wetenschap is geordende kennis van de werkelijkheid (empirie = datgene wat observeerbaar is)

  Vanuit welk perspectief handelen psychologen?-

  Wat is psychologie NIET? –

  Oorsprong term – psyche = Adem/ziel (grieks) werd later ziel en geest. Logos = studie (grieks)

  Psychiatrie – Een medisch specialisme dat zicht richt op de diagnose en behandeling van mentale stoornissen

   

  Gevaren van de pseudowetenschap:

  Pseudo-Wetenschap: Niet bewezen in experimenteel onderzoek

  ·         Astrologie

  ·         somatologie

  ·         handlezen

  ·         helderzienden

  Lobotomie (leukotomie): De donkere periode voor medicatie en therapie.

  Walter Freeman – Beoefenaar van lobotemie

   

  Wees kritisch!

  ·         Wat is de bron

  ·         Hebben zij er een voordeel mee

  ·         Extreme of redelijke beweringen

  ·         Bewijsmateriaal?

  ·         Bias? even goed opzoeken in wiki (een menselijke fout. Bevooroordeeld)

  ·         Is logisch nadenken voldoende

  ·         Verschillende standpunten nodig?

  Wat is wetenschap wél: Een uit 5 stappen bestaande procedure voor empirisch onderzoek van een hypothese, waarbij de omstandigheden zo zijn gekozen dat vooroordelen en subjectieve oordelen worden uitgesloten.

  1.     Een hypothese ontwikkelen

  -       ‘een zware lunch leidt tot een dip in de middag’

  2.     Een gecontroleerd experiment uitvoeren

  -       ‘Als een volle maag in de middag tot dufheid leidt zou je geen dip krijgen als je de lunch overslaat’ Uitproberen: nagaan hoe mensen zich voelen met of zonder lunch. Dus bijv groep 1 luncht niet en groep 2 wel.

   

  3.     Objectieve data verzamelen

  -       Hoe kun je dit nagaan?:  Door een activiteit te laten uitvoeren. Groep 1 heeft productie van X en groep 2 heeft een productie van Y.  (significant = niet door toeval onstaan)

   

  4.     De resultaten analyseren en de hypothese accepteren of verwerpen

  5.     De resultaten publiceren, bekritiseren en repliceren

  DOEL: objectiviteit waarborgen en toeval uitsluiten.

  Verschillende stromingen binnen de psychologie:

  -       Cognitief: geestelijke activiteiten als gewaarwording, perceptie, leren, denken en geheugen. Nieuw perspectief: mensen zijn net computers

   

  -       Whole person: zie sigmund freud.

  -       Biologisch

  -       Behavioristisch

  -       Ontwikkelings

  -       Sociocultureel

   

  Termen:

  Theorie – ‘toetsbare verklaring voor de aantal feiten en observaties’

  Empirisch onderzoek – Onderzoeksbenadering waarbij de gegevens worden verzameld door middel van sensorische ervaring en onderzoek

  Hypothese – Voorspelling van de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek; een bewering over de relatie tussen variabelen in een onderzoek.

 • Wat is psychologie?

  Waarop is de wetenschap van psychologie gebaseerd?

  De wetenschap van gedrag en geestelijke processen.

  Op objectieve en verifieerbare gebeurtenissen.

 • psychologie
  wetenschap van gedrag en mentale processen

 • Wat is psychologie?
  De wetenschap van gedrag en geestelijke processen.

  Psychologie:
  Psyche = geest
  Ologie = gebied van studie
 • wat houdt nature in?
  de aangeboren dingen, een baby maakt zuig bewegingen terwijl hij/zij net geboren is want zo kunnen ze eten, ze gaan stil liggen als er iets boven hun vliegt : adelaars vroeger dan zijn ze veilig als ze stil liggen
 • 3 groepen van psychologie?
  Experimenteel psych. (onderzoek naar elementaire psych. proc.) voor nieuwe psych. kennis.
  Psych. door docenten
  Toegepast psych.
  (door experimenteel psych. wordt vergaarde kennis toegpast om problemen op te lossen)
 • experimenteel psychologen
  onderzoek elementaire psychologische processen
 • 3 manieren om psychologie te bedrijven:
  • Experimenteel psychologen => Doen onderzoek naar elementaire psychologische processen(geven vaak ook les)
  • Docenten psychologen => Primaire taak is geven van onderwijs
  • Toegepast psychologen => Passen vergaarde kennis van experimenteel psychologen toe om problemen van mensen op te lossen
 • wat is het verschil tussen nature en nurture?
  nature is aangeboren en nurture zijn alle dingen die aangeleerd zijn
 • docenten psychologie
  onderwijs geven
 • Wat is het nut van een hypothese in psychologisch onderzoek
  Om een veronderstelling te kunnen toetsen
 • 6 voorbeelden van specialisaties van toegepast psychologen:
  • A&O psycholoog => Maximaliseren van productie en arbeidsmoraal
  • Sport psycholoog => Prestaties verbeteren van atleten
  • Ergonomisch psycholoog => Vormgeving
  • Schoolpsycholoog => Deskundig op gebied van problemen met lesgeven
  • GZ psycholoog => Psychische en lichamelijke problemen
  • Klinisch psycholoog en counselers => Problemen op sociaal of emotioneel gebied
 • wat voor rol heeft de omgeving op de ontwikkeling van een mens?
  je omgeving leert je welke normen en waarden er nodig zijn om in jou omgeving te kunnen leven
 • toegepast psychologen
  kennis toepassen vergaard door experimenteel psychologen
 • Waar werken psychologen?
  Intersector 16%
  Arbeid en organisatie 13%
  Jeugd 14%
  Gezondheidszorg 57%
 • welke gehechtsheids catogorieën zijn er?
  veilig gehecht, vermijdend gehecht, angstig- ambivalent gehecht
 • pseudo-psychologie
  niet-onderbouwde psychologische aannamen
 • Psychiatrie:
  Een medisch specialisme dat zich richt op de diagnose en behandeling van mentale stoornissen.
 • wat voor kenmerken heeft veilig gehecht?
  ~exploratiegedrag- met moeder op onderzoek gaan.
  ~enige stress bij verlating
  ~weinig angst voor vreemde
  ~makkelijk troostbaar
  ~zoekt contact
 • psychiatrie
  medisch specialisme gericht op diagnose en behandeling
 • Pseudopsychologie:
  Niet onderbouwde psychologische aannamen die zich als wetenschappelijk voor doen.
 • wat voor kenmerken heeft vermijdend gehecht?
  ~exploratie overheerst
  ~geen stress als moeder gaat
  ~bij vreemde weinig stress
  ~moeder wordt genegeerd bij terugkomst
 • emotionele bias
  neiging oordelen te vellen via gevoelens
 • Emotionele bias:
  Oordelen vellen op attitudes en gevoelens ipv rationeel. Bv hoge straffen(afschrik / effect)
 • wat voor kenmerken heeft angstig- ambivalent gehecht?
  ~weinig exploratie gedrag
  ~zeer veel stress bij weggaan moeder (vastklampen)
  ~angst bij vreemde
  ~zeer moeilijk troostbaar
  ~bij terugkomst moeder contact zoekend en boos, afwerend
 • confirmation bias
  neging om informatie die niet bij je past te negeren
 • Confirmation bias:
  Informatie die niet bij je opvattingen aansluit negeren of bekritiseren en info zoeken waar je het wel mee eens bent. Bv gokkers herinneren aantal keren geluk beter.
 • welke 6 perspectieven zijn er?
  biologisch perspectief- evolutionair perspectief
  psyco-dynamisch perspectief
  behavioristisch perspectief
  humanistisch perspectief
  cognitief perspectief
  sociocultureel perspectief
 • emperisch onderzoek
  methode waarbij gegevens worden verzameld via sensorische ervaring en observatie
 • Wetenschappelijke methode:
  Procedure van 5 stappen voor empirisch onderzoek van een hypothese. De omstandigheden worden zo gekozen dat vooroordelen en subjectieve oordelen worden uitgesloten.
 • wat houdt het biologisch perspectief in?
  >vanuit het lichaam>dna> blablabla
  > het biologisch perspectief richt zich op zenuwstelsel, hormoonstelsel, genetica, en fysieke kenmerken
 • theorie
  methode waarbij gegevens worden verzameld via sensorische ervaring en observatie
 • Empirisch onderzoek:
  Onderzoeksbenadering waarbij gegevens worden verzameld dmv sensorische ervaring en observatie.
 • wat houdt het evolutionair perspectief in?
  hoort bij biologisch perspectief
  > de mens wordt beïnvloed door de evolutie
  > natuurlijke selectie
  > DARWIN
 • hypothese
  voorspelling uitkomst wetenschappelijk onderzoek
 • Theorie:
  Toetsbare verklaring voor een aantal feiten of observaties.
 • wat houdt het psycho-dynamisch perspectief in?
  > de mens wordt gestuurd door zijn driften en gevormd door zijn verleden
  > verleden, opvoeding, jeugdtrauma's, culturele taboes
  > SIGMUND FREUD
 • operationele defenities
  exacte beschrijvingen hoe experiment moet worden uitgevoerd
 • De 5 stappen vd wetenschappelijke methode:
  1. Een hypothese(=Voorspelling van de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek; een bewering over de relatie tussen variabelen in een onderzoek) ontwikkelen.
  2. Een gecontroleerd experiment uitvoeren.
  3. Objectieve data verzamelen.
  4. De resultaten analyseren.
  5. De resultaten publiceren, bekritiseren en repliceren.


  1. Een hypothese moet falsifieerbaar zijn, dus niet alleen een waardeoordeel(bv gamen is slecht) vervolgens moet een onderzoeker bedenken hoe de hypothese zal worden onderzocht. Alle aspecten van het experiment moet in concrete termen(=Operationele definities: Objectieve beschrijvingen van concepten die bij een wetenschappelijk onderzoek horen. Vb alle kinderen van groep 3 uit een klaslokaal in een lagere school in de buurt) worden gespecificeerd.
  2. Experimentele conditie=> Omstandigheden waaraan de leden van de experimentele groep tijdens de behandeling worden blootgesteld.
   Experimentele groep=> Proefpersonen die worden blootgesteld aan de speciale behandeling waar men meer over wil weten.
   Controle groep=> Proefpersonen die vergelijkingsmateriaal zijn naast de experimentele groep, die niet aan de speciale behandeling worden blootgesteld.
   Controle conditie=> Omstandigheden waaraan de controlegroep wordt blootgesteld(op elk onderdeel identiek met uitzondering van de speciale behandeling)
   Onafhankelijke variabelen=> Stimulus die onafhankelijk ban alle andere, zorgvuldig gecontroleerde experimentele omstandigheden kan veranderen.
   Randomiseren=> Procedure waarbij de volgorde met toeval bepaald wordt.
  3. Afhankelijke variabelen=> De gemeten uitkomst van een onderzoek(de responsen)
  4. Meestal een wiskundige analyse.
  5. Onderzoek repliceren om bias uit te sluiten.
 • wat houdt het behavioristisch perspectief in?
  > de mens wordt gevormd door leerprocessen
  > associatie vorming, straf en beloning, stimulus - respons
  > WATSON, SKINNER, PAVLOV
 • experimentele conditie
  omstandigheden waaraan de leden vd experimentele groep worden blootgesteld
 • wat houdt het humanistisch perspectief in?
  > de mens wordt door het heden beïnvloed
  > eigenwil, verantwoordelijkheid, actuele ervaring, peroonlijkegroei
  > MASLOW EN ROGERS
 • experimentele groep
  proefpersonen die worden blootgesteld aan de speciale behandeling
 • wat houdt het cognitief perspectief in?
  > de mens wordt beïnvloed door zijn denken
  > gedachten, mentale processen, (sensatie, perceptie, leren, geheugen, taal)
  > WUNDT, ELLIS
 • controle groep
  proefpersonen die worden vergeleken met experimentele groep
 • wat houdt het sociocultureel perspectief in?
  > de mens wordt beïnvloed door zijn socioculturele omgeving
  > cultuur, sociale normen, verwachtingen
 • controle conditie
  omstandigheden waaraan leden controlegroep worden blootgesteld
 • wat zijn sociale invloeden
  sociale invloeden zijn de invloeden die mensen op de persoon hebben. als iemand met een ander omgaat ziet hij hoe de ander het doet en neemt dit soms als voorbeeld
 • onafhankelijke variabele
  stimulus die onderzoeker onafhankelijk van andere gecontroleerde experimentele omstandigheden kan vernanderen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de 3 belangrijke trends in het huidige denken over persoonlijkheid?
 • Systeemtheorie (familie opstellingen); de manier waarop mensen met elkaar omgaan, eerst in het gezin en later met leeftijdgenoten, vormt de persoonlijkheid
 • Culturen kunnen ingrijpend van elkaar verschillen
 • Mannen en vrouwen kunnen eenzelfde situatie vaak heel verschillend waarnemen
Wat is Bandera's wederzijds of reciproque determinisme?
Het proces waarbij  de cognities, het gedrag en de omgeving van een individu elkaar beïnvloeden.
Waar moeten we rekening mee houden volgens de Sociaal-cognitieve theorieën?
We moeten rekening houden met sociaal leren; onder andere:
 • observationeel leren (Bandura)leren door nieuwe responsen aan te leren door naar andere mensen te kijken en de consequenties van dat gedrag waar te nemen.
 • Locus of control (Rotter);  heb je invloed op je leven of niet
Wat doe je met logotherapie?
Richt zich op het veranderen van iemands toekomst, specifiek op de betekenis van het  leven van de patiënt vanaf heden.
Wat doet de existentiële psychologie?
Die concentreert zich op het opbouwen van existentiële moed; een betekenis in het leven
Wat houdt positieve psychologie in (Seligman en Csikszentmihalyi)?
Concentreert zich op de wenselijke aspecten van het functioneren van de mens
Wat is de Humanistische versie van het Freudiaanse Ego?
Het zelfconcept
Welke 3  ingrediënten heeft een persoon nodig, volgens Rogers, om congruentie te ontwikkelen?
 • Onvoorwaardelijke positieve waardering
 • oprechtheid
 • behoefte aan consistentie
Wat verstond Carl Rogers onder een volledig functionerend persoon?
Een term voor een zelfactualiserend individu wiens zelfbeeld positief is en congruent met de realiteit
Wat is een zelfactualiserende persoonlijkheid van Maslow?
Een gezond individu van wie de basisbehoeften vervuld zijn en dat daardoor de vrijheid heeft om zijn interesse  in hogere idealen zoals waarheid, rechtvaardigheid en schoonheid te ontwikkelen