Summary Psychologie en de multiculturele samenleving / druk 3

-
ISBN-10 9059318846 ISBN-13 9789059318847
196 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie en de multiculturele samenleving / druk 3". The author(s) of the book is/are Jeroen Willem Knipscheer Rolf Jan Kleber. The ISBN of the book is 9789059318847 or 9059318846. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Psychologie en de multiculturele samenleving / druk 3

 • 1 Psychologie en de multiculturele samenleving

 • Wat is cultuur?
  Je bent er door omgeven en zonder kun je niet bestaan. Je bent je nauwelijks bewust van cultuur. Of je nou wilt of niet, je bent er toch onderdeel van. Het doordrenkt onze emoties, denken, handelen en waarneming. 
 • Wat is de definitie van allochtoon?
  Een persoon die woonachtig is in Nederland en waarvan minstens één ouder in het buitenland is geboren. Of wie zelf in het buitenland is geboren en waarvan één ouder ook in het buitenland is geboren. Zij horen tot de eerste generatie. Wie in Nederland is geboren en tenminste één ouder heeft die in het buitenland is geboren, behoort tot de tweede generatie.
 • Volgens het acculturatiemodel van Berry leidt de manier waarop mensen om kunnen gaan met hun positie als culturele minderheid tot vier verschillende identiteiten. Welke vier zijn dit?
  1. Identificatie met beide culturen -->integratie
  2. Identificatie met voornamelijk de meerderheidscultuur-->assimilatie
  3. Identificatie met voornamelijk de minderheidscultuur-->separatie
  4. Het ontbreken van identificatie met beide culturen--> marginalisatie
 • Ik bestudeer het contact tussen culturen, binnen een individu of tussen individuen. Dit is een voorbeeld van ...........
  Interpersoonlijke psychologie
 • In mijn werk vergelijk ik culturen. De overeenkomsten en/of verschillen tussen culturen en ik onderzoek de invloed van omgeving op de individu. Ik werk in de sector .................
  Crossculturele psychologie
 • Een emotie is een drievoudig proces dat te maken heeft met?
  1. subjectieve gevoelens
  2. gedragsmatige expressie
  3. fysiologische arousal (lichamelijke prikkeling)
 • De functies van emoties zijn o.a.?
  Communicatie en aanpassing
 • Het sociale proces van het benoemen van een verschijnsel, een eigenschap of een gedraging van een persoon of groep is een voorbeeld van? (bv. vierkant blad met 4 poten eronder)
  Etiketteren
 • De plaats waar men emoties voelt in het lichaam, kan verschillen per cultuur. Amerikanen voelen emoties in hun........................?
  Hart
 • Benoem de 6 universele basisemoties in gelaatsuitdrukking
  Boos                    Blij
  Angst                   Verrast                   
  Afgunst                Verdriet

  Later ook tervredenheid
 • Non-verbale communicatie die je taalgebruik begeleidt, heet?
  Illustratoren
 • Gapen, niezen, krabben, boeren, uitrekken, hoesten en neus snuiten zijn voorbeelden die gedaan worden en hoe en wanneer dat gedaan wordt ligt aan de etiquette van het land. Dit zijn?
  Adaptoren
 • Non-verbale communicatie die op dezelfde manier een betekenis heeft als een woord kan hebben. Dit zijn?
  Emblemen
 • Het reguleren van een gesprek doe je met.........
  Regulatoren
 • Benoem 3 ideologische stromingen over etnische en culturele diversiteit
  Kolonialisme
  Monoculturalisme
  Multiculturalisme

 • Wat is interculturalisatie?
  Inhoud en organisatie wordt aangepast aan het multiculturele karakter van de bevolking. De toegepast psycholoog, dient in staat te zijn een adequaat en gelijkwaardig aanbod te presenteren, ongeacht de etniciteit en culturele achtergrond van de cliënt. 
 • Een interculturalisatie benadering is dat minderheden een inhaalslag moeten maken. Dit heet?
  Achterstandsbenadering
 • Een interculturalisatie benadering is discriminatie en andere obstakels verwijderen. (bv. cultureel sensitieve intelligentietest)
  Achterstellingsbenadering
 • Een interculturalisatie benadering is de diversiteit benadering. Wat houdt dit in?
  Acceptatie van doelen, normen en waarden die van de cultuur van de meerderheid afwijken. (bv, interculturele communicatie binnen een bedrijf bevorderen)
 • Wat is een attitude?
  Evaluatie van mensen, voorwerpen en ideeën.
 • IAT, implicit association test meet?
  Impliciete attitudes
 • De racistische attitudes van de overgrote meerderheid van de mensen die in een maatschappij leven waarin stereotypen en discriminatie de norm zijn. Dit heet?
  Geïnstitutionaliseerd racisme
 • De neiging om je aan te sluiten bij de mening van de groep om aan de verwachtingen van die groep te voldoen en geaccepteerd te worden heet?
  Normatief conformisme
 • De contacthypothese is ontwikkeld om vooroordelen te verminderen. Uit welke zes punten bestaat het contacthypothese?
  1. wederzijdse afhankelijkheid
  2. gemeenschappelijk doel
  3. een gelijke status
  4. informeel, interpersoonlijk contact
  5. verschillende contacten
  6. sociale gelijkheidsnormen
 • Benoem de zes beschrijvingen van de definitie van cultuur.
  1. Beschrijvende
  2. Historische
  3. Normatieve
  4. Psychologische
  5. Structurele
  6. Genetische
 • Er zijn drie verschillende visies tussen de relatie cultuur en psychologie. Een daarvan is: Psychologische processen zijn gelijk in verschillende culturen. Karakteristieken meent men met standaard instrumenten. Hoe noem je deze visie?

  Het absolutisme
 • Er zijn drie verschillende visies tussen de relatie cultuur en psychologie. Een daarvan is: Alle psychologische processen en uitingen ervan zijn cultureel gevormd. Vergelijkingen worden als conceptueel en methodisch problematisch en etnocentrisch gezien. Daardoor worden ze bijna nooit gemaakt. Hoe noem je deze visie?

  Het relativisme 
 • Er zijn drie verschillende visies tussen de relatie cultuur en psychologie. Een daarvan is: De psychologische processen zijn hetzelfde over alle culturen, maar hun ontwikkeling en manifestaties verschillen tussen culturen. Hoe noem je deze visie?
  Het universalisme 
 • Hoe heet het de neiging om je eigen groep als standaard te zien van waaruit anderen worden beoordeeld. De neiging om je eigen groep bovenaan de hiërarchie te plaatsen.
  Etnocentrisme
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe ontstaan vooroordelen, stereotypen en discriminatie?
1 Sociale categorisatie
2 Attributies (toekennen betekenis)
3 Verdeling middelen  (realistische conflict theorie)
4 conformeren aan sociale regels
Waar is het succes van intergratie afhankelijk van?

- lid van de minderheidscultuur moet in staat zijn om de taal en gewoontes van de meerderheidscultuur

te leren;
- de waarden van de twee culturen moeten niet teveel met elkaar botsen;
- meerderheidscultuur moet open staan voor nieuwe invloeden.

Het succes van acculturatie is dus afhankelijk van de minderheids- en meerderheidsgroep
Hoe kan je psychologische acculturatie omschrijven?
veranderingen die het gevolg zijn van langdurig contact met andere culturen. Migranten krijgen met deze veranderingen te maken. Ze gaan bijvoorbeeld andere kranten lezen, krijgen andere ideeën over de opvoeding van hun kinderen.
Cultuur en ras zijn verschillende zaken. Waar verijzen zij naar?
Ras verwijst naar de fysieke kenmerken,
cultuur wordt beschouwt als de nationaliteit.
Wat is cultuur? (Fortman)
Cultuur is het - door aanleren verkregen en van generatie tot generatie doorgegeven - geheel vang ewoonten, technieken, handelingen, waarden en normen van een groep, waardoor het gedrag van de leden van de groep geregeld wordt (Fortmann, 1971).
Hoe kunnen we cultuur het beste opvatten volgens Hagendoorn?
als de voor een groep of samenleving kenmerkende ‘kijk’ op de werkelijkheid - het geheel van betekenisverlening aan allerlei verschijnselen in en om ons heen(Hagendoorn, 1986)
Jigsawklas/model
Een klassenopzet die bedoeld is om vooroordelen weg te nemen en het gevoel van eigenwaarde van kinderen te vergroten door hen in kleine gedesegregeerde groepen te plaatsen en elk kind voor het leren van het lesmateriaal en het behalen van goede prestaties afhankelijk te maken van de andere kinderen in de groep.

Dit zou werken tegen vooroordelen doordat er empathisch vermogen bij komt kijken en doordat kinderen moeten samenwerken. Zij gaan samen voor een doel, er is dan weinig ruimte voor vooroordelen.
Zes voorwaarden voor de vermindering van vooroordelen via contact
- Wederzijdse afhankelijkheid
- Een gemeenschappelijk doel
- Een gelijkwaardige status
- Informeel, interpersoonlijk contact
- Verschillende contacten
- Sociale gelijkheidsnormen
Contacthypothese
Veronderstelling dat vooroordelen afnemen als er sprake is van gelijkwaardig contact tussen groepen, waar beide groepen gemeenschappelijke belangen en hetzelfde doel hebben.
Subtiele vooroordelen tegen vrouwen komen veel voor. Er zijn twee soorten ambivalente gevoelens ten opzichte van vrouwen
- Vijandig seksisme vrouwen zijn inferieur aan mannen
- Positief seksisme het beeld van vrouwen is geromantiseerd