Summary Psychologie en sociologie

-
466 Flashcards & Notes
53 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie en sociologie ". The author(s) of the book is/are Ella Wijsman. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychologie en sociologie

 • 1 Gedrag en invloeden op gedrag

 • Wat is psychologie (letterlijke betekenis)?
  Wetenschap van de ziel.
  Ervaringswetenschap = empirie (werkelijkheid)
  Buitenkant versus binnenkant.
 • Wat is psychologie?
  De wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag van de mens als individu
 • Wat is psychologie volgens de wetenschap (het boek)?
  de wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag van de mens als individu. 
 • Wat is het verschil tussen psychologie en sociale psychologie?
  Sociaal psychologen bestuderen ook gedrag, maar dan vooral in de relatie tussen het individu en zijn sociale omgeving 
  (=ze bestuderen de wisselwerking tussen het individu en zijn sociale omgeving)
 • Wat bestudeert de sociale psychologie?
  Deze bestudeert de wisselwerking tussen individu en zijn sociale omgeving. 
 • Wat bestudeert sociologie?
  De manier waarop mensen samenleven binnen bepaalde gemeenschappen of samenlevingsverbanden
 • Psychologie als wetenschap
  Bestuderen van een object Verschil wetenschappelijke en dagelijkse kennis:

  •Regels en methoden;
  •Objectief ;
  •Theorie (beschrijven, verklaren, voorspellen);
  •Iedere wetenschap heeft een andere theorie
 • Wat is sociologie?
  deze bestudeert de manier waarop mensen samenleven binnen bepaalde gemeenschappen of samenlevingsverbanden.
 • Wat is gedrag?
  gedrag bestaat uit waarneembare handelingen en uit vormen van innerlijke activiteit die kunnen leiden tot waarneembare handelingen. 
 • Wat staat centraal bij sociale psychologie? 
 • Wat staat centraal bij sociale psychologie?
  De relatie die een persoon met zijn sociale omgeving heeft staat centraal. Dus de invloed die een persoon in een groep waarin hij verkeerd ondergaat. 
 • Wat is het verschil tussen psychologie en sociologie?
  Bij psychologie gaat het om het gedrag van de individuele mens. Bij sociologie gaat het om het gedrag van groepen mensen en de beïnvloeding  van mensen door de maatschappij waarin ze leven. 
 • Door welke factoren / invloeden wordt ons gedrag bepaald? 
  - fysiek lichamelijke factoren
  - psychische (persoonlijkheidskenmerken) factoren
  - sociale factoren (imitatiemodel) denk aan invloed van ouders e.d
  - culturele / spirituele factoren (waar staat je wieg, je normen en waarden)
  - fysisch / geografische factoren (in welk land groei je op?) fysisch houdt o.a. in jaargetijde en klimaat. 
 • Buiten - en binnenkant
  Buitenkant = waarneembaar gedrag
  Binnenkant = subjectieve beleving, moeilijk waar te nemen (cognitie)
  Bij psychologie wordt zowel het gedrag van mensen bestudeerd, als de gevoelens en gedachten die zij daarbij hebben. 
  Denken, voelen en handelen. 
 • Psychologisch onderzoek wordt veelvuldig toegepast als een selectiemiddel bij een sollicitatie. 
 • Wat hebben de gedragswetenschappen (psychologie, sociale psychologie en sociologie) te maken met de studie Integrale Veiligheid
  Veel veiligheidsproblemen vinden voor een groot deel hun oorsprong in (risicovol) menselijk gedrag. Denk aan overlast, criminaliteit, terrorisme en ongevallen bv
 • Integraal: 
  alle drie de wetenschappen kunnen zich bezighouden met hetzelfde onderwerp. Elke wetenschap neemt een andere invalshoek (bril).
 • Integraal:
  criminaliteit
  Psychologie bekijkt bijvoorbeeld de relatie tussen bepaalde persoonlijkheidskenmerken en criminaliteit.
  Sociale psychologie kan de criminaliteit bekijken als een vorm van beïnvloeding.
  Wordt iemand door een groep 'aangezet' tot crimineel gedrag, welke invloed hebben ouders?
  Sociologie bekijkt bijvoorbeeld of er verbanden bestaan tussen economische recessie en criminaliteit.
 • 1.1 defintie van gedrag

 • Wat is gedrag
  gedrag bestaat uit waarneembare handelingen en uit vormen van innerlijke activteit die kunnen leiden tot waarneembare handelingen
 • Wat worden gezien als risicofactoren voor antisociaal gedrag?
  1 Impulsiviteit
  2 Lage verbale intelligente
  3 Slecht invoelend vermogen
 • Wat wordt bedoeld met 'maakbare' samenleving?
  In de jaren zeventig dacht men dat de mens veranderbaar was via opvoeding en andere vormen van sociale beïnvloeding
 • Waardoor wordt menselijk gedrag beïnvloed?
  1 Door omgevingsfactoren (iemands sociale cultuur)
  2 Erfelijke factoren (intelligentie, muzikaliteit, temperament factoren: mate van activiteit, snelheid van bewegen en impulscontrole)
 • Waar bestaat gedrag uit?
  Waarneembare handelingen en uit vormen van innerlijke activiteit die kunnen leiden tot waarneembare handelingen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kun je misverstanden proberen weg te nemen?
door metacommunicatie
- je kunt verklaren dat je alleen feiten wilt (zakelijke aspect)
- je kunt iets over jezelf vertellen (expressieve aspect)
- je kunt vertellen hoe je de relatie tot de ander ziet/zag (relationele aspect)
- uitleg geven over je bedoeling (appellerende aspect)
Aan welke voorwaarden moet communicatie voldoen om effectief te zijn?
1 Technische voorwaarde: je moet elkaars taal spreken
2 Cognitieve voorwaarde: je moet elkaar kunnen begrijpen (zelfde niveau van cognitief intellectueel functioneren)
3 Interpretatieve voorwaarde: je moet dezelfde interpretatie hebben of weten wat de interpretatie van de ander en van jezelf is 
4 Affectieve voorwaarde: begrijpen welke emoties opgeroepen kunnen worden door bepaald gedrag te vertonen
Wanneer is communicatie effectief?
wanneer de ontvanger niet alleen begrijpt wat de zender bedoelt, maar ook de reactie laat zien waar de zender op gerekend heeft
wat is een complementaire relatie?
de een neemt initiatief, is de leidende figuur en de volgt, denkt mee, laat zich leiden
wat is een symmetrische relatie?
als je de ander als gelijkwaardig als jezelf (de ander heeft dezelfde rechten)
Op welke manieren kan je een boodschap analyseren?
- zakelijke aspect
de booschap heeft een zakelijke, feitelijke inhoud
- expressieve aspect
je geeft als zender informatie over je gemoedstoestand, attitudes, taalgebruik, capaciteiten en gedragingen
- relationele aspect 
je maakt als zender duidelijk hoe je de relatie ziet tussen jou en de ander(en)
- appellerende aspect
het effect dat de zender wil bereiken, is het zodanig beïnvloeden van de ander
Wat zijn betrekkingen?
langdurige en (bijna) onverbrekelijke relaties, maar ook kortdurende, vluchtige realties
Waardoor ontstaan misverstanden in de communicatie?
- het negeren van informatie die strijdig is met onze kennis en attitudes
- inconsistente non-verbale signalen: de toon of de uitdrukking van het gezicht komt niet overeen met de boodschap die gezonden wordt 
- emotionele geladenheid (iemand is boos en komt niet goed uit zijn woorden) 
- gebrek aan vertrouwen
- machts- en statusproblemen 
- milieuverschillen en verschillen in cultuur 
- verschillen in beleving van de werkelijkheid door mannen en vrouwen, kinderen en volwassenen
Noem voorbeelden van diskwalificaties?
- jezelf tegenspreken
- vaag en algemeen praten
- zeggen dat je slechts hardop tegen jezelf praat 
- zeggen dat jij het niet vindt, maar dat men het niet goed vind 
- te veel generaliseren 
- stilte, zwijgen 
- beeldspraak te letterlijk nemen of er onterecht grapjes over maken
Wat zijn diskwalificaties?
tactieken die mensen gebruiken om zaken te verhullen, om niet direct aan te geven wat ze bedoelen. het kan een meer of minder bewuste strategie zijn