Summary Psychologie en sociologie

-
466 Flashcards & Notes
53 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie en sociologie ". The author(s) of the book is/are Ella Wijsman. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychologie en sociologie

 • 1 Gedrag en invloeden op gedrag

 • Wat is psychologie (letterlijke betekenis)?
  Wetenschap van de ziel.
  Ervaringswetenschap = empirie (werkelijkheid)
  Buitenkant versus binnenkant.
 • Wat is psychologie?
  De wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag van de mens als individu
 • Wat is psychologie volgens de wetenschap (het boek)?
  de wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag van de mens als individu. 
 • Wat is het verschil tussen psychologie en sociale psychologie?
  Sociaal psychologen bestuderen ook gedrag, maar dan vooral in de relatie tussen het individu en zijn sociale omgeving 
  (=ze bestuderen de wisselwerking tussen het individu en zijn sociale omgeving)
 • Wat bestudeert de sociale psychologie?
  Deze bestudeert de wisselwerking tussen individu en zijn sociale omgeving. 
 • Wat bestudeert sociologie?
  De manier waarop mensen samenleven binnen bepaalde gemeenschappen of samenlevingsverbanden
 • Psychologie als wetenschap
  Bestuderen van een object Verschil wetenschappelijke en dagelijkse kennis:

  •Regels en methoden;
  •Objectief ;
  •Theorie (beschrijven, verklaren, voorspellen);
  •Iedere wetenschap heeft een andere theorie
 • Wat is sociologie?
  deze bestudeert de manier waarop mensen samenleven binnen bepaalde gemeenschappen of samenlevingsverbanden.
 • Wat is gedrag?
  gedrag bestaat uit waarneembare handelingen en uit vormen van innerlijke activiteit die kunnen leiden tot waarneembare handelingen. 
 • Wat staat centraal bij sociale psychologie? 
 • Wat staat centraal bij sociale psychologie?
  De relatie die een persoon met zijn sociale omgeving heeft staat centraal. Dus de invloed die een persoon in een groep waarin hij verkeerd ondergaat. 
 • Wat is het verschil tussen psychologie en sociologie?
  Bij psychologie gaat het om het gedrag van de individuele mens. Bij sociologie gaat het om het gedrag van groepen mensen en de beïnvloeding  van mensen door de maatschappij waarin ze leven. 
 • Door welke factoren / invloeden wordt ons gedrag bepaald? 
  - fysiek lichamelijke factoren
  - psychische (persoonlijkheidskenmerken) factoren
  - sociale factoren (imitatiemodel) denk aan invloed van ouders e.d
  - culturele / spirituele factoren (waar staat je wieg, je normen en waarden)
  - fysisch / geografische factoren (in welk land groei je op?) fysisch houdt o.a. in jaargetijde en klimaat. 
 • Buiten - en binnenkant
  Buitenkant = waarneembaar gedrag
  Binnenkant = subjectieve beleving, moeilijk waar te nemen (cognitie)
  Bij psychologie wordt zowel het gedrag van mensen bestudeerd, als de gevoelens en gedachten die zij daarbij hebben. 
  Denken, voelen en handelen. 
 • Psychologisch onderzoek wordt veelvuldig toegepast als een selectiemiddel bij een sollicitatie. 
 • Wat hebben de gedragswetenschappen (psychologie, sociale psychologie en sociologie) te maken met de studie Integrale Veiligheid
  Veel veiligheidsproblemen vinden voor een groot deel hun oorsprong in (risicovol) menselijk gedrag. Denk aan overlast, criminaliteit, terrorisme en ongevallen bv
 • Integraal: 
  alle drie de wetenschappen kunnen zich bezighouden met hetzelfde onderwerp. Elke wetenschap neemt een andere invalshoek (bril).
 • Integraal:
  criminaliteit
  Psychologie bekijkt bijvoorbeeld de relatie tussen bepaalde persoonlijkheidskenmerken en criminaliteit.
  Sociale psychologie kan de criminaliteit bekijken als een vorm van beïnvloeding.
  Wordt iemand door een groep 'aangezet' tot crimineel gedrag, welke invloed hebben ouders?
  Sociologie bekijkt bijvoorbeeld of er verbanden bestaan tussen economische recessie en criminaliteit.
 • 1.1 defintie van gedrag

 • Wat is gedrag
  gedrag bestaat uit waarneembare handelingen en uit vormen van innerlijke activteit die kunnen leiden tot waarneembare handelingen
 • Wat worden gezien als risicofactoren voor antisociaal gedrag?
  1 Impulsiviteit
  2 Lage verbale intelligente
  3 Slecht invoelend vermogen
 • Wat wordt bedoeld met 'maakbare' samenleving?
  In de jaren zeventig dacht men dat de mens veranderbaar was via opvoeding en andere vormen van sociale beïnvloeding
 • Waardoor wordt menselijk gedrag beïnvloed?
  1 Door omgevingsfactoren (iemands sociale cultuur)
  2 Erfelijke factoren (intelligentie, muzikaliteit, temperament factoren: mate van activiteit, snelheid van bewegen en impulscontrole)
 • Waar bestaat gedrag uit?
  Waarneembare handelingen en uit vormen van innerlijke activiteit die kunnen leiden tot waarneembare handelingen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.