Summary Psychologie : historische en filosofische herkomst

-
ISBN-10 9047300459 ISBN-13 9789047300458
392 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie : historische en filosofische herkomst". The author(s) of the book is/are Sacha Bem. The ISBN of the book is 9789047300458 or 9047300459. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychologie : historische en filosofische herkomst

 • 1 het mechanistische wereldbeeld en de wetenschapelijke revolutie

 • Wat waren de eeuwen van de Wetenschappelijke Revolutie?
  De 16e en 17e eeuw
 • Wat werd er tijden de Wetenschappelijke Revolutie geformuleerd?
  Het mechanische wereldbeeld --> idealen en eisen van wetenschappelijkheid
 • Wat maakte in de 16e en 17e eeuw West-Europa rijp voor de Industriele Revolutie van de 18e eeuw?
  - economische activiteiten
  - commerciele, argrarische en demografische veranderingen
  - bloeiend kunst en wetenschappelijk leven

  --> de maatschappij werd ingericht voor economische groei en materiele vooruitgang.
 • De wetenschappelijke revolutie werd ondersteund door een nieuw wetenschapsideaal, wat was deze nieuwe wetenschapsideaal?
  een nieuwe methode en kijk op de wereld:

  - open voor wetenschap en kennis werd gebruikt.
  - kwantificering, meten en rekenen (marktmaatschappij)
  - wetenschap kreeg een democratisch karakter

 • Wat is het belangrijkste kenmerk van de mechanistische natuurfilosofie?
  Atomisme --> structuur van de wereld bestaat uit 2 dingen:

  1. atomen
  2. hun beweging

  Alleen de combinaties van kwantitatieve eigenschappen zorgen voor voorwerpen die wij kunnen zien.
 • Welk wetenschapsgebied heeft nog meer bijgedragen aan tot de mechanisering van het wereldbeeld?
  Astronomie
 • Hoe werd de middeleeuwse filosofie ook wel genoemd? Leg deze uit.
  Scholastiek.

  Het is een kwaliteiten fysica (Aristoteles) waarin de wereld word verklaard met 4 elementen. De relaties tussen dingen werd uitgedrukt in positieve of negatieve eigenschappen.
 • Welke vorm van astronomie staat centraal in de scholastiek? Leg deze uit.
  De aristotelisch-ptolemaeische astronomie.

  De aarde bevind zich bewegingsloos in het centrum van het universum
 • Welke vorm van astronomie zorgde voor de copernicaanse revolutie en voor een visie shift?
  Helio centrische astronomie.

  De zon staat in het midden van het universum.
 • Leg de visie shift uit die ontstond door de copernicaanse revolutie
  visie 1: een eerste beweger en een hierarchie van engelen die beweging door het hele universum doorgeven.

  Veranderd in visie 2: er is een oneindig gemechaniseerde wereld waarin alle onderdelen dezelfde mathematisch-fysische wetten volgen
 • De nieuwe dynamica bereikte in 1687 een hoogte punt. Wat was dit hoogte punt (door Isaac Newton) en leg deze uit.
  Principia Mathematica

  --> theory van zwaartekracht en wet van traagheid. Beweging is het natuurlijke grondprincipe.
 • Door de komst van steeds meer machines stelde wetenschappers zich de wereld voor al een machine. Noem de 2  dingen waar een machine model voor stond.
  1. uurwerk: in het heelal zijn dezelfde bewegingsprincipes werkzaam als in een uurwerk.

  2. mens-machine en maatschappij als zelfregulerend automaat.
 • Wat is het voornaamste verschil tussen de oude en de nieuwe wereldbeschouwing?
  Oud: speculeren over het wezen achter dingen
  Nieuw: concentreren op waarneembare dingen.

  Van theologie naar causale verklaringen (ontleden en analyseren).
 • 2 rene descartes de denkende machine

 • Wie word als de grondlegger van het dualisme van geest en lichaam gezien?
  Rene Descartes (de vader van de moderne filosofie)
 • Empirisme en Rationalisme zijn kennistheoretische theorieen die antwoord geven op de vraag hoe kennis tot stand komt. Welke gaat van nature en welke van nurture uit?
  Empirisme --> nurture
  Rationalisme --> nature
 • Volgens Francis Bacon (empiricus) was echte kennis te verkrijgen door...
  inductivisme (generalisatie) --> wetenschap kan alleen doordringen tot de wetten van de natuur via observatie.
 • Wat neemt Descartes als uitgangspunt? Leg uit hoe dit werkt.
  Het verstand.

  Verstand werkt volgens regels die niet moeten toegeven aan drift en ongeduld. Regels om het verstand te leiden: ontleden, analyseren en weer samenvoegen van complexe dingen (ook onze eigen kennis).

  --> DEDUCTIEF SYSTEEM
 • Wat zijn axioma's van kennis?
  fundamentele waarheden van kennis
 • Welke tactiek gebruikte Descartes om de geest van alle vooronderstellingen te ontdoen?
  De twijfeltactiek.

  De zekerheid van zijn bestaan was het uitgangspunt; ik denk, dus ik besta.
 • Leg uit wat a priori en a posteriori kennis is en in welke vorm Descartes geloofde.
  Descartes geloofde in beiden vormen van kennis.

  a priori: komt uit verstand zelf / direct onbetwijfelbaar.
  a posteriori: is bewijs voor verkregen, indirect betrouwbaar.
 • Descartes is een ... en een ...
  rationalist en realist
 • Leg het Dualisme van Descartes uit
  Dualisme --> het bewustzijn is superieur aan het lichaam.

  Descartes noemt zijn eigen ''ik'' een substantie met als essentiële waarde; denken.
  Het lichaam bestaat uit materie, de grondstof waaruit de wereld bestaat.

  (deze 2 grondstoffen zijn beiden afhankelijk van God volgens Descartes)

 • Leg het Dualisme van bewegen uit van Descartes
  1. automatisch zonder intellectuele interventie
      Levensgeesten stromen door buisjes in ons lichaam, hierdoor beweegt het
      lichaam automatisch door een stimulus-responsverbinding.
  2. bewegingen die door het bewustzijn in gang worden gezet
      we kunnen voorwerpen begrijpend zien en er actief op reageren.
 • Volgens Descartes is de eenheid van lichaam en geest ... . Maar ze kunnen ook ...
  noodzakelijk & in conflict komen
 • Descartes geest-lichaam probleem heeft invloed gehad op veel stromingen. Wat zijn deze stromingen en leg deze uit.
  occosionalisme = god fungeert als interactie tussen geest en lichaam
  parallellisme = ziel en lichaam lopen parallel om elkaar te beinvloeden
  indentitetitstheorie = een enkel beginsel
  monisme = de mens is niet anders dan zijn lichaam
  epifenomenalisme = het fysische kan iets mentaals teweeg brengen maar andersom niet
 • Descartes dualisme zorgde voor kritiek vooral het .... probleem.
  homunculus --> alsof we een klein mens in ons brein smokkelen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Dewey's reflex cycle
the real beginning is with te act of seeing; it is looking and not sensation of light
1890 principles of psychology
Consciousness (direct connection between body and mind)
consciousness directs bodily action
consciousness connects organism with the world.
consciousness is not mechanical but adaptation
consciousness provides flexibility, a choice
James-lange Theory
emotion is perceiving a physical event evoked by stimulus
Aufgabe experiment
preparation
presentation
subject searches for response
response
Wundt 2 (later)
against association psychology. consciousness active
Wundt 1 (early)
empiricist/association psychology. consciousness passive
Keywords of modern science
knowledge is power
experiment, manipulation, measurement
prediction and control
knowledge of causes and effects & laws
analysis, materialism
Causes scientific revolution
1.commercial
2.demografic
3.technical
Cogito (descartes
I am thinking, therefore i exist
Thorndicke
Behaviorism. Laws of behaviour. Law of effect, exercise and trail and error