Summary Psychologie van arbeid en organisatie

-
ISBN-10 9043018511 ISBN-13 9789043018517
455 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie van arbeid en organisatie". The author(s) of the book is/are John Arnold Nederlandse Maurits van der Heijde, Liesbeth Niessen het Engels Jonas de Vries. The ISBN of the book is 9789043018517 or 9043018511. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Psychologie van arbeid en organisatie

 • 2.1 Traditionele modellen van cognitieve vermogens

 • Wie ontwikkelden een concept dat tegenwoordig de allereerste valide intelligetietest wordt gemoemd?

  Binet en Simon

 • Wie heeft de 'tweefactorentheorie' voor de structuur van intelligentie ontwikkeld en waaruit bestaat deze?

  Spearman, general intelligence ('g') en test

  specifieke factoren ('s')

 • Wie bekritiseerde Spearman's conclusies en waarom? 

  Thurstone, volgens hem bestond intelligentie uit 12 primaire vermogens. 

 • Guilford stelde dat intelligentie bestaat ui minstens 120 te onderscheiden vermogens.

 • Wie bedacht ' fluid intelligence' en 'crystallized intelligece' en wat houdt dit in?

  Catell, fluid intelligence is het vermogen om na te deken, daarin ook beweeglijk te zijna en het vermogen tot abstract redeneren. Crystalljzed intelligence betreft het vermogen om te leren van ervaringen.

 • Wat is de meest algemeen gedefinierde definitie van intelligentie?

  Intelligentie is wat door intelligentietests wordt gemeten.

 • De factor 'g' is betrouwbaar en kan met enige precisie worden gemeten.

 • Intelligentietests worden bekritiseerd, met welke argumenten?

  Intelligentetests meten niet de zuivere, onderliggende intelligentie, maar een mix van dergelijke intelligentie en aangeleerde of verkregen kennis.

  ze bevoordelen bepaalde etnische of culturele groepen.

 • 2.2 Recente modellen

 •  Wat zijn 3 hedendaagse intelligentiemodellen?

  De meervoudige intelligentie theorie van Gardner, Sternbergs 'triarchic' intelligentietheorie en de theorie van emotionele intelligentie.. 

 • Gardner beschreef 9 verschillende typen intelligentie:

  1. Linguistisch

  2. Ruimtelijk

  3. Muzikaal

  4. Logisch-mathematisch

  5. Kinesthetisch

  6. Interpersoonlijk

  7. Intrapersoonlijk

  8. Natuurgerichtheid

  9. Existentieel

 • Academici bekritiseren de theorie van Gardner; ze vinden het subjectief en niet in overeenstemming met 'g' en omgevingsinvloeden.

 • Wat zijn de drie aan elkaar gerelateerde subtheorieen van het model van Sternberg?

  De analytische deeltheorie, de creatieve deeltheorie en de praktische deeltheorie. 

 • Tot op heden zijn in de literatuur drie belangrijke opvattingen over emotionele intelligentie uiteengezet, door Goleman, Bar-On en Mayer en Salovey.

 • 2.3 Emotionele intelligentie

 •  Waarom is de definitie van Goleman bekritiseerd?

  Ze is nogal breed en niet meer omvat dan de reedsvbeestaande theorie.

 • Goleman definieerde emotionele intelligentie als 'het vermogen om jezelf te motiveren en vol te houden in het geval van tegenslag; om impulsen te beheersen en niet direct toe te geven aan bevrediging; om je stemmingen te beheersen en te voorkomen dat je vermogen tot denken door hevige emoties wordt verstoord; om je in te leven in anderen en hoopvol te blijven.' 

 • Het model van Goleman is gebasseerd op competentieanalyse in verschillende organisaties en heeft dus betrekking op de werkvloer.

 • Reuven Bar-On definieert emotionele intelligentie als een 'reeks van niet-cognitieve capaciteiten, competenties en vaardigheden die invloed hebben op iemands vermogen om om te gaan met vereisten en druk vanuit de omgeving' 

 • Van waaruit bestaat het model van Bar-On?

  Dit bestaat uit 5 domeinen: waaronder interne intelligentie, sociale intelligentie, stressmanagement, en aanpassingsvermogen.

 • In de visie van Bar-On is emotionele intelligentie een model van psychologisch welzijn en aanpassingsvermogen.

 • Het onderzoek van Mayer en Solovey is misschien wel het meest invloedrijk gebleken.

 • Mayer en zijn collega's beschrijven emotionele intelligentie als ' een intelligentieconcept dat gericht is op de verwerking van emoties'.

   

 • Volgens deze zienswijze bestaat emotionele intelligentie uit mentale vermogens, vaardigheden of capaciteiten.

 • Hoe heet de test die Mayer en Salovey hebben opgesteld?

  Multi-factor intelligence scale (MEIS)

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke 8 factoren heeft Campbell opgesteld?
 1. Functiespecifieke taakbekwaamheid
 2. Persoonlijke discipline
 3. Inspanning tonen
 4. Niet-functiespecifieke taakbekwaamheid
 5. Schriftelijke en mondelinge communicatie
 6. Teamprestaties bevorderen
 7. Supervisie/leiderschap
 8. Management/administratie
Welke 8 factoren heeft Bartram opgesteld?
 1. Ondernemend en presterend
 2. Interactief, zeker, ontspannen en overtuigend
 3. Analyserend en rapporterend
 4. Creërend en conceptualiserend
 5. Aanpassend en opgewassen tegen de situatie
 6. Ondersteunend en samenwerkend
 7. Leidend en beslissend
 8. Organiserend en uitvoerend
Wat is gemotiveerde soepelheid?
Gemotiveerde soepelheid is dat de beoordelaar wordt bewust gemotiveerd om de ene werknemer voor te trekken ten opzichte van de andere.
Wat is organisationeel klonen?
‘organisationeel klonen’: volgens het attraction-selection-attrition-model (ASA-model) hebben managers de neiging om systemen te ontwikkelen en beheren die dienen om mensen met vergelijkbare persoonlijkheden en waarden aan te trekken, te selecteren en te bevorderen 
Wat is het 'like-me' (net als ik) effect?
Het like-me effect is dat de beoordelaars meer waardering tonen voor werknemers die op hen lijken.

Dit kan op lange termijn leiden tot ‘organisationeel klonen’
Wat is incrementele validiteit?
Incrementele validiteit is het belang van een variabele boven op andere variabelen waarvan het belang al bekend is     
Wat is een validatieonderzoek?
Validatieonderzoek = een test om te zien of een voorspelling die is geformuleerd op basis van een theorie of model wordt ondersteund door data.
Hoe worden de oefeningen geselecteerd voor een AC? (Waar moeten de oefeningen aan voldoen?)
 • In staat zijn de gewenste gedragingen aan het licht te brengen
 • De werkelijke inhoud van de functierol weergeven
 • De prestaties van de sollicitanten in uiteenlopende situaties toetsen
 • Verschillende assessoren de gelegenheid geven om deze competenties in de loop van verschillende oefeningen te evalueren.
Wat is de selectieratio?
De selectieratio is het aantal functies gedeeld door het aantal kandidaten.
Door welke twee factoren wordt de kosteneffectiviteit bepaald?
 1. De selectieratio: het aantal functies gedeeld door het aantal kandidaten
 2. De financiële voordelen van betere werkprestaties