Summary Psychologie van de adolescentie

-
1350 Flashcards & Notes
28 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie van de adolescentie". The author(s) of the book is/are Aken van. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychologie van de adolescentie

 • 1 Inleiding

 • Is de adolescentie aan het vervagen?
  Kinderen ondernemen activiteiten welke voorheen pas gedaan werden in de adolescentie periode, adolescenten ondernmen activiteiten die kinderen ook doen. bijv. skeelerend naar het werk.
 • Wat is volgens Eriksen de sociale ontwikkelingsvraag van adolescenten?
  Hoe ontwikkel ik mijn eigen identiteit?
 • Waarom menen sommigen dat adolescentie een kunstmatig begrip is?
  Veel van de mijlpalen die het begin of het eind van de adolescentie markeren berusten op afspraken die men binnen een bepaalde cultuur op een zeker moment in de geschiedenis maakt.
 • Is adolescentie een kunstmatig begrip?
  adolescentie berust op afspraken die binnen een bepaalde cultuur gemaakt zijn.
 • Vanaf hoe oud tot hoe oud ben je adolescent? 
  Vanaf 10 tot 22 jaar
 • Wat wordt er bedoeld met het begrip emerged adulthood? en wanneer begint deze? 
  Dat is de ontluikende volwassenheid. Het begin van de volwassenheid. Dat begint vanaf de 22 ste todat alle volwassenheidstaken op iemand zijn genomen. 
 • 1.1 1.1 Adolescentie:een eerste typering

 • Welke periode wordt aangeduid met het woord adolescentie?
  de periode tussen de kinder jaren en de volwassenheid
 • Wanneer vindt deze levensfase/periode plaats?
  tussen de kinderjaren en volwassenheid
 • Welke periode wordt het woord adolescentie gebruikt?
  Voor de periode tussen de kinderjaren en de volwassenheid.
 • Waaruit bestaat het biologische rijpingsproces tijdens de adolescentie?
  - intelligent functioneren en het denken over morele kwesties
  - relatie met de ouders krijgt een andere kwaliteit
  - de psychosexuele ontwikkeling krijgt het leven een ander dimensie
 • deze ontwikkelingen staan niet los van elkaar en worden geïntegreerd in het zelfbeeld van de jongere en in het beeld van anderen met wie relaties worden aangegaan. 
 • Waardoor kenmerkt de adolescentie; periode van overgang; zich?
  - Er doen zich veel ontwikkelingen voor op verschillende terreinen.
  - Jongeren krijgen met diverse uitdagingen te maken.
  - Jongeren doen nieuwe ontdekkingen.
  - Er is verhoogde kwetsbaarheid.
  - Er zijn spanningen.
 • Wat is de centrale ontwikkelingsvraag tijdens de adolescentie?
  Het ontwikkelen van de eigen identiteit (Erikson 1968)
 • Wat is (in navolging van Erikson, 1968) de centrale ontwikkelingstaak in de adolescentie?
  de ontwikkeling van een eigen identiteit.
 • In de adolescentie voltrekt zich een biologisch rijpingsproces dat zowel de ....... als de ...... betreft. (vul in)
  hormoonhuishouding en hersenen
 • Hoe ontstaat het besef van de eigen identiteit?
  Door keuzes die gemaakt zijn op het vlak van:
  • * persoonlijke relaties
  • * levensovertuiging 
  • * maatschappelijke positie
  hierdoor ontstaat de eigen identeit , je ontwikkelt je eigen levensstijl, die consisitent blijft ondanks dat er varanderingen zijn. 
 • Hoe wordt de adolescentie vaak onderverdeeld? En welke ontwikkelingen horen behoren erbij?
  • vroege adolescentie; de lichamelijke rijping, psychoseksuele ontwikkeling en het proces van losmaking van de ouders
  • middenadolescentie; het experimenteren met diverse keuzemogelijkheden staat centraal
  • late adolescentie; jongeren beginnen verplichtingen aan te gaan mbt maatschappelijke positie en persoonlijke relaties
 • Wat is de centrale ontwikkelingstaak in de adolescentie volgens Erikson (1968)?
  De ontwikkeling van de eigen identiteit.
 • Hoe wordt de adolescentie vaak onderverdeeld?
  • vroeg adolescentie: lichamelijke rijping-psychoseksuele ontwikkeling-proces van los maken met ouders start
  • midden adolescentie: centraal experimenteren met keuze mogelijkheden
  • late adolescentie: verplichtingen worden aangegaan mbt maatschappelijk posities & persoonlijke relaties

  DIT ONDERSCHEID IS NIET ABSOLUUT!!!

 • Noem een aantal karakteristieken voor de adolescentieperiode
  - een biologisch rijpingsproces voltrekt zich
  - er vinden ontwikkelingsprocessen plaats wat betreft het intelligent functioneren.
  - en tav morele kwesties
  - de relatie met ouders krijgt een andere kwaliteit
  - psychosexuele ontwikkeling.

  Volgens Erikson (1968) is de centrale ontwikkelingstaak in de adolescentie : het ontwikkelen van een eigen identiteit. Jongeren gaan zich herorienteren.
  Erkend en herkend worden.
 • Wat speelt een belangrijke rol bij het heroriënteren van adolescenten, waarbij zij nieuwe mogelijkheden verkennen en hun beperkingen leren accepteren?
  De reactie van mensen met wie jongeren relaties onderhouden, zoals ouders, vrienden en leeftijdsgenoten.
 • Leeftijdsaanduidingen zijn slechts benaderingen. De typering van een periode daarom het beste worden ontleend aan de aard en het karakter van de ontwikkeling die in deze periode plaatsvindt. Wanneer er om praktische redenen toch leeftijdsgrenzen aangegeven moeten worden, welke ken je dan?
  10-13 jaar: vroege adolescentie
  14-18 jaar: midden adolescentie
  19-22 jaar: late adolescentie
 • Besef van identititeit
  Dat de persoon zichzelf beleeft als iemand et een eigen herkenbare levensstijl die, ondanks alle veranderingen, consistent is en voor de mensen om hem heen als zodanig herkenbaar is.
 • Waarom is leeftijd geen waterdicht criterium om de periode van adolescentie te definiëren?
  Jongeren kunnen verschillen in het moment waarop bepaalde ontwikkelingstaken voor hen centraal staan of zijn opgelost.
 • Waarom wordt leeftijd tòch gebruikt om de periode van adolescentie te definiëren?
  Het is de enige maatstaf die beschikbaar is om een maatschappelijke status aan te geven
 • Waarom vergt zelfstandigheid tegenwoordig meer tijd?
  Omdat de maatschappij steeds gecompliceerder wordt.
 • Moffit (1993) veronderstelt een discrepantie die tot probleemgedrag leidt. Welke is dat?
  Adolescenten worden enerzijds geacht vroeg zelfstandig te zijn, anderzijds hebben zij hier laat de middelen voor.
 • Arnett (2007) signaleert dat jongeren langer thuis blijven wonen. Wat zijn volgens hem hier de voordelen van?
  De jonge twintiger heeft ruimte om te experimenteren.
 • Hoe noemt Arnett het wanneer jongeren geen volwassen rollen op zich hoeven te nemen?
  "Emerging adulthood" ofwel "ontluikende volwassenheid"
 • Waarom kunnen jongeren die onder risicovolle omstandigheden opgroeien zich geen verlengde adolescentie veroorloven?
  Bv in justitiële instellingen zijn veel meisjes al op zeer jonge leeftijd moeder.
 • Wanneer er om praktische redenen toch een leeftijdsaanduiding gebruikt moet worden; hoe ziet deze er dan uit?
  10-22 jaar adolescentie
  10-13 jaar vroege adolescentie
  14-18 jaar midden adolescentie
  19-22 jaar late adolescentie
 • Wanneer eindigt de "emerging adulthood"?
  Als volwassen rollen zijn opgenomen, meestal rond het 25e jaar.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Ondanks alle nieuwe digitale ontwikkelingen, lijken bepaalde aspecten in de houding van hulpverleners die met adolescenten werken tijdloos. Welke?
Sluit aan bij hun ontwikkelingstaken, houd rekening met de onzekerheden en problemen die de adolescent met zich meebrengt en neem de ideeën, meningen, twijfels, wensen en eigen oplossingen van jongeren heel serieus.
Wat is een uitdaging bij een Eigen-Kracht-conferentie?
Dat jongeren hun eigen zegje kunnen blijven doen, zich voldoende gehoord voelen en ook echt mee mogen beslissen. 
Goede voorbereiding van de jongere en aanwezigheid van voldoende ondersteunende personen voor de jongere kunnen hieraan bijdragen.
Waarbij is een Eigen-Kracht-conferentie een geschikt middel?
Bij kinderen met een ondertoezichtstelling (Wijnen-Lunenburg et al., 2008).
Wat is een EIgen-Kracht-conferentie?
Deze heeft als doel dat gezinnen zelf verantwoordelijkheid nemen om problemen op te lossen mbv hun familie en hun sociale netwerk. 
De conferentie mondt uit in een gezamenlijk plan van aanpak.
Een ander vorm van hulp is 'mindfulness training'. Wat is dit?
Zorgt voor stress-reductie. Huiswerk voor de jongere hierbij: meditatie en yoga oefeningen en registratie opdrachten ten aanzien van eigen gedachten en gevoelens.
Hoe kan het ontbreken van non-verbalen signalen bij online hulp worden ondervangen?
Door in de geschreven communicatie wat vaker door te vragen en samen te vatten. Een webcam zou ook kunnen helpen.
Wat is het nadeel van online hulp?
- Het ontbreken van non-verbale signalen.
- Wanneer jongeren uitvallen, kan niet meer achterhaald worden wie zij zijn.  
- Bij discussiefora kan niet altijd (direct) de inhoud beïnvloed worden, waardoor deze ongezonde tendensen kan bevatten.
Wat zijn voor de hulpverlener online hulp voor voordelen?
flexibiliteit, kunnen teruglezen, 'modeltrouw': de applicatie dwingt de hulpverlener zich aan de richtlijnen van de methodiek te houden.
Wat zijn de voordelen van online hulp of 'e-health'?
Flexibel, laagdrempelig en besparing in kosten. De jongere kan op elk moment, op elke plaats en in eigen tempo ondersteuning krijgen. Informatie is nog een keer na te lezen. Er bestaat de mogelijkheid anoniem te blijven.
Hoe kan internet jongeren helpen bij problemen?
Zij kunnen informatie opzoeken of online hulp krijgen.