Summary Psychologische gespreksvoering een basis voor hulpverlening

-
ISBN-10 9024402026 ISBN-13 9789024402021
330 Flashcards & Notes
83 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Psychologische gespreksvoering een basis voor hulpverlening
 • Gerrit Lang, Henk van der Molen
 • 9789024402021 or 9024402026

Summary - Psychologische gespreksvoering een basis voor hulpverlening

 • 2 De gezindheid van de hulpverlener

 • diagnose receptmethode wat is dat

  Een beperkte openheid in een gesprek waardoor er een recept uit het gesprek komt waar een client zelf weinig inspraak over heeft

 • Wat is het samenwerkingsmodel

  Je maakt een partner vna je client in de gespreksvoering om samen verheldering ennuancering in zijn hulpvraag te krijgen

 • Wat zijn de belangen van de hulpverlener en de client in hetnsamenwerkingsmodel

  Als mondig mens behandeld worden

   

 • Wat is het raffinement van. Hulpverlener

  Zuiverheid en verfijning in de beroepsuitoefeing  ten gunste van de client

 • 2.1 Inleiding

 • Wat is gezindheid?

  Het uitgangspunt waarmee je het gesprek ingaat. 

 • Welke 3 punten zijn van belang als het gaat om gezindheid?

  1. Hoe gaan we met de ander om?

  2. Het kiezen van een methode en technieken

  3. Situatie tussen hulpverlener en cliënt. 

 • Welke twee punten spelen een rol bij de situatie tussen de hulpverlener en de cliënt?

  1. Welke belangen beïnvloeden het gesprek? 

  2. Hoe zien zij elkaars rol en wat verwachten zij van elkaar?

 • 2.2 De gezindheid van de naaste

 • Waarom is het beter om naar een hulpverlener te gaan i.p.v. naar een goede vriend of familie?

  Omdat een hulpverlener onafhankelijk is. Een naaste heeft een eigen belang die geen meerwaarde biedt voor die persoon zelf. 

 • Welk dilemma kan een rol spelen bij het bespreken van een hulpvraag met de ouders?
  Een vrijheid dilemma. Aan de ene kant wordt het kind gestimuleerd zijn eigen beslissingen te nemen. Aan de andere kant kan de ouder zijn eigen "oplossing" aan het kind opleggen.
 • 2.3 De gezindheid van de hulpverlener

 • Bepalen van je eigen gezindheid:

  1: Hoe wil je dat mensen leven en welk doel wil hij met hen bereiken?

  2: Hoe wil je dat doel bereiken?

  3: Wat zijn de belangen die op het spel staan bij jezelf en de cliënt?

 • 2.3.1 Diagnose receptgesprek

 • Wat is het gevaar van een Diagnose-recept methode?

  Het gevaar is dat de psycholoog het belang heeft om deskundig te lijken. Hierdoor kan de cliënt niet de hulp krijgen die hij nodig heeft. 

 • 2.3.2 Het samenwerkingsmodel

 • Wat is een kenmerk van het samenwerkingsmodel? 

  De client moet zelf met een oplossing voor zijn problemen kiezen --> Zelfstandigheid. 

 • Wat is een belangrijk aspect van een psycholoog bij het samenwerkingsmodel ?

   

   

  Zo goed mogelijk te verplaatsen in de belevingswereld van de client. (gevoels-, denk- en leefwereld) 

 • Wat houdt het samenwerkingsmodel in?

  Psychologe en de cliënt gaan samen aan de slag met het probleem. Dit wordt gedaan om het probleem te verhelderen, nuanceren (verduidelijken) en behandeling van de vragen van de cliënt.

 • Waarom zal de psychologe bij een samenwerkingsmodel de client actief willen betrekken bij het oplossen van zijn probleem?

  Hierdoor is de client beter in staat zelf een oplossing te vinden en niet opnieuw advies van een deskundige hoeft te vragen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Psychologische gespreksvoering : een basis voor hulpverlening
 • G Lang, H T van der Molen
 • 9789024418114 or 9024418119
 • 14e, ongew. dr.

Summary - Psychologische gespreksvoering : een basis voor hulpverlening

 • 1.1 Doel

 • Het uitgangspunt van het boek is dat hulp in veel gevallen mogelijk is en dat er op dat gebied veel te leren valt. Het boek heeft twee doelen:
  1. Het leveren van een bijdrage aan het inzicht in de processen die een rol spelen bij het voeren van hulpverleningsprocessen.
  2. Het beschrijven van de vaardigheden die nodig zijn om iemand met een persoonlijk probleem te helpen.
 • doel van het boek, zie mindmap
 • Onze "verstandige" opmerkingen worden door onze medemens niet altijd ter harte genomen. 
  Doelen
  1. Inzicht bieden in processen die een rol spelen bij het voeren van een hulpverleningsgesprek. Wat wil hij bereiken en waarom? Wéten is nog niet hetzelfde als iets kunnen doen
  2. Nauwkeurig mogelijk omschrijven van de vaardigheden die men nodig heeft om iemand met een persoonlijk probleem te helpen. 
 • Welke inzichten worden bedoeld?
  Inzicht in de bedoelingen, wat wil de hulpverlener bereiken en waarom?
  Inzicht in de invloed van het eigen gedrag op degene die hij wil helpen.
 • 1.2 Opbouw

 • In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten betreffende het werken met mensen aan het oplossen en of reduceren van hun problemen. De onderliggende theorie wordt uitgelegd in de hoofdstukken 3 (Rogers, cliëntgerichte benadering en Wexler, cognitieve benadering) en 4 (Mischel, en Bandura, sociaal leren). In 5 worden de rollen van de hulpverlener genoemd en besteden we aandacht aan het gespreksmodel van Egan. Hoofdstuk 6 bevat de beschrijving van functie en inhoud van verschillende basisvaardigheden (Ivey, 1971) Hoofdstuk 7 gaat in op meer complexe vaardigheden en hoofdstuk 8 geeft inzicht in de vraag hoe de client zijn nieuw verworven vaardigheden en inzichten in de praktijk kan brengen.
 • opsomming van de inhoud van de komende hoofdstukken
 • 1.3 Terreinafbakening

 • Voor welke hulpverleners?
  Het boek is bedoeld voor hulpverleners in opleiding. Ook bedoeld voor stimulering van zelfsturing bij het oplossen van problemen. Het boek is niet bedoeld voor specialistisch-professionele hulp bij ernstige en langdurige geestelijke nood.
 • 1.3.1 Voor welke hulpverleners?

 • De door hen behandelde inzichten kunnen van nut zijn bij het helpen van 'gewone'  mensen met vragen en problemen, van 'aanspreekbare' personen. = verantwoordelijkheid voor de eigen daden. Vaak tijdelijke problemen. 
 • Je kunt aangeven, voor welke groepen 'hulpverleners' de te leren theorie en vaardigheden bruikbaar zijn
  leerdoel 1.1
  Pedagogen, sociaal werkers, decanen, studieadviseurs, verpleegkundigen, artsen, tandartsen, politiefunctionarissen, theologen, arbeidsbemiddelaars, voorlichters, enz.
 • 1.3.2 Voor welke hulpvragers?

 • Voor welke hulpvragers?
  De inzichten zijn bedoeld voor 'gewone' aanspreekbare mensen. Zij zijn nog verantwoordelijk voor hun eigen daden. Ook kunnen zij nog enige distantie tot de problematiek aannemen.
 • Je kunt aangeven, bij; welke hulpvragers de behandelde vaardigheden en inzichten van nut kunnen zijn
  leerdoel 1.2
  "Gewone" mensen met vragen en problemen, van "aanspreekbare" personen.
  Dat wil zeggen: mensen die in een toestand zijn waarin ze nog verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen daden.
 • 1.3.3 Voor welke situatie?

 • Situatie waarin de hulpvrager minimale bereidheid heeft om mee te werken, maar willen praten is daarbij nog niet hetzelfde als kunnen praten.
 • Voor welke situatie?
  Het betreft hier tweegesprekken. Met name de situatie dat de hulpvrager zich wendt tot de hulpverlener. De hulpvrager heeft dus een minimale bereidheid over zijn problemen te praten.
 • Je kunt aangeven, aan welke voorwaarde moet zijn voldaan voor het kunnen voeren. van hulpverleningsgesprekken volgens de behandelde theorie
  leerdoel 1.3
  Enig wederzijds vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde en vormt ook het uitgangspunt voor de gesprekken.
 • 2.1 Inleiding

 • .
 • Voor persoonlijke problemen zijn allerlei 'oplossingen', ze worden sterk gekleurd door de normen en waarden die de betrokkenen erop na houden ten aanzien van de beste manier van leven

  1. hoe willen we -in algemene zin- met de ander omgaan?
  2. welke methode/technieken willen we kiezen?
  3. in wat voor situatie staan hulpverlener en cliënt ten op zichte van elkaar: welke belangen beïnvloeden het gesprek en hoe zien zij elkaars rol en wat verwachten ze van elkaar?

   

  Gezindheid: Een standpunt van de hulpverlener. Opvattingen of overtuigingen met betrekking tot de vraag hoe men met mensen hoort om te gaan.

  1.  We moeten ons afvragen hoe we -in algemene zin- met de ander willen omgaan
  2. Aan de orde stellen welke methoden van werken en welke technieken we gebruiken
  3. We dienen ons af te vragen in wat voor een situatie de cliënt zich bevind. 

  Gezindheid
 • Welke vragen komen op?
  1. Hoe willen we, in algemene zin, met de ander omgaan?
  2. Welke methode van werken, welke technieken kiezen we?
  3. In welke situatie bevinden hulpvrager en hulpverlener zich tot elkaar? Hoe zien zij elkaars rol en wat verwachten ze van elkaar?
 • Wat houdt gezindheid in?
  Opvattingen of overtuigingen met betrekking tot hoe je met mensen omgaat die de hulpverlener heeft.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Uit welke fasen bestaat et samenwerkingsmodel
Probleemverhelderende en probleemnuancerende fase
Wat houdt het samenwerkingsmodel in
Er samen met de client achter te komen wat het probleem is
Wat voor model gaan we gebruiken
Het samenwerkingsmodel
Wat is ook vooral een doel van gespreksvaardigheden aanleren
Om luistervaardigheden te verkrijgen
Wat is experiencing?
De belevings- en ervaringsprocessen van een persoon waardoor hij allerlei stimuli vanuit zichzelf en de omgeving zonder remmingen of afweer te beleven en te verwerken.
Wat gebeurt er bij mensen meer dan alleen het realiseren van een biologisch proces?
- Mensen kunnen nadenken over hun ontwikkeling
- Ze hebben voor hun zelfactualisering de verbondenheid met anderen in sociaal verband nodig.
- De mens maakt doelgerichte beslissingen en keuzes over waarden en richting voor zijn denken ne handelen.
Wat is self-actualizing tendency?
De neiging van 'alle leven' om te groeien op grond van hun in aanleg gegeven mogelijkheden.
Wat biedt een goede theorie over methoden van hulpverlening?
- Concreet inzicht in het functioneren van mensen
- Maakt duidelijk hoe persoonlijke problemen kunnen ontstaan
- Biedt relatief eenvoudige richtlijnen om de problemen van de cliënt te verminderen
Wanneer is het goed om directheid te gebruiken?
- Als de hulpverlener zelf een vervelend gevoel heeft over de loop van het gesprek en hij denkt dat het verwoorden kan helpen.
- Als de hulpverlener het idee heeft dat de cliënt moeite heeft met het verwoorden van gedachten en gevoelens over relatie met de hulpverlener
Wat wordt verstaan onder directheid?
De hulpverlener onderbreekt het gesprek om de cliënt te wijzen op een kenmerkende manier van doen of praten, dat een bredere betekenis heeft voor het zelfinzicht van de cliënt (metagesprek).