Summary Psychology

-
980 Flashcards & Notes
29 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychology". The author(s) of the book is/are Marc Brysbaert. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychology

 • 1 Wat is psychologie

 • wat is psychologie
  wetenschap die het gedrag en de geestelijke processen bestudeerd
 • 1.3 De beginjaren van de psychologie

 • eind 19e eeuw was de tijd rijp voor wetenschappelijke studie  van gedragingen en mentale processen
 • 1.3.1 structuralisme:waaruit bestaat het bewustzijn

 • wie was William Wundt (1832-1920)en waarom is hij zo belangrijk voor de psychologie
  William Wundt was de eerst man die zichzelf psycholoog noemde. Hij had een enorme invloed op de wetenschap.Hij was de eerst die de wetenschappelijke psychologie definieerde.
 • Wat was die definitie van Wundt
  alliantie tussen fysiologie, zintuigelijke waarnemingen, en psychologie, de persoon kijkt naar zichzelf van binnenuit .
  externe processen beinvloeden interne processen. Dus beide moeten worden bestudeerd
 • Wat is introspectie?
  kijken naar het eigen bewustzijn van binnen uit
 • Wat is structuralisme
  een stroming in de psychologie die op basis van introspectie de structuur van het bewustzijn probeerde te ontdekken
 • Wie was Titchener(1867-1927) en wat was zijn standpunt in de psychologie.
  een leerling van wundt , hij lanceerde de naam structuralisme. Hij vond dat al onze verstandelijke activiteiten bestaan uit combinaties van aandacht, perceptie, herinnering, emotie ,sensatie,denken. (elementen van de geestelijke ervaring).
 • Hoe werd een structurele psycholoog opgeleid
  Door te leren om complexe ervaringen uiteen te trekken in een reeks van elementaire componenten.Doormiddel van introspectie probeerde men de structuur van het bewustzijn te ontdekken
 • Welke expirimenten deden structurele psychologen
  pijnprikkel-reactie/lichtflits-reactie
 • Wat was de kritiek op introspectie
  Te subjectief. Het is niet na te gaan of iemand de waarheid spreekt. Mensen nemen op verschillende manieren waar. Ervaren dingen verschillend.
 • 1.3.2 gestaltpsychologie: de perceptie van het geheel

 • Wat is gestaltpsychologie
  het menselijk functioneren kan men niet begrijpen door alleen oog te hebben voor afzonderlijke componenten. Kijk ook naar de interacties tussen die componenten. Bekijk het als een geheel.
 • Wie waren de oprichters van de gestaltpsychologie 19e eeuw
  Max wertheimer, kohler en koffka
 • wat is het psychologisch veld volgens de gestaltpsychologen
  Psychisch proces-afhankelijk van veld van krachten waarin het zich afspeelt-moet bekeken worden vanuit een dynamisch gezichtspunt. 
 • 1.3.3 functionalisme:wat is de functie van het bewustzijn?

 • Men moet zich gaan richten op het nut van het brein en niet alleen op de structuur. Veel interessanter is te weten over wat je allemaal kan met het brein ipv elke sensatie of emotie (structuralisme)apart te bestuderen. Functionalisten werden sterk beinvloed door de evolutietheorie. Onderzoek naar de aanpassing. menselijke overtuigingen evolueerde hetzelfde als bij de dieren. Grote interesse voor individuele verschillen tussen mensen. overeenkomsten mens en dier.Functionalisten werden ook sterk beinvloed door het pragmatisme: kennis moet praktisch zijn
 • door wat werd het functionalisme beinvloed
  door darwin en zijn evolutietheorie en door het pragmatisme, kennis moet praktisczijn.
 • Wie zijn William James en John Dewey
  John Dewey :belangrijk figuur binnen het functionalisme
  William James : bekend door zij vele citaten: stream of consciousness;onze gedachten zij een voortdurende veranderende stroom van gedachtes
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

2-1 h Welk ander type cellen in de hersenen speelt naast de neuronen een belangrijke rol bij het verwerken van informatie?
Gliacellen. Vroeger enkel gezien als ondersteuning, nu actievere rol bij oa het synchroniseren van neuronen en het leggen van nieuwe connecties tussen neuronen
2-1 g Bespreek de 6 belangrijkste neurotransmitters
1) dopamine (beweging, ziekte van Parkinson, hallucinaties, beloning) EZEL P van Parkinson
2) noradrenaline (depressie) EZEL depressie en lijnen
3) serotonine (depressie)
4) acetylcholine (beweging, geheugen en ziekte van Alzheimer)  
5) GABA (inhibitie, tranquillizers en slaapmiddelen)
6) endorfine (pijnreductie, roes, verzadiging)
2-1 f Hoe verloopt de communicatie tussen neuronen?
Synaps, neurotransmitter, recpetoren, inhibitorisch, excitatorisch, heropname (die door geneesmiddelen geblokeerd kan worden)
2-1 e Is het een voordeel of een nadeel als een axon een mylineschede heeft?
Voordeel want snellere geleiding en betere isolatie. Zie wat er gebeurt wanneer de myelineschede afsterft (multiple sclerose, tragere verwerking bij oudere personen)
2-1 d Wat wordt bedoeld met de alles-of-niets-wet bij het vuren van een cel?
De actiepotentiaal is altijd dezelfde (zoals het vuren van een geweer). Sterkte van een signaal gecodeerd door aantal neuronen dat vuurt en de snelheid waarmee ze vuren
2-1 c Bespreek waarom de communicatie binnen een neuron een elektrochemisch proces genoemd wordt
Scheikundige processen (ivm natrium en kalium) leiden tot elektrisch signaal (rustpotentiaal axon verstoord door voorbijtrekkende actiepotentiaal). Uitlokken van actiepotentiaal hangt af van de balans tussen excitatorische en inhibitorische stoffen (axonheuvel)
2-1 b Maak een schematische tekening van een neuron en bespreek de verschillende delen
Tekening maken, eerder al gedaan
2-1 a Bespreek de neuronen en de verschillende types van neuronen
Neuronen bijna allemaal gevormd voor de geboorte: meer neuronen dan uiteindelijk nodig zijn, beïnvloed door omgevingsfactoren. 3 types:
1) sensorisch neuronen
2) motorneuronen
3) interneuronen
15. Voorbeelden van biotechnologisch onderzoek zijn het veranderen en het overplaatsen van genen
Ja
14. De enige onderzoeksmethoden in de gedragsgenetica is het vergelijken van een- en twee-eiige tweelingen
Nee