Summary Psychology

-
ISBN-10 1464141959 ISBN-13 9781464141959
6072 Flashcards & Notes
153 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Psychology
 • University Peter O Gray
 • 9781464141959 or 1464141959
 • 2014

Summary - Psychology

 • 1 Foundations for the Study of Psychology

 • Definitie psychologie
  De wetenschap van gedrag en de geest
 • Psychology
  Psychologie, de wetenschap van de geest en het gedrag.
 • Executive Functions (EF)

  Onder '''executieve functies''' (EF) worden de hogere controlefuncties van de menselijke hersenen verstaan. EF zijn lastig eenduidig te definiëren. Dit komt doordat zij meerdere verschillende deelfuncties omvatten.
  EF worden wel vergeleken met de taken van een ondernemer van een groot bedrijf. De ondernemer moet allereerst in staat zijn om een algemene strategie te volgen om het bedrijf te leiden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden: het verhogen van de productie, klanten tevreden stemmen, een goed personeelsbeleid voeren, enzovoort. Ten tweede moet hij relevante nieuwe informatie kunnen benutten om zijn plannen of strategie eventueel te wijzigen of bij te stellen; hij moet zich kortom flexibel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Van de andere kant moet hij ook op de rem kunnen trappen als blijkt dat acties ongewenste gevolgen kunnen hebben. Ten derde moet hij in staat zijn meerdere taken gelijktijdig uit te voeren, en weten aan welke taken hij eventueel prioriteit moet geven. Ten slotte moet de ondernemer ook over sociale vaardigheden beschikken, en zijn bedrijf naar buiten toe goed kunnen vertegenwoordigen.
 • Leerdoelen: Na het doorlopen van deze studietaak
  • kent u de basale uitgangspunten van de hedendaagse psychologie
  • kunt u uitleggen hoe deze uitgangspunten het natuurwetenschappelijk perspectief op menselijk gedrag vormen
  • begrijpt u de manier waarop de omgeving zowel via natuurlijke selectie, als via de ervaring, inwerkt op dat gedrag
  • kunt u de belangrijkste vormen van verklaring, zoals die gebruikelijk zijn in de psychologie, benoemen en onderscheiden
  • kunt u beschrijven hoe de psychologie uiteenvalt in diverse subdisciplines en in verband staat met aangrenzende disciplines
  • hebt u een beknopt overzicht van het werkveld van de psycholoog.
 • Wat is psychologie?
  Psychologie is de wetenschap van gedrag en de geest (the mind).
 • Wat is de definitie van Psychologie? Welke gebieden bestudeert de psychologie en hoe zou je deze omschrijven?
  De psychologie is de wetenschap van het gedrag (behavior) en de menselijke geest (mind).
  • Gedrag: de observeerbare handelingen van een persoon of dier.
  • Geest: De subjectieve ervaringen van het individu en de onbewuste in het brein opgeslagen kennis die de basis vormt van het bewuste gedrag en ervaring.
 • Wat is Psychologie
  De wetenschap over het gedrag en de geest
 • Hoe zijn genen betrokken in lange termijn gedragsveranderingen afgeleid van ervaringen?
  De genen zitten er al ,maar de ervaring activeert deze, vervolgens worden de proteinen geproduceerd die op hun beurt de functie van het zenuwstelsel veranderen en daarbij ook de manier waarop het individu zich gedraagt.
 • Door wie werd psychologie een wetenschap? En onder welke stroming viel hij? Leg ook uit wat die stroming globaal inhoud.
  Wilhelm Wundt =
  richtte het eerste wetenschappelijk instituut voor experimentele psychologie op en schreef een boek (1879, Leipzig). Hij onderzocht op een systematische manier hoe prikkels door de geest worden ontvangen en verwerkt. Hij hoorde bij het structuralisme.

  Structuralisme = 
  lette vooral op het verkennen v.d. structuur v.d. bewuste ervaringen.

 • Wat betekenen onderstaande (engelse) termen?Reciprocity
  vicarious reinforcement
  pituitary
  incentive
  convergeren
  coördineren
  proximity
  occlusion
  illusory conjunctions
  Reciprocity = wederkerigheid
  vicarious reinforcement = plaatsvervangende bekrachtiging
  pituitary = hypofyse
  incentive = stimulants, reinforcer
  convergeren = beide ogen naar hetzelfde kijken
  coördineren = object volgen met ogen
  proximity =nabijheid
  occlusion = overlapping
  illusory conjunctions = misleidende verbindingen
  • Wilhelm Wundt - German -  Founder of psychology - 1879
  • René Descartes (1596-1650) - French mathematician/physiologist/philosopher - Dualism/body's machinery
  • Thomas Hobbes (1588-1679) - English philosopher - Materialism
  • John Locke (1632-1704) - British philosopher - Empiricism/tabula rasa
  • David Hartley (1705-1759) - British philosopher - Empiricism
  • James Mill (1773-1836) - British philosopher - Empiricism
  • John Stuart Mill (1806-1873) - British philosopher - Empiricism/mental chemistry
  • Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) - German philosopher - Nativism
  • Immanuel Kant (1724-1804) - German philosopher - Nativism/a priori-a posteriori
  • Charles Darwin (1809-1882) - English - First evolutionary psychologist - Naturalisme/natural selection

 • LeerdoelenNa het doorlopen van deze studietaak

  • kent u de basale uitgangspunten van de hedendaagse psychologie.
  • kunt u uitleggen hoe deze uitgangspunten het natuurwetenschappelijk perspectief op menselijk gedrag vormen.
  • begrijpt u de manier waarop de omgeving zowel via natuurlijke selectie, als via de ervaring, inwerkt op dat gedrag.
  • kunt u de belangrijkste vormen van verklaring, zoals die gebruikelijk zijn in de psychologie, benoemen en onderscheiden.
  • kunt u beschrijven hoe de psychologie uiteenvalt in diverse subdisciplines en in verband staat met aangrenzende disciplines.
  • hebt u een beknopt overzicht van het werkveld van de psycholoog.
 • Wat is gedrag?
  Gedrag refereert naar de observeerbare acties van een persoon of een dier
 • Behavior
  Gedrag, waarneembare handelingen van een persoon of dier.
 • Wat houdt de term science (wetenschap) in en hoe wordt dit toegepast in de psychologie?
  Wetenschap refereert aan alle pogingen om vragen te beantwoorden door het systematisch verzamelen en logisch analyseren van objectief waarneembare data. De meeste data in de psychologie is gebaseerd op observatie van het gedrag, omdat gedrag direct waarneembaar is en de geest niet, maar psychologen gebruiken die data vaak om conclusies te trekken over de menselijke geest.
 • Wat is wetenschap
  Pogingen om antwoorden te krijgen door het systematisch verzamelen van gegevens en deze logisch te analyseren met objectieve en observeerbare data.
 • Biologische psychologie
  verklaart het gedrag aan de hand van genetische , hormonale en neuro chemische stoffen in het lichaam.
 • 1.1 Terugkoppeling opdracht 1 (1/3)
  Wat zijn de drie fundamentele principes die ten grondslag liggen aan de psychologie?

  Het eerste idee is materialisme. Dat is de opvatting dat gedrag en mentale ervaringen altijd een fysieke oorzaak hebben. Dit idee is al terug te vinden in de antieke Griekse filosofie, maar het duurde tot in de zeventiende eeuw voordat dit idee gestalte kreeg in het huidige westerse denken. René Descartes stelde bijvoorbeeld dat de ziel in direct contact moest staan met het lichaam om de waarnemingen van het lichaam te kunnen ervaren, en om de beweging van het lichaam aan te sturen. Thomas Hobbes stelde de zaken zelfs nog radicaler voor. Volgens hem was het concept van de ziel helemaal overbodig. Het lichaam is een machine en alle gedrag dat het vertoont is te begrijpen als een gevolg van natuurlijke processen. Het mag dan lijken alsof onze ziel zelf keuzes maakt en dus verantwoordelijk is voor ons gedrag, maar dergelijke bewuste gedachten zijn, volgens Hobbes, gewoon het gevolg van de machinerie van ons brein.
 • Wat is de geest?
  Refereert naar sensaties, waarneming, herinneringen, gedachten, dromen, motieven, emoties en andere subjectieve ervaringen.
 • Mind
  Geest, refereert naar: gewaarwordingen, percepties, herinneringen, gedachten, dromen, motieven, emoties en andere subjectieve ervaringen van een individu.
 • Wat wordt bedoeld met "Mind"?
  Geest, refereert aan: gewaarwordingen, percepties, herinneringen, gedachten, dromen, motieven, emoties en andere subjectieve ervaringen van een individu.
 • Psychoanalyse
  verklaart het menselijke gedrag deels als aangeboren als het gaat om seksuele driften en agressie. Maar ook opvoeding en dan in het bijzonder de kindertijd van een mens kunnen in grote mate zijn latere gedrag bepalen.
 • 1.1 Terugkoppeling opdracht 1 (2/3)

  Het tweede idee is empirisme. Dat is de opvatting dat gedrag, gedachten en gevoelens over de tijd heen gevormd worden door de ervaringen die we opdoen in onze omgeving. Dit idee kwam voor het eerst expliciet tot uitdrukking in de filosofie van John Locke, en was een logisch gevolg van de materialistische filosofie van Hobbes. Als het hele lichaam inclusief de mentale ervaring een materiele machine was, dan moest de omgeving, via de zintuigen, verantwoordelijk zijn voor de kennis over die omgeving die in dat lichaam aanwezig was.
 • Wat is wetenschap?
  Alle pogingen om vragen te beantwoorden dmv het systematisch verzamelen en logisch analyseren van objectief observeerbare data.
 • Science
  Wetenschap, alle pogingen tot het beantwoorden van vragen middels systematische verzameling en logische analyse van objectief waarneembare data.
 • De congnitieve psyologie
  verklaart het menselijk gedrag vanuit aangeboren mentale stucturen, zoals schema's , herinneringen en waarnemingen die onder invloed van de omgeving kunnen veranderen.

 • 1.1 Terugkoppeling opdracht 1 (3/3)
  Het derde idee is dat we aangeboren kennisstructuren bezitten die ons in staat stellen om te overleven en die door natuurlijkse selectie ontstaan zijn. Dit derde idee werd in eerste aanzet vormgegeven in het nativisme. Dat is de opvatting dat de mens, onafhankelijk van de ervaringen die hij opdoet tijdens het leven, enige vorm van aangeboren, a priori kennis bezit die hem helpt de wereld te begrijpen. Dit idee vinden we in conceptuele vorm al bij filosofen als Leibniz en Kant. Darwin was degene die dit idee verder expliciteerde en wetenschappelijk vormgaf in zijn werk. Zijn stelling dat de lichamelijke machinerie die ons gedrag en onze mentale ervaringen produceert, een product is van het proces van evolutie door natuurlijke selectie - en dus gericht is op voortbestaan en voortplanting van de mens - bood een onderbouwing voor het gegeven dat de mens specifiek is aangepast aan zijn omgeving, en daarin sommige dingen wel, en andere dingen niet kan leren.
 • Waarom is in de psychologie de meeste data gebaseerd op observaties van gedrag?
  Omdat gedrag direct observeerbaar is en de geest niet te observeren is.
 • 1. Hoe benut je de aandachtvragen in de tekstmarges als gids tijdens het lezen van dit boek?


  Door bij elke aandachtvraag eerst stil te staan bij de vraag om vervolgens actief verder te lezen opzoek naar het antwoord op de betreffende vraag.
 • De humanistische psychologie
  Het zelfbeeld van een persoon die op een manier door de maatschappij wordt beïnvloed
 • 1.1 Terugkoppeling opdracht 2
  Leg van elk van deze drie ideeën kort uit hoe zij hebben geholpen vorm te geven aan de hedendaagse psychologie  Met het idee van fysieke causatie van gedrag van Descartes, en definitief met het materialisme van Hobbes, werd de weg vrijgemaakt voor de hedendaagse psychologie, omdat zij hiermee een natuurwetenschappelijke benadering van gedrag, gedachten en gevoelens mogelijk maakte. De ziel was door hun werk niet meer een ongrijpbaar, immaterieel fenomeen, maar stond in direct contact met de fysieke wereld, en werd daar - in het werk van Hobbes - letterlijk onderdeel van.

  Locke en zijn tijdgenoten ontwikkelde met het empirisme vervolgens een van de belangrijkste verklaringen voor menselijk gedrag, namelijk de omgeving die, als bron van alle kennis, de geest vult, het lichaam in beweging zet, en dus bepaalt welk gedrag dat lichaam vertoont. Het grootste deel van de moderne psychologie is nog altijd gebaseerd op dit idee, dat de menselijke machinerie door de omgeving via de zintuigen geprikkeld wordt, en zodoende aangezet wordt tot gedrag.


  Met hun nativisme boden Kant, maar met name ook Darwin de psychologie het gereedschap om te begrijpen dat de mens niet alleen beschouwd kan worden als een machine (materialisme) die wordt aangestuurd door de omgeving (empirisme), maar vooral ook dat die machine bij geboorte al op een heel specifieke manier in elkaar zit (nativisme) waardoor sommige gedragingen en ervaringen wel mogelijk zijn, of voor de hand liggen, en andere niet.
 • Gedragspsychologie
  gedrag dat wordt aangeleerd en ontwikkeld in de mileu waar een mens in opgroeit.


 • 1.2 Terugkoppeling opdracht 3.1
  In het boek worden in totaal negen typen verklaringen genoemd. Som deze nog eens op, en geef met een paar woorden weer wat bij elke verklaring precies wordt aangewezen als oorzaak van menselijk gedrag.


  1. Bij neurale verklaringen wordt de structuur en activiteit van het zenuwstelsel aangewezen als oorzaak.
  2. Bij fysiologische verklaringen worden hormonen en andere chemische stoffen aangewezen als oorzaak.
  3. Bij genetische verklaringen wordt de invloed van onze genen aangewezen als oorzaak.
  4. Bij evolutionaire verklaringen wordt de natuurlijk selectie aangewezen als oorzaak.
  5. Bij leertheoretische verklaringen wordt de voorafgaande ervaring van het individu aangewezen als oorzaak.
  6. Bij cognitieve verklaringen worden kennis en overtuigingen van het individu aangewezen als oorzaak.
  7. Bij sociale verklaringen wordt de invloed van andere mensen aangewezen als oorzaak.
  8. Bij culturele verklaringen wordt de culturele context waarin het individu opgroeit aangewezen als oorzaak.
  9. Bij ontwikkelingstheoretische verklaringen worden veranderingen over de loop van het leven aangewezen als oorzaak.
 • Wat is het verschil van geno en feno type
  Genotype is de erfelijke genen van de ouders zoals de DNA,  en een fenotype is wat tot uiting is gekomen van de genen van de ouders.
 • 1.2 Terugkoppeling opdracht 3.11
  De auteurs groeperen deze typen van verklaringen in twee clusters. Welke clusters zijn dat, en hoe herkent u deze wanneer u nog eens terugkijkt naar de drie fundamentele uitgangspunten van de psychologie die eerder in het hoofdstuk aan de orde waren?  Het eerste cluster dat de auteurs identificeren bestempelen zij als het biologische cluster. Hierin plaatsen zij de neurale, fysiologische, genetische en evolutionaire verklaringen.
  Het tweede cluster bestempelen zij als het cluster van verklaringen dat juist de invloed van de omgeving benadrukt. Hierin plaatsen zij de cognitieve, sociale, culturele en leer- en ontwikkelingstheoretische verklaringen.
  In deze tweedeling is duidelijk de scheiding te herkennen tussen het nativisme - dat wat door de evolutie in ons lichaam is aangebracht en bij geboorte voor ons wordt klaargezet - en het empirisme - dat wat zich tijdens het leven vanuit de omgeving opstapelt in onze ervaring.
  Merk op dat de ontwikkelingstheoretische verklaringen hierbij wel een beetje een vreemde eend in de empiristische bijt zijn. Want ontwikkeling wordt vaak niet alleen door de omgeving in gang gezet, maar ook door aangeboren factoren die zich pas later in het leven ontvouwen. Juist in de ontwikkelingspsychologie tiert de discussie tussen nativisten en empiristen dan ook welig, in de vorm van het zogeheten nature-nurturedebat, zoals we later in deze cursus zullen zien.
 • What is a formal definition of psychology?
  Psychology is the science of behavior and the mind.
  Behavior refers to the observable actions of a person or an animal.
  Mind refers to sensations, perceptions, memories, thoughts, dreams, motives, emotions, and other subjective experiences. It also refers to unconscious knowledge an operating rules stored in the brain.
  Science refers to all attempts to answer questions through the systematic collection and logical analysis of objectively observable data.
 • Wat is verticale genoverdracht ?
  bij seksuele voortplanting krijgen de nakomelingen een deel van het genetische materiaal van beide ouders.
 • Wat is het verschil tussen een dominant en recessief gen/ allel?
  Dominanten allelen( gen) komen altijd tot uiting bij een fenotype
  Recessieve allelen  komen alleen tot uiting als ze beiden op kleine a berusten. 
  dus aa ... beide ouders 

  Onvolledige dominant allel(gen) : zorgt voor een intermediair fenotype .
  zowel het dominante als recessieve allen komen tot uiting .
 • What is behavior in the definition of psychology?
  Behavior refers to the observable actions of a person or an animal.
 • Wat is Homozygoot?
  Wat is Heterozygoot?
  Homozygoot de twee allel van een gen zijn ongelijk  bijv. Aa
  Heterozygoot: de twee allel van een gen zijn gelijk bijv. AA


  Dominante gen wordt ook wel beschreven met een grote A
  Recessieve gen  met een kleine a
 • What is mind in the definition of psychology?
  Mind refers to sensations, perceptions, memories, thoughts, dreams, motives, emotions, and other subjective experiences. It also refers to unconscious knowledge an operating rules stored in the brain.
 • Wat is Polygene?
  Wat is multifactoriele kenmerken ?
  Polygene is een overerving
  Multifactoriele kenmerken is dan  gevolg van mileu beïnvloeden en meedere (polygene) genencombinatie.
 • What is science in the definition of psychology?
  Science refers to all attempts to answer questions through the systematic collection and logical analysis of objectively observable data.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Psychology

 • 1 Wat ligt ten grondslag aan de psychologie als wetenschap?

 • Wat zijn de 3 fundamentele ideeën in de psychologie?
  Gedrag wordt veroorzaakt door:
  1. Fysiek
  2. Omgeving
  3. Evolutie 
 • Wat houd het dualisme van descartes in?
  Het lichaam is een complexe machine zonder ziel. Stimulus --> reactie. (lijkt op reflexen)
 • Wat houdt het materialisme van Hobbes in?
  Geest of ziel bestaat niet. Alles bestaat uit materie en energie.
 • Wat houdt het empirisme in? (John Locke)
  Kennis en gedachteproces komt voor uit sensorische ervaringen. John Locke --> schone lei
 • Wat houdt navitisme in?
  Tegenovergesteld van empirisme. Bepaalde kennis en vaardigheden zijn aangeboren.
 • Wat zijn de verschillende categorieeën om psychologie te verklaren?
  • Biologisch (gedrag, psychisch, genetisch, evolutionair)
  • Ervaring (lering, cognitief, sociaal, cultureel, ontwikkeling)
 • 2 Welke methoden behoren tot de psychologie?

 • Wat leerde het paard Clever Hans ons?
  1. Kritisch denken
  2. Nauwkeurige observaties
  3. Observer-expectancy effect
 • Wat is correlationeel onderzoek precies?
  Er is geen manipulatie van variabelen, ze worden alleen geobserveerd.
 • Wat betekend introspectie?
  Persoonlijke observaties van iemands eigen gedachte, perceptie en gevoelens
 • Wat is het Hawthorne effect?
  Het veranderen van gedrag omdat de proefpersoon weet dat ze geobserveerd wordt. (Kan verminderen door habituatie)
 • Hoe kun je observer-expectancy effects voorkomen?
  Door de observer blind te houden
 • Wat zijn ethische kwesties die aan het licht komen bij psychologisch onderzoek doen?
  1. Ongemak of schade
  2. Privacy
  3. Misleiding
 • 3 Welke genetische en evolutionaire basis heeft gedrag?

 • Wat is een zygote?
  Het ontstaat wanneer een spermacel een eicel bevrucht
 • Wat houdt de ziekte sickle-cell anemia in?
  Veroorzaakt door een homozygoot reccesief gen. RBC --> halve maan --> stapelen op en blokkeren bloedvaten
 • Wat is het functionalisme?
  De poging tot het verklaren van gedrag in termen van hoe dat gedrag nut heeft voor het individu.
 • Wat zijn beperkingen van functionalistisch denken?
  1. Rudementaire karakteristieken
  2. Neveneffecten (navel)
  3. Genetische drift (puur toeval)
  4. Effectiviteit (schaamte)
 • Wat zijn de 6 universele basisemoties?
  Verbaasd, angst, walging, verdriet, blijheid, boosheid
 • Wat zijn de 4 klassen paringspartners?
  1. Polygynie (1 man, meer vrouw)
  2. Polyandrie (1 vrouw, meer man)
  3. Monogamie (1 man, 1 vrouw)
  4. Polygynandrie (meer man, meer vrouw)
 • Wat is coöperatie?
  Het helpen van een ander terwijl het individu ook zichzelf helpt
 • Wat is altruïsme?
  Een individu helpt een ander terwijl dat zijn eigen kans op overleving en voortplanting verkleint.
 • Wat houdt de reciprociteit theorie van Trives in?
  Dat altruïsme ook voorkomt bij niet-familie-leden. Maar dan als coöperatie op lange termijn.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Psychology
 • Peter O Gray
 • 9781429252454 or 1429252456
 • 6th ed., International ed.

Summary - Psychology

 • 1 Foundations for the study of psychology

 • Psychology is the science of behavior and the mind. behavior refers to the observable actions of a person or an animal. mind refers to an individual's sensations, perceptions, memories, thoughts, dreams, motives, emotional feelings, and other subjective experiences. science refers to all attempts to answer questions through the systematic collection an logical analysis of objectivly observable data.
 • Data verkrijg je door gedrag te opserveren.
 • -

 • Wat is belangrijk voor het ontstaan van de Psychologie als wetenschap?
  Mens als enige menselijke reflecties dus interessant om te onderzoeken
 • wat is Descartes Dualisme?
  twee verschillende systemen sturen het gedrag. Materiele=lichaam en niet materiele Ziel
 • What is Psychology?

  Psychology is the science of behavior and the mind

 • Behavior refers to the observable actions of a person or an animal. 

 • Wat hield Descartes versie van Dualisme in?
  De geest is een immateriele substantie. Link tussen geest, bewustzijn en zelfbewustzijn en onderscheid van hersenen en intelligentie.
 • empiricism?
  het gedachte dat alle menselijke kennis uiteindelijk voorkomt uit zintuigelijke ervaring
 • Mind refers to an individual's sensations, perceptions, memories, thoughts, dreams, motives, emotional feelings and other subjective experiences. It also refers to all of the unconscious knowledge and operating rules that are built into or stored in the brain and that provide the foundation for organizing behavior and conscious experience.

 • Wat hield het materialisme van Hobbes in?
  De ziel bestaat niet, alleen materie en energie. Al het gedrag is een psychisch proces n het lichaam en de hersenen.
 • materialism?
  de opvatting van Hobbes dat er alleen materie en energie bestaan.
 • Zenuwen die het ruggenmerg ingaan hebben 2 banen.
  1 voor seitnjes van de sensoren van de huis naar het centrale zenuwstelsel
  1 voor de seintjes naar de spieren

 • Science refers to all attempts to answer questions through the systematic collection and logical analysis of objectively observable data. Most of the data in psychology are based on observations of behavior, because behavior is directly observable and mind is not; but psychologists often uses those data to make inferences about the mind.

 • mind
  =geest
 • wat is reflexology?
  iedere menselijke actie is een reflex, alle acties komen door een stimulus van de omgeving.
 • 1.1 A historical overview

 • Fundamental ideas of psychology:
  1. behavior and mental experiences have physical causes, which can be studied scientifically.
  2. the way a person behaves, thinks, and feels is modified, over time, by the person's experiences in his/her environment.
  3. the body's machinery, which produces behavior and mental experiences, is a product of evolution by natural selection.
 • wat waren de drie fundamentele ideeen over psychologie voordat het iets wetenschappelijks was?
  1. gedrag en gedachten hebben psychische oorzaken, die scheikundig bestudeerd kunnen worden.
  2. de manier waarop een persoon zich gedraagd, denkt en voelt verandert met de tijd door wat iemand meemaakt in de omgeving.
  3. het lichaams gereedschap, wat voor gedrag en gedachten zorgt, is een product van de evolutie door natuurlijke selectie.
 • Materialism: all human behavior, including the seemingly volunatry choices we make, can in theory be understood in the terms of physical processes in the body, especially the brain.

 • waardoor werd descartes theorie weggeblazen?
  Omdat mensen erachter kwamen dat bij een hersen beschadiging de ziel ook beschadigd was.
 • Reflexology: every human action can in theory be understood as a reflex, and are initiated by the stimuli in the environmnent.

 • wat is empiricisme?
  gedachten en kennis komen van de zintuigen en
 • Empiricism refers to the idea that human knowledge and thought derive ultimately from sensory experience, such as vision, hearing, touch etc.

 • wat is de wet van assosiation by contiguity?
  als een persoon tegelijktijdig 2 stimuli ervaard worden ze in gedachten aan elkaar verbonden
 • Association by contiguity: if a person experiences tho environmental events at he same time or one right after the other, those two events will become associated in the future, tend to bring forth he thought of the other.
 • Nativism: the view that the most basic forms of human knowledge and the basic operating characteristics of the mind are native to the human mind, and are inborn and do not have to be aquired from experience.
 • Physical causation of behavior:
  - Descarte's dualism placed more emphasis on the role of the body than had previous versions of dualism. hobbes' materialism held that behavior is completely a product of the body and thus physically caused.
  - to the degree that behavior and the mind have a physical basis, they are open to study just like the rest of the natural world.
  - 19th century studies of reflexes and localization of function in the brain demonstrated the applicability of science to mental processes and behavior.
 • The role of experience:
  - The British empiricists claimed that all thought and knowledge are rooted in sensory experience.
  - Empiricists used the law of association by contiguity to explain how sensory experiences can combine to form complex thoughts.
  - In contrast to empiricism, nativism suggests that some knowledge is already aquired and that such knowledge provides the foundation for the human nature, including the human abilities to learn.
 • The evolutionary basis of mind and behavior:
  - Darwin proposed that natural selection underlies the evolution of behavioral tendencies, including anatomical characteristics, that promote survival and reproduction.
  - Darwin's thinking led to a focus on the functions of behavior.
  - Natural selection alsooffered a scientific foundation for nativist views of the mind.
 • continguity: close to each other, in terms of time.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom kan volgens Descartes de ziel niet bestudeerd worden?
De ziel is geen onderdeel van de fysieke wereld en kan daardoor niet als zodanig wetenschappelijk bestudeerd worden.
Wat is Descartes zijn idee over dualisme?
Focus op het lichaam ipv de ziel. Dat er een scheiding is tussen lichaam en geest. Lichaam en geest staan niet los van elkaar door de verbinding van de Pijnappelklier. (zijn met elkaar verbonden door de PAK)
What will chapter 1.1 cover?
I believe chapter 1.1 will cover three main points that center around the science of psychology
Wat is een heterozygoot
Dat is wanneer het gen een niet identieke kopie is van de plek waar deze zich bevindt.
Homozygoot
Homozygoot is als een gen een identiek paar is op de plaats die ze inneemt op de streng.
Wat is een dyzygote
Een dyzygote of een twee eiige tweeling zijn twee  cellen die dus van twee zygoten afkomstig zijn. Ze zijn net zo verschillend als hun andere broertjes en zusjes van elkaar.
Wat is een monozygote
Dat is een eeneiige tweeling die dus een exacte kopie is van de andere cel. Ze zijn afkomstig van 1 zygote waardoor ze een exacte kopie zijn.
Wat is een zygote
Een zygote is een nieuwe cel waarbij een eicel en spermacel zijn samengekomen. Deze groeit door door mitose. De ontstaansgeschiedenis van de cel zelf is meiose.
Wat is mitose
Bij mitose worden cellen steeds hetzelfde gedeeld. Er ontstaat een exacte kopie van de vorige cel. Bij mitose worden de cellen gekopieerd.
Wat is Meiose
Meiose is de celdeling van cellen waarbij een ei en spermacel samen komen. En een nieuwe cel op basis van de helft van de chromosomen van de eicel en de helft van de chromosomen van de zaadcel bij elkaar brengt. Er ontstaat een nieuwe cel.