Summary Psychology of Learning for Instruction Pearson New International Edition

-
ISBN-10 1292040076 ISBN-13 9781292040073
536 Flashcards & Notes
66 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Psychology of Learning for Instruction Pearson New International Edition
 • Marcy P Driscoll
 • 9781292040073 or 1292040076
 • 2013

Summary - Psychology of Learning for Instruction Pearson New International Edition

 • 1 Introductions to theories of learning and instruction

 • Wat verstaat Driscoll onder leren?
  leren is altijd het resultaat van de ervaringen en interacties die een lerende heeft met de wereld.
 • Wat is epistemologie
  De filosofische leer die zich bezighoudt met de aard en oorsprong van  kennis. In deze cursus houden we ons bezig met het objectivisme en interpretivisme. Zijn allebei epistemologische opvattingen.
 • 1.1 What is a theory of learning?

 • Hoe ontstaat een (leer)theorie? 
  Een (leer)theorie ontstaat vanuit een vraag? Bijvoorbeeld: hoe leert iemand?
  Een vraag leidt de onderzoeker om systematische observaties uit te voeren en om aannemelijke antwoorden te construeren. Er ontstaan proposities. Deze proposities zijn de basis voor een theorie.

  Een propositie is een bewering (die wel of niet waar is).
 • Hoe ontstaan (deze, waaruit een theorie voortkomt) vragen? 
  • uit nieuwsgierigheid 
  • omdat je de wereld beter wilt begrijpen. 
  • vanuit belangrijke beslissingen die genomen moeten worden. Je wilt eerst iets meer weten, voordat je een beslissing neemt.
  • Sommige vragen worden uitgelokt door tegensprekende gebeurtenissen. 
 • Hoe ziet het proces van het ontstaan van een theorie eruit?
  - een vraag ontstaat door nieuwsgierigheid of een tegenstrijdige gebeurtenis.
  - systematische observaties worden uitgevoerd.
  - naar aanleiding van de observatie wordt er een verklaring gegeven
  - er wordt een hypothese afgeleid van de voorgestelde verklaring
  - er wordt onderzoek uitgevoerd om de hypothese te testen
  - resultaten van het onderzoek worden vergeleken met de gestelde hypothese en eerste theorie
  - theorie aanpassen en eventueel extra onderzoek uitvoeren.
  - een veronderstelling maken over de aard van kennis en hoe iemand tot deze kennis komt. 
   
 • Leg uit wat het objectivisme inhoudt
  Het objectivisme gaat ervan uit dat er een externe werkelijkheid bestaat en dat iedereen die ook als werkelijkheid aanvaardt. Bijvoorbeeld de kleur rood die we zien, ziet iedereen hetzelfde. Volgens objectivisten is zintuiglijke waarneming de enige manier om tot kennis te komen. Hierbij passen leertheorieën als het behaviorisme en cognitivisme.
 • Welke 4 domeinen doen volgens Wilson (1998) onderzoek naar leren?
  Psychology, Biology, Computer Science en Education. 
 • Leg uit wat het interpretivisme inhoudt
  Het interpretivisme is de tegenhanger van het objectivisme. Aanhangers van deze stroming geloven dat ideeën over werkelijkheid bestaan op grond van afspraken die mensen met elkaar maken. Kennis bestaat alleen uit ideeën die mensen hebben over hun werkelijkheid. Er zijn zoveel werkelijkheden als er mensen zijn. Wordt in de literatuur ook wel aangeduid als constructivisme.
 • Noem 3 benaderingen van waaruit leren kan worden verklaard.
  Behavioristen: leren kan worden begrepen in termen van observaties, zowel van de omgeving als van het gedrag van de lerende. Cognitivisten: leren ontstaat door gedachtenprocessen in de leerder zelf. Social psychologists bewerken dat leren een sociaal gebeuren is en ontstaat door interactie tussen de leerder en zijn/haar sociaal/culturele omgeving.
 • 1.1.1 A definition of learning

 • Wat is de definitie van leren?
  Driscoll definieert leren als een aanhoudende verandering in prestatie of een potentiële prestatie die het gevolg is van ervaring en interactie met de wereld. Kort gezegd: leren is altijd het resultaat van de ervaringen en interacties die een lerende heeft met de wereld.
 • 1.1.2 A definition of learning theory

 • Geef een definitie van een leertheorie
  Een leertheorie bestaat uit observaties van veranderingen in gedrag en een verklaring voor de verandering in het gedrag waar vervolgens een set
  van constructies (concepten, aannames) uit voortkomt.
 • Welke 3 componenten zijn nodig om een leertheorie te construeren?
  1. De resultaten. Wat zijn de gedragsveranderingen die de theorie moet gaan verklaren?
  2. De bedoelingen. Wat zijn de processen waardoor dit resultaat tot stand wordt gebracht?
  3. De invoer. Welke triggers brengen de processen op gang, wat zijn de bronnen voor leren?
 • 2.1 Inleiding, Skinner

 • Wie introduceerde het behaviorisme?
  John B. Watson (1913). Volgens hem moet psychologie alleen worden beschouwd met objectieve gedragsgegevens omdat gedrag te observeren is en duidelijk voor iedereen is. Dat geldt niet voor iemands mentale gesteldheid of bewustzijn.
 • Leg uit wat Edwin Guthrie's ideeën over behaviorisme waren
  Guthrie geloofde dat 'stimuli die plaatsvinden op het moment van de respons neigen weer op te treden om die respons op te roepen'. Dit wordt ook wel one-trial leren genoemd omdat de laatste stimulus die optreedt voor een respons, wordt geassocieerd met die respons.
 • Wat was de opvatting van E.C. Tolman?
  Tolman geloofde dat gedrag werd geleid door doelstelling. Organismen nemen selectief informatie op uit de omgeving en bouwen zo aan cognitieve kaarten als ze leren. Wordt gekoppeld aan latent leren.
 • Wat was de benadering van Skinner m.b.t. psychologie van het leren?
  Skinner geloofde dat gedrag volledig kon worden verklaard in termen van omgevingssignalen en resultaten. Zijn opvattingen worden vaak beschreven in de metafoor van de black box. De leerder is een black box, niemand weet wat zich daarbinnen afspeelt, maar weten wat zich afspeelt is ook niet essentieel om te bepalen hoe gedrag wordt geregeerd door omgevings antecedenten en consequenties.
 • Wat zegt Skinner over het vertonen van gewenst gedrag?
  Dat dit uitgelokt moet worden door cues of hints. Je kunt bijvoorbeeld hints geven als... steek je hand op als je iets wilt vragen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Psychology of Learning for Instruction: Pearson New International Edition
 • Marcy P Driscoll
 • 9781292052694 or 1292052694
 • 2013

Summary - Psychology of Learning for Instruction: Pearson New International Edition

 • 1 Introduction to Theories of Learning and Instruction

 • Wat is leren?
  Leren is een voortdurende verandering in presteren of prestatiepotentieel dat een resultaat is van ervaringen en interactie met de wereld.
 • Waaruit bestaat een leertheorie?
  1: resultaten; die een verandering in presteren omschrijven
  2: middelen; theoretische structuren en processen die verantwoordelijk zijn voor het leren
  3: inputs; bronnen of ervaringen die het leren sturen
 • Noem 3 epistemologische tradities.
  Objectivisme, pragmativisme en interpretivisme.
 • Omschrijf objectivisme.
  Realiteit is extern en onafhankelijk van de lerende en wordt bekend door zintuigelijke ervaringen.
 • Omschrijf pragmativisme.
  Realiteit bestaat indirect. Kennis komt en is altijd tijdelijk.
 • Omschrijf interpretivisme.
  Realiteit en kennis zijn geconstrueerd door rationeel denken.
 • Noem 4 experimentele benaderingen van leren.
  1: Ebbinghaus; Priciple of association
  2: Thorndike; Law of effect
  3: Pavlov; Classical conditioning
  4: Gestalt Theory; Insightful learning
 • 1.1 What Is a Theory of Learning?

 • Een leertheorie zou de resultaten die verband houden met leren moeten verklaren én de voorwaarden waaronder het leren zich weer zal voordoen voorspellen.
 • 1.2 A Definition of Learning

 • Ondanks de verschillen tussen de leertheorieën delen ze in de basis wel bepaalde veronderstellingen over leren.
 • De verschillende leertheorieën zijn het erover eens dat leren een aanhoudende verandering is in menselijke prestatie of prestatiepotentieel. Dit betekent dat leerlingen dingen kunnen die ze niet zouden kunnen voordat ze dat hebben geleerd. Dit is onafhankelijk van de mogelijkheid die ze hebben om het nieuw geleerde te laten zien. Om het als leren te mogen beschouwen moet de verandering in prestatie of prestatiepotentieel van de leerlingen een gevolg zijn van de ervaringen en interactie met de wereld. Een verbetering van de motoriek kan veroorzaakt worden door leeftijd/rijping en wordt daarom niet als leren beschouwd. Leren vereist ervaringen, maar welke ervaringen zijn essentieel en hoe deze ervaringen verondersteld worden het leren veroorzaken vormt de focus van elke leertheorie.
 • Hoe wordt leren gedefinieerd door Driscoll?
  Een blijvende verandering in menselijk gedrag/prestatie of prestatievermogen en is altijd het resultaat van de ervaringen en de interacties die de lerende heeft met de wereld.
 • Goede indicatoren van leren vinden is net zo belangrijk voor het ontwerpen van instructie als het is om een leertheorie te ontwerpen.
 • 1.3 A Definition of Learning Theory

 • Een leertheorie bestaat uit een set constructies die gelinkt worden met samenhangende waargenomen prestatieveranderingen met daarbij wat gedacht wordt dat die veranderingen heeft veroorzaakt.
 • Aan welke eisen moet een theorie volgens Driscoll voldoen om een leertheorie te mogen heten?
  • - Het resultaat (results) : Wat zijn de veranderingen in het gedrag/prestatie?
  • - De middelen (the Means) : Welke processen worden er gebruikt?
  • - Welke input (The inputs) : Wat start het leerproces en wat zijn de bronnen en/of ervaringen die de basis vormen om te gaan leren?
 • Constructies verwijzen naar de begrippen die theoretici verzinnen om te worden verklaard door de theorie. Geheugen is bijvoorbeeld een constructie dat betrokken is bij cognitieve perspectieven van leren. Iemand kan iets herhalen omdat hij het heeft onthouden. We hebben het concept geheugen uitgevonden om dit resultaat te verklaren.
 • Om een leertheorie te bouwen moeten 3 basiscomponenten gedefinieerd worden. Noem deze.
  Het resultaat: wat zijn de veranderingen in gedrag/prestatie die verklaard moeten worden met de theorie.
  De middelen: welke processen hebben geleid tot deze resultaten inclusief veronderstelde structuren waaraan deze processen worden toegeschreven.
  De inputs: wat veroorzaakt het leerproces, wat zijn de bronnen of ervaringen die de basis vormen van leren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke condities gelden er volgens constructivisten voor leren en wat houden ze in?
1. complexe, realistische en relevante leeromgevingen
2. sociale onderhandeling als een integraal onderdeel van leren
3. Ondersteun verschillende perspectieven en het gebruik van verschillende leermethodes. 
4. Moedig eigenaarschap in leren aan, zorg voor geïndividualiseerde instructie. Constructivisten zetten de leerling centraal, deze oordeelt zelf over wat, wanneer en hoe leren zal gebeuren.
5. Koester zelfbewustzijn van studenten in hun eigen kennis constructie proces
Wat heeft feedback voor invloed op het verbeteren van prestaties in georganiseerde systemen?
Feedback is het gevolg van een respons, een typische bekrachtiger voor passend gedrag.
geeft ook informatie aan de lerende hoe zijn prestatie kan worden verbeterd.
Welke methoden geven constructivisten voor Instructie?
Instructie Doel                    Condities leren                   Methode instructie
- redenering                         "echte wereld"                      probleem-gebaseerd leren
- kritisch denken         

- retentie, begrip, flexibel    samenwerken                    coöperatieve leervormen

- zelfregulering                     eigenaarschap leren         probleemgestuurd                                                                                                             onderwijs 

- mindful reflectie                zelfbewustzijn in               rollenspel
                                               kennis constructie
Benoem 2 belangrijke implicaties van dit onderscheid in Theory of Learning tussen Bruner en Piaget/Ausubel:
1. Piaget: leerder is cognitief klaar voor leerstof
    Bruner: leerstof is klaar voor leerder

2. Ausubel: instructie moet passen bij kind & voorkennis
    Bruner: dominante manier van denken is de basis

Bruner -> stadia theorie = leeftijd + stadium
Wat wordt er bedoeld met de schema theorie en wat zijn schemata?
De schema theorie (als eerste geïntroduceerd door Bartlett 1932) is een verfijning van Ausubel’s meaningful Learning.

Schemata zijn raamwerken waar bepaalde informatie ondergebracht kan worden.
Een schema is vrij abstract en een zogenaamde frame kan een schema concreter maken.
Wat is subsumption & vormen??
Subsumption;  onderbrengen van nieuwe ideeën en informatie onder bestaande algemene en inclusieve ankerpunten in geheugen

Derative subsumption; nieuwe voorbeelden/ zaken zijn illustratief voor concept/geleerde
Correlative subsumption; bewerking, uitbreiding of wijziging concept of aanname door het classificeren van binnenkomende
Leg de assimilatie theorie van Ausubel uit:
Wanneer nieuw materiaal en het bestaande oude cognitieve structuur worden samengevoegd tot een hoger gedifferentieerde cognitieve structuur.
Wat houdt de MRL (Meaningful Reception Learning) theorie van Ausubel in?
= instructie theorie
Ausubel beschrijft hoe kennis opgeslagen kan worden in het LTG in cognitieve structuren met hiërarchie

leren = gestructureerd georganiseerd worden, bouwen van cognitieve structuren door middel van ankerpunten (specifieke, relevante ideeën in de cognitieve structuur van de leerder, zorgen ervoor dat de nieuwe informatie wordt verbonden met de bestaande informatie en dat de nieuwe informatie betekenis krijgt)
Welke modellen zijn er om informatie in het LTG op te slaan?
1. Network Models (mentaal concepten woordenboek)
2. Feature Comparison Models
3. Propositional Models
4. Parallel Distributed Processing Models
5. Dual-code Models
Welke twee soorten gedrag onderscheidt Skinner?
respondent gedrag en operant gedrag.