Summary Psychometrics: An Introduction

-
ISBN-10 1452256802 ISBN-13 9781452256801
880 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychometrics: An Introduction". The author(s) of the book is/are R Michael Furr and Verne R Bacharach. The ISBN of the book is 9781452256801 or 1452256802. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychometrics: An Introduction

 • 1 Psychometrics and the importance of psychological measurement

 • Wat is het doel van hoofdstuk 1: Psychometrics and the importance of Psychological Measurement?
  Uitleggen wat Psychometrie is en waarom metingen belangrijk zijn in de Psychologie.
 • Onobserveerbaar psychologische attributen
  Psychologen zijn geïnteresseerd in een specifieke gedrag. Ze meten voornamelijk het menselijke gedrag om onobserveerbare psychologische attributen te meten. Men neemt aan dat er een bepaalde onobserveerbaar psychologische proces, attribuut of attitude is. Hiermee wil men theoretische concepten mee verklaren. 

  Deze theoretische concepten worden hypothetische constructen of latente variabelen genoemd. Het zijn theoretische eigenschappen, attributen, processen of toestanden die niet direct observeerbaar zijn. 

  De procedures of handelingen waarmee ze deze hypothetische constructen meten worden operationele definities genoemd. 
 • What is psychometrics (as defined in F&B)?
  Psychometrie gaat over de procedures die gebruikt worden om psychologische constructen te voorpellen en te evalueren. Deze psychologische constructen zijn niet altijd direct meetbaar en aan de hand van een psychologische test wordt bepaald welk gedrag hieraan gerelateerd is.
  Principes en concepten die testen creëren die psychologisch betekenisvol zijn en betrouwbaar. 


  Drie kenmerken van psychologische testen zijn belangrijk:

  (1) Het type informatie dat verkregen is uit de test (vaak scores);
  (2) De betrouwbaarheid van psychologische testen;
  (3) Issues die te maken hebben met de validiteit van data verkregen uit psychologische testen.
 • Wat is observeerbaar gedrag? En wat zijn de doeleinden?
  In gedragswetenschappen zijn observeerbare gebeurtenissen typische gedragingen, gedragsmetingen worden meestal uitgevoerd voor 2 doeleinden:
  - Soms omdat ze geïnteresseerd zijn in dat specifieke gedrag in een natuurlijke setting.
  - Menselijk gedrag observeren om onobserveerbare psychologische attributen te onderzoeken, zoals intelligentie, depressie, kennis etc. 
 • Wat is psychometrie?
  Principes en concepten die testen creëren die psychologisch betekenisvol zijn en betrouwbaar. 
  Psychometrie is de wetenschap die zich bezighoudt met het evalueren van eigenschappen van psychologische testen. Drie kenmerken van psychologische testen zijn belangrijk:
  (1) Het type informatie dat verkregen is uit de test (vaak scores);
  (2) De betrouwbaarheid van psychologische testen;
  (3) Issues die te maken hebben met de validiteit van data verkregen uit psychologische testen.
 • Psychologische testen (definitie)
  Cronbach: Een psychologische test is een systematische procedure voor het vergelijken van het gedrag van twee of meer mensen. De test heeft drie voorwaarden:
  1. De test moet gedragssamples hebben.
  2. De gedragssamples moeten verzameld worden op een systematische manier.
  3. Het doel van de test moet zijn om het gedrag van twee of meer mensen te meten (inter-individuele verschillen). Ook kan het zo zijn dat we het gedrag van een individu op verschillende tijdstippen meten (intra-individuele verschillen). 
 • Give a few examples of psychological measurement. Which of these are related to directly observable behaviour, and which are related to psychological features that cannot be directly observed? 
  Een voorbeeld van psychologische meting is het meten van gezichtsuitdrukkingen of reactiesnelheid. Omdat je dit direct kunt waarnemen praten we van een direct meetbaar gedrag.


  Niet direct meetbaar gedrag is bijvoorbeeld: IQ, depressie, kennis, bekwaamheid, extraversie en vaardigheden/competenties. Door testresultaten kun je aflezen hoe een individu hierop scoort.
 • Wat zijn de 3 eisen die gesteld worden aan observeerbaar gedrag?
  1. Aanneme dat observeerbaar gedrag gekoppeld is aan onobserveerbare psychologische attribuut (moet valide zijn)
  2. Het gedrag of de test moet theoretisch gelinkt zijn aan het onobserveerbare psychologische attribuut.
  3. Het onobserveerbare psychologische attribuut moet zelf een theoretisch concept zijn (hypothetical construct/ latent variabele)
 • In hoeverre is geobserveerd en geïnterpreteerd gedrag valide?
  Bepaald gedrag dat geobserveerd wordt, is in feite een meting van het werkgeheugen. Hoewel validiteit een mate van sterkte aangeeft, als de scores van de meting werkelijk de mentale staat of processen meet die we denken te meten, dan kan gezegd worden dat onze interpretatie van scores bij de meting valide is. 
 • Psychologische testen (types)
  Er kan onderscheid gemaakt worden in testen op het gebied van inhoud, welke type antwoord gebruikt wordt (open-ended of closed-ended testen) en welke methoden gebruikt zijn bij het meten. 

  Er kan ook onderscheid gemaakt worden in test door middel van doelen: Het criterium referent-testen en het norm referent-testen. 


  Een andere bekende onderscheid tussen testen Wish et onderscheid tussen zogenaamde speelde-testen en power-testen. 
 • Wat is onobservaarbaar gedrag?
  Veel vaker zijn gedragswetenschappers geïnteresseerd naar de observatie van menselijk gedrag dat niet te observeren valt zoals intelligentie, depressie, kennis etc. In dergelijke gevallen identificeren ze een bepaald soort waarneembaar gedrag waarvan zij denken dat ze het specifieke niet-waarneembare psychologische kenmerk, de toestand of het proces vertegenwoordigen.
 • Wat is een psychologische test volgens Crohnbach (1960)?
  Een psychologische test is een systematisch proces voor het vergelijken van gedrag van twee of meer mensen.

  Wat drie belangrijke componenten bevat:
  (1)test bevat gedragsvoorbeelden;
  (2) de gedragsvoorbeelden moeten verzameld zijn op een systematische manier;
  (3) het doel van de test is om het gedrag van twee of meer mensen te vergelijken.
 • Criterium referent-testen
  Ook wel domain referenced: Deze testen komen het meest voor in situaties waar er een uitspraak moet worden gedaan over een bepaalde vaardigheid van een persoon. 

  Er wordt een van te voren vastgestelde cutoff score gebruikt om mensen in twee groepen in te delen:
  1. Mensen die wiens score hoger is dan de cutoff score.
  2. Mensen wiens score lager is dan de cutoff score
 • Hypothetische constructen
  Theoretische psychologische kenmerken, attributen, processen van staten die niet direct kunnen worden waargenomen, en ze omvatten zaken als leren, intelligente etc.
 • Welk ander kenmerk, naast de drie componenten, is ook erg belangrijk bij Crohnbach's definitie van een psychologische test?
  De test moet in staat zijn het gedrag van verschillende mensen te meten (inter-individuele verschillen) of het gedrag van hezelfde individue op verschillende tijdsmomenten of onder verschillende omstandigheden (intra-individuele verschillen).
 • Norm referent-testen
  Deze testen worden voornamelijk gebruikt om de scores van een persoon te vergelijken met scores uit de normgroep. Er is tegenwoordig moeilijk onderscheid te maken tussen criterium referent-testen en norm referent-testen.
 • Operationele definities
  De bewerkingen of procedures die worden gebruikt om de hypothetische constructen te meten, of wat dan ook te meten.
 • Wat is criterion referenced (ookwel domain referenced) en norm referenced?
  Een criterion referenced test wordt vaak gebruikt als er een beslissing gemaakt moet worden over iemands vaardigheden. Een vaste cutoff test score wordt dan gebruikt en verdeelt deelnemers in twee groepen: (1) de prestaties boven het criterium punt en (2) prestaties die daar niet aan voldoen.

  Daarentegen een norm referenced test worden meestal gebruikt om iemands test score te vergelijken met scores van een referentie groep of een normatieve groep om te begrijpen hoe een persoon scoort ten opzichte van andere mensen. 
 • Speeded-testen
  Zijn tijdgebonden testen. Het komt hierbij vaak voor dat men niet alle vragen kan beantwoorden in een vragenlijst. Hierbij wordt gekeken hoeveel vragen men correct kan beantwoorden in de gegeven tijd.
 • Psychologische test
  Een systematische procedure voor het vergelijken van de gedragingen van twee of meer mensen.
 • Wat is het verschil tussen speeded tests en power tests?
  Speeded tests= zijn tijd gelimiteerde testen. Over het algemeen hebben mensen die deze testen doen niet de verwachting om de gehele test af te maken binnen de vastgestelde tijd. Elke vraag moet dezelfde moeilijkheidsgraad hebben. Speeded tests worden gescoord door het aantal beantwoorde vragen binnen de gestelde tijd.
  Power tests= zijn niet tijd gebonden. Verwacht wordt dat alle vragen beantwoord worden. Vragen moeten van verschillende moeilijkheid zijn wanneer onderscheid gemaakt moet worden tussen personen op een bepaald psychologisch gebied. Power scores worden ook vaak gescoord door het aantal goed beantwoorde vragen op de test.
 • Power-testen
  Deze testen zijn niet tijdgebonden. Hier is het hoogst waarschijnlijk dat men alle vragen kan beantwoorden in een vragenlijst. Deze vragen worden vaak steeds moeilijker en hier wordt gekeken hoeveel vragen men correct beantwoord heeft.
 • 3 componenten van een psychologische test
  1. bij een test zijn gedragssamples van een of andere vorm betrokken
  2. de gedragssamples moeten op een bepaalde systematische manier worden verzameld
  3. Het doel van de test is om het gedrag van twee of meer personen te vergelijken.
 • Verschillende woorden worden gebruikt voor 'test' (synoniemen):
  - measure (meting)
  - instrument
  - scale
  - inventory
  - battery
  - schedule
  - assessment
 • Wat is psychometrie?
  De focus ligt op de attributen van testen. Psychometrie is de wetenschap waar men zich bezig houdt met de attributen van de psychologische testen. Er zijn drie attributen die van belang zijn:
  1. Het type data (voornamelijk scores).
  2. De betrouwbaarheid.
  3. De validiteit van de psychologische testen.
  Het gaat over de procedures waarmee attributen van testen geschat en geevalueerd worden.

  Psychometrie is de studie van operaties en procedures die gebruikt worden om variabiliteit te meten in het menselijke gedrag en deze metingen vervolgens te combineren tot psychologische fenomenen. 
 • Interindividuele verschillen
  vergelijken van gedrag van verschillende mensen
 • Wie was Francis Galton (1822-1911) en wat deed hij?
  Galton deed verschillende metingen op verschillende gebieden, waaronder 'anthropometrics'. Waarnaar hij verwees naar de meting van menselijke kenmerken; zoals hoofdgrootte, armlengte, en fysieke kracht. Volgens Garlton (1879) omvatte deze kenmerken ook psychologische eigenschappen. Hij verwees naar de meting van mentale kenmerken als 'psychometrie, welke hij definieerde als: 'the art of imposing measurement  and number upon operations of the mind'. Nu refereren we misschien naar de 'art' als psychometrie. Galton wordt gezien als de fouding father van de moderne psychometrie.
 • Francis Galton en Antropometrie
  Antropometrie bevat metingen van menselijke eigenschappen zoals de grootte van het hoofd, de lengte van een arm en de fysieke kracht van het lichaam. 

  Volgens Galton bevatten deze eigenschappen psychologische karakteristieken. Hij noemde deze metingen van mentale eigenschappen 'psychometrie'. Hij was vooral geïnteresseerd in de manieren waarop mensen van elkaar verschillen. Galton zijn standpunt stond bekend als Differentiele Psychologie. Oftewel, de studie van individuele verschillen
 • intraindividuele verschillen
  vergelijken van gedrag van dezelfde persoon op verschillende tijdstippen en situaties
 • Wat is participant reactivity?
  De invloed die het heeft wanneer een persoon zich ervan bewust is dat hij/zij getest wordt (of op een bepaald onderwerp).
 • Uitzonderingen van psychologische metingen
  1. Proberen om te proberen om de belangrijke aspecten van verschillende typen van menselijke psychologische attributen te identificeren en vangen in een enkel nummer.
  2. Participant reactivity: Wanneer deelnemers weten dat en waarom ze getest worden, beïnvloedt dit op zichzelf al de reactie van de participant. 
  3. De verwachtingen en bias van de personen die de testen afnemen zijn moeilijk te detecteren.
  4. Psychologen vertrouwen op zogenaamde composite scores. Dit houdt in dat scores die iets gemeen hebben met elkaar, samengevoegd worden. 
  5. De psychologische meting is het probleem van de scoresensitiviteit. Sensitiviteit refereert naar de mogelijkheid van een meting om betekenisvolle dimensies te onderscheiden. Zoals als een instrument niet kleine veranderingen kan meten, maar dit wel het doel is. Het instrument is dan niet sensitief genoeg om belangrijke veranderingen te meten.
  6. Gebrek aan aandacht voor belangrijke informatie in de psychometrie. Kennis over psychometrie vergroot namelijk de kans op ontwikkelingen in testen.
 • Criterion referenced psychologische test
  Worden meestal gezien in instellingen waarin een beslissing moet worden genomen over iemand vaardigheidsniveau. Een vooraf bepaalde cutoff-score wordt vastgesteld.
 • Uitdagingen bij het meten van Psychologie:
  (1) participant reactivity;
  (2) Verwachting en bias
  (3) composite scores= samengestelde scores
  (4) score sensitivity
  (5) lack of awareness of important psychometric information
 • Participant reactivity
  Wanneer deelnemers weten dat en waarom ze getest worden. Dit kan op zichzelf al de reactie van de participant beïnvloeden. 
  1. Demand characteristics: beïnvloed door wat de participant denkt dat het doel is van de onderzoeker.
  2. Social desirability: naar de wensen van de buitenwereld beantwoorden.
  3. Malingering: een slechte indruk achter willen laten. 
 • Norm referenced psychologische test
  Worden meestal gebruikt om de testscore van een persoon te vergelijken met scores van een referentiesample of een normatieve sample, om te begrijpen hoe de persoon zich verhoudt tot andere personen.
 • The importance of individual differences
 • Wat is de relatie tussen observeerbaar gedrag en onobserveerbare psychologische houdingen/ attributen?
  VB werkgeheugen meten: eerst inferentie maken v observeerbaar gedrag mnaar onobserveerbare psychologische houding; als de redenering klopt dat een bepaald gedrag in feite een meting van werkgeheugen was, dan is die beredenering valide, ten tweede moet de meting ook theoretische achtegrond hebben om valide te zijn (je kunt nu niet gewoon renn-snelheid gaan meten), ten deerde heb je een „hypothetisch construct“ of „latente variabele“ nodig: met operationele definities kun je dus die onobserveerbare gedragingen proberen te meten (Vb het aantal onthouden getallen als meting voor werkgeheugen)
 • Wat is psychometrie?
  Psychometrie is de wetenschap die zich bezighoudt met het evalueren van de attributen van psychologische testen. Het gaat over procedures die gebruikt worden om een schatting te maken van de attributen van een test en deze te evalueren.


 • Wat is de relatie tussen observeerbaar gedrag en onobserveerbare psychologische houdingen/ attributen? 

  VB werkgeheugen meten: eerst inferentie maken v observeerbaar gedrag mnaar onobserveerbare psychologische houding; als de redenering klopt dat een bepaald gedrag in feite een meting van werkgeheugen was, dan is die beredenering valide, ten tweede moet de meting ook theoretische achtegrond hebben om valide te zijn (je kunt nu niet gewoon renn-snelheid gaan meten), ten deerde heb je een „hypothetisch construct“ of „latente variabele“ nodig: met operationele definities kun je dus die onobserveerbare gedragingen proberen te meten (Vb het aantal onthouden getallen als meting voor werkgeheugen)
 • Welke 3 kenmerken zijn van belang bij psychometrie?
  1. Het type informatie die wordt gegenereerd door het gebruik van psychologische testen.
  2. De betrouwbaarheid van gegevens uit psychologische testen
  3. Kwesties met betrekking tot de geldigheid van gegevens verkregen uit psychologische testen.
 • Wat zijn problemen van het meten in de psychologie?
  a. )Participant reactivity: het act v meten zelf kan al invloed hebben (soc wens etc): VB willen het doel v de studie weten en zich daarop anpassen (demand characteristics), of soc wens, of juist slechte indruk maken (malingering) = de validiteit v d meting word aangetast


  b.) De meter zelf kann bias en verwachtungen meebrengen (observer / scorer bias)


  c.) Psychologen hanteren „composite scores“ om psy houdingen te meten, physic wetenschappers hebben vaak maar een single data (lengte)


  d.)Score sensitivity = vdh v d meting om adequaat tussen belangrijke units van het gemente te onderscheiden, juiste test voor het object dat je will meten vinden (VB haar met een meetstok willen meten), soms moet je een meer preciese schaal hebben


  e.) Laatste probleem is een tekort aan bewustz voor belangrijke psychometrische informatie: in ps wereld zijn metingen vaak een sociale of culturele activiteit, flow aan info tussen mensen, niemand kijkt naar de psychometrische kwaliteit
 • Wie is Galton?
  Galton wordt gezien als de grondlegger van de moderne psychometrie. Hij was gericht op de variabiliteit tussen menselijke kenmerken.
 • Wat heeft Galton te maken met psychometrics?
  Francis Galton (1822-1911) was bezeten met allerlei soorten rare metingen, zijn interesse in wat hij noemde „anthropometrics“ = human features, hoofd grote, armlengte etc, psy karakteristieken (noemde hij psychometry, def = de kunst om de operaties v d geest metingen en getallen op te leggen)


  Hij demonstreerde het nut van de normaalverdeling (1907), corr coefficient (1889), het nut van sampling voor het vinden van een meetfout (1902); hij focuste op de variabiliteit van mens krakteristieken = deze ben is bekend als differentiele psychologie (verschillen, iemand is slimmer, sommige zijn langer) dit is in tegenstelling met experimentele psy (die focust op de average person dan op de versch tussen mensen)
 • Wat zijn de uitdagingen van psychologisch onderzoek?
  - identificeren en omvatten van menselijke psychologische attributen in 1 getal
  - participant reactivity
  - Objectiviteit
  - Samengestelde score
  - Score sensitiviteit
  - Lack of awareness psychometrie
 • Wat is „psychometrics“?
  Hier is de focs op de attributen v tests niet specifieke tests: Psychometrics is de wetenschapdie de attributen van de psychologische tests evalueert, 3 attributen van bep interesse: (1) type info (vaak scores) die door de psy test gemaakt word, (2) de relilability v de data v de psy test, (3) issues over de validiteit van de verworfen data
 • Uitdaging onderzoek: Participant reactiviteit
  De mens zit er tussen bij alles wat we meten. Zenuwen kunnen bijvoorbeeld de score beïnvloeden.
 • Wat zijn verschillende tests?
  Je hebt vele verschillende inhouden tests; ook antw verschillen: open-ended tests (kun je van alles op antw), closed-ended tests (moet je kiezen uit alternatieven); tests kunnen individuel of in groepen worden afgenomen

  Criterion-referenced (domain referenced; als een keuze over iemands level van vdh gemaakt moet worden, vaak voorbestemde cut-off test scores, of je halt het criterium of meer, of je valt eronder) of norm referenced (vglt met reference steekproef of een normatiefe steekproef, die steekproef is dan representatief voor een populatie); grensen tussen beide zijn vaag

    Ander onderscheid is tussen speeded tests (in tijd gelimiteerd) en power tests (opgaven verschillen in moeilijkheid)
 • Uitdaging onderzoek: Objectiviteit
  Krijg ik dezelfde conclusie als mijn collega? Is de score die ik krijg objectief. Vooral bij observaties is dit lastig.
 • Wat is een psychologische test?
  Def. Cronbach (1960): psy test is een systematische procedure om het gedrag van 2 of meer mensen te vergelijken; def heeft 3 componenten: (1) test onthoud behavioral samples, (2) de behavioral sample moet in einige mate systemtisch verkregen zijn, (3) het doel van de test is om het gedrag van 2 of meer mensen te vergelijken (het beste zelfde mensen op verschillende tijdstippen) – heel algemene def (je hebt lab studies, vragenlijsten, scores)


  Test moet gedrag tussen mensen (interindividual differences) en voor mensen op verschillende tijdstippen (intraindividual differences) kunnen meten = test score variability (nodige componente als je een psy houding wil meten)
 • Uitdaging onderzoek: samengestelde score
  Opgetelde score van alle items. Kan dit zomaar? Zegt deze samengestelde score wel iets? Is het vergelijkbaar met elkaar?
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat kun je zeggen over regressie en betrouwbaarheid?
al de b-gewicht worden beïnvloed door de betrouwbaarheid van de test en het criterium. Hoe meer spreiding in de test of het criterium, hoe lager de Rxx en de verklaarde variantie.
Slope bias
De regressiecoefficient is verschillend. Er is geen sterker verband, er is een ander verband tussen test en criterium.
Intercept bias
De schatting tussen de twee groepen verschilt, de intercept verschilt.
Welke analyse doe je bij predictive bias?
Regressie analyse --> de punten wil je het liefst zo dicht mogelijk bij de lijn, dan is het een sterke voorspeller.
Wat voor analyse doe je bij construct bias?
De factor analyse, verschillende factorstructuur voor verschillende groepen.
Differential item functioning --> relatie item score en onderliggende construct level verschil groepen.
Rank order --> verschilt deze ordening voor verschillende groepen?
Predictive bias
de voorspelling van de test naar het criterium is verschillende voor de groepen, externe bias.
Construct bias
De relatie tussen de geobserveerde score en de true score verschilt systematisch voor verschillende groepen
Wat is test bias?
Systematisch verschil in scores tussen verschillende groepen, het is een kenmerk van de diets die daarvoor zorgt.
Wat is de dot-counting test?
Cognitieve test. Je moet hierbij zo snel mogelijk een aantal puntjes tellen (1 hoop is door elkaar gemixt en de andere is netjes in een aantal rijen). Als mensen er even lang over doen dan maken ze een potje van de test.
Wat is de brief inventory?
Meet sociale wenselijkheid, 20 vragen 7-puntsschaal