Summary Pursuit of History

-
ISBN-10 0582894123 ISBN-13 9780582894129
71 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pursuit of History". The author(s) of the book is/are John Tosh. The ISBN of the book is 9780582894129 or 0582894123. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Pursuit of History

 • 1 Historical awareness

 • Wat is een collectief geheugen?

  Collectief geheugen is wat een groep van zijn geschiedenis weet en helpt bij de legitimering van de eigen bestaansrecht. 

 • Wat is het historisme?

  Leopold von Ranke (1795-1886) is één van de grondleggers van deze visie binnen de geschiedwetenschap. De professionele geschiedschrijving wil in deze stroming de geschiedenis laten zien zoals zij werkelijk geweest is. Hiervoor moet het aan een aan aantal eisen voldoen.

 • Aan welke eisen moet het historisme voldoen?

  Voorop stellen van de autonomie van het verleden. Onafhankelijk van politieke/ maatschappelijke belangen. Geen vooroordelen over het verleden en daarmee reconstrueren zoals het 'echt' was. Verleden moet in historische context geplaatst worden om het te begrijpen. Historische processen moeten in kaart gebracht worden.

 • Is geschiedenis een wetenschap of een kunst?

  Van oorsprong een kunst maar verwerd in de 19de eeuw tot een professionele zelfstandige discipline die zich tot doel stelt het verleden tot leven te brengen. 

   

 • Wat was er vernieuwend aan Ranke's benadering?

  Dat we het verschil met het verleden en nu (h)erkennen, zodat we niet in anachronismen vervallen, want eerdere generaties hadden andere mentaliteit: waarden, doelen, angst, hoop. Om deze vroegere mentaliteiten te herbeleven moet men een empathisch vermogen bezitten en gepaste afstand bewaren. Directe lessen kunnen er volgens hem echter niet absoluut getrokken worden.

 • Op welke drie peilers drijft het historisch bewustzijn volgens het historisme?

  1. verschil, andere mentaliteit, daarom niet anachronistisch denken. 2. context, beschrijven van de context waarin gebeurtenissen plaatsvonden maakt duidelijker waarom deze plaatsvonden. 3. historisch proces, zoals de dingen vandaag zijn zo zijn ze 'geworden', er ging een ontwikkeling aan vooraf. Meer begrip is mogelijk door het proces er naartoe inzichtelijk te maken.

 • Wat is het verschil tussen de leek en professionele historicus?

  Leek vaak moeite met autonomie van het verleden, daarvoor is zijn huidige omgeving te belangrijk. De leek lijdt vaak aan drie aspecten die de historische werkelijkheid verkeerd weergeven: tradities, nostalgie en vooruitgangsoptimisme. 

 • Wat heeft een te grote eerbied voor tradities voor potentiële gevolgen?

  Vasthouden aan tradities in moderne, industriële samenleving kan averechts werken. Een andere samenleving vraagt om een andere aanpak. Ontkennen van historisch proces houdt hier dus geen rekening mee. Tradities appelleren vooral aan een sentimenteel groepsgevoel en hebben een potentieel gevaar in zich (nationalisme, kritiekloosheid jegens tradities is contraproductief)

 • Wat zijn de nadelen van nostalgie in de geschiedschrijving?

  Ontkent verandering, en ziet alleen de positieve kanten van het verleden. Een gevolg kan myopia zijn, kortzichtigheid.

 • Wat is het nadeel van vooruitgangsoptimisme? Wat vond Ranke?

  Een dominantie stroming tussen 1700-1914 die zorgde voor legitimatie kolonisatie door Europese mogendheden. Een vooruitgangsoptimist is vooringenomen en laat de eigen tijd niet los en houdt onvoldoende afstand. Ranke vond dat je een bepaalde tijd niet moot veroordelen met moderne standaarden.

 • Waar moet historisch onderzoek volgens het historisme aan voldoen?

  Er moet rekening worden gehouden met het verschil tussen het heden en verleden, er moet oog zijn voor de context van de gebeurtenissen en moet worden geplaatst in een breder perspectief zodat het historisch proces zichtbaar wordt. 

 • Wat is het essentialisme?

  Wegdrukken van contradicties die het zelfbeeld weerleggen en de groep beschouwen als een onveranderlijke statische entiteit. 

 • Welke verlangen komt naar de oppervlakte bij zowel traditie, nostalgie als vooruitgangsgeloof?

  Een psychologisch verlangen naar een gevoel van veiligheid.

 • Uit welke drie attitudes bestaat het gedrag van een professionele historicus?

  Streeft naar objectiviteit, is bewust over de eigen subjectiviteit, heeft interesse in het verleden om zichzelf (historisme). 

   

 • 2 The uses of history

 • Welke twee antwoorden zijn mogelijk bij de vraag: 'Kunnen we van geschiedenis leren?'

  1. Geschiedenis is een deterministisch proces zodat de toekomst te voorspellen is en we er aldus van kunnen leren (Marx verelendungs- en konzentrazionsleer). 2. Er valt niets te leren, en als denkt van wel dan leidt dit alleen meer tot gevaarlijke excessen (mobiliseren verleden om bepaalde ideologie te legitimeren). 

 • Als we niets van het verleden kunnen leren waarom is het dan alsnog nuttig? Noem er 3.

  Je leert van geschiedenis dat er verschil is met de status quo. Daarom doe je ervaringen op die je normaal in een leven niet op zou doen. Een boedelverzameling van ervaringen en alternatieve mogelijkheden is geschiedenis. Ook kan het verleden een gevoel van herkenning teweeg brengen, dat het vroeger helemaal niet zo anders was dan vandaag (Nuclear family theorie). Geschiedenis kan ook als therapie dienen die als gevolg van bijv. een misdadig regime in het verleden zijn getraumatiseerd. Doordat men het leed erkent kunnen de slachtoffers beter genezen.

 • Waarom kan er nooit van geschiedenis geleerd worden voor een concrete gebeurtenis?

  Iedere periode kent zijn eigen context, besognes en toevalligheden. 

 • Wat kan wel uit de geschiedenis gedestilleerd worden? Noem 3 dingen.

  Hoe kan niet worden voorspeld, maar wel de richting waarin de situatie zich ontwikkelt of de samenleving evolueert. (Men wist dat de massamobilisatie uiteindelijk in Zuid-Afrika onvermijdelijk tot afschaffing van de Apartheid ging leiden). Ook kunnen onjuiste veronderstellingen weerlegd worden over de gemeenschappelijke achtergrond van een groep mensen. Ook kan het 'normale' worden gerelativeerd door bijvoorbeeld aan te tonen dat vrouwen vroeger wel degelijk meer handarbeid verrichtten.

 • Wat was de methode van de historicus Richard Cobb (1917-1996), en waarom was deze niet voldoende?

  Richard Cobb liet de geschiedenis heel exact zien 'zoals zij feitelijk geweest is'. Maar dit is niet voldoende, een professionele historicus wil weten en laten zien waarom dingen zo geweest zijn zodat deze te verklaren zijn. Anders heeft geschiedenis geen enkel praktisch nut voor het verleden.

 • Welke verantwoordelijkheid rust er op de schouders van een historicus?

  De samenleving verdedigen tegen mythevorming, realistisch perspectief op het verleden en daarmee dus het collectief geheugen corrigeren. Vooral de contemporaine geschiedenis (1945<) moet goed uitgelegd worden omdat mensen daar veel aan ontlenen, maar is ook lastiger omdat men er zo dicht op zit zodat een zekere distantie lastig te bewaren is.

 • Waarom is geschiedenis zowel een literaire als een sociale wetenschap?

  Bij de literaire omdat alles wat de mens gecreëerd heeft een intrinsieke waarde heeft, los van het nut. Bij de sociale wetenschappen omdat door de verklaringen uit de geschiedenis conclusies kunnen worden getrokken op vraagstukken gelieerd aan het economische, politieke of sociale terrein. 

 • Waarom zijn historici zo geschikt voor overheidsdiensten en management?

  Historici proberen het geheel te overzien en te begrijpen. Door steeds vanuit een macropositie in te zoomen op een specifieke situatie worden allerlei disciplines met elkaar in verband gebracht. 

 • Waarom is het moeilijk iets direct uit het verleden te leren?

  Omdat een precedent altijd nét even anders is, geen enkele nieuwe situatie is exact hetzelfde. Nieuwe situaties zijn daarom ook nooit exact te voorspellen omdat er altijd weer nieuwe additionele en onverwachte factoren meespelen. 

 • Zijn alle voorspellingen onbruikbaar?

  Controle over de toekomst is een illusie, het hoe is niet te voorspellen. Wel kan een voorspelling bruikbaar zijn in 'mogelijke scenario's' zodat er vooraf over nagedacht kan worden. 

 • Hoe kenmerkt de historicus zich als publiek intellectueel?

  Is een kritisch volger van het publiek debat, waarschuwt tegen misbruik van geschiedenis en politieke en maatschappelijke opvattingen en zorgt voor een overlap met social memory.

   

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.