Summary Pyschology: The science of mind and behaviour

-
ISBN-13 0-0771-8962-0
513 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pyschology: The science of mind and behaviour". The author(s) of the book is/are Nigel Holt, Andy Bremner, Ed Sutherland, Michael Vliek, Michael Passer, Ronald Smith. The ISBN of the book is 0-0771-8962-0. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Pyschology: The science of mind and behaviour

 • 1.1 The nature of psychology

 • Wat is de definitie van psychologie?
  Psychologie is de wetenschappelijke studie van gedrag en geest.
 • Waar refereren behaviour (gedrag) en mind (geest) naar?
  De term gedrag verwijst naar acties en reacties die we direct kunnen waarnemen, terwijl de term geest verwijst naar interne toestanden en processen - zoals gedachten en gevoelens - die niet direct kunnen worden gezien en die moeten worden afgeleid uit waarneembare, meetbare reacties.
 • Wat houdt kritisch denken in de wetenschap en het dagelijks leven in, en waarom is het belangrijk?
  Kritisch denken houdt in dat je een actieve rol speelt bij het begrijpen van de wereld om je heen, in plaats van alleen informatie te ontvangen. Het is belangrijk om na te denken over wat die informatie betekent, hoe deze past bij uw ervaringen en wat de implicaties zijn voor uw leven en de samenleving. Het betekent ook dat je de geldigheid beoordeelt van iets dat je als feit wordt gepresenteerd.
 • Wat is een sociaal construct?
  Een verzameling kenmerken en eigenschappen die zo vaak in de samenleving voorkomen dat hun oorsprong in de tijd verloren gaat en nooit in twijfel wordt getrokken.
 • Wat is een methode om een construct in twijfel te trekken?
  Als je het gaat deconstrueren. Dus de verschillende bouwstenen die dit construct vormen in een ander perspectief stellen.
 • Wat is fundamenteel onderzoek (basic research)?
  Weerspiegelt de zoektocht naar kennis puur voor zichzelf.
 • Wat is toegepast onderzoek (applied research)?
  Ontworpen om specifieke, praktische problemen op te lossen.
 • Hoe verschillen basic en applied onderzoek van elkaar?
  Basic: voor het verkrijgen van kennis.
  Applied: om met die kennis een probleem op te lossen.
 • Wat zijn de 5 doelen van psychologie?
  1. Omschrijven hoe mensen en andere dieren zich gedragen.
  2. De oorzaak begrijpen.
  3. Voorspellen hoe mensen en dieren in verschillende omstandigheden zich gedragen.
  4. Beïnvloeden van dit gedrag door de oorzaak te controleren.
  5. Psychologische kennis toepassen zodat de welzijn kan verbeteren. 
 • Wat zijn de niveaus van analyse?
  Gedrag en de oorzaken ervan kunnen op biologisch niveau, psychologisch niveau en omgevingsniveau worden onderzocht.
 • Levels van analyse:
  Gedrag en de oorzaken ervan kunnen worden onderzocht op biologisch niveau (bijv. Hersenprocessen, genetische invloeden), op psychologisch niveau (bijv. Onze gedachten, gevoelens en motieven) en op omgevingsniveau (bijv. Verleden en de huidige fysieke en sociale omgevingen waaraan we worden blootgesteld).
 • Wat is mind-body interactions (interacties tussen geest en lichaam)?
  De relaties tussen mentale processen in de hersenen en het functioneren van andere lichaamssystemen.
 • Wat is generalized anxiety disorder (GAD) (gegeneraliseerde angststoornis)?
  Buitensporige onevenredige angst voor verschillende aspecten van het leven.
 • Het raamwerk voor de niveaus van analyse behandelt ook een kwestie waarover al sinds de oudheid wordt gedebatteerd: wordt ons gedrag voornamelijk gevormd door natuur (onze biologische opleiding) of door opvoeding (nurture) (onze omgeving en leergeschiedenis)? De slinger is op verschillende momenten in de geschiedenis naar het ene of het andere einde gezwenkt, maar de groeiende belangstelling voor culturele invloeden en vooruitgang in genetica en hersenonderzoek houden de slinger van nature en nuture in een meer evenwichtige positie.
 • Nature-nurture: is ons gedrag voornamelijk gevormd door de natuur (biologisch) of door nurture (omgeving en leergeschiedenis). Natuur en opvoeding werken samen (biologische capaciteiten <-> ervaringen).
 • 1.2 Perspectives on behaviour

 • Wat is mind-body dualism (dualisme tussen lichaam en geest)?
  Het geloof dat de geest een spirituele entiteit is die niet onderworpen is aan fysieke wetten die het lichaam beheersen. (Descartes)
 • Wat is monisme?
  Houdt in dat geest en lichaam één zijn en dat de geest geen afzonderlijke spirituele entiteit is.  (Hobbes)
 • Wat is empirisme?
  Aangenomen dat alle ideeën en kennis empirisch worden verworven - dat wil zeggen, via de zintuigen. (Locke)
 • Wat is structuralisme? Wie zijn de grondleggers?
  Analyse van de geest in termen van basis elementen.
  Wundt en Titchener.
 • Wat is het basiselement voor bewustzijn volgens het structuralisme?
  Sensatie, de methode hiervoor was introspectie.
 • Wat is functionalisme? Wie was een leider hierin? Waarin is deze school uitgegroeid?
  Het gevolg van structuralisme, dit houdt in dat psychologie eerder naar de functie van bewustzijn zou moeten kijken dan naar de structuur.

  William James (1842)

  Bestaat nu niet meer is uitgegroeid in: cognitieve psychologie (mentale processen) en evolutionaire psychologie (nadruk op het aanpassingsvermogen van gedrag).
 • Wat is psychodynamisch perspectief?
  Zoekt naar de oorzaken van gedrag binnen de innerlijke werking van onze persoonlijkheid (ons unieke patroon van eigenschappen, emoties en motieven), met nadruk op de rol van onbewuste processen.
 • Wat is psychoanalyse?
  De analyse van interne en voornamelijk onbewuste psychologische krachten.
 • Wat is defence mechanisms (afweermechanismen)?
  Psychologische technieken die ons helpen om te gaan met angst en pijn van traumatische ervaringen.
 • Wat is objectrelatie-theorieën?
  Focus op hoe vroege ervaringen met zorgverleners de opvattingen vormen die mensen over zichzelf en anderen vormen.
 • Wat is het psychodynamische perspectief? Wie zijn 2 sleutelfiguren?
  Zoekt naar de oorzaken van gedrag binnen de werkwijze van onze persoonlijkheid. (Zoals unieke patroon van eigenschappen, emoties en motieven) en legt de nadruk op onbewuste processen. De doorgaande strijd van deze processen is dynamisch van nature, vandaar de naam.

  Sigmund Freud (1865)
  Melanie Klein (1882)
 • Wat is het verschil tussen hoe Freud dacht en modern psychodynamische theorieën?
  Minder focus op seksuele en agressieve motieven, maar meer focus op vroege familie relaties. Ze verwerpen Freud z'n versie van de onbewuste geest, maar ondersteunen wel het concept dat gedrag beïnvloedt kan worden door onbewuste processen.
 • Wat is gedragsperspectief?
  Focust op de rol van externe omgeving in het besturen van onze acties.
 • Waar komt het gedragsperspectief vandaan? Waarom?
  Gebaseerd op empirisme, de mens weet niks van het begin maar leert alles door de omgeving via zintuigen.
 • Wat is behaviorisme? Noem 2 aanhangers.
  Denkrichting die de nadruk legt op omgevingsbeheersing van gedrag door te leren. Watson, Skinner.
 • Wat is cognitief behaviorisme?
  Stelt voor dat leerervaringen en de omgeving onze verwachtingen en andere gedachten beïnvloeden, en op hun beurt beïnvloeden onze gedachten hoe we ons gedragen. (Bandura)
 • Wat is radical behaviourism? Wat is behaviour modification?
  De kracht van de omgeving gebruiken om via sociale engineering zo de wereld te verbeteren. (Skinner)

  Krachtige technieken om negatief gedrag te verminderen en positief gedrag te creëren door middel van het manipuleren van de omgeving.
 • Wat is het verschil tussen humanistisch concept en psychodynamisch concept en behaviourism?
  Ze verwerpen dat mensen beheerst worden door onbewuste krachten. Ze verwierpen ook dat je gevormd wordt door de omgeving maar eerder dat de mens een aangeboren kracht heeft tot zelf-realisatie en dus het bereiken van iemands potentie.

  Als een mens zich ontwikkelde in een ondersteunende omgeving zal de positieve natuur van een persoon bovenkomen. Belangrijk is ook vrije keuze en verantwoordelijkheid. Een mens beslist zelf over zijn bestaan.
 • Wie was een belangrijke humanist?
  Maslow (1908)
 • Wat is positieve psychologische beweging?
  Benadrukt de studie van menselijke sterke punten, vervulling en optimaal leven.
 • Wat is cognitief perspectief?
  Onderzoekt de aard van de geest en hoe mentale processen gedrag beïnvloeden.
 • Wat is gestalt psychologie?
  Onderzoekt hoe elementen van ervaring in gehelen zijn georganiseerd.
  Gestaltpsychologen voerden aan dat onze percepties zo zijn georganiseerd dat 'het geheel groter is dan de som der delen'.
 • Wat is cognitieve psychologie?
  Richt zich op de studie van mentale processen en belichaamt het cognitieve perspectief.
 • Wat is cognitieve neurowetenschappen?
  Maakt gebruik van geavanceerde elektrische opname- en hersenbeeldvormingstechnieken om hersenactiviteit te onderzoeken terwijl mensen cognitieve taken uitvoeren.
 • Wat is sociaal constructivisme?
  Stelt dat wat we als 'realiteit' beschouwen, grotendeels onze eigen mentale creatie is.
 • Wat is sociocultureel perspectief?
  Onderzoekt hoe de sociale omgeving en cultureel leren ons gedrag, gedachten en gevoelens beïnvloeden.
 • Wat is cultuur?
  De blijvende waarden, overtuigingen, gedragingen en tradities die door een grote groep mensen worden gedeeld en van de ene generatie op de andere worden overgedragen.
 • Wat zijn normen?
  Regels (vaak ongeschreven) die specificeren welk gedrag acceptabel is en verwacht wordt voor leden van een groep.
 • Wat is socialisatie?
  Het proces waarmee cultuur wordt overgedragen aan nieuwe leden en door hen wordt geïnternaliseerd.
 • Wat is gedragsgenetica?
  De studie van hoe gedragstendensen worden beïnvloed door genetica.
 • Wat is interculturele psychologie (cross-cultural psychology)?
  Onderzoekt hoe cultuur wordt overgedragen op haar leden en onderzoekt psychologische overeenkomsten en verschillen tussen mensen uit verschillende culturen.
 • Wat is individualistisch?
  Een nadruk op persoonlijke doelen en zelfidentiteit, primair gebaseerd op de eigen attributen en prestaties.
 • Wat is collectivistisch?
  Individuele doelen zijn ondergeschikt aan die van de groep, en persoonlijke identiteit wordt grotendeels bepaald door de banden die men verbindt met de uitgebreide familie en sociale groepen.
 • Wat is biologisch perspectief?
  Onderzoekt hoe hersenprocessen en andere lichaamsfuncties gedrag reguleren.
 • Wat is gedragsneurowetenschappen?
  Onderzoekt hersenprocessen en andere fysiologische functies die ten grondslag liggen aan ons gedrag, zintuigelijke ervaringen, emoties en gedachten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is gezichtsfeedbackhypothese?
Feedback van de gezichtsspieren naar de hersenen speelt een sleutelrol bij het bepalen van de aard en intensiteit van emoties die we ervaren.
Wat is de Cannon-Bard theorie?
De subjectieve ervaring van emotie en fysiologische opwinding veroorzaken elkaar niet, maar zijn in plaats daarvan onafhankelijke reacties op een emotie-opwindende situatie.
Wat is de James-Lange theorie?
Onze lichamelijke reacties bepalen de subjectieve emotie die we ervaren.
Wat is instrumenteel gedrag?
Gericht op het bereiken van hetzelfde emotierelevante doel.
Wat zijn fundamentele emotionele patronen?
Aangeboren emotionele reacties.
Wat is expressief gedrag?
De waarneembare emotionele vertoningen van de persoon, inclusief gezichts-, vocale en gebarensignalen.
Wat is fight-or-flightreactie?
Een fysiologische reactie van gewervelde dieren op kortdurende stress, angst voor bedreiging van de overleving.
Wat zijn cognitieve beoordelingen?
De interpretaties en betekenissen die we aan sensorische prikkels hechten.
Wat is stimuli uitlokken?
Stimuli die cognitieve beoordelingen en emotionele reacties uitlokken.
Wat is emotionele intelligentie?
Het vermogen om de emoties van anderen nauwkeurig te lezen, er gepast op te reageren, zichzelf te motiveren, bewust te zijn van de eigen emoties en om de eigen emotionele reacties te reguleren en te beheersen.