Summary Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers

ISBN-13 9781446209127
157 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9781446209127. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers

 • 1 The Foundations of Qualitative Research

 • is er 1 bepaalde manier waarop kwalitatief onderzoek gedaan moet worden?
  nee, er zijn meerder manieren
 • van welke factoren hangt het af hoe onderzoekers te werk gaan bij kwalitatief onderzoek?
  1 hun eigen overtuigingen over de natuur en de sociale wereld (ontologie)
  2 de oorsprong van hun kennis en de reikwijdte hiervan (epistemologie/kennistheorie)
  3 het doel van het onderzoek, wie het financiert en de standpunten en milieu van de onderzoekers zelf.
 • waar hangt het naast deze factoren nog meer van af?
  hoe men deze onderzoeken beoordeelt hangt deels ook af van de posities die mensen innemen in het filosofische debat, met andere woorden: in hoeverre onderzoek wordt geaccepteerd en door wie hangt deels af van de standpunten die de onderzoekers, financierders, medewerkers etc in nemen.
 • waar is men het over eens wat betreft wat zal helpen beter onderzoek te kunnen doen?
  het begrijpen van de verschillende achtergronden van de onderzoekers
 • 1.1 The nature of qualitative research

 • hoe wordt kwalitatief onderzoek ondanks dat het enorm breed is door Denzin en Lincoln algemeen omschreven?
  een aantal interpretatieve materieel praktijken die de wereld meer zichtbaar maken.
  Deze praktijken transformeren de wereld.
  zij veranderen de wereld in een serie van representaties, inclusief aantekeningen, interviews, gesrekken, foto's, opnames en memo's...
  kwalitatieve onderzoekers onderzoeken dingen in hun natuurlijke setting, en proberen zo wijs te worden en fenomenen te interpreteren aangaande wat voor betekenis men er aan geeft.
 • hoe word " kwalitatief" ookwel omschreven?
  "wat", "waarom", en "hoe" ipv "hoe veel"
 • noem een aantal data generatie methodes.
   oberserverings methoden, semi-gestructureerde en diepte interviews en focus groepen.
 • Hoe wordt kwalitatief onderzoek nog meer omschreven?
  als wat het NIET is. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek.
 • wat zijn de sleutelkenmerken die kwalitatief onderzoek zijn onderscheidende karakter geven?
  Zie tabel
 • 1.2 Key philosophical issues in social research

 • aan wat zijn de vragen gerelateerd die opgeworpen worden bij de vraag hoe de sociale wereld bestudeerd kan worden?
  Ontologie - houd zich bezig met de oorsprong/aard van de realiteit en wat er te weten valt over de wereld.
  Epistemologie - houd zich bezig met manieren van weten en leren over de wereld en focust zich op issues zoals hoe we kunnen leren over de realiteit en wat de basis vormt van kennis.
 • Wat is de ontologische stroming realisme
  Realisten beweren dat er een externe realiteit bestaat onafhankelijk van onze overtuigingen en begrip.
 • Wat zijn enkele kern vragen van de ontologie?
  of  er wel of niet een sociale realiteit is die onafhankelijk kan bestaan van de ideeën en interpretaties van mensen.
  Of er een gedeelde sociale realiteit is of alleen meerdere die context gespecificeerde.
 • Wat is de ontologische stroming idealisme
  Idealisten beweren dat er geen externe realiteit bestaat onafhankelijk van onze overtuiging en begrip
 • Uit welke twee ontologische posities bestaan er?
  realisme en idealisme
 • wat is realisme?
  gebaseerd op het idee dat er een externe realiteit is die onafhankelijk bestaat van het geloof of begrip van mensen.
  dus er is een onderscheid tussen hoe de wereld is en hoe individuelen deze interpreteert.
 • wat is idealisme?
  het tegenovergestelde van realisme:
  de realiteit is fundamenteel afhankelijk van de overtuigingen van individuele:
  het is alleen te leren kennen via de menselijke geest en sociaal geconstrueerde meningen.
 • noem een aantal varianten van realisme:
  Naive (of shallow) realisme: de realiteit kan direct en accuraat geobserveerd worden.
  Cautious realisme: de realiteit kan maar tot op zekere hoogte of imperfect gekend worden.
  Depth realism (of critical of transcendental): de realiteit bestaat uit meerdere niveau's
  • het empirische domein dat bestaat uit wat wij ervaren via onze zintuigen
  • het actual domein dat bestaat ongeacht of het wel of niet al eens is geobserveerd
  • het echte domein dat refereert naar onderliggende processen en mechanismes.
  Subtle realisme: een externe realiteit bestaat maar is alleen waar te nemen via de menselijke geest en sociaal gestructureerde meningen.
  Materialisme is een variant van realisme die alleen materiele eigenschappen herkent zoals economische relaties of fysieke eigenschappen van de wereld als heersende realiteit.
 • wat is epiphenomena? (vert: nevenverschijnsel)
  Waarden en overtuigingen die mensen ergens aan toeschrijven: eigenschappen die ontstaan uit de materialistische wereld maar deze niet vormen.
  (neveneffecten van de fysische wereld)
 • noem een aantal varianten van idealisme
  Subtle of contextual of collective idealisme: de sociale wereld bestaat uit representaties geconstrueerd en gedeeld door mensen in bepaalde context.
  Relativisme of radical idealisme: er is geen gedeelde sociale realiteit, alleen een serie cab verschillende individuele constructies.
 • wat is de onderliggende ontologische vraag?
  of de sociale en natuurlijke wereld in gelijke vorm bestaat of dat de sociale wereld fundamenteel verschilt omdat het open staat voor subjectieve interpretatie.
 • wat zijn enkele kernvragen van epistemologie?
  op welke manier kan kennis vergaard worden? bijvoorbeeld via inductie, ookwel bottom-up processen. patronen ontstaan door observaties van de wereld.
 • wat is het tegengestelde van inductie?
  Deductie, ookwel een top down proces genoemd. hierbij worden logische proposities of hypothesen getest worden aan de hand van oberservaties.

  met andere woorden: 
  Inductieve processen gebruiken bewijs als de schepping van een conclusie- eerst wordt bewijs verzameld, daarna wordt een conclusie getrokken.
  Deductive processen gebruiken bewijs ter ondersteuning van een conclusie- eerst wordt er een hypothese aangenomen en dan wordt er bewijs verzameld om deze te bevestigen of ontkrachtten.
 • wat is retroductie?
  hierbij zoekt de onderoeker een mogelijke verklaring voor bepaalde patronen in data, hierbij probeert men meerdere modellen uit om te kijken welke het beste past.
 • wat is abductie?
  dit is een onderzoeksstrategie uniek voor kwalitatief onderzoek. Dagelijkse activiteiten, ideeën en overtuigingen worden opgetekend aan de hand van de deelnemers taalgebruik en mening (first order concepts) een technisch verslag wordt dan gemaakt aan de hand van het leken-verslag waarbij gebruikt wordt gemaakt van categorien. van de onderzoeker. (second-order concepts)
 • noem nog een aantal epistemologische concepten die focussen op de oorsprong van kennis en "waarheid".
  Foundational vs. fallibilistic models of research-based knowledge = dit gaat uit van dat het mogelijk is om de realiteit accuraat te "spiegelen". dit behandelt alle kennis claims als tijdelijk.

  Knowledge as 'value-mediated' = houd in dat kennis beïnvloed word door de waarden van de persoon die het produceert/ontvangt

  Correspondence theory of truth = een verklaring is waar wanneer het overeenkomt met de onafhankelijke realiteit (dit wordt vaak geassocieerd met realisme)

  Coherence theory of truth = een verklaring is een representatie van de (sociale constructed) wereld wanneer het ondersteund wordt door meerdere verklaringen. 

  Pragmatic theory of truth = overtuigingen zijn waar wanneer zij praktisch nut hebben. wanneer het geloven van deze overtuigingen nuttig is, helpend zijn en productief.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.