Summary Qualitative Research Practice A Guide for Social Science Students and Researchers

-
ISBN-10 1446293513 ISBN-13 9781446293515
271 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Qualitative Research Practice A Guide for Social Science Students and Researchers". The author(s) of the book is/are Jane Ritchie Jane Lewis Carol McNaughton Nicholls Rachel Ormston. The ISBN of the book is 9781446293515 or 1446293513. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Qualitative Research Practice A Guide for Social Science Students and Researchers

 • 1 The Foundations of qualitative research

 • Wat is ontologie?
  Ontologie is de leer van het 'Zijn'
 • Wat is epistemologie?
  Epistemologie is de wetenschap die alles over kennis en 'het weten' bestudeert
 • 1.1 The Nature of Qualitative Research

 • Hoe wordt 'kwalitatief onderzoek' omschreven?
  Als een set interpretatieve- en materiële toepassingen die de wereld zichtbaar maken (Denzin & Lincoln, 2011)
 • Wat zijn de 7 gemeenschappelijke eigenschappen van kwalitatief onderzoek?
  1. Doelstellingen die gericht zijn op een diepgaand begrip van de sociale wereld van de onderzoeksparticipanten door hun sociale en materiële omstandigheden, hun ervaringen, perspectieven en achtergronden
  2. Het gebruik van niet-gestandaardiseerde, aanpasbare methoden van data verzamelen die gevoelig zijn voor de sociale context van het onderzoek en aangepast kunnen worden voor elke participant teneinde de exploratie van opkomende kwesties mogelijk te maken
  3. Gedetailleerde-, rijke- en complexe data
  4. Een analyse die de complexiteit en nuance behoudt, en zowel de unieke kenmerken van iedere participant of zaak, als de terugkerende grensoverschrijdende thema's respecteert
  5. Openheid naar opkomende categorieën en theorieën op het niveau van analyse en interpretatie
  6. Output, die de gedetailleerde beschrijvingen bevatten van de fenomenen die onderzocht worden, zijn verankerd in de perspectieven en verslagen van de participanten
  7. Een wederkerende benadering, waarin de rol en visie van de onderzoeker in het onderzoeksproces worden erkend.
 • 1.2 Key Philosophical Issues in Social Research

 • Welke 2 perspectieven binnen de ontologie ken je?
  1. Realisme
  2. Idealisme
 • Welke 5 soorten realisme ken je?
  1. Naïef realisme - de realiteit kan direct en juist geobserveerd worden
  2. Voorzichtig realisme - de realiteit kan alleen bij benadering vastgesteld worden
  3. Diepte realisme - de realiteit bestaat uit het empirische domein, het werkelijke domein (dat wat bestaat ongeacht of het geobserveerd wordt) en het echte domein (onderliggende processen en mechanismen)
  4. Subtiel realisme - een externe realiteit kan alleen gekend worden door het menselijk brein en sociaal geconstrueerde betekenissen
  5. Materialisme - alleen materiële kenmerken worden erkend
 • Welke 2 soorten idealisme ken je?
  1. Subtiel idealisme - de sociale wereld bestaat uit representaties die door mensen vervaardigd zijn en gedeeld worden in specifieke contexten
  2. Relatief idealisme - er is geen gedeelde sociale realiteit, maar slechts een reeks verschillende individuele constructen
 • Welke 3 kern-issues domineren het epistemologisch debat?
  1. Hoe kan je het beste kennis vergaren?
  2. Hoe beïnvloedt de relatie tussen de onderzoeker en de participant de verbinding tussen feiten en waarden?
  3. Wat betekent het om een bepaalde beweringen te accepteren als waarheid?
 • Wat is 'inductive logic'?
  Inductief redeneren is ‘bottom-up’: men komt tot een algemene regel, generalisatie geheten, op grond van empirisch onderzoek (specifieke waarnemingen).

  In het park is de 1e zwaan wit, de 2e zwaan is wit en de laatst waargenomen zwaan is wit. Conclusie:  in het park zijn alle zwanen wit
 • Wat is 'deductive logic'?
  Deductief redeneren is in feite wat we als wetenschap beschouwen. Het is een ‘top-down’ logica, waarbij vanuit het algemene gevolgtrekkingen worden gemaakt naar het bijzondere.

  Een deductief argument (indien correct) is vanzelfsprekend waar en kan dus niet weerlegd worden, maar kan wel geïllustreerd worden door specifieke waarnemingen.

  Een beroemd voorbeeld van een deductief argument, stapsgewijs uitgewerkt:

  1. Alle mensen zijn sterfelijk (algemene regel, major-premisse)
  2. Socrates is een mens (bijzondere regel, minor premisse)
  3. Socrates is sterfelijk (conclusie)
 • Wat is 'abductive logic'?
  Abductief redeneren is de minst accurate manier van beredeneren. Het is zoeken naar een conclusie die het beste past bij hetgeen dat waargenomen is. Men zou het ook kunnen omschrijven als “gissen”. Vaak wordt deze manier van beredeneren toegepast bij rechten, detectives op tv en bij archeologie
 • Wat is het 'foundational' model van onderzoek?
  Volgens dat model is het mogelijk om de realiteit precies na te bootsen
 • Wat is het 'fallibilistic' model van onderzoek?
  Volgens dat model wordt alle geclaimde kennis gezien als 'voorlopig'
 • Wat houdt de visie in dat alle kennis 'value-mediated' is?
  Dit betekent dat men stelt dat alle kennis beïnvloed wordt door de waarden van de persoon die deze kennis 'produceert' en/of 'ontvangt'
 • Wat is de 'correspondence theory of truth'?
  Deze theorie stelt dat iets waar is als het overeenkomt met de onafhankelijke werkelijkheid
 • Wat is de 'coherence theory of truth'?
  Deze theorie stelt dat een representatie van de (sociaal geconstrueerde) wereld waar is, als deze representatie ondersteund wordt door diverse andere waarnemingen
 • Wat is de 'pragmatic theory of truth'?
  Deze theorie stelt dat overtuigingen waar zijn als zij een praktisch nut dienen voor mensen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kan je fieldnotes indelen?
- Descriptief - wie , wat waar, enkel observeerbaar gedrag.
- Analytische notities: ideeën en gedachten van de onderzoeker, kooppelen van gebeurtenissen en andere observaties, theorien over gedachten
 - Subjectieve notities: Hoe voelde de onderzoeker zich gedurende de observatie, welke gedachten, gevoelens etc kwamen naar boven, verbaasd zijn over gebeurtenissen etc.
advies voor fieldnotes?
- richt je primair op de onderzoeksvraag
-omschrijf zo specifiek mogelijk
- Gebruik specifieke uitspraken van proefpersonen etc, de relevantie kan pas later duidelijk zijn.
Noem de 5 settings die onderzocht kunnen worden tijdens het observeren?
- de fysieke setting - hoe is de organisatie fysiek ontworpen
- de menselijke setting - hoe zijn groepen georganiseerd, welke acties voeren ze uit, hoe gedragen ze zich en hoe veranderd gedrag over tijd.
- de interactionele setting - de formele en informele interacties die plaatsvinden
- de progamma setting - gaat over de actviviteiten die plaats vinden en hoe bronnen vormgegeven zijn.
Wat zijn selective observations?
vindt vaak plaats na de data collectie, zoekt naar verder bewijs en voorbeelden van processen en activiteiten
Wat zijn focuss observation Narrows?
Jouw perspectief op de processen en problemen die horen bij je onderzoeksvraag
Wat zijn descriptive observations?
Gebruikt als introdiuctie op een onderwerp, brengt inzicht in de complexiteit, bedoeld om aan te zetten tot concretere voorbeelden
Complete observatie
Geen engagement en bij voorkeur weet de group niet dat er geobserveerd wordt.
Observeerder als participator
Aanwezig in de ruimte maar probeert geen engagement te krijgen, onderzoekt objectief naar observaties.
Participatie als observeerder
Doet gematigd mee, eenmalig of enkele minuten. Onderzoeksdoel is bij groep duidelijk.
Complete participatie
De onderzoeker probeert zo inclusief mogelijk te zijn in de gemeenschap of groep die wordt onderzocht. Zonder dat de groep weet van de observatiedoelen

Doel: krijgen van een insiders view