Summary Reader 1, Procesmanagement

-
484 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Reader 1, Procesmanagement

 • 1 Inleiding

 • zie de onderstaande paragrafen
 • 1.1 studietaak 1 Introductie procesmanagement

 • definitie proces
  Een proces is een doelgerichte en samenhangende reeks van activiteiten
 • definitie organisatie
  Een verzameling componenten (mensen, machines, geld, informatie) die gezamenlijk gericht zijn op het bereiken van een doelstelling
 • welke aspecten van een organisatie worden in beschouwing genomen vanuit de structuurgerichte invalshoek?
  wijze waarop de organisatie is gestructureerd
  de structuur van de verantwoordelijkheden en de bevoegheidsstructuur
  -een organisatiestructuurmodel geeft waardevolle informatie over inrichting en allocatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. 
 • wat zijn de beperkingen van een structuurgerichte invalshoek bij het kijken naar een organisatie? 
  1. geeft formele structuur weer, niet informele structuur (noodzakelijke coordinatie buiten form.struct., informele machtsstruct.,informele normen, coalities enz.)
  2.belicht niet de dynamische aard v.d. organisatie (bv bij wijzigingen in productieproces of wijzigingen in productenaanbod).
  3. geeft instabiel, sterk wisselend beeld van organisatie (grotere en kleinere reorganisaties zoals samenvoegen of splitsen van afdelingen, fusies)
 • Welke aspecten v.e. organisatie worden in beschouwing genomen bij de functiegerichte invalshoek? (functie 'als in' doel)
  functie is de activiteit waarvoor een (deel van een) organisatie specifiek geschikt is en hetgeen wat mogelijk maakt dat een bijdrage aan het bedrijfsdoel wordt geleverd. 
  Geeft inzicht in basisvaardigheden van de organisatie
 • wat zijn de kenmerken en/of beperkingen van de functiegerichte invalshoek bij het beschouwen van een organisatie? 
  • -geeft competenties weer, niet precies wat of hoe iets gedaan wordt
  • -een functie kan los van organisatiestructuur beschouwd worden
  • -deze invalshoek geeft een stabiel beeld (en ook universeel concept).
  • -NB functionele decompositie (binnen functies zijn deelfuncties te onderkennen)
  • nadruk op lokale optimalisatie (of deze goed is voor de organisatie als geheel wordt niet (goed) gesignaleerd)
 • verhouding tussen proces- en functionele invalshoek
  1. bij beiden wordt over activiteiten gesproken maar deze activiteiten worden vanuit radicaal verschillende invalshoek bekeken.
  2. beide beschouwen organisatie onafhankelijk vd (momentele) organisatiestructuur geven beide stabiel beeld vd organisatie
  3. beschouwen wat de organisatie doet.
  4. verschil:Functionele hoek kijkt naar competenties van organisatie,  Procesinvalshoek naar uitvoering vd activiteiten plus naar samenhang en doelgerichtheid.
  5. zij vullen elkaar aan: F vaardigheden P coördinatie en doelgerichtheid.


  Bij procesinvalshoek wordt niet primair naar de benodigde vaardigheden gekeken, maar naar de manier waarop de activiteiten een bepaald doel kunnen bereiken, in samenhang en gecoördineerd uitgevoerd. 
 • verhouding tussen proces- en functionele invalshoek
  • beide beschouwen organisatie onafhankelijk van organisatiestructuur en geven zo stabiel beeld vd organisatie.
  • kijken beiden naar de activiteiten, echter beide vanuit een radicaal verschillende invalshoek
  • functionele hoek kijkt naar competenties vd organisatie
  • procesinvalshoek naar de uitvoering vd activiteiten en ook naar de samenhang en de doelgerichtheid
  • zij vullen elkaar dus aan F vaardigheden en P coordinatie en doelgerichtheid
 • Welke aspecten v.e. organisatie worden bij een procesinvalshoek bekeken? En wat zijn de kenmerken daarvan?
  1. doelstellingen van de organisatie, de activiteiten die worden verricht om de doelstelling te verwezenlijken
  2. de wijze waarop de organisatie haar bestaansreden rechtvaardigt (haar klanten tevreden stelt).
  3. activiteiten, naar de samenhang/coördinatie en doelgerichtheid daarvan
  4. geeft stabiel beeld, los van huidige organisatiestructuur en coördinatie over de functies heen.
 • Waarom is een procesinvalshoek belangrijk voor organisaties die te maken hebben met snelle, elkaar opvolgende veranderingen?
  (functioneel (en dus lokaal) georiënteerde werkwijze heeft veel tijd nodig om ingeregeld te raken). 

  --> Gezien de snelheid waarmee de veranderingen elkaar opvolgen, is het belangrijker dat snel een redelijke mate van efficiëntie wordt verkregen, gekoppeld aan grote effectiviteit over de keten van activiteiten heen, dan dat er uiteindelijk een extreem hoge efficiëntie wordt bereikt. (voor het zover is, is er alweer een volgende verandering waarop ingespeeld moet worden) 
 • Bij snelle en elkaar opvolgende veranderingen is proces georiënteerde werkwijze belangrijk: bij functioneel georiënteerde scope, is men gericht op lokale inrichting en lokale optimalisatie. Doelgerichte samenhang zoals bij procesgerichte scope moet vanwege snelle wijzigingen ook meteen geoptimaliseerd worden.
 • Noem twee redenen voor een toenemende nadruk op processen
  1. verschuiving van aanbiedersmarkt naar een consumentenmarkt
  2. kwaliteitsbeweging. Deze gaat er vanuit dat een betrouwbaar proces een noodzakelijke voorwaarde is voor het consequent kunnen leveren van producten van hoge kwaliteit. 
 • Sinds eind jaren 80 vorige eeuw, toename in snelheid waarin veranderingen optreden in de samenleving en de industrie.
  Oorzaken:
  • toenemende macht van afnemers
  • toenemende concurrentie
  • toenemende ontwikkelingen op (informatie)technologisch gebied
  • toenemende kwaliteitseisen.
 • Hoewel de concurrentie ontbreekt bij overheden en non-profitsector, ook hier noodzaak tot procesbenadering ivm reducering verspilling van middelen. Deze kunnen immers ook beter besteed worden.
 • Noodzaak tot procesherontwerp offensief:
  voorsprong op concurrentie

  Noodzaak tot procesherontwerp defensief:
  meedoen met markt/concurrentie (voorkomen achterstand)
 • eenvoudige typering  van processen:
  • primaire processen: brengen output voort die direct bijdraagt aan doelstellingen organisatie.
  • secundaire / ondersteunende processen: leveren output tbv primaire processen, dragen daarmee indirect bij aan organisatiedoelstellingen (bv salarisuitbetaling aan werknemers (want zonder salaris geen werknemers)).
  • bestuurlijke processen: genereren besturingssignalen aan de primaire en secundaire processen.
  • primaire en secundaire processen moeten voldoen aan allerlei kwaliteitscriteria (bv tijdigheid, productkwaliteit, ordercompleetheid enz.)
 • Wat houdt procesmanagement in?
  Procesmanagement omvat alle activiteiten die gericht zijn op het besturen, analyseren en (her)ontwerpen van processen.
 • wat is een praktijkprobleem?
  een subjectief beleefde klemsituatie van een probleemhebber
 • wat is een probleemhebber?
  een analytische entiteit waarmee een/het probleem verbonden wordt
 • wat zijn de kenmerken van een praktijkprobleem?
  1. er is een probleemhebber
  2. er is een spanning tussen huidige en gewenste situatie waarin probleemhebber verkeert
  3. deze spanning geeft de probleemhebber onbehagen
  4. de ph tracht door gerichte actie de situatie te veranderen om onbehagen weg te nemen
 • wat houdt een schema of schemata in?
  • what is already in memory (dit schept de verwachting) EN
  • perceptieproces,
  het is zowel de pattern of action als de pattern for action.
 • perceptiecyclus van Neisser:
 • Welke factoren beheersen de opbouw van een schema? (schemata)
  1. de wereldbeschouwing van de probleemhebber (gevormd door ervaring, opvoeding, opleiding e.d.)
  2. zijn kennis van wetenschappelijke modellen (gevormd door opleiding, ervaring, achtergrond).-werkt zowel prescriptief als exclusief.
  3. het doel waarvoor het beeld wordt gevormd (gewenste situatie)
 • schema probleemoplossingsproces
 • Omschrijf hoe een probleem kan ontstaan
  1. verandering in de omgeving/realiteit van de probleemhebber
  2. verandering in de probleemhebber, d.w.z. zijn doel
  3. verandering in relatie tussen probleemhebber en zijn omgeving, i.e. verandering van het gevormde beeld, de perceptie
 • Ideaaltypen van problemen:
  1. realiteitsproblemen
  2. doelproblemen
  3. perceptieproblemen
   --> Probleem = f (doel, 'realiteit', perceptie)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn performance dashboards en scorecards? Welke rol vervullen ze in een managementinformatiesysteem?
Performance dashboards en scorecards zijn visueel aantrekkelijke monitoring mechanismen. Beide zijn erop gericht om in één overzicht de meest kritische prestatie-informatie weer te geven.

Dashboards richten zich op de prestaties van operationele processen

Scorecards monitoren de ontwikkeling met betrekking tot tactische en strategische doelstellingen.

Dashboard en scorecards hebben betrekking op het monitoren van prestatie-indicatoren. Dit is één van de applicatiecomponenten van een managementinformatiesysteem.
Wat zijn de karakteristieken van datawarehouse-data?
Datawarehouse-data zijn:  
 1. onderwerp-georiënteerd De data zijn gestructureerd als een netwerk van met elkaar verbonden data-objecten, zoals klanten, leveranciers en producten.
 2. geïntegreerd Om tot een volledig beeld te komen van een onderwerp of thema dienen data uit verschillende bronsystemen geïntegreerd te worden. Dit impliceert niet alleen dat datawarehouses vaak functionele domeinen overstijgen, maar tevens dat er vaak veel werk dient te worden verricht om redundanties, fouten en inconsistenties tussen verschillende databronnen weg te werken.
 3. tijdstip-afhankelijk De data in een datawarehouse hebben betrekking op een gedocumenteerd tijdstip. Een datawarehouse documenteert de historie van gebeurtenissen met betrekking tot de dataobjecten. 
 4. onveranderlijk Data in een datawarehouse worden in principe niet overschreven. Als data correct zijn geladen in het datawarehouse, zullen ze niet meer worden veranderd.      
Wat is een prestatieindicator (PI) en aan welke eisen moet deze voldoen? (10)
een maatstaf voor het meten van de KSF. Hij geeft aan in hoeverre de organisatie erin slaagt te voldoen aan haar KSF'en.

De PI is een kwantitatief gegeven en bestaat uit een maatstaf, een norm, een meetinstrument en een registratietechniek.

 1. aanpasbaar: een PI kan eenvoudig en effectief worden aangepast als interne of externe veranderingen daarom vragen
 2. aanvaardbaar. consensus over de betekenis vd PI
 3. begrijpelijk (helder en eenvoudig)
 4. beinvloedbaar: PI moet basis vormen voor concrete ingrepen en metingen en moet stuurinformatie opleveren
 5. meetbaar
 6. overzichtelijk
 7. vertaalbaar - afgeleid vd doelen v.e. organisatie
 8. kort, simpel en voor 1 uitleg vatbaar
 9. niet meer dan 2 tot 4 PI's per KSF
 10. vastleggen wie verantwoordelijk is en wie beslissingsbevoegd
Wat is een KSF en aan welke eisen moeten KSF-en voldoen?
Een variabele die van doorslaggevend belang is voor de realisatie van de bedrijfsstrategie of doelstellingen.

 1. moet kort en duidelijk worden geformuleerd
 2. kan maar op 1 manier worden geinterpreteerd
 3. beschrijft alleen wat er moet worden gemeten, niet hoe er moet worden gemeten of wat de waarde moet zijn van de meting
 4. beperk het aantal KSF'en tot twee tot vier per doelstelling
 5. horizontale en verticale vertaling van strategie naar alle organisatieniveaus 
Wat houdt prestatiemanagement in?
prestatiemanagement is het proces waarin sturing vd organisatie plaatsvindt door:
 • het systematisch vaststellen van missie, strategie en doelstellingen vd organisatie
 • deze te vertalen naar alle organisatieniveaus en meetbaar te maken door deze doelstellingen te concretiseren naar kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren (dus: verschillende niveaus in de organisatie worden aan elkaar gerelateerd!).
 •  op basis daarvan rapportages op te zetten om daarmee acties te kunnen ondernemen voor bijsturing vd organisatie.
Verhouding tussen BSC en INK:
Een verschil tussen het INK-managementmodel en de Balanced Scorecard is dat het INK-managementmodel ook als diagnose en verbetermodel kan worden ingezet en de balanced scorecard niet.

Beide modellen:
- dwingen te denken in oorzaak en gevolg,
- vragen om de belangen van geheel verschillende belanghebbenden tegen elkaar af te wegen,
- helpen de leiding om de visie naar actie te vertalen.
INK management-model
zie hiernaast
Wat houdt het INK-managementmodel in?
Het INK-managementmodel is een (zelf)diagnose-instrument, een referentiekader of denkkader voor (zelf)onderzoek naar de stand van kwaliteitsbeheersing en -besturing in een organisatie. 

De analyse vd huidige situatie is bedoeld om daarmee aanknopingspunten te vinden om deze situatie te verbeteren.

Het model bevat 9 aandachtsgebieden, die in hun ONDERLINGE samenhang bepalend zijn voor het succes vd. organisatie. Aandachtsgebieden zijn verdeeld in Organisatiegebieden en resultaatgebieden (zie elders).

De feedback-lus geeft aan dat de organisatie obv de resultaten, verbeteringen in gang dient te zetten binnen de organisatiegebieden.

-binnen de diagnose is een beschrijvende en een beoordelende fase.
Wat houdt de Balanced Scorecard in?
De Balanced Scorecard (BSC) is een raamwerk dat prestatiemeting bekijkt vanuit vier perspectieven:
 1. financieel (extern): wat bepaalt het succes van een organisatie richting aandeelhouders?
 2. Klant (extern): op welke factoren wordt de organisatie beoordeeld door de klant?
 3. interne organisatieprocessen (intern): wat is essentieel in de processen om te kunnen voldoen aan de doelstellingen vanuit het financiële en klantenperspectief?
 4. innovatie, leren en groei (intern): welke factoren zijn van belang om te kunnen blijven inspelen op veranderende omstandigheden?


De kern van BSC is het zoeken naar evenwicht en samenhang tussen de vier perspectieven. Vanuit elk van de perspectieven wordt bekeken wat succesbepalende factoren zijn voor de organisatie.
Enterprise Information Systems: Wat zijn de vier ondersteunende basisfuncties die de informatiesystemen vervullen bij uitvoering en beheersing van de werkzaamheden in de bedrijfsprocessen?
 1. ondersteuning van de uitvoering van de activiteiten
 2. ondersteuning van de communicatieprocessen die tijdens de uitvoering van een activiteit plaatsvinden
 3. ondersteuning van de opslag en het transport van tussenproducten
 4. ondersteuning van de beheersing van de activiteiten (bv WFMS)