Summary reader

-
128 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - reader

 • 1 Wat is economie

 • Chang; de economische theorie bestaat niet. 9 economische denkscholen;
  - Klassieken
  - Neoklassieken
  - Marxisten
  - Ontwikkelingstraditie
  - Oostenrijkers
  - Schumpeterianen
  - Keynesianen
  - institutioneel economien
  - behavioristen
 • Economy; produceren, consumeren, sparen, investeren etc.
  Business; financiering, marketing, organisatievraagstukken, ba
  Economics; algemene economie; vanuit perspectief van de schaarste, analyse menselijke handelen
 • Algemene economen; succes individueel bedrijf is geen doel op zich.
  Bedrijven zijn een van de vele economische actoren in het economische speelveld.
  Bedrijf hoeft niet nastrevenswaardig te zijn gezien de goede prestaties. Er kunnen negatieve externe effecten zijn.
 • 2 (Algemene) economie: domeinwetenschap of aspectwetenschap

 • Bij aspectgerichte economie huldigen de aspectwetenschappers het idee dat men met kennis van economische concepten, een groot deel van de wereld om ons heen kan verklaren en voorspellen.
 • Kenobject van de economische wetenschap is het menselijke gedrag dan in zoverre plaatsvindt in de context van doelen en schaarse, alternatief aanwendbare middelen.
  Een econoom is dan iemand die zoekt naar het optimaliseren van de welvaart binnen de gegeven kaders van schaarse middelen.
 • Mankiw; economie gaat over een groep mensen die in interactie met elkaar leven, en deze mensen reageren op prikkels. De econoom bestudeert deze prikkels.
 • De primaire taak van de economiedocent zou dus moeten worden:
  mensen trainen bijv. de volgende contexten; asymmetrische informatie, prikkels, moral hazard, dominantie strategieën te laten herkennen.
 • 2.1 Domeingerichte economie

 • Definitie van Samuelson: de economy bestrijkt de wereld van prijzen, lonen, rente, aandelen en obligaties, banken en krediet, belastingen en uitgaven. De taak van de econoom is concreet en afgebakend: verklaren hoe recessies, werkloosheid en inflatie kunnen worden voorkomen, en omgekeerd naar die factoren zoeken waardoor de productiviteit en de levensstandaard kan worden verbeterd.
 • De econoom denkt na  over hoe zaken economisch beter kunnen worden ingericht, al gebeurt dit niet altijd expliciet.
 • De maatschappelijke gerichtheid maakt dat in de visie, 'kennis hebben van de economie', dat je meer nodig hebt dan alleen kennis van economische processen om een goed econoom te zijn.
 • 3.1 Aristoteles: economie als meta-fysica

 • Meta-fysica; zijnsleer die orde schept in de op het oog altijd veranderlijke en niet-geordende verschijnselen van de wereld.
  Er zijn in dingen zelf besloten doelen.
 • 4 De moderne tijd: economie als fysica

 • De natuur een groot, onbezield mechanisme, dat gehoorzaamt aan de meetbare en onveranderlijke wetten van beweging.
  Beweging wordt niet meer veroorzaakt door beweging maar door mechanische wetten van oorzaak en gevolg.
 • David Hume: kijken naar de feiten!!
  Machiavelli: De staat wordt een mechanisme dat op het bot ontleed dient te worden, zoals een chirurg doet met het menselijke lichaam. Moraliteit speelt geen rol. Het gaat niet om hoe het zou moeten zijn, maar hoe het is wordt het doel van het denken.
 • Economen binnen de fysica wensten de mechanieken van oorzaak en gevolg te ontrafelen. Deze mechanieken zijn de bewegingen in de menselijke natuur.
 • Petty; Hij koos als econoom voor de geldwaarde om de wereld onder een noemer te brengen.
 • 5 Smith: economie als onderdeel van moral philosophy

 • Smith hield zich bezig met het samenleven van de mensen in brede zin. Hij dacht na over 'de grote ordening' die schuilgaat achter de zichtbare wereld en die deze wereld ook richting geeft. De grote ordening is een metafysische aspect!
 • Ricardo; zette zijn economische analyses in bij zijn politieke strijd tegen de naar zijn mening grootste gevaar voor de vooruitgang; de landadel.
 • Mandeville; eigen belang heeft een centrale rol in het denken over mens en maatschappij. Eigen belang schept een welvarende en stabiele orde. Dit moet niet teveel worden gehinderd door staatsinmenging.

  Quesnay; laisser faire.....
 • Mercantilisten: sturing van de markt door de staat is noodzakelijk.
 • Kernvraag van economen tegenwoordig: Wat is de rol van een overheid in een markteconomie.
 • Smith; het goede wordt wel gerealiseerd, dankzij de markteconomie, mits door de staat mogelijk gemaakte condities van rechtspraak, collectieve goederen en eigendomsrechten.
 • Tot en met Smith werd er nagedacht over de economie in het bredere kader van de praktische filosofie. Economie werd niet als een zelfstandig studieobject beschouwd, maar in het bredere morele perspectief van hoe de mens zowel op individueel als collectief niveau het goede leven kon leiden.
 • Economen zijn mede door de ideeën van mandeville en Smith zich gaan focussen op de economische mechanismen zelf, i.p.v. ze te becommentariëren. (geen moralistische standpunten meer)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Leg uit wat het gevaar is van economische analyses zonder enig oog voor normatieve/morele elementen.
j
Leg uit wat er bedoeld wordt met het bedrijven van fact-free economics en bespreek een gevaar er van.
Fact-free economics is de economie van louter goede intenties. Goed intenties kan men hebben maar van een econoom mag men een begin van een oplossing verwachten, met oog voor de mechanica van de economie (is wetten van geld, behoeften, sociale interactie)
Het gevaar is dat dat er geen rekening gehouden wordt met deze mechanica. 
Leg uit waarom een economische redenering vaak zowel positieve als normatieve kennis bevat.
Transacties kunnen goed zijn als zowel koper en verkoper er mee eens zijn en het nut toeneemt maar het kan ethisch niet juist zijn zodat het geen goede transactie is.
Leg uit waarom volgens (het schema van) Gaafland economen het zo vaak met elkaar oneens zijn /  er zo vaak een 'kortsluiting' ontstaat in economische discussies.
Economen die het eens zijn over de werking van de economie, kunnen door een verschil in waardeoriëntatie toch een afwijkend standpunt innemen.
Economen met de dezelfde waarden kunnen door verschil in inzicht in de economie ook verschillende standpunten hebben. 
Bespreek een kritiekpunt dat economen maken aan politici, evenals een kritiekpunt dat politici vaak maken aan economen.
Er is een onderling wantrouwen onder economen en politici omdat politici volgens de economen economisch ondoordachte voorstellen doen. (fact-free politics; politiek van de goede bedoelingen)
Het zou beter zijn als politici bijvoorbeeld bij een crisis de feitelijke informatie verzamelen, een analyse maken en dan een mogelijke oplossingen gaan aandienen. Enige jaren wachten voordat er een analyse plaats gaat van de crisis, de mechanismen en de effecten van de crisis zijn dan wat meer uitgekristalliseerd.
Politici laten zich leiden door waarden.
Kritiek van politici op de economen is dat de economen het zelden eens zijn over de werking van de economie.
Leg uit waarom volgens de positivistische wetenschapsopvatting van Wittgenstein economen zich moesten onthouden van normatieve uitspraken.
Alles wat niet feitelijk is; daarover moet men zwijgen. Pas als een uitspraak zich ver houdt van waardegeladen uitspraken, kan ze aanspraak maken op een zinvolle wetenschappelijke uitspraak. Het gaat er om wetenschappelijke zin van onzin te scheiden.
Bespreek een normatieve en een positieve kritiek op economen die hun vak louter zien als het verklaren en voorspellen van de economische werkelijkheid met behulp van modellen.
Binnen een economische vergelijking kun je een wiskundige bewering maken die altijd waar is, maar de factoren kunnen wel veranderen omdat er andere waarden aan toegemeten kunnen worden.
Deze economische formules kun je als een gereedschapskist zien om een analyse te maken. Dit is positief.
Negatief is dat de waardes afhankelijk zijn van de economische machtsverhoudingen binnen de samenleving.
Bespreek een mogelijke kritiek op economen die stellen dat hun vakgebied vooral verwant is aan de natuurwetenschappen, omdat het vooral gaat om het verklaren en voorspellen van de wereld zonder dat de voorspellende waarden en overtuigingen van de onderzoeker daarbij een rol spelen.
De mensen zijn geen rationele wezens. De keuzes die mensen maken zijn niet altijd doordacht of laten die bepalen door economische uitspraken die gedaan zijn.
De uitkomsten in de economie zijn aan veel factoren onderhevig, dus een goede voorspelling is altijd lastig.
Leg uit wat volgens Popper het doel is van economie, wanneer hij het nastreven van hogere idealen uit den boze heeft verklaard.
Het doel van de economie is een open, democratische samenleving, dit maakt kritiek en vernieuwing mogelijk. Dit is om sociale misstanden op te sporen en misstanden proberen op te heffen. Popper is niet geheel voor een totale vrije markt en ook niet voor te veel of te weinig overheidsbemoeienis.
Belangrijke punten van staatsingrijpen zijn mededingingsbeleid, algemeen onderwijs en een sociaal vangnet.
Wat is het verschil tussen descriptieve en normatieve uitspraken?
Een descriptieve uitspraak gaat over hoe het is of hoe het zou kunnen zijn, bij een normatieve uitspraak uit men een waardenoordeel