Summary Reader Inkoop en aanbesteden basis

-
687 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Reader Inkoop en aanbesteden basis

 • 1 Inkoop in de publieke sector

 • Inkoop betreft alles waar een factuur van een derde tegenover staat.
 • 1.1 Wat is inkoop

 • Inkoop bestaat uit alle activiteiten die in een organisatie moeten worden vervuld om van externe partijen de goederen, diensten en werken te verkrijgen die nodig zijn om de beleids- en bedrijfsvoering op een goede manier uit te voeren.
 • 1.2 Het inkoopproces

 • Uit welke fasen bestaat het inkoopproces?
  1. Het voortraject
  2. Tactische / initiële inkoop
   - Specificeren
   - Selecteren
   - Contracteren
  3. Operationele inkoop
   - Bestellen
   - Bewaken
   - Nazorg
 • 1.2.1 De plaats van aanbesteden in het inkoopproces

 • In het tactische inkoopproces gunt de overheid opdrachten voor werken, leveringen en diensten en/of concessies via onderlinge concurrentie aan ondernemers.
 • Aanbesteden is een manier om het tactische inkoopproces vorm te geven.
 • Aanbesteden is hetzelfde als tactische of initiële inkoop en dus onderdeel van het totale inkoopproces.
 • 1.3 De inkoopfunctie

 • Binnen de inkoopfunctie onderscheiden we vier niveaus van inkooptaken en inkoopbevoegdheden met bijbehorende inkoopactiviteiten. Dat zijn het strategische, tactische en operationele niveau en het niveau van ondersteunende activiteiten.
 • 1.3.1 Strategisch inkoopniveau

 • Het strategische inkoopniveau richt op inkoopbeslissingen die de positie van de organisatie raken en die de richting van het inkooporganisatie op de lange termijn bepalen.
 • De inkoopactiviteiten op strategisch inkoopniveau zijn:
  - Doelen vanuit het bestuursbeleid en zakelijk beleid omzetten naar een inkoopvisie- en missie
  - Ontwikkelen van een inkoop- en aanbestedingsbeleid inclusief inkoopdoelen
  - Uitvoeren van een inkoopdiagnose
  - Bepalen van de inkoop- en aanbestedingsstrategie
 • De missie definieert het bestaansrecht van inkoop. De missie geeft antwoorden op vragen als waar staan we voor, welke normen en waarden hebben we en welke overtuigingen motiveren ons. Een missie is voor de langere termijn en verandert niet voortdurend. Het is als het ware het fundament onder inkoop.
 • De inkoopvisie geeft aan waar inkoop voor gaat. Wat is belangrijk? Welke richting gaan we op? In een visie krijgt een missie concrete handen en voeten. Een inkoopvisie wordt vaak geschreven voor een bepaalde periode, waarna hij wordt geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld. Bij een visie gaat het om vragen als: wat willen we bereiken en wat zijn onze kernwaarden.
 • De inkoopmissie en -visie worden vertaald in een inkoop- en aanbestedingsbeleid met concrete inkoopdoelen. Een algemene definitie van een inkoop- en aanbestedingsbeleid is: algemene uitgangspunten en doelstellingen met betrekking tot inkoop die door de organisatie zijn vastgesteld.
 • In principe stelt het algemeen bestuur het inkoop- en aanbestedingsbeleid vast.
 • In het inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn de doelen concreter geformuleerd dan in de inkoopvisie. De doelen worden bij voorkeur SMART opgesteld.
 • Voorbeelden van onderwerpen die in een inkoop- en aanbestedingsbeleid staan:
  - MKB-vriendelijk aanbesteden
  - Op welke manier wordt invulling gegeven aan MVI
  - Stimulering van het lokale en regionale bedrijfsleven
  - Terugdringen van administratieve lasten en bureaucratie bij inkopen
  - Integriteit in het inkoop- en aanbestedingsbeleid
  - De organisatie van de inkoopfunctie en de taak- en rolverdeling van de diverse actoren hierbij.
  - Aanbesteden onder de Europese drempelbedragen
  - Selecteren van ondernemers bij meervoudig en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen
 • Een handig instrument om voor een specifieke organisatie te toetsen in hoeverre het inkoopbeleid met succes wordt uitgevoerd en om vast te stellen welke verbeterpunten er zijn, is de inkoopdiagnose.
 • Door de inkoopdiagnose uit te voeren krijg je inzicht in de volgende zaken:
  - Het inkoopvolume (de spend)
  - De manier waarop inkoop georganiseerd is
  - De manier waarop wordt ingekocht
 • Een inkoopdiagnose kan kwantitatief en/of kwalitatief zijn. Kwantitatief wil zeggen: cijfermatig. Kwalitatief is beschouwend (interviews, procedures en overzichten)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Op welke gronden (2) van nationaal recht kan  een afgewezen inschrijver een overeenkomst laten vernietigen?
 1. Er is sprake van wilsgebreken
 2. nietigheid of vernietigbaarheid wegens strijd met de wet of openbare orde.
In welke gevallen (2) moet het beroep op vernietiging binnen 30 dagen na het besluit bij de rechter worden ingediend?
 • Indien de aanbestedende dienst vrijwillig een aankondiging van (onderhands) gegunde opdracht bekend heeft gemaakt
 • De aanbestedende dienst de betrokken inschrijvers en gegadigden een kennisgeving heeft gezonden van de sluiting van de overeenkomst, mits de kennisgeving de relevante redenen voor de gunningsbeslissing bevat.
Welke (combinatie van) sancties kan een rechter opleggen
 • De rechter kan de looptijd van de overeenkomst verkorten
 • De Autoriteit Consument en Markt legt een boete aan de aanbestedende dienst. De boete bedraagt maximaal 15 procent van de totale geramde waarde van de opdracht.
Noem een voorbeeld van economische belangen die als dwingende redenen van algemeen belang kunnen worden beschouwd
Als vernietiging van de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden onevenredig grote gevolgen zou hebben, zoals vernietiging van schoolboeken.
Op welke grond kan een overeenkomst niet worden vernietigd?
Economische belangen
Binnen welke termijn kan een afgewezen inschrijver in een bodemprocedure vernietiging van een overeenkomst vorderen?
Binnen 6 maanden na het afsluiten van de overeenkomst.
Wat zijn de 3 gronden waarop een afgewezen inschrijver in een bodemprocedure vernietiging van een overeenkomst kan vorderen?
 1. De drie gronden in art. 4.15 lid 1 Aw 2012
 2. Er is sprake van wilsgebrek
 3. er is sprake van nietigheid of vernietigbaarheid op grond van artikel 3.40 BW
Wat is het verschil tussen precontractuele en postcontractuele rechtsbescherming?
De precontractuele rechtsbescherming bevat regels met betrekking tot de fase voor het sluiten van de overeenkomst. De postcontractuele rechtsbescherming bevat regels met betrekking tot de fase na het sluiten van een overeenkomst.
Wanneer is er sprake van een wezenlijke wijziging in de uitvoering van een opdracht? (4)
Conform artikel 2.163g Aw 2012:
 1. Als de gewijzigde opdracht materieel verschilt van de oorspronkelijke opdracht
 2. Als door de wijziging toelating van andere dan de oorspronkelijk geselecteerde gegadigden of gunning aan een andere dan de winnende inschrijver mogelijk is of als uitbreiding plaatsvindt van de kring van potentiële gegadigden
 3. Bij aanzienlijke verruiming van het toepassingsgebied van de opdracht, waardoor het economisch evenwicht in het voordeel van de zittende leverancier verschuift.
 4. Als er een nieuwe opdrachtnemer is dan in art. 2.163f Aw 2012
Wanneer ben je bij een niet-wezenlijke wijziging verplicht om de wijziging via een standaardformulier op Tenderned te melden?
 • Als er sprake is van aanvullende leveringen, diensten en werkpen die noodzakelijk zijn om de opdracht te voltooien (art. 2.163 d Aw 2012)
 • Als er sprake is van een externe omstandigheid die een aanbestedend dienst ondanks zorgvuldige voorbereiding niet kon voorzien (art. 2.163 e Aw 2012)