Summary Reader Inleiding Recht

-
ISBN-13 9990002071652
298 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Reader Inleiding Recht". The author(s) of the book is/are P M Van Delden & Y S De Vroomen. The ISBN of the book is 9990002071652. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Reader Inleiding Recht

 • 1 Wat is recht, waarom is er recht en de rechtsgebieden

 • Wat zijn de vier functies van het recht?
  1. Normatieve functie
  2. Geschiloplossende functie
  3. Additionele functie
  4. Instrumentele functie
 • Wat is de normatieve functie van het recht?
  Gedragsregels waarvan nagenoeg iedereen in de samenleving vindt dat zij moeten worden nageleefd
 • Wat is de geschiloplossende functie van het recht?
  In de Westerse cultuur is eigenrichting verboden. Wij kennen een rechterlijke organisatie (de rechterlijke macht) die bij uitsluiting beoordeelt of iemand moet worden gestraft en zo ja, op welke wijze en met behulp van welke procedure
 • Wat is de additionele functie van het recht?
  Het biedt een rechtsregel als partijen zijn vergeten op een bepaald punt afspraken te maken. Hebben zij dat wel gedaan, dan gaat die afspraak voor en is de wettelijke regeling niet meer van toepassing
 • Wat is de instrumentele functie van het recht?
  Zo doen wij het, niet anders
 • Hoe wordt de additionele functie van het recht ook wel genoemd?
  De aanvullende functie van het recht
 • Noem een voorbeeld van een instrumentele functie van het recht
  Verkeersrecht
 • Wat zijn de vier rechtsbronnen?
  1. De wet 
  2. Het verdrag
  3. De jurisprudentie
  4. De gewoonte
 • Wat verstaan we onder de wet?
  Een besluit dat algemene regels bevat (geldend voor een onbepaald aantal personen en een onbeperkt aantal gevallen) die afkomstig zijn van een overheidsorgaan dat bevoegd is tot het stellen van zulke regels.
 • Wie zijn er bevoegd tot het maken van wetten?
  1. Regering en Staten-Generaal (Nationale wetgever)
  2. Regering
  3. Minister
  4. Provinciale Staten
  5. Gemeenteraad
  6. Waterschappen
 • Wat zijn wetten in formele zin?
  Een wet die tot stand is gekomen door regering en Staten-Generaal gezamenlijk (de nationale wetgever)
 • Wat zijn wetten in materiele zin?
  Is iedere regeling van een wetgever die bestemd is voor een onbepaald aantal en dus niet bij name genoemde personen
 • Door welke wetgever worden Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) gemaakt?
  De regering
 • Door welke wetgever worden ministeriele regelingen gemaakt?
  De minister
 • Door welke wetgever worden Provinciale Verordeningen gemaakt?
  Provinciale Staten
 • Door welke wetgever worden Gemeentelijke Verordeningen gemaakt?
  De gemeenteraad
 • Door welke wetgever worden Waterschapsverordeningen gemaakt?
  Het Algemeen bestuur waterschap
 • Wat is de hierarchische verhouding tussen wetgevers?
  1. Verdragen
  2. Grondwet (Regering en Staten-Generaal)
  3. Wetten in formele zin (Regering en Staten-Generaal)
  4. AMvB's (regering)
  5. Ministeriele regelingen (ministers)
  6. Provinciale Verordeningen (Provinciale Staten) + Verordeningen van Openbare lichamen
  7. Gemeentelijke verordeningen (Gemeenteraad) + Waterschapsverordeningen (Alg. Bestuur waterschap).
 • Welke rangorde wordt er aangehouden bij het botsen van rechtsregels?
  1. Hoge regels gaan boven lagere regels
  2. Bijzondere regels gaan boven algemene regels
  3. Jongere regels gaan boven oudere regels
 • Welke rechtsgebieden vallen er onder het publiekrecht?
  1. Straf(proces)recht
  2. Staatsrecht
  3. Bestuurs(proces)recht
 • Welke rechtsgebieden vallen er onder het privaatrecht?
  1. Personen- en familierecht
  2. Vermogensrecht
  3. Ondernemingsrecht
  4. Burgerlijk procesrecht
 • Wat is een verdrag?
  Een verdrag is een afspraak, een overeenkomst, gesloten door een of meer staten
 • Wat is een bilateraal verdrag?
  Een verdrag tussen twee staten (twee landen).
 • Wat is een multilateraal verdrag?
  Een verdrag tussen meer dan twee staten
 • Wat is jurisprudentie?
  Jurisprudentie betekent rechtspraak. Recht wordt gesproken door een enkele rechter of door een rechterlijk college. Hun beslissingen worden vonnissen, arresten of uitspraken genoemd. Deze beslissingen van rechters kunnen dus bron van recht zijn.
 • Op welke twee niveau's kennen wij wetgevers?
  1. Wetgevers op centraal niveau
  2. Wetgevers op decentraal niveau
 • Wat zijn wetgevers op centraal niveau?
  Met name wordt hier de nationale wetgever mee bedoeld, die is samengesteld uit de regering en Staten-Generaal
 • Wat zijn wetgevers op decentraal niveau?
  Die treffen we onder meer aan op provinciaal en gemeentelijk niveau
 • Een rechter of een rechterlijk college heeft een aantal hulpmiddelen om tot een uitspraak te komen. Hoe worden deze hulpmiddelen genoemd?
  Interpretatiemethoden
 • Welke zeven interpretatiemethoden kennen wij in Nederland?
  1. Grammaticale interpretatiemethode
  2. Wetshistorische interpretatiemethode 
  3. Anticiperende interpretatiemethode
  4. Rechtsvergelijkende interpretatiemethode
  5. Systematische interpretatiemethode 
  6. Teleologische interpretatiemethode
  7. Overige interpretatiemethoden
 • Welke interpretatiemethoden vallen onder de overige interpretatiemethoden?
  1. Precedenteninterpretatie
  2. Interpretatie naar redelijkheid en billijkheid
 • Wat wordt er bedoeld met de grammaticale interpretatiemethode?
  Bij de uitleg van een woord knoopt de rechter aan bij de betekenis die het heeft in het alledaagse spraakgebruik
 • Wat wordt er bedoeld met wetshistorische interpretatiemethode?
  Wanneer een woord of zinsnede onduidelijk is, kan de rechter de parlementaire stukken raadplegen om op basis hiervan na te gaan hoe de wetgever het heeft bedoeld
 • Wat wordt er bedoeld met de anticiperende interpretatiemethode?
  Bij het formuleren van zijn regel baseert de rechter zich in dit geval op toekomstig recht, op bijna-recht. Als nu bijna zeker is dat een wetsvoorstel wet zal worden, kan een rechter zich in zijn oordeel alvast op de inhoud van die nieuwe regeling beroepen
 • Wat wordt er bedoeld met de rechtsvergelijkende interpretatiemethode?
  De rechter verwijst bij de beantwoording van de vraag hoe een vaag woord of onduidelijke zin in een wet moeten lezen, naar een buitenlands rechtsstelsel waarin de betreffende materie ook is geregeld.
 • Wat wordt er bedoeld met systematische interpretatiemethode?
  Wetsartikelen staan nooit op zichzelf. Zij maken onderdeel uit van een groter geheel. De rechter legt een woord of zinsnede uit een wettelijke bepaling uit aan de hand van de regeling waarvan die bepaling onderdeel uit maakt.
 • Wat wordt er bedoeld met teleologische interpretatiemethode?
  De rechter doet een beroep op de bedoeling die de wetgever heeft gehad.
 • Wat wordt er bedoeld met precedenteninterpretatie?
  Bij onduidelijke bewoording verwijst de rechter naar een eerder gedane uitspraak.
 • Wat wordt er bedoeld met interpretatie naar redelijkheid en billijkheid?
  Het feit dat de redelijkheid en billijkheid een steeds belangrijkere plaats inneemt. De wetgever heeft dit uitdrukkelijk zo gewild.
 • Naast de interpretatiemethoden maakt de rechter ook gebruik van de zogenoemde redeneerwijzen. Wat houdt een redeneerwijze in?
  Een redeneerwijze is een bepaalde manier van denken om tot een bepaalde uitspraak te komen.
 • Noem de twee redeneerwijzen uit het Nederlands recht
  1. A Contrarioredenering
  2. Redenering naar Analogie
 • Wat houdt a-contrarioredenering in?
  Hierbij gaat de rechter ervan uit dat een bepaalde rechtsregel niet van toepassing is, omdat die rechtsregel uitsluitend geschreven is voor gevallen die uitdrukkelijk in die regel worden genoemd
 • Wat houdt redenering naar analogie in?
  Hierbij stelt de rechter zich op het standpunt dat een bepaalde kwestie (die niet wettelijk is geregeld) zoveel lijkt op een kwestie waarin de wet wel voorziet, dat die laatste regel ook van toepassing wordt verklaard op de niet-geregelde kwestie.
 • Hoe omschrijft Montesquieu de functie van de rechter?
  Niet meer dan spreekbuis van de wet
 • Waarom omschrijft Montesquieu de functie van de rechter op een dergelijke wijze?
  In zijn visie prevelen rechters slechts de woorden van de wet na.
 • Bleek de opvatting van Montesquieu juist?
  Nee, in de loop van de negentiende eeuw bleek de taak van de rechter meer te omvatten dan door Montesquieu en in de Wet AB was voorzien.
 • Bij de totstandkoming van welk wetboek en in welk jaar zag men in dat de functie van de rechter niet zo beperkt kon zijn als Montesquieu zich had voorgesteld?
  Bij de totstandkoming van het Franse Burgerlijk Wetboek (de Code Civil) in 1804
 • Welke auteur wees bij de aanbieding van dit nieuwe wetboek al op de onvolledigheden van de wet?
  Portalis
 • Met Portalis zijn we tegenwoordig van mening dat de taak van de rechter niet slechts bestaan uit het toepassen van de wet, maar ook in het uitleggen en zelfs in het aanvullen van de wet, als deze zwijgt. Zodra de wet in duidelijkheid of volledigheid tekortschiet - en dat komt nogal eens voor - heeft de rechtspraak als rechtsbron zelfstandige betekenis. Er is dan sprake van rechtsvinding.
 • Aan de wet is de rechter gebonden, zo bepaalt art. 11 Wet AB. Geldt deze gebondenheid van de rechter behalve aan de wet ook aan eerdere rechterlijke uitspraken?
  In beginsel niet, want er is geen rechtsregel die aan de rechter opdraagt om zich te houden aan eerdere jurisprudentie. Hij is dus formeel niet aan de rechtspraak als rechtsbron gebonden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem enkele professionele dilemma's.
1. Tussen recht en moraal
2. Tussen beroep en de markt
3. Tussen beroepsmoraal en persoonlijk moraal
Wat zijn de professionele idealen van de juristen en hun ontwikkeling?
1. Integriteit
2. Onafhankelijkheid
3. Verantwoordelijkheid
4. Vertrouwen
Wat betekend ECLI?
European Case Law Identifer
Wat zijn de vindplaatsen van de Rechtspraak?
1. De Rechtspraak van de Week
2. De Nederlandse Jurisprudentie
3. De administratief rechtelijke beslissingen
4. Op www.rechtspraak.nl
Noem twee bijzondere taken van de procureur-generaal bij de Hoge Raad.
1. Het ontslag van rechterlijke ambtenaren vorderen bij de Hoge Raad.
2. Hij kan bij de Hoge Raad een strafvervolging instellen tegen leden van de Staten-Generaal, ministers, staatssecretarissen en hoge ambtenaren wegens ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen
Wat is het grootste verschil tussen rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad?
De Hoge Raad beoordeelt de zaak niet in volle omvang. De Hoge Raad stelt geen eigen onderzoek in naar de feiten, maar baseert zich op de feiten zoals die in hoger beroep door het Hof zijn vastgesteld
Een nieuw verschijnsel in de cassatierechtspraak is sinds 1 juli 2012 de mogelijkheid voor rechtbanken en gerechtshoven om aan de Hoge Raad zogenoemde prejudiciele vragen te stellen. Wat houdt dit in?
Een rechter kan in de loop van een proces een probleem hebben met de uitleg of toepassing van een rechtsregel, waarover de Hoge Raad nooit eerder een oordeel heeft gegeven. De rechter kan het proces dan stilleggen en de Hoge Raad een vraag stellen.
Wat gebeurt er als de Hoge Raad geen grond tot cassatie ziet?
Dat verwerpt hij het beroep
Wat wordt er bedoeld met schending van het recht?
Een de hand van dit criterium kan bij de Hoge Raad worden geklaagd over de onjuiste toepassing van een regel van materieel recht door een lagere rechter. Deze heeft dan in zijn uitspraak een of meer rechtsregels geschonden, dat wil zeggen verkeerd uitgelegd of toegepast
Wat is een voorbeeld van een vormverzuim?
Het niet of onvoldoende motiveren van een vonnis of arrest (zie art. 121 Gw). Motiveringsgebrek