Summary Reader Psychogerontologie

-
259 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Reader Psychogerontologie

 • 1 Grijs en versleten? Theorieën over veroudering

 • Wat is dubbele vergrijzing?
  Dubbele vergrijzing is de combinatie van de demografische toename in ouderen (veelal veroorzaakt doordat de babyboomgeneratie de leeftijd van 65 begint te krijgen) en het feit dat de gemiddelde levensverwachting is toegenomen.
 • 1.1 Heterogeniteit: succesvol, normaal en pathologisch verouderen

 • In welke drie vormen van ouder worden maken Rowe en Kahn onderscheid?
  • Succesvol verouderen
  • Normaal verouderen
  • Pathologisch verouderen
 • Wat zijn de drie kenmerken van succesvol ouder worden?
  • Kleine kans op ziekten
  • Hoog cognitief en fysiek functioneren
  • Actieve deelname
 • 1.2 Heterogeniteit nader verklaard

 • Wat is de levenslooptheorie van Erikson?
  De levenslooptheorie van Erikson gaat ervan uit dat de mens 8 fasen moet doorlopen gedurende het leven. Bij elke fase moet een crisis worden opgelost, waarna een nieuwe kracht of deugd wordt verworven (indien de crisis wordt overwonnen)
 • In de laatste fase van Erikson (integriteit vs. wanhoop) kijkt men terug op het leven. Als dit goed is geweest verkrijgt men 'ego-integriteit', dit wil zeggen dat men vrede sluit met wat er is geweest (met wat bereikt is en mislukt), men is mild tegenover zichzelf en anderen en blijft bij het leven betrokken. Wanhoop is wanneer de bitterheid overheerst over zichzelf en de mensen waarmee men verkeert.
 • Wat is het SOC-model?
  Het SOC model gaat ervan uit dat gedurende het leven mensen kansen hebben, maar ook worden geconfronteerd met de beperkingen van bronnen, waarmee adaptief kan worden opgegaan middels drie componenten: selectie, optimalisatie en compensatie.
 • Welke twee levensloop-modellen zijn er met betrekking tot het ouder worden?
  • Levenslooptheorie van Erikson
  • SOC-model
 • Het SOC-model wordt binnen veel onderzoek naar succesvolle, normale en pathologische veroudering als uitgangspunt gebruikt.
 • Wat is de cognitieve-reservetheorie?
  De cognitieve-reservetheorie werd geïntroduceerd om individuele verschillen te verklaren voor wat betreft klinische symptomen na hersenletsel.
 • Wat is de 'use it or lose it theorie'?
  De 'use it or lose it' theorie is een theorie die ervan uitgaat dan mentale activiteiten beschermen tegen cognitieve achteruitgang (dit hangt weer samen met de cognitieve-reservetheorie). Meer in detail zegt deze theorie dat het gebruik van neuronen en neuronale netwerken, een positief effect heeft op de werking van het centraal zenuwstelsel.
 • Wat is de 'wear and tear' theorie?
  De 'wear and tear' theorie staat haaks op de 'use it or lose it' theorie. Deze veronderstelt dat activatie van de neuronen en neuronale netwerken een negatieve invloed heeft en resulteert in slijtage.
 • Wat zijn sociaal-maatschappelijke theorieën?
  Sociaal-maatschappelijke theorieën gaat het om de interactie van de persoon met zijn omgeving. De theorieën gaan na hoe individuen zich aanpassen aan veranderingen in de persoon en de omgeving.
 • Welke drie belangrijke sociale theorieën zijn er met betrekking tot ouder worden?
  • Disengagement-theorie
  • Activiteitentheorie
  • Continuïteitstheorie
 • Wat stelt de disengagement-theorie?
  De disengagement-theorie gaat ervan uit dat tijdens de laatste tijd in het leven, de banden met de maatschappij minder hecht worden (omdat kinderen de deur uit gaan, mensen gaan met pensioen, lichamelijke beperkingen). Ouder worden gaat daarom gepaard met het loslaten van oude rollen. 
  Er is sprake van een succesvol verouderingsproces als de wens van loslaten zowel door het individu als de maatschappij wordt gedeeld.
 • Wat is de activiteitentheorie (die indruist tegen de disengagementtheorie)?
  De activiteitentheorie stelt dat het juist belangrijk is om het activiteitenniveau te handhaven om zodoende tevreden en gezond te blijven.
 • Wat is de continuïteitstheorie?
  De continuïteittheorie bood een oplossing voor de tegenstrijdigheid tussen de activiteitentheorie en de disengagement-theorie. Volgens deze theorie is het leven van ouderen doorgaans een voortzetting van het leven dat zij eerder hebben geleid. Dus als mensen vroeger zich al meer hebben teruggetrokken van de maatschappij, moeten ze nu niet geforceerd worden om dat niet te doen en vice versa.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het bio psycho sociaal model ?
Dit model veronderstelt dat er een duidelijk samenhang is tussen de 3 functiegebieden

b.v. een persson met een genetische aanleg (biologie) die tijdelijk veel stress ervaart en weinig sociale steun (sociale factor), zal mogelijk een depressie ontwikkelen (psychologie)

het model benadrukt het belang van het in kaart brengen & vervolgens behandelen van de interacterende factoren op al die 3 gebieden

behandelingen kunnen zich op 1 of meer van deze gebieden richten, b.v. coping versterken door psychotherapie, medicatie of het vergroten van de sociale steun door training
Wat is multicausaliteit bij ouderen?
geheugenproblemen kunnen veroorzaakt worden door een beginnende dementie,

door een stoornis aan de schildklier, maar ook door een depressie
Longitudinale studies hebben aangetoond dat er veranderingen optreden op het gebied van..... functioneren ?
biologisch

psychologisch

sociaal


FUNCTIONEREN
Waarom is het multidisciplinare karakter van belang?
Vanwege de complexiteit en grote verscheidenheid aan veranderingen die kunnen optreden tijdens veroudering

Bovendien treden deze veranderingen in de alledaagse werkelijkheid meestal gelijktijdig op
Wat wordt bedoeld met MULTIDISCIPLINARITEIT ?
dat zorg wordt geboden door middel van samenwerking van verschillende hulpverleners met uiteenlopende wetenschappelijke of professionele competenties

psychiaters
artsen
maatschappelijk werkenden
verpleegkundigen
verzorgenden
Wat is biologisch gezien de ideale situatie m.b.t. orgaantheorieen & veroudering ?
Ideaal is als er een evenwicht is tussen de schade die continu ontstaat

& het herstel dat altijd plaats vindt
Hoe wordt op dit moment biologische veroudering verklaard ? (2 factoren)
Men gaat ervan uit, dat veroudering verklaard wordt

door
enerzijds beschadigende factoren (b.v. vrije radicalen)

& anderzijds

herstelmechanismen die falen
Wat weet je over de NEURO-ENDOCRIENE CASCADE - THEORIE ? (orgaan theorie)
Deze theorie stelt dat neuronen & hormonen op den duur niet meer optimaal functioneren

MAAR deze theorie(en) kunnen het verouderings-proces niet voldoende verklaren

Waarom is er dan veroudering bij dieren zonder neuro-endocrien systeen?

EN waardoor verouderen de organen zelf ?
Wat stellt de CASCADE BREAKDOWN - HYPOTHESE (orgaan theorie) ?
Dat beschadigingen van cellen & organen meestal gelijktijdig gebeurd.

En dat deze beschadigingen elkaar beinvloeden =

stoornissen in een orgaan kunnen resulteren in verstoorde functies in andere organen

dit kan leiden tot een kettingreactie !!! (ook wel cascade breakdown hypothese genoemd)
Wat stellen ORGAANTHEORIEN over veroudering ?
Dat het vermogen & de betrouwbaarheid

van organen afnemen en leiden tot veroudering