Summary Reader Rechtsgeschiedenis

-
315 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Reader Rechtsgeschiedenis

 • 0 Inleiding

 • Aan welke criteria moet een op schrift gestelde wetgeving voldoen om aan de definitie van het begrip codificatie te voldoen?
  • Dient het geheel van een bepaald rechtsgebied op schrift vast te leggen
  • Uitgevaardigd door de overheid
  • Bevat geen casuïstische maar algemene rechtsregels
  • Rechtsregels brengen een ordening aan in de juridische materie en zijn in een begrijpelijke taal gesteld
  • Geldt voor iedereen op gelijke wijze in de gehele nationale staat
  • Rechtsregels richten zich niet naar historische toevalligheden, maar zijn opgesteld op grond van doelmatigheid
  • Rechter dient gebonden te zijn door codificatie
 • 1.1 Codex Hammurabi

 • Waarom zijn er schrijvers die menen dat de Codex Hammurabi geen codificatie was?
  De codex Hammurabi bestond uit artikelen in de vorm van een casuïstische rechtsregel, gevolgd door een rechtsgevolg. Een codificatie bevat juist algemene rechtsregels. Daarnaast ontbraken in de Codex Hammurabi rechtsregels over de veehouderij, naast de landbouw een belangrijk onderdeel van de Babylonische economie; de codex beschreef dus waarschijnlijk niet het volledige recht.
 • Wanneer heerste Hammurabi als zesde koning van Babylon?
  1792 v.Chr. - 1750 v.Chr.
 • 1.2 Athene

 • Welk betoog voert Plato in de uiteenzetting van Clinias van Knossos, die tot vandaag de dag steeds weer terugkomt bij juristen die zich gedachten maken de wijze waarop wetgeving opgesteld dient te worden?
  Dat wetten zich voegen naar de geografische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden van de bewoners.
 • 1.2.1 Draco

 • Als wat staat Draco bekend en waarom spreken we nog steeds van een draconische maatregel?
  Draco was de eerste wetgever van Athene. Hij ging in 624 v.Chr. Het Atheense recht codificeren. Voor die tijd bestonden er mondeling overgeleverde wetten die een grote rechtsonzekerheid met zich meebrachten. Op heel veel delicten stond de doodstraf, vandaar de Draconische maatregel.
 • Hoe en wanneer werden de wetten van Draco bekendgemaakt in Athene?
  De wetten werden in 621 v.Chr. Bekend gemaakt op drie houten borden, die als een postkaartenstandaard rond konden draaien, opgesteld op een voor iedereen toegankelijke plaats in de stad.
 • 1.2.2 Solon

 • In welke periode leefde Solon?
  Ca. 638 - 558 v.Chr.
 • Welke twee belangrijke hervormingen voerde Solon door in de Atheense samenleving?
  • Hij schafte de schuldslavernij af.
  • Alle burgers van Athene werden betrokken bij de totstandkoming van besluiten. Bezit, en niet afkomst, werd bepalend voor de maatschappelijke positie van de burgers van Athene.
 • Wat was het kernwoord van de wetten van Solon en hoe zorgde zijn wetgeving voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor alle burgers?
  Het kernwoord was solidariteit. Door rechtsingang te verlenen aan alle burgers en zo het vervolgingsmonopolie bij de staat neer te leggen, en door enkel nog recht te spreken op basis van de geschreven teksten, werd rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor alle burgers gecreëerd.
 • 1.2.3 De jury in Athene

 • Op welke twee wijzen kon in Athene de strafmaat worden vastgesteld?
  • Op bepaalde overtredingen stonden vaste straffen.
  • De aanklager kon een straf voorstellen, en de gedaagde kon met een strafmaat komen, waarna de jury tussen de twee straffen diende te kiezen.
 • Hoe kwam de jury in Athene tot een uitspraak?
  De juryleden dienden in een geheime stemming een schijfje ten faveure van de eiser of de gedaagde in een kan te laten vallen, waarna een telling plaatsvond. De meerderheid gaf de doorslag.
 • Welke regel bestond er in Athene die bedoeld was om het aantal rechtszaken te beperken?
  De eisende partij moest minimaal 1/5e van de stemmen van de juryleden binnen halen, anders was een boete verschuldigd.
 • Hoe werd bepaald wie op een zittingsdag in Athene de jury moesten bemannen?
  Door middel van een lotingsapparaat werd uit de totale populatie van 6000 juryleden een willekeurige groep burgers geselecteerd.
 • Uit hoeveel juryleden bestond de jury in Athene?
  De jury bestond uit 201 personen voor kleine zaken tot de volledige groep van 6000 voor belangrijke zaken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Op welke wijze diende de Codex van Hammurabi gebruikt te worden?
Het idee van Hammurabi was dat zijn Codex opgesteld zou staan op een centrale plaats, waar inwoners naar toe konden komen om op de stele (staande steen) het recht te lezen.
Wat is de definitie van een codificatie
Een codificatie is: 
1. Op schrift gestelde wetgeving die aan een aantal criteria moet voldoen.

Criteria’s zijn:
1. Het geheel van bepaalde rechtsgebied op schrift vast te leggen.
2. Overheid dient deze codificatie uit te vaardigen.
3. Geen casuistische maar algemene regels
4. Rechtsregels brengen ordening in deze juridische materie.
5. Zijn in begrijpelijke taal gesteld.
6. Codificatie geld voor iedereen op gelijke wijze in de gehele nationale staat.
7. Overheid moet in staat zijn om gezag uit te oefenen op zijn onderdanen.
8. Rechtsregels in een codificatie richten zich niet naar historische toevalligheden.
9. Is opgesteld op grond van doelmatigheid.
10. De rechter dient gebonden te zijn door codificatie.
Wanneer begon de Study Group on a European Civil Code?
In 1999
Wat is UNIDROIT en wanneer werd het opgericht?
Een intergouvernementele organisatie die als doel heeft het internationale privaatrecht te harmoniseren.
Wanneer werden de eerste internationale standaardmaten vastgesteld door de 'conférence générale des poids et mesures'?
In 1889.
Welke twee doelen werden steeds onderstreept door alle bekende personen die zich vanaf de Middeleeuwen (te beginnen met de Italiaanse dichter Dante Alighieri (1265 - 1321)) gedachten maakten over een verenigd Europa?
Onderlinge geschillen alleen nog op vreedzame wijze beslechten, handelsbevordering.
Door welk verdrag zijn tegenwoordig veel internationale handelstransacties gereguleerd?
Contracts for the International Sale of Goods (CISG)
Welke twee grote blokken ontstonden er wereldwijd in de 19e eeuw, als gevolg van kolonialisme en legal transplants?
- De common law, vanuit het Verenigd Koninkrijk, zijn koloniën en de Verenigde Staten.
- De covol law, vanuit Frankrijk en Duitsland.
Wanneer kreeg Eduard Maurits Meijers van de Nederlandse regering de opdracht tot het ontwerpen van een nieuw BW?
In 1947.
Waarom kwam het na WOII relatief snel tot een opdracht tot hervorming van het BW?
De oorlog vormde een periode van coöperatie tussen door verzuiling strikt gescheiden groepen en een fundamentele bezinning op de inrichting van Nederland na de bevrijding.