Summary Reader Uitvoeren onderhandse procedures

-
295 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Reader Uitvoeren onderhandse procedures

 • 1 Doorlopen van onderhandse aanbestedingsprocedures

 • Bij een onderhandse procedure wordt de opdracht in principe uit de hand gegund. Er wordt geen openbare aankondiging geplaatst.
 • Welke verplichting geldt er bij EOA's en MOA's ten aanzien van het selecteren van ondernemers die een offerte mogen uitbrengen?
  De aanbestedende dienst mag niet steeds dezelfde partijen uitnodigen. Er moet ten alle tijden integer gehandeld worden.
 • 1.1 Enkelvoudige procedures

 • Bij een enkelvoudige onderhandse procedure wordt de opdracht één-op-één gegund aan de ondernemer die de aanbestedende dienst daarvoor heeft uitgekozen. Het gaat om kleine opdrachten.
 • Er worden geen uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en/of selectiecriteria en gunningscriteria opgesteld.
 • Er is altijd sprake van contractuele voorwaarden en er moet een redelijke termijn worden geboden voor het uitbrengen van een offerte.
 • Bij de enkelvoudig onderhandse procedure vindt geen concurrentiestelling plaats. Er is daardoor geen marktwerking.
 • BIj deze procedure is het mogelijk met de marktpartij te onderhandelen voordat de opdracht wordt gegund. Er is geen beroeps- of bezwaartermijn.
 • Kenmerken van de enkelvoudige onderhandse procedure:
  - Bij kleine opdrachten, zoals vastgelegd in het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid
  - Er wordt 1 ondernemer uitgenodigd
  - Er wordt op basis van objectieve criteria 1 ondernemer uitgekozen
  - De procedure biedt de aanbestedende dienst grootse vrijheid
  - Er is geen sprake van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en/of selectiecriteria en gunningscriteria
  - Er zijn contractuele voorwaarden
  - Dit is de kortste procedure
  - Er mag onderhandeld worden
  - De opdracht kan direct worden gegund
  - Bij deze procedure moet je niet steeds dezelfde ondernemers uitnodigen
  - De procedure vereist een goed inzicht in de markt
 • 1.2 Meervoudig onderhandse procedures

 • Bij een meervoudig onderhandse procedure wordt de opdracht na concurrentiestelling tussen een beperkt aantal ondernemers die door de aanbestedende dienst zijn gekozen.
 • 1.2.1 Verloop van de procedure

 • Uitsluitend de geselecteerde ondernemers hebben toegang tot de aanbestedingsstukken.
 • Bij deze procedure moet er, net als bij Europese en nationale aanbestedingsprocedures, een mogelijkheid zijn om vragen te stellen over onduidelijkheden en onjuistheden in de aanbestedingsstukken.
 • Na de mededeling van de gunningsbeslissing aan de winnende en verliezende inschrijvers neemt de aanbestedende dienst een opschortende termijn in acht om de verliezende inschrijvers voldoende rechtsbescherming te bieden.
 • 1.2.2 Selecteren van uit te nodigen ondernemers

 • Drie tot vijf ondernemers worden uitgenodigd. Als er meer ondernemers uitgenodigd zouden worden, worden er ook meer ondernemers aan het werk gezet om een offerte te maken. Dit verhoogt de transactiekosten, die dan niet meer in verhouding staan tot de opdrachtwaarde.
 • Het stellen van uitsluitingsgronden is facultatief. Per aanbesteding moet besloten worden of dit proportioneel is.
 • Alleen als er sprake is van nieuwe spelers op de markt of van ondernemers waarmee de aanbestedende dienst nooit zaken mee heeft gedaan, kunnen bij meervoudig onderhandse aanbestedingen geschiktheidseisen worden gesteld. Om dezelfde reden is het stellen van selectiecriteria niet gebruikelijk.
 • Alleen als wordt besloten uitsluitingsgronden en/of geschiktheidseisen en/of selectiecriteria toe te passen, is het verplicht om het UEA document toe te passen.
 • De aanbestedende dienst moet op objectieve gronden en gemotiveerd ondernemers selecteren die worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen.
 • Veel aanbestedende diensten hanteren het uitgangspunt dat zij de lokale economie willen stimuleren en daarom bij onderhandse aanbestedingen lokale ondernemers zullen uitnodigen. Het criterium 'lokaal' is goed te objectiveren, door bijvoorbeeld het vestingsadres onder een bepaalde gemeente moet vallen.
 • 1.2.5 Hanteren van een opschortende termijn

 • Het is belangrijk om bij MOA's een opschortende termijn te hanteren, zodat verliezende inschrijvers effectieve rechtsbescherming wordt geboden. De duur kan per geval worden bepaald. Meestal is 10 dagen de norm.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de 5 elementen van het volwassenheidraamwerk van CM van Nevi?
 1. Strategie en beleid, middelen en medewerkers
 2. Contractadministratie
 3. Service delivery management
 4. Relatiemanagement
 5. Leveranciersontwikkeling
Wat zijn de 5 volwassenheidsfases van CM?
 1. Fase 1: erkenning
 2. Fase 2: Begrijpend
 3. Fase 3: Beheersend
 4. Fase 4: Suptopper
 5. Fase 5: Vooroplopend
Waarom wordt er in de methode van de Noord-Hollandse gemeenten ruimte gecreëerd voor nieuwe partijen?
De deelnemende gemeenten respecteren de rol en positie van potentiële opdrachtnemers, ook die van nog niet eerder beoordeelde partijen.
Uit welke 9 stappen bestaat de past performance systematiek van de Noord-Hollandse gemeenten?
 1. Tekst opnemen in aanbestedingsstukken
 2. Melden in het startoverleg
 3. Formulier in concept invullen op website
 4. Tussentijdse beoordeling bespreken
 5. Reactie opdrachtnemer op tussentijdse beoordeling
 6. Vastleggen tussentijdse beoordeling in projectdossier
 7. Definitieve scores invullen op website
 8. Reactie opdrachtnemer op eindbeoordeling
 9. Goedkeuring en vrijgave eindbeoordeling op de website.
Waarom heeft een aantal gemeenten in Noord-Holland afgesproken de systematiek van past performance toe te passen?
Voor een verbeterde samenwerking, het stimuleren van het leveren van goede prestaties en het verkrijgen van goed presterende leveranciers/opdrachtnemers
Wat is het verschil tussen het toepassen van past performance in EU aanbestedingen en in meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures?
Bij MOA hoeft er geen rechter beoordeeld te hebben over wanprestatie of de andere eisen die voor past performance bij EU procedures. Bij MOA mag gekeken worden naar de prestaties van gegunde opdrachten
Wanneer mag bij een EU aanbesteding een ondernemer worden uitgesloten op basis van past performance?
Er moet aan deze eisen worden voldaan:
 • De rechter heeft wanprestatie vastgesteld. Of
 • Er is sprake van een vroegtijdige beëindiging van d opdrachten, relatief hoge schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. En
 • De tekortkoming ligt in de invloedssfeer van de gegadigde of inschrijver. En
 • De tekortkoming hoeft niet bij dezelfde aanbestedende dienst te worden geconstateerd. En
 • De tekortkoming is vaker dan 1 keer voorgekomen.
Wat zijn de voordelen van het toepassen van past performance?
 • De prestaties die een ondernemer in het verleden heeft geleverd, kunnen een grond vormen om de ondernemer uit te sluiten. 
 • Ervaringen die eerder met een ondernemer zijn opgedaan, mogen meespelen in de beslissing een ondernemer wel of niet uit te nodigen bij MOA's


Wat is past performance?
Het toepassen van de resultaten van prestatiemeting in nieuwe aanbestedingen.
Welke spelregels gelden er voor beoordelingscriteria? Waarom zijn normen essentieel?

De spelregels:
 • De criteria moeten betrekking hebben op aspecten die door de leveranciers te beïnvloeden zijn
 • De meting moet zoveel mogelijk objectief en SMART zijn
 • De criteria meoten van te voren met de leverancier zijn afgestemd
 • Je moet een dossier opbouwen en regelmatig de resultaten met d leverancier bespreken.

Normen zijn belangrijk om te kunnen bepalen of een prestatie conform de afspraak is.