Summary Recht

-
284 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Recht

 • 1 Bedrijf en onderneming

 • In het BW vinden we voornamelijk het burgerlijk recht en in het Wetboek van Koophandel het handelsrecht. Hier zit veel overlap in en art 1 WvK bepaalt dan ook:
  "Het BW, is voorzover daarvan bij dit wetboek niet bijzonderlijk is afgeweken, ook op de in dit wetboek behandelde onderwerpen toepasselijk".
 • Wat gebeurt er op termijn met het WvK?
  Wordt volledig opgenomen in het (Nieuw) BW
 • Bedrijfsrecht heeft bij uitstek betrekking op de verhoudingen binnen of naar aanleiding van het economisch proces. Welke 3 onderdelen kunnen we globaal onderscheiden in het bedrijfsrecht?
  1. verhouding binnen bedrijfsleven
  2. onderlinge verkeer bedrijven en dat van bedrijf en consument
  3. faillissementrecht
 • Noem de bronnen voor bedrijfsrecht?
  1. BW
  2. WvK
  3. afzonderlijke wetten (faillissement,  Handelsregister)
  4. Handelsusances (ongeschreven gewoonterecht)
  5. Rechtspraak door wetenschap
 • In welke 3 hoofdonderwerpen  valt het bedrijfsrecht uiteen?
  1. de onderneming
  2. het ecnomisch verkeer
  3. de mededinging

  --> evt faillissementsrecht als 4e
 • Het ondernemingsrecht heeft betrekking op de structuur en inrichting van de onderneming. In welke 3 onderdelen valt dit onder te verdelen?
  1. vennootschapsrecht
  2. administratie en de jaarrekening
  3. vertegenwoordiging van de onderneming
 • Het handelsverkeersrecht heeft betrekking op het economisch verkeer en vormt grotendeels het bijzonder overeenkomstenrecht. Deze bestaat uit de volgende 5 onderdelen:
  1. bedrijfskoop en documentair bankkrediet
  2. tussenpersonen
  3. waardepapieren
  4. vervoersrecht (waaronder zeerecht)
  5. verzekeringsrecht
 • Het mededingingsrecht beschermt in de concurrentiestrijd en valt grotendeels onder het leerstuk 'onrechtmatige daad. Noem eens een aantal onderwerpen van het mededingingsrecht?
  1 industrieel eigendom: octrooirecht, modellenrecht, auteurrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht

  2. onoorbare concurrentie: onrechtmatige concurrentie en (Europees) Europees kartelrecht.
 • Welke  2 onderwerpen komen (voorlopig) nog voor in het WvK?
  - VOF en CV (boek 1, titel 3)
  - tussenpersonen (boek 1, titel 4)
 • Het wetboek mist definitie voor onderneming, beroep, bedrijf. Wat zijn de verschillen?
  - beroep = elke maatschappelijke werkkring

  - wil er tevens sprake zijn van een bedrijf dan moet er een zekere mate van zelfstandigheid zijn en moet men openlijk commercieel naar buiten treden (artsen, advocaten mogen dit bijv niet) 

  - indien een bedrijf ook een onderneming wil zijn moet er sprake zijn van een georganiseerd verband, moet er een winstoogmerk zijn en moet hierbij sprake zijn van een commercieel risico.

  --> maatschap ook geen bedrijf!!    
  --> ieder bedrijf heeft een administratieplicht (zie oa 3:15i BW / 162 Rv). Men riskeert gevangenisstraf
 • Naast administratieplicht hebben een aantal bedrijven, deze met rechtspersoonlijkheid, de verplichting jaarrekeningen op te maken. Welke 4 zijn dit?
  - cooperatie
  - onderlinge waarborgma
  - NV
  - BV

  zie 2:360 BW
 • art 2:362 stelt dat de jaarrekening een zodanig inzicht moet verschaffen dat:
  er een verantwoord oordeel kan wordnen gevormd omtrent het vermogen, het resultaat, de solvabiliteit en de liquiditeit van het bedrijf.

  --> de daaropvolgende artikelen geven weer hoe de balans ingedeeld moet worden.
 • Welke reserves kunnen we globaal onderscheiden voor een bedrijf?
  - winstreserve
  - agioreserve
  - wettelijke reserves
 • Wat wordt verstaan onder een deelneming en wie kan er deelnemen?
  - indien een bedrijf medezeggenschap uitvoert in een ander bedrijf (let op, dan nog geen dochteronderneming).
  - Rechtspersonen kunnen deelnemen in rechtspersonen en contractuele vennootschappen
  - contractuele vennootschappen uitsluitend in rechtspersonen

  art 2:24c BW

  --> igv meer dan 20% danwel deelname als vennoot in VOF, dan verplichte opname jaarrekening
 • Indien een deelneming een dochtermaatschappij wil zijn moet worden voldaan aan de volgende twee voorwaarden:
  - deelnemende partij moet rechtspersoon zijn
  - moet sprake zijn van meerderheidsbelang

  zie art 2:24a BW

  --> deelname in een VOF ALTIJD dochtermaatschappij
 • Wanneer zijn de bedrijven met deelnemingen groepsmaatschappijen?
  Als ze organisatorisch zo met elkaar verbonden zijn dat ze een economische eenheid vormen, dit is igv:

  - een of meer dochtermaatschappijen
  - igv andersoortige economische fusie

  --> juridische verbondenheid is nvt.
 • Naast de jaarrekening moet ook een jaarverslag worden gemaakt. Wat moet hierin vermeld?
  Bijv:
  - toestand bedrijf op balansmoment
  - bijzondere gebeurtenissen
  - prognose bedrijfsvoortgang met bijzondere aandacht voor investeringen, financieringen, personeel, rentabiliteit.

  Zie 2:391BW

  --> In principe publicatieplicht cijfers, muv kleine bedrijf (vrijstelling) en middelgroot bedijf (beperkte publicatieplicht)
 • Iedere onderneming is tot inschrijving verplicht, dit ook de eenmanszaak en maatschappen in vrije beroepsgroepen. De eigenaar is hiertoe verplicht. Is de eigenaar niet in NL gevestigd, dan degene die de dagelijkse leiding heeft.
  Doel van het handelsregister is voor wie het belangrijk is informatie over de onderneming te verschaffen als bevoegdheden, juridische structuur. etc.
  --> Het handelsregister heeft derdenwerking, dwz dat derden ter goeder trouw mogen afgaan op de juistheid
 • Het Gerechtshof te Amsterdam kent de ondernemingskamers, deze is belast met?
  - rechtspleging mbt jaarverslagen en - rekeningen, etc. (2:447BW)
  - geschillen BV's en bepaalde NV's (2:335 BW)
  - opstellen enquete (2:345BW)
  - beroepszaken op grond van art 26 ondernemingsraden (WOR)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In een CAO kunnen minimumregelingen en standaardregelingen worden opgenomen. Wat houden deze in?
Minimumregelingen mag in het voordeel van de werknemer worden afgeweken.

Standaardregeling zijn vast en mag niet van worden afgeweken.

--> cafetariamodel houdt in dat werknemer pakket op maat kan samenstellen.
Wat is het doel van de WMCO?
Werkloosheid voorkomen / beperken en zorgen dat er wordt overlegd indien er plannen zijn voor collectief ontslag.
Noems een aantal bijzondere verplichtingen van de werkgever?
- verstrekken getuigschrift
- bescherming tegen gevaar (uitvloeisel ARBO wet)
In principe geldt de hoofdregel, geen werk geen loon. Hierop zijn twee uitzonderingen, namelijk bij arbeidsongeschiktheid en indien men wel wilde werken, maar de werkgever geen werk had. Wat is de regeling mbt loondoorbetaling bij ziekte?
hooguit 104 weken doorbetaling van 70% loon, maar minimaal minimumloon. Er kunnen 1 of 2 wachtdagen worden overeengekomen.
De hoofdregel vwb vakantiegeld is dat per jaar 8% van het loon wordt uitgekeerd. Kan hiervan worden afgeweken?
Ja, mits dit schriftelijk gebeurd kan een loongrens worden gesteld van maximaal het dievoud van het minimumloon. Hierboven is dan geen vakantiegeld schuldig.
Wat zijn de regels met betrekking tot het opnemen van proeftijd en wat wordt verstaan onder de ijzeren proeftijd?
* max 2 mnd proeftijd bij contract OT = ijzeren proeftijd

* proeftijd bij langer dan 6 mnd maar korter dan 2 jaar max een maand
* proeftijd bij langer dan 2 jaar max 2 mnd
* Tot 6 mnd geen proeftijd meer sinds 2015

- bij cao mogelijk hiervan af te wijken
- moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden opgenomen.
Thuiswerk valt afhankelijk van het maken stoffelijke zaken of het verlenen van diensten onder opdracht van overeenkomst of aanneming van werk, maar ook kan het als arbeidsovereenkomst worden gezien. Wat zijn de criteria?
- het persoonlijk verrichten van werk
- het wel of niet verplicht zijn tot uitvoeren van werk

--> het moet duidelijk zijn dat er niet aan de criteria van de arbeidsovereenkomst wordt voldaan, anders is dit wel van toepassing.
Welke 3 overeenkomsten tot het verrichten van arbeid onderscheid de wet?
1) arbeidsovereenkomst
2) overeenkomst van opdracht
3) aanneming van werk  

ad2) anders dan stoffelijke aard (ook lastgever) en is inspanningsverbintenis
ad 3) gaat om werk van sfoffelijke aard  en is resultaatverplichting
Waarom wordt homologatie van een akkoord ook wel een dwangakkoord genoemd?
Omdat de overige schuldeisers aan die akkoord gebonden zijn wordt het ook wel een dwangakkoord genoemd.
Wat zijn de rechten van een hypotheekhouder?
- voorrang bij verhaal
- recht van parate executie
- recht van separatis