Summary Recht als wetenschap

-
217 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Recht als wetenschap

 • 1 Wat is wetenschap? Het demarcatieprobleem

 • Wat wordt er verstaan onder het demarcatieprobleem?
  Hoe wetenschappelijke kennis onderscheiden kan worden van andere vormen van kennis
 • Op welke manieren kun je het demarcatieprobleem benaderen?
  Descriptief (beschrijvend) en normatief 
 • Wat bedoelen we met het descriptief oplossen van het demarcatieprobleem?
  Het demarcatieprobleem kan benaderd worden als een definitieprobleem. Het zou dan opgelost kunnen worden door een lijst met 'criteria voor wetenschappelijkheid' op te stellen: indien kennis aan de gestelde criteria voldoet, is zij wetenschappelijk en anders niet. Deze manier van oplossen van het demarcatieprobleem noemt men 'descriptief' (beschrijven)
 • Welke algemene criteria noemt Kroes voor wetenschappelijkheid?
  Wetenschappelijke kennis is systematisch geordende kennis, die methodisch is getoetst en/of de vorm van een wetmatigheid of theorie heeft
 • Wat wordt verstaan onder de normatieve benadering van het demarcatieprobleem?
  Men toetst de kennis dan aan een bepaald ideaalbeeld van wetenschappelijke kennis dat men voor ogen heeft
 • Kroes bespreekt 2 ideaalbeelden van wetenschappelijke kennis, welke zijn dat?
  1. verificatie Logisch-positivisten (Bertrand Russell);
  2. Falsificatie (Karl Popper)
 • Wat stellen de logisch-positivisten?
  Zij stelden dat alleen die kennis die op grond van emperische (zintuigelijke) waarneembare feiten geverifieerd kan worden wetenschappelijke kennis is.
 • Op welke wijze zette Karl Popper zich af tegen de logisch-positivisten?
  Hij beweerde het tegenovergestelde: dat alleen die kennis die op grond van emperische feiten gefalsifieerd kan worden wetenschappelijke kennis is.
 • Wat is het antwoord volgens Kroes om het demarcatieprobleem op te lossen?
  Wetenschapsfilosofen moeten zowel een descriptief als een normatief uitgangspunt in acht nemen. Enerzijds dienen wetenschapsfilosofen de wetenschap aan de hand van criteria te beschrijven, anderzijds dienen zij kritisch aan de hand van een ideaalbeeld op de wetenschap te reflecteren.
 • waarin onderscheiden beoefenaars van de dactyloscopie (vingeronderzoek) zich van de beoefenaren van vrijwel alle andere forensische identificatiemethoden?
  doordat zij hebben afgesproken dat zij uitsluitend 'absolute identificaties en eliminaties' (match of geen match) rapporteren. Er wordt dus niet geredeneerd in termen van mogelijkheid en waarschijnlijkheid, zoals de beoefenaars van meeste forensische identificatiemethoden, zoals bijvoorbeeld het DNA-onderzoek doen. Daarmee maken zij hun oordeel minder wetenschappelijk. Vanuit wetenschappelijk oogpunt bestaat er namelijk geen absolute, positieve zekerheid maar zijn er enkel mogelijkheden en waarschijnlijkheden. 
 • Omschrijf het demarcatieprobleem in de zaak van Lucia de B:
  In deze zaak was gebruikt gemaakt van deskundigenbewijs. De bewijswaarde daarvan werd in een herzieningsprocedure betwist, omdat getwijfeld werd aan de betrouwbaarheid van de door de deskundigen gebruikte (onderzoeks)methode. De dood van het patiëntje waarmee deze zaak aan het rollen kwam, bleek bij nader inzien niet te zijn veroorzaakt door vergiftiging met het hartmedicijn digoxine. De patholoog-anatoom die na een medische obductie had verklaard dat het kind was gestorven door een digoxinevergiftiging, baseerde deze conclusie onder andere op onderzoek naar bloederig vocht dat hij had aangetroffen in de gaasjes die waren gebruikt bij de behandeling. In de herzieningsprocedure verklaarden andere deskundigen dat dit geen betrouwbare methode was om digoxinevergiftiging vast te stellen.
 • de website van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen kent een aantal deskundigengebieden, welke?
  - forensische (= gerechtelijke) pathologie;
  - forensische toxicologie;
  - forensische wapen en munitie-onderzoek;
  - dna-analyse;
  - handschriftenonderzoek:
  - strafrecht en psychiatrie;
  - strafrecht en psychologie;
  - toetsing aan de wet wapens en munitie;
  - analyse en interpretatie van verdovende middelen.
 • Het demarcatieprobleem kan ook in de rechtszaal spelen in bijvoorbeeld strafzaken. In strafzaken kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van informatie verstrekt door of onderzoek uitgevoerd door een deskundige om tot bewijsvoering te komen (deskundigenbewijs).
  De bewijswaarde van de verstrekte informatie of het uitgevoerde onderzoek kan worden betwist, indien getwijfeld wordt over de deskundigheid van de deskundige of betrouwbaarheid van de door de deskundige gebruikte (onderzoeks) methode.
 • Welke wet is in het leven geroepen om de kwaliteit van deskundigenbewijs beter te waarborgen?
  Wet deskundige in strafzaken. (1-1-2010)
 • Aan welke eisen moet een deskundige in het deskundigeregister voldoen?
  - zij moeten werkzaam zijn binnen een welomlijnd deskundigegebied, een vakgebied waarvan aannemelijk is dat hierover zinvolle, objectieve en betrouwbare informatie kan worden verschaft;

  - tevens moet het deskundigengebied zodanig zijn ontwikkeld dat de bevindingen binnen dit deskundigheidsgebied aan de hand van gedeelde normen kunnen worden getoetst en verantwoord.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt het inductieprobleem in?
Hoe vaak fenomeen À en B zich ook tezamen voordoen, je kunt er nooit helemaal zeker van te zijn dat zij zich altijd tezamen zullen voordoen.
Valkuil 8 bij de waarschijnlijkheidsargumentatie van de waarheidsvinding:de verleiding van het concrete getal/availability heuristic
Als je buren een en al ellende met hun Volvo hebben, koop je nooit een Volvo al geeft de statistiek aan dat Volvo de meest betrouwbare auto is.

Nisbett en Ross spreken hier van Availability heuristic. De gegevens die je helder voor ogen hebt, of die snel in je herinnering naar boven komen, maken een veel grotere indruk dan wat abstracte statistieken.
Zo bepaalt ook een concreet succes ons denken en beleid meer dan abstracte wetenschappelijke gegevens en inzichten.
We zagen dit bij de politie die op basis van toevallig in het verleden behaald succes bepaalde zoekpatronen blijft volgen, en we zagen dat bij ervaren rechercheurs die verkeerde theorieën opbouwen op basis van hun verkeerd begrepen ervaring, en daarnaar handelen.
Volgens Derksen bestaat er ook zoiets als een 'Defence Fallacy'. Wat houdt deze drogreden in?
In de Defence Fallacy wordt op zichzelf terecht de referentieklasse bij de waarschijnlijkheidsargumentatie betrokken. De fout is dat de verkeerde referentieklasse erbij wordt gehaald.
Van wie zou de volgende slogan afkomstig kunnen zijn 'wetenschap is gebaseerd op empirische feiten  plus logica' en waarom?
van de logisch-positivisten.

De logisch positivisten streefden naar het ontwikkelen van een ideale taal waarin het onderscheid tussen zinvolle en zinloze uitspraken direct herkenbaar zouden zijn omdat het zondigt tegen de grammaticale regels van de taal. Dit resulteerde in een ideaalbeeld van wetenschappelijke kennis. De basis van wetenschappelijke kennis zijn vaste empirische feiten, weergegeven in observationele uitspraken in een ideale taal.
Door logisch redeneren worden hieruit wetten afgeleid; uit die wetten worden eveneens via logisch redeneren theorieën afgeleid.
De waarheid van die wetten en theorieën zijn dus evenmin discutabel als de waarheid van de observationele uitspraken waaruit ze zijn afgeleid. Dit ideaalbeeld kan men typeren met voormelde slogan.
Welke circelredenering deed zich voor in de zaak Lucia de B?
Rechters lazen de dagboekaantekeningrn van Lucia waarin zij sprak over haar complusie in het licht van de (nog onbewezen) vooronderstelling dat zij moorden had gepleegd. Bezien vanuit dat perspectief, bevestigden de dagboekaantekeningen dat Lucia de moorden had gepleegd. De ene (achteraf) onjuiste voorstelling, bevestigde zo de andere (achteraf) onjuiste voorstelling, waardoor een op het oog deugdelijke bewijsvoering ontstond.
Wanneer is er sprake van een ondeugdelijke redenering?
Gesteld kan worden dat men alleen waarde dient te hechten aan een redenering die 1) logisch geldend is (meestal deductief of inductief van aard) en die 2) is gebaseerd op ware premissen. 
Indien aan een van beide voorwaarden niet wordt voldaan, is er sprake van een ondeugdelijke redenering. Dit wordt een drogreden genoemd.
Op basis van welke redenering zijn rechtsregels vaak opgebouwd?
Modus Ponens. Er staan vaak een of meer voorwaarden in een rechtsregel geformuleerd waaronder een bepaald (rechts) gevolg intreedt.


Voorbeeld artikel 310 Sr: hij die enig goed dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
Waarom lijkt het op eerste gezicht alsof deductieve redeneringen zij. Te verkiezen boven inductieve redeneringe?
Deductieve redeneringen bieden meer zekerheid dan inductieve redeneringen, omdat deductieve redeneringen leiden tot de conclusie "dat iets zeker zo is" inductiever leidt tot de conclusie "dat iets (zeer) waarschijnlijk zo is".
Wat verstaat Max Weber onder "wertfreiheit'?
= waardevrijheid in de sociologie. Je moet zo objectief mogelijk onderzoek doen en zo objectief mogelijk college geven.
Wat beweert Richard Posner in "problems of jurisprudence"?
What is missing form law are penetrating and rigorous theories, counterintuitive hypotheses that are falsifiable or falsified.....precise instrumentation, an exact vocabulary, a clear separation of positive and  normative inquiry, quantification of data, credible controlleod experiments, rigorous statistical inference, useful technological by-products, dramatic interventions with measurable consequences, and above all and subsuming most of the previous points, objectively assessable - and continually reassessed - hypotheses. In law there is the blueprint or shadow of scientific but no edifice.