Summary Recht - Een verkennende inleiding voor niet-juristen

-
ISBN-13 9789081527286
508 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Recht - Een verkennende inleiding voor niet-juristen". The author(s) of the book is/are Yves Stevens. The ISBN of the book is 9789081527286. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Recht - Een verkennende inleiding voor niet-juristen

 • 1.1.1.1 Oorsprong van het recht

 • Twee kenmerken van de menselijke conditie waar het recht uit voort vloeit?
  - Rechtsbewustzijn = mens heeft een voeling met de rechtvaardigheid
  (° Rechtvaardigheid: de mens kan niet elke verdeling van schaarse goederen aanvaarden)
  - Mogelijkheid van opportunisme = het eigen belang van machthebbers laten primeren over het maatschappelijk belang
 • Elke maatschappij heeft nood aan een rechtssysteem, leg uit.
  - Het zorgt voor een gelijke verdeling van schaarse goederen.
  !!! RECHT IS RELATIEF: de rechtsregels dat voort vloeien uit een rechtssysteem zijn niet universeel. Een rechtssysteem wordt namelijk opgesteld op basis van onderliggende waarden en normen waardoor de regels verschillen tov andere landen.
 • Geef een voorbeeld van verschillende rechtssystemen tussen landen?
  - België: Romeins recht (= rechtsregels worden opgesteld in het parlement en goedgekeurd door de regering) 
  - Angelsakische landen (VK, USA):  Common Law (= recht wordt gemaakt door de rechtbanken)
 • 1.1.1.2.1 Objectief

 • Waarmee houdt het objectief (=positief/vingerend) recht zich bezig?
  Het objectief recht handelt over rechtsverhoudingen die de vorm aannemen van verbintenissen (= een juridische band tss rechtssubjecten met een verplichting ten opzicht van elkaar). Het is de verzameling van alle gedragsregels die geen bepaald gedrag met zich meebrengen. 
  Vb: Recht op onderdak 
 • Geef het verschil tussen rechtvaardigheid en rechtszekerheid.
  - rechtvaardigheid: persoonlijke beleving over het geen dat juist is 
  - rechtszekerheid: zekerheid dat je erop kunt rekenen dat je rechten geëerbiedigd zullen worden
 • Geef twee verschillende sancties wat de overheid kan doen om het recht af te dwingen.
  - Beteugelende Sanctie: Boete 
  - Herstellende Sanctie:  Schadevergoeding
 • 1.1.1.2.2 Subjectief

 • Leg uit subjectief recht en geef de verschillende bronnen.
  Het subjectief recht is de individualisering van het recht. 
  - Feiten: werkelijkheid
  - Rechtsfeiten: alle omstandigheden die subjectieve rechten doet ontstaan 
  - Rechtshandelingen: menselijke gedragingen die worden gesteld met het oog op het doen ontstaan van 1 of meerdere rechtsgevolgen (= gevolgen van een rechtsfeit)
 • 1.1.1.3 Pedagogische opdeling van het recht

 • Wat wordt er bedoeld met de pedagogische opdeling van het recht?
  De dubbele tweedeling tussen het (1.) Privaat - en het Publiek Recht(= SUMMA DIVISIO) en (2.) Nationaal - en Internationaal Recht.
 • Waar sluit het dwingend / aanvullende recht zich best bij de rechtstak van de SUMMA DIVISIO?
  - Publiek Recht = Dwingend Recht --> mensen kunnen hier niet van afwijken 
  - Privaat Recht = Aanvullend Recht --> individuen kunnen onderlings andere regels hebben opgesteld (vb: de verdeling van kapitaal in een huwelijk)
 • In welke rechtstak treedt de overheid het meeste op?
  In de rechtstak van het privaatrecht vermits het burgerlijk recht van toepassing is op alle rechtsverhoudingen tussen alle rechtssubjecten (burgers).
 • 1.1.1.3.1 Publiek Recht

 • In welke 6 takken wordt het publiek recht onderverdeeld en waar worden deze regels neergeschreven?
  - Staatsrecht / Grondwettelijk Recht — Grondwet 
  - Administratief Recht
  - Gerechtelijk Recht — Gerechtelijk Wetboek    
  - Strafrecht en Strafprocesrecht — Strafwetboek en Wetboek van Strafvordering 
  - Fiscaal Recht — Diverse Wetten 
  - Internationaal Privaatrecht (IPR)
 • In welke 3 categorieën worden de strafbare misdaden of feiten onderverdeeld en door welke bevoegdheid wordt deze beoordeeld?
  1. Overtredingen — Politierechtbank
  2. Wanbedrijven — Correctionele Rechtbank
  3. Misdaden — Hof van Assisen
 • 1.1.1.3.2 Privaat Recht

 • In welke 2 takken wordt het privaat recht onderverdeeld en waar worden deze regels neergeschreven?
  - Burgerlijk Recht — Burgerlijk wetboek 
  - Ondernemingsrecht
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt de afkondiging door de koning juist in?
Koning bevestigt het bestaan van de wet en beveelt dat deze zal worden uitgevoerd worden. Door een handtekening te plaatsen samen met een Minister die politiek verantwoordelijk is.
Wat houdt de bekrachtiging door de Koning in?
Koning gaat akkoord met wettekst; handtekening plaatsen samen met Minister die politiek verantwoordelijk is.
Men heeft twee verschillende bevoegdheidsverdelingen bij een federale staat welke zijn die en wat houden ze in?
- Duaal Federalisme: alle overheidsniveaus hebben exclusieve bevoegdheden toegekend gekregen; er is geen overlapping van bevoegdheden mogelijk; intergouvernementele samenwerking beperkt 

- Coöperatief Federalisme: de federale overheid en de deelstaten delen bevoegdheden; intergouvernementele samenwerking is noodzakelijk
Wat zijn juist wetten?
= schriftelijke vastgestelde rechtsnormen tot stand gebracht door bevoegd orgaan
Welke soorten rechtspersonen zijn er?
- privaatrechtelijke rechtspersonen: handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid

- publiekrechtelijke rechtspersonen: overheidsinstellingen
*politieke rechtspersonen
*openbare instellingen
*internationale instellingen
Heeft het Internationaal recht met directe werking voorrang op het Nationaal recht? Zo ja geef hier een voorbeeld van.
Ja, Europees Recht
Welke twee categorieën van erfgenamen zijn er bij de wettelijke devolutie?
1. Bloedverwanten 
2. Langstlevende partener
Wat houdt de wijziging van de reserve van de kinderen en de ouders in die van start is gegaan op 1 september 2018?
--> de reserve van de kinderen varieert niet meer naargelang het aantal kinderen 

=> het beschikbaar deel is altijd de helft van de erfmassa dat dan verdeeld moet worden onder de kinderen
Wat houdt in dat de testator geen absolute vrijheid heeft?
testator kan zijn erfgenamen niet zomaar onterven 
--> erfgenamen kunnen nooit minder krijgen dan zijn reserve
Wat zijn de 4 grondvereisten voor een testamentaire devolutie?
1. Eenzijdige Rechtshandeling
--> toestemming van de persoon die het vermogen toekomt is niet vereist 

2. Slechts uitwerking na het overlijden 

3. Herroepelijk
--> persoon die testament opstelt kan deze ten alle tijden herroepen zonder enige reden te moeten geven      

4. Hoogstpersoonlijk
--> iemand anders kan uw testament niet voor u opmaken 
--> geen gemeenschappelijk testament toegestaan