Summary Recht en efficiëntie : een inleiding in de economische analyse van het recht

-
ISBN-10 9013043852 ISBN-13 9789013043853
146 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Recht en efficiëntie : een inleiding in de economische analyse van het recht". The author(s) of the book is/are B C J van Velthoven, P W van Wijck van L J M Aarts. The ISBN of the book is 9789013043853 or 9013043852. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Recht en efficiëntie : een inleiding in de economische analyse van het recht

 • 1 Inleiding

 • Wat houdt het Pareto-criterium in?

  Dat er sprake is van een toename van de maatschappelijke welvaart indien het nut van een of meer leden van de samenleving groter wordt zonder dat het nut van enig ander lid van de samenleving kleiner wordt.

 • Wat wordt er in het gebied rechtseconomie beantwoord?

  Welke invloed het recht uitoefent op het gedrag van individuen 

 • Edgeworth-box
  Een verzameling voorkeuren van 2 individuen, bij elkaar gebracht in 1 grafiek.
 • Wat houdt het Hick-Kaldor-criterium in?

  Dat er sprak is van een verbetering van de maatschappelijke welvaart, indien er sprake is van een verandering waarbij alle betrokken individuen erop vooruit zouden kunnen gaan; de winst van de winnaars is zo groot dat zij het verlies van de verliezers zouden kunnen compenseren.

 • Wat houdt het Pareto-criterium in?

   

  Er is sprake van een toename van de maatschappelijke welvaart, indien het nut van 1 of meer leden van de samenleving groter wordt zonder dat het nut van enig ander lid van de samenleving kleiner wordt.

 • Contractcurve
  Een verzameling van Pareto-optima. In dit geval loopt de contractcurve door de punten G, A en E.
 • Hicks-Kaldor verbetering
  Verandering waarbij het nut van 1 of meer leden van een groep groter wordt, zonder dat het nut van enig ander lid van degroep kleiner wordt.
 • Wat houdt het Hicks-Kaldor criterium in?

  Er is sprake van een verbetering van de maatschappelijke welvaart indien er sprake is van een verandering waarbij alle betrokken individuen erop vooruit zouden kunnen gaan; de winst van de winnaars is zo groot dat zij het verlies van de verliezers zouden kunnen compenseren.

 • Pareto-verbetering
  Een verbetering waarbij alle individuen er op vooruit gaan. Niemand gaat er op achteruit.
 • 2 Welvaart, markten en overheid

 • Budgetlijn
  Een weergave van de goederencombinaties die het individu, gegeven zijn budget en de prijzen van de goeeren, kan aanschaffen indien hij zijn hele budget besteedt.
 • Het marktevenwicht bij volledige mededinging is Pareto-optimaal.
 • Consumentensurplus
  Het ruilvoordeel van de consument. Hij heeft er bijvoorbeeld 15 voor over maar hij hoeft maar 10 te betalen, dan is zijn ruilvoordeel 5. Bovenste driehoek (oranje).
 • Producentensurplus
  Ruilvoordeel van de producent. Het verschil tussen wat de producent voor zijn product zou willen ontvangen en de prijs die hj er voor krijgt. Onderste driehoek (blauw).
 • Hoogs haalbare gezamenlijke ruilvoordeel.
  Het consumentensurplus en het producentensurplus samen in het marktevenwicht.
 • Collectieve goederen.
  Goederen waarvan de baten non-rivaliserend en non-exclusief zijn. Dat betekent datniemand van het gebruik kan worden uitgesloten en dat je er nog steeds gebruik van kan maken als iemand anders het tegelijkertijd gebruikt. De aanspraken van het ene individu gaan niet ten koste van die van het andere individu.
 • Externe effecten
  Voor- of nadelen verbonden aan de comsumptie of productie van een goed die toevallen aan anderen dan de directe producenten of consumenten van het goed, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.
 • Marginale maatschappelijke kosten.
  Gelijk aan de som van de marginale private (normale) en de marginale externe kosten.
 • Moreel risico
  Als mensen zich na het afsluiten van een verzekering anders gaan gedragen dan voorheen.
 • Adverse selectie
  Als de verzekering individuele verschillen in risico's niet goed kan onderscheiden.
 • Risico-avers
  Iemand die niet van risico houdt. Nutsfunctie heeft een bolvormig verloop. Hij ontleent aan 50 euro met zekerheid meer nut dan aan 100 euro met 50% zekerheid en 0 euro met 50% zekerheid. Verwacht nut hiervan is 5. Bij een risico-avers individu is het nut van 50 euro met zekerheid groter dan 5. Dus U(50 > 5.
 • Hoe financier je een collectief goed?
  Door het om te slaan over de belastingplichtigen.
 • Wat is de contractcurve en hoe ziet die er uit?
  De contractcurve is een verzameling van Pareto-optima. De indifferentiuecurves van de verschillende individuen raken elkaar.
 • Wat is de belangrijkste reden van het falen van de verzekeringsmarkt?
  Het feit dat er ruilvoordeel wordt misgelopen.
 • Wat gebeurt er bij een langetermijnevenwicht?
  Er wordt dan geen winst of verlies gemaakt. Er zijn geen aanbieders die toe- of uittreden in de markt. Er vinden alleen veranderingen plaats door effecten van buitenaf, bijvoorbeeld door prijsstijgingen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Producentensurplus
Ruilvoordeel van de producent. Het verschil tussen wat de producent voor zijn product zou willen ontvangen en de prijs die hj er voor krijgt. Onderste driehoek (blauw).
Consumentensurplus
Het ruilvoordeel van de consument. Hij heeft er bijvoorbeeld 15 voor over maar hij hoeft maar 10 te betalen, dan is zijn ruilvoordeel 5. Bovenste driehoek (oranje).
Budgetlijn
Een weergave van de goederencombinaties die het individu, gegeven zijn budget en de prijzen van de goeeren, kan aanschaffen indien hij zijn hele budget besteedt.
Edgeworth-box
Een verzameling voorkeuren van 2 individuen, bij elkaar gebracht in 1 grafiek.
Contractcurve
Een verzameling van Pareto-optima. In dit geval loopt de contractcurve door de punten G, A en E.
Wat is de formule voor de verwachte netto-opbrengst?
Persoonlijk gewin - strafrisico
Wat is de formule voor het strafrisico?
Pakkans x strafmaat
Wat is de strafmaat?
Geldboete + geldwaarde van de vrijheidsstraf
Door welke 2 factoren wordt het strafrisico bepaald?
Kans dat de delinquent wordt veroordeeld en de zwaarte van de straf
Wat is het strafrisico?
De verwachte kosten waarmee de dader wordt geconfronteerd bij het plegen van een delict als gevolg van de werking van het strafrechtelijke systeem; deze verwachte kosten komen bovenop de kosten die samenhangen met het plegen van het delict zelf